De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Wet- en Regelgeving

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Wet- en Regelgeving"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Wet- en Regelgeving
Woensdag 23 november 2005 Presentatie door Mengolda van Andel en Janneke Mallens Afdeling Bestuur en Ondersteuning van de gemeente Waalwijk Introductie. Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005

2 Workshop Wet- en Regelgeving
4 onderwerpen: Evenementen/activiteiten Drank- en horeca Rookverbod Onderscheidingen Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005

3 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005
Evenementen Evenement = een voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak ook een herdenkingsplechtigheid uitzonderingen zijn bijvoorbeeld bioscoopvoorstellingen, betogingen ingevolge de Wet openbare manifestaties. Toelichting op evenementen/activiteiten Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005

4 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005
Evenementen Andere activiteiten die vergunningplichtig zijn, zijn bijvoorbeeld collectes, rommelmarkten, venten, standplaatsen. Muziek in de open lucht is ontheffingplichtig. Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005

5 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005
Evenementen vergunning op grond van de APV nodig aanvraagformulier op te vragen bij afdeling Bestuur en Ondersteuning of te downloaden via website “actueel”, “Evenementen” Uitleg over termijnen geven. Bezwarentermijn van 6 weken noemen. Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005

6 Evenementen: aanvraag vergunning
tenminste 8 weken tevoren indienen grootschalige evenementen met meer dan bezoekers: tenminste 16 weken tevoren indienen met draaiboek (nadere info/voorbeelden bij B&O verkrijgbaar). Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005

7 Evenementen: ontvangst aanvraag
Als de aanvraag niet volledig is, wordt de behandeling opgeschort en krijgt aanvrager de tijd om de aanvraag aan te vullen. Deze termijn bedraagt 2 weken. Na ontvangst aanvulling wordt bekeken of de aanvraag volledig is. Zo niet: aanvraag wordt niet in behandeling genomen. Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005

8 Evenementen: ontvangst aanvraag
Als aanvraag volledig is wordt deze in behandeling genomen. Op dat moment worden leges geheven. Vrijwilligersorganisaties kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van leges voor evenementenvergunning. Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005

9 Evenementen: behandeling
De aanvraag wordt besproken in het Toetsingsoverleg evenementen Deze brengt advies uit. Daarna volgt besluitvorming. Meestal betekent dit vergunningverlening onder voorschriften. Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005

10 Evenementen: na het besluit
Publicatie van vergunningverlening gebeurt op de gemeentepagina in “De Maasroute”. Belanghebbenden hebben 6 weken de gelegenheid om bezwaar in te dienen. De bezwarentermijn gaat in op de dag van bekendmaking van het besluit aan aanvrager (= datum verzending brief). Na afloop bezwarentermijn is het besluit onherroepelijk. Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005

11 Evenementen en alcohol (artikel 35 Drank- en Horecawet)
Wordt er alcoholhoudende drank “voor gebruik terplaatse” geschonken tijdens een evenement/activiteit? Vindt dat niet in een (reguliere) horecagelegenheid plaats? Wordt er enige vorm van betaling gevraagd? Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005

12 Evenementen en alcohol (artikel 35 Drank- en Horecawet)
Dan is een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet nodig. Aanvraagformulier te verkrijgen bij afdeling Bestuur en Ondersteuning. Tenminste 8 weken tevoren indienen. Leges bedragen in € 30,30, geen kwijtschelding. Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005

13 Evenementen en alcohol (artikel 35 Drank- en Horecawet)
Dit geldt dan voor zwakalcoholische dranken zoals bier en wijn, en niet voor sterke drank. tijdens een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard (hooguit 12 dagen). Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005

14 Evenementen en alcohol (artikel 35 Drank- en Horecawet)
Benodigdheden verder: Ondertekende verklaring van leiding-gevende(n) dat deze gedurende de tijden dat alcoholhoudende dranken worden verstrekt, aanwezig is/zijn. Verklaring Sociale Hygiëne van leidinggevenden die op de ontheffing vermeld worden.* Identiteitsbewijs van leidinggevenden (geen rijbewijs).* (*: originelen tonen, wij maken gewaarmerkte kopie) Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005

15 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005
Evenementen Voor nadere informatie bij afdeling Bestuur en Ondersteuning: Mengolda van Andel, of Piet Langerwerf, of Janneke Mallens, of Saskia van der Wagen, of (Drank- en Horeca). Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005

16 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005
Drank- en Horecawet Zonder geldige vergunning mag geen horecabedrijf of horecavoorziening worden geëxploiteerd, er mogen met name geen alcoholhoudende dranken bedrijfsmatig worden verstrekt en er mogen geen alcoholhoudende dranken voorradig zijn. Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005

17 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005
Drank- en Horecawet Heeft uw organisatie een kantine waar tegen enige vergoeding alcoholhoudende drank wordt verstrekt voor gebruik ter plaatse? Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005

18 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005
Drank- en Horecawet Dan heeft u voor uw horecainrichting een Drank- en Horecavergunning nodig. Aanvraagformulieren verkrijgbaar bij afdeling Bestuur en Ondersteuning. Leges in 2005 € 60,60, geen kwijtschelding. Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005

19 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005
Drank- en Horecawet Verenigingen en stichtingen dienen over een vergunning op grond van artikel 3 en 4 van de Drank- en Horecawet te beschikken Dat wil zeggen: een vergunning met beperkende voorschriften in het kader van paracommercialisme. Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005

20 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005
Drank- en Horecawet Beperkende voorschriften betreffende: een verbod op bijeenkomsten in de persoonlijke levenssfeer zoals bruiloften en partijen; een verbod op het openlijk aanprijzen van de mogelijkheid tot het houden van dergelijke bijeenkomsten; de tijden van verstrekking van alcoholhoudende drank in de betrokken inrichting. Toelichting: er mogen alleen activiteiten plaatsvinden overeenkomstig de doelstelling van de vereniging/stichting. Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005

21 Drank- en Horecawet: sluitingstijden
In de APV zijn de “harde” sluitingstijden voor horecabedrijven opgenomen. Voor (sport)kantines, buurthuizen e.d. geldt: Openingstijden tussen en uur. Slechts alcoholhoudende dranken verstrekken gedurende de tijd tussen één uur voor, tijdens en één uur na het gebruik overeenkomstig de statutaire doelstelling. Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005

22 Drank- en Horecawet: aanwezigheid
Gedurende de tijden dat de horeca-inrichting geopend is, moet er een leidinggevende aanwezig zijn die op de geldige vergunning staat. Bij verenigingen en stichtingen kunnen ook barvrijwilligers die een Instructie Verantwoord Alcoholgebruik hebben gevolgd, aanwezig zijn. Dit moet in het bestuursreglement geregeld zijn. Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005

23 Drank- en Horecawet: leidinggevenden
Leidinggevenden: geven de onmiddellijke leiding aan de uitoefening van de horecawerkzaamheden in de accommodatie. Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005

24 Drank- en Horecawet: leidinggevenden
Tenminste twee leidinggevenden moeten op de vergunning: Van 21 jaar of ouder In het bezit van een Verklaring Sociale Hygiëne Die voldoen aan de eisen van zedelijkheid (dit gaat de gemeente na in het kader van de Drank- en Horecawet). Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005

25 Drank- en Horecawet: barvrijwilligers
voert barwerkzaamheden uit op tijden dat er alcohol wordt verstrekt in de accommodatie is tenminste 16 jaar oud heeft de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) gevolgd staat bij de organisatie op een geregistreerde lijst van barvrijwilligers. Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005

26 Drank- en Horecawet: leeftijdsgrenzen
Er zijn leeftijdsgrenzen voor het kopen van alcoholische dranken: Zwakalcoholische dranken (bier en wijn): minimaal 16 jaar. In de horecainrichting dient aangegeven te zijn dat geen alcoholhoudende drank aan personen beneden de 16 wordt verstrekt! Sterke drank: minimaal 18 jaar. Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005

27 Drank- en Horecawet: leeftijdsgrenzen
Leeftijdscontrole is dus nodig, tenzij onmiskenbaar is dat koper oud genoeg is. Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005

28 Drank- en Horecawet: de aanvraag
Wat moet allemaal worden bijgevoegd? Kopie uittreksel Kamer van Koophandel. Ondertekend bestuursreglement. Overzicht van barvrijwilligers die de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik hebben gevolgd. Voorbeelden van een bestuursreglement kan worden opgevraagd bij de afdeling B en O. Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005

29 Drank- en Horecawet: de aanvraag
Verder moet worden getoond: De originele Verklaringen Sociale Hygiëne van de leidinggevenden.* Geldig identiteitsbewijs van de leidinggevenden (geen rijbewijs).* *: hiervan maakt de gemeente een gewaarmerkte kopie. Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005

30 Drank- en Horecawet: de aanvraag
Volledig, met alle bijlagen: in behandeling nemen. Toets aan Besluit eisen Zedelijkheid Drank- en Horecawet. Toets aan Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet. Alles in orde: concept-vergunning. Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005

31 Drank- en Horecawet: de aanvraag
Publicatie in De Maasroute dat concept-vergunning is verleend. Belanghebbenden hebben 4 weken de tijd om hun zienswijze kenbaar te maken. Hierna volgt definitieve besluitvorming. Bezwarentermijn van 6 weken. Geen bezwaarschrift ontvangen binnen bezwarentermijn: besluit is onherroepelijk. Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005

32 Drank- en Horecawet: controle
De mogelijkheid bestaat dat controle op de naleving van de vergunning(svoorschriften) plaatsvindt. Door: Voedsel en Warenautoriteit (VWA), steeksproefsgewijs Gemeente (afdeling Integrale Handhaving) politie Bureau Eerlijke Mededinging (BEM). Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005

33 Exploitatievergunning
Op grond van artikel van de APV heeft elk horecabedrijf ook een exploitatievergunning nodig. Aanvraagformulieren verkrijgbaar bij afdeling Bestuur en Ondersteuning. Vaak samen met aanvraag Drank- en Horecavergunning indienen. Leges in 2005 € 3,85, geen kwijtschelding. Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005

34 Drank- en Horecawet / exploitatievergunning
Voor nadere informatie bij afdeling Bestuur en Ondersteuning: Saskia van der Wagen, of Piet Langerwerf, of Mengolda van Andel, of Janneke Mallens, of . Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005

35 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005
Rookverbod Tabakswet sedert 17 juli 1982, gewijzigd in 2002: artikel 10. Rookverbod ingevoerd voor overheidsinstellingen en gebouwen of instellingen voor gezondheids-zorg, maatschappelijke dienstverlening, sport, sociaal-cultureel werk of onderwijs. Publieksruimten dienen rookvrij te zijn. Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005

36 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005
Rookverbod In beperkte mate mag van het rookverbod worden afgeweken: in recreatie- en soortgelijke ruimten, kantines en wachtruimten (alleen wanneer er meerdere van één type ruimte op één verdieping zijn). De helft van deze ruimten, de kleinste, mag worden uitgezonderd van het rookverbod; ook mag een aparte, afgesloten “rookkamer” worden ingericht. Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005

37 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005
Rookverbod Rookruimten mogen geen overlast veroorzaken naar aangrenzende ruimten. Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005

38 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005
Rookverbod Controle op de naleving gebeurt door de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). Overtredingen in 2006 zullen worden beboet (€ 300,= - € 2.400,=). Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005

39 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005
Onderscheidingen Er zijn verscheidene vormen van onderscheidingen: Voor verenigingen/stichtingen. Voor personen die vrijwillig actief zijn. Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005

40 Onderscheidingen: voor verenigingen en stichtingen
Koninklijke Erepenning te verlenen door Koningin Beatrix voor verenigingen/stichtingen die een jubileum vieren van 50 jaar of met een meervoud van 25 jaren goede naam en faam uitgebreide aanvraag ruim van te voren indienen (behandeling kan tenminste 6 maanden duren) Vereniging mag zich na toekenning niet “Koninklijk” noemen. Koninklijke Erepenning  Deze kan worden verleend aan een vereniging of instelling (bijvoorbeeld gilde) die een jubileum te vieren heeft van minimaal 50 jaar of met een volgend meervoud van 25 jaren (75, 100,125 etc.). Uitzonderingen daarop zijn niet toegestaan. Het verzoek moet in 5-voud worden ingediend bij de burgemeester, welke het met bijlagen inzendt aan de Commissaris van de Koningin. Om verzekerd te zijn van een tijdige afronding van het geheel, moet een aanvrage minimaal een half jaar voor de beoogde uitreikingsdatum bij de Commissaris van de Koningin zijn ingediend.  Hierbij moeten worden overlegd: een authentiek bewijs van oprichting (dit kan zijn: een fotokopie van een (artikel uit) een (streek)krant uit die periode, een fotokopie van de door de Kamer van Koophanden en Fabrieken geregistreerde gegevens, de konings- of keizersmedaille, een foto van het vaandel, een fotokopie van een foto (uit enig jaar) met daarop het korps/de leden etc. Een kopie van een direct bewijs van oprichting heeft uiteraard de voorkeur); een uitgebreide geschiedschrijving van de vereniging; de justitiële gegevens van de bestuursleden (gaat de gemeente na); een actueel overzicht van de financiën van de vereniging; een overzicht van ontplooide activiteiten over de afgelopen jaren (minimaal 3 jaren); de statuten (oprichtingsakte notaris); een ledenlijst; de bestuurssamenstelling; en tot slot het advies van de burgemeester met daarin aangegeven”: - de juiste schrijfwijze van de vereniging; - bij welke overkoepelende organisatie de vereniging is aangesloten en het adres daarvan; - of het wel of niet de enige vereniging is op dat gebied in die woonkern, en welke plaats de vereniging daartussen inneemt. De toekenning van de Koninklijke Erepenning betekent niet dat de betreffende vereniging zich “Koninklijk” mag noemen! Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005

41 Onderscheidingen: voor verenigingen en stichtingen
Predikaat Koninklijk te verlenen door Koningin Beatrix voor instellingen die een jubileum vieren van 100 jaar of met een meervoud van 25 jaren goede naam en faam niet mogelijk als koepelorganisatie dit predikaat al heeft ontvangen uitgebreide aanvrage ruim van te voren indienen (behandeling kan tenminste 6 maanden duren) vereniging mag zich na toekenning “Koninklijk” noemen. Eisen om in aanmerking te komen voor het predikaat “Koninklijk”/”Hofleverancier” Koninklijk: Hiervoor kunnen zowel verenigingen als bedrijven in aanmerking komen. Het bedrijf moet tot de landelijke top 3 in zijn branche behoren en dus landelijke bekendheid genieten, en het bedrijf moet minstens 100 medewerkers hebben. Een vereniging moet een eerste of vooraanstaande en bijzondere plaats innemen in de landelijke dan wel provinciale dan wel lokale gemeenschap. Hofleverancier: hiervoor kunnen enkel bedrijven in aanmerking komen. Het bedrijf moet in ieder geval op lokaal en regionaal gebied een vooraanstaande plaats innemen en bekendheid genieten. Toekenning geschiedt aan ondernemingen/verenigingen die ten minste 100 jaar moeten hebben bestaan, bij voorkeur onder dezelfde naam. Het recht wordt bovendien slechts ter gelegenheid van een bijzonder jubileum (100, 125 enz.-jarig bestaan) of bij een zeer bijzondere gebeurtenis in het bedrijf/vereniging worden verleend.  Verder moet het bedrijf “gezond” zijn en te goeder naam en faam bekend staan. Indiening aanvraag: vereiste gegevens Bij de indiening van de aanvraag om toekenning van het predikaat “Koninklijk” of het predikaat "Hofleverancier" moeten verder de navolgende gegevens worden overlegd: · de geschiedenis van het bedrijf van het allereerste begin tot heden; · een bewijsstuk (advertentie, krantenbericht, inschrijving Kamer van Koophandel, aankoopbewijs stuk grond) waaruit blijkt dat het bedrijf inderdaad 100 jaar oud is; · stukken waaruit blijkt dat het bedrijf te goeder naam en faam bekend staat (artikelen uit vakbladen e.d.); · omzet‑ en winstcijfers. Financiële jaarverslagen over tenminste drie jaren moeten worden ingediend; · accountantsverklaring, waaruit blijkt dat het bedrijf gezond c.q. springlevend is (zie model); · cijfers aangaande personeelsbestand; · verklaring van de milieudienst van de gemeente waaruit blijkt dat de milieuvoorschriften strikt in acht worden genomen; · in verband met het opvragen van de justitiële gegevens: de persoonsgegevens van de directie (naam, voornamen, geboorteplaats, geboortedatum, adres, woonplaats). Een en ander graag zo uitgebreid mogelijk. Voor de volledigheid dient er rekening mee worden gehouden dat Hare Majesteit erg terughoudend is met het toekennen van het predikaat “Koninklijk”/"Hofleverancier"; Het vervolg van de procedure is: ‑‑ de aanvraag met alle gegevens wordt in vijfvoud ingediend bij de burgemeester; ‑‑ deze stuurt de aanvraag met zijn advies in viervoud door naar de Commissaris van de Koningin; ‑‑ daarna wordt advies gevraagd aan de Kamer van Koophandel; ‑‑ de Commissaris van de Koningin stuurt de stukken, met het advies van de Kamer en voorzien van zijn eigen advies door naar Hare Majesteit. Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005

42 Onderscheidingen: voor verenigingen en stichtingen
Gemeentelijk Ereteken: te verlenen door het College van Waalwijk voor verenigingen/stichtingen die een jubileum vieren van 50 jaar of met een meervoud van 25 jaren betekenis voor (een deel van) de Waalwijkse gemeenschap aanvrage tenminste 8 weken tevoren indienen. Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005

43 Onderscheidingen: voor vrijwilligers
Koninklijke Onderscheiding. Het verdienstenelement staat centraal. Het gaat dus om bijzondere verdiensten voor de samenleving. Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005

44 Onderscheidingen: Koninklijke Onderscheiding
2 uitreikingsmogelijkheden: De Algemene Gelegenheid ofwel de Lintjesregen (op de laatste werkdag vóór Koninginnedag). Bijzondere Gelegenheid: afscheid of jubileum. Hiervoor moet het zwaartepunt van de verdiensten bij deze uitreikingsgelegenheid liggen. ALGEMENE INFORMATIE KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN Een Koninklijke Onderscheiding kan worden verleend bij aantoonbare verdiensten; het is een gunst, geen recht. Er is sprake van erkenning door de samenleving. Er bestaan twee ridderorden: de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau. Beide Orden hebben een Ordereglement. Orde van Oranje-Nassau: Nederlandse onderdanen of vreemdelingen die zich jegens de Kroon en de Staat of jegens de maatschappij op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen hierin worden onderscheiden. Het verdienstenelement staat centraal. Het gaat dus om bijzondere verdiensten voor de samenleving. Criteria: - iemand kan worden onderscheiden wanneer hij of zij zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd; - iemand kan worden gedecoreerd indien hij of zij een of meer opvallende prestaties heeft geleverd of werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben. Elementen die hierbij van belang zijn, zijn: * de mate van vrijwilligheid * de tijdsduur * de intensiteit (hoeveelheid tijd die in de verdiensten is gestoken) * de diversiteit van de activiteiten * de maatschappelijke herkenbaarheid van de verdiensten in de samenleving * de actualiteit van de activiteiten * de (onkosten)vergoedingsregeling * de mate waarin anderen door voorbeeldwerking gemotiveerd zijn tot deelname aan deze (sociale) activiteiten * het dragen van verantwoordelijkheid * een zogeheten “draad naar het heden”: de activiteiten mogen niet te lang in het verleden zijn beëindigd, of resterende activiteiten moeten nog een substantieel karakter hebben. Er mogen maximaal 2 “uitreikingsgelegenheden” zijn verstreken. Verder is er een aanvullend criterium: de karaktervolle en voorbeeldige plichtsvervulling. Een uitstekende plichtsvervulling (met andere woorden: invulling van je functie of baan), hoe lovenswaardig ook, is op zichzelf onvoldoende om als basis te dienen voor een Koninklijke Onderscheiding. Het wordt niet aangemerkt als een bijzondere verdienste. Het kan dus alleen als aanvullend criterium aan een voorstel worden toegevoegd. Toch is het wel mogelijk om op grond van bijzondere verdiensten in de hoofdfunctie een Koninklijke Onderscheiding te ontvangen: het gaat er dan om dat de werkgever signaleert dat de betrokkene in vergelijking met andere functionarissen op hetzelfde werk- en denkniveau, ruimschoots uitstijgt boven datgene dat de werkgever van hem of haar mag verwachten. Er moet dus sprake zijn van bijzondere verdiensten in de hoofdfunctie, met een maatschappelijke betekenis voor de samenleving. Kan de maatschappelijke betekenis voor de samenleving niet worden aangetoond, dan is er enkel sprake van een "voorbeeldige en karaktervolle plichtsvervulling", waarbij een adequate beloning wordt overgelaten aan de werkgever. Mogelijke uitreikingsgelegenheden zijn: het afscheid of jubileum als bijzondere gelegenheid, of de eerstvolgende Algemene Gelegenheid (de Lintjesregen op de laatste werkdag vóór Koninginnedag). Als iemand meerdere/verscheidene verdiensten heeft opgebouwd, en er wordt van uitgegaan dat iemand wordt gedecoreerd voor de totale verdiensten, moet rekening worden gehouden met uitreiking bij de Algemene Gelegenheid. Een bijzondere uitreikings-gelegenheid wordt dan niet meer als passend beschouwd. De Orde van Oranje-Nassau kent de volgende graderingen: Lid, Ridder, Officier, Commandeur, Grootofficier en Ridder Grootkruis. Hierbij zijn de belangrijkste wegingsfactoren: * de intensiteit (hoeveel uur per week/maand besteedt decorandus aan zijn activiteit) * de diversiteit (een groot aantal activiteiten, gelijktijdig of aaneensluitend) * de actualiteit (zijn de activiteiten gericht op maatschappelijke sectoren die op dit moment in de belangstelling staan) * de tijdstuur (deze hangt af van de daadkracht van andere elementen) * de mate van verantwoordelijkheid; * de maatschappelijke impact (hoe ervaart de samenleving de activiteiten; is de uitstraling beperkt tot een kleine groep of zodanig beperkt dat nauwelijks sprake is van enige maatschappelijke herkenbaarheid dan wel uitstraling?) Binnen deze orde is de hoogte dus met name afhankelijk van de aard van de verdiensten, de uitstraling ervan en dus ook het maatschappelijk impact. Voor de gradering Ridder moeten de (langdurige) maatschappelijke verdiensten minstens een bovenlokale uitstraling hebben. Verder is het ook afhankelijk van de aard, duur, intensiteit etc. van de verdiensten. Tussen haakjes: Lid in de Orde van Oranje-Nassau, is een hogere onderscheiding dan de vroegere Eremedaille in goud, zilver of brons, die verbonden was aan de Orde van Oranje-Nassau! Het komt voor dat personen, die eerder zijn onderscheiden met een Eremedaille, op een later moment worden bevorderd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Er moet dan veelal wel sprake zijn van verdiensten die niet zijn betrokken bij de eerste voordracht. Orde van de Nederlandse Leeuw: Het accent ligt op de mate waarin men zich op enig terrein bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving. Deze bijzondere verdiensten moeten een zeer exceptionele aard hebben. Naast verdiensten in wetenschap en kunst kunnen ook unieke en bijzondere prestaties op bijvoorbeeld het gebied van ruimtevaart en sport aanleiding zijn om voor een onderscheiding in de Orde van de Nederlandse Leeuw in aanmerking te komen (bijvoorbeeld sporters die Olympisch goud halen). - Iemand kan decorabel zijn indien hij of zij een verantwoordelijkheid heeft gedragen of een bekwaamheid heeft getoond die aanmerkelijk groter is dan de samenleving van hem mocht verwachten; - Iemand kan decorabel zijn indien hij of zij op uitstekende wijze werkzaamheden heeft verricht waarbij de samenleving in zeer belangrijke mate is gebaat en in het bijzonder indien de maatschappelijke waardering daarvoor niet op andere wijze tot uitdrukking is gekomen; - iemand kan decorabel zijn indien hij of zij alleen of samen met anderen, al dan niet in opdracht, een zeer uitzonderlijke prestatie heeft verricht. Nogmaals: er moet sprake zijn van verdiensten met een zeer exceptionele aard en een brede maatschappelijke impact en betekenis. Deze Orde kent de volgende gradering : Ridder, Commandeur (indien de verdiensten verder reiken dan de Nederlandse samenleving en er internationale en/of mondiale belangen bij betrokken zijn; ofwel de verdiensten zijn binnen Nederland zo veelzijdig en maatschappelijk actueel en intensief dat deze graad binnen de rede ligt), en Ridder Grootkruis (zeldzaamheid). Decoraties in de Orde van de Nederlandse Leeuw komen niet vaak voor. Vaker komen decoraties in de Orde van Oranje-Nassau voor. Procedure voorstel Koninklijke Onderscheiding: -- Een voorstel om iemand in aanmerking te laten komen voor een Koninklijke Onderscheiding dient 5 maanden voor datum van uitreiking bij de burgemeester van de woonplaats van decorandus te worden ingediend. Hiervoor is een aanvraagformulier verkrijgbaar bij de medewerkster kabinetszaken, mevrouw A.J. Mallens-van Hulten van de afdeling Bestuur en Ondersteuning, telefoon of -- uiterlijk 4 maanden voor datum van uitreiking dient de burgemeester de volledige voordracht van advies te voorzien en in drievoud bij Commissaris van de Koningin van deze provincie in te zenden; -- na advisering door de commissaris moet de volledige voordracht 3 maanden voor uitreiking door het Kapittel voor die Civiele Orden in Den Haag zijn ontvang­en. Het Kapittel brengt een finaal advies uit aan de Minister die het aangaat. De indieningstermijn voor voorstellen voor de Algemene Gelegenheid 2006 (Lintjesregen): -- Algemene Gelegenheid 2006 (Lintjesregen): voor 1 juli 2005 in te dienen bij de burgemeester; -- de burgemeester moet de volledige voordracht voor 1 september 2005 indienen bij de Commissaris van de Koningin. Deze dient op 1 november 2005 de complete voordrachten van advies hebben voorzien en doorgezonden aan het Kapittel voor de Civiele Orden. Volledige voordracht betekent inclusief: -- verklaring van geen bezwaar van de werkgever (bij personen in loondienst); -- schermafdruk met GBA-gegevens (inclusief A-nummer)! (Dit verzorgt de gemeente); -- uittreksel strafregister en Algemeen Documentatieregister (Dit gaat de gemeente na); -- signaleringen politieregisters. (Dit gaat de gemeente na); -- verklaring bijzondere rechtspleging (indien decorandus is geboren voor ). (Dit gaat de gemeente na); -- in geval van aspecten inzake volksgezondheid : via regionale Inspectie Gezondheidszorg advies van de Hoofdinspecteur Gezondheidszorg (Dit gaat de gemeente na). Voor nadere informatie: Janneke Mallens-van Hulten, of Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005

45 Onderscheidingen: Koninklijke Onderscheiding
Termijnen indienen: Lintjesregen: vóór 1 juli voorafgaande. Bijzondere gelegenheid: tenminste 5 maanden tevoren. Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005

46 Onderscheidingen: Koninklijke Onderscheiding
Aanvraagformulier en nadere informatie te verkrijgen bij Janneke Mallens van de afdeling Bestuur en Ondersteuning: of . Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005

47 Onderscheidingen: Gemeentelijk Ereteken
Is een zilveren speldje met het wapen van Waalwijk, met bijbehorende oorkonde. Er moet sprake zijn van bijzondere verdiensten jegens (een deel van) de Waalwijkse gemeenschap. Tenminste 8 weken tevoren aanvragen. College van Waalwijk neemt besluit. Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005

48 Onderscheidingen: Gemeentelijk Ereteken
Aanvraagformulier en nadere informatie te verkrijgen bij Janneke Mallens van de afdeling Bestuur en Ondersteuning: of . Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005

49 Onderscheidingen: Gemeentelijke Erepenning
Is een bronzen plaque, met bijbehorende oorkonde. Er moet sprake zijn van bijzondere verdiensten jegens de Waalwijkse gemeenschap. Is exclusiever. Kan worden vergeleken met Ereburgerschap. Tenminste 8 weken tevoren aanvragen. College van Waalwijk neemt besluit. Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005

50 Onderscheidingen: Gemeentelijke Erepenning
Aanvraagformulier en nadere informatie te verkrijgen bij Janneke Mallens van de afdeling Bestuur en Ondersteuning: of . Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005


Download ppt "Workshop Wet- en Regelgeving"

Verwante presentaties


Ads door Google