De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Workshop Wet- en Regelgeving  Woensdag 23 november 2005  Presentatie door Mengolda van Andel en Janneke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Workshop Wet- en Regelgeving  Woensdag 23 november 2005  Presentatie door Mengolda van Andel en Janneke."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Workshop Wet- en Regelgeving  Woensdag 23 november 2005  Presentatie door Mengolda van Andel en Janneke Mallens  Afdeling Bestuur en Ondersteuning van de gemeente Waalwijk

2 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Workshop Wet- en Regelgeving  4 onderwerpen:  Evenementen/activiteiten  Drank- en horeca  Rookverbod  Onderscheidingen

3 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Evenementen Evenement = een voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak  ook een herdenkingsplechtigheid  uitzonderingen zijn bijvoorbeeld bioscoopvoorstellingen, betogingen ingevolge de Wet openbare manifestaties.

4 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Evenementen  Andere activiteiten die vergunningplichtig zijn, zijn bijvoorbeeld collectes, rommelmarkten, venten, standplaatsen. Muziek in de open lucht is ontheffingplichtig.

5 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Evenementen  vergunning op grond van de APV nodig  aanvraagformulier  op te vragen bij afdeling Bestuur en Ondersteuning of te downloaden via website www.waalwijk.nl, “actueel”, “Evenementen” www.waalwijk.nl

6 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Evenementen: aanvraag vergunning  tenminste 8 weken tevoren indienen  grootschalige evenementen met meer dan 1.600 bezoekers: tenminste 16 weken tevoren indienen met draaiboek (nadere info/voorbeelden bij B&O verkrijgbaar).

7 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Evenementen: ontvangst aanvraag  Als de aanvraag niet volledig is, wordt de behandeling opgeschort en krijgt aanvrager de tijd om de aanvraag aan te vullen.  Deze termijn bedraagt 2 weken.  Na ontvangst aanvulling wordt bekeken of de aanvraag volledig is. Zo niet: aanvraag wordt niet in behandeling genomen.

8 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Evenementen: ontvangst aanvraag  Als aanvraag volledig is wordt deze in behandeling genomen. Op dat moment worden leges geheven.  Vrijwilligersorganisaties kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van leges voor evenementenvergunning.

9 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Evenementen: behandeling  De aanvraag wordt besproken in het Toetsingsoverleg evenementen  Deze brengt advies uit.  Daarna volgt besluitvorming.  Meestal betekent dit vergunningverlening onder voorschriften.

10 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Evenementen: na het besluit  Publicatie van vergunningverlening gebeurt op de gemeentepagina in “De Maasroute”.  Belanghebbenden hebben 6 weken de gelegenheid om bezwaar in te dienen.  De bezwarentermijn gaat in op de dag van bekendmaking van het besluit aan aanvrager (= datum verzending brief).  Na afloop bezwarentermijn is het besluit onherroepelijk.

11 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Evenementen en alcohol (artikel 35 Drank- en Horecawet)  Wordt er alcoholhoudende drank “voor gebruik terplaatse” geschonken tijdens een evenement/activiteit?  Vindt dat niet in een (reguliere) horecagelegenheid plaats?  Wordt er enige vorm van betaling gevraagd?

12 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Evenementen en alcohol (artikel 35 Drank- en Horecawet)  Dan is een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet nodig.  Aanvraagformulier te verkrijgen bij afdeling Bestuur en Ondersteuning.  Tenminste 8 weken tevoren indienen.  Leges bedragen in 2005 € 30,30, geen kwijtschelding.

13 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Evenementen en alcohol (artikel 35 Drank- en Horecawet)  Dit geldt dan voor zwakalcoholische dranken zoals bier en wijn, en niet voor sterke drank.  tijdens een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard (hooguit 12 dagen).

14 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Evenementen en alcohol (artikel 35 Drank- en Horecawet)  Benodigdheden verder:  Ondertekende verklaring van leiding- gevende(n) dat deze gedurende de tijden dat alcoholhoudende dranken worden verstrekt, aanwezig is/zijn.  Verklaring Sociale Hygiëne van leidinggevenden die op de ontheffing vermeld worden.*  Identiteitsbewijs van leidinggevenden (geen rijbewijs).* (*: originelen tonen, wij maken gewaarmerkte kopie) (*: originelen tonen, wij maken gewaarmerkte kopie)

15 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Evenementen  Voor nadere informatie bij afdeling Bestuur en Ondersteuning:  Mengolda van Andel, 0416-683830 of mvanandel@waalwijk.nl mvanandel@waalwijk.nl  Piet Langerwerf, 0416-683830 of plangerwerf@waalwijk.nl plangerwerf@waalwijk.nl  Janneke Mallens, 0416-683829 of jmallens@waalwijk.nl jmallens@waalwijk.nl  Saskia van der Wagen, 0416-683828 of svanderwagen@waalwijk.nl (Drank- en Horeca). svanderwagen@waalwijk.nl

16 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Drank- en Horecawet  Zonder geldige vergunning mag geen horecabedrijf of horecavoorziening worden geëxploiteerd, er mogen met name geen alcoholhoudende dranken bedrijfsmatig worden verstrekt en er mogen geen alcoholhoudende dranken voorradig zijn.

17 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Drank- en Horecawet  Heeft uw organisatie een kantine  waar tegen enige vergoeding  alcoholhoudende drank wordt verstrekt  voor gebruik ter plaatse?

18 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Drank- en Horecawet  Dan heeft u voor uw horecainrichting een Drank- en Horecavergunning nodig.  Aanvraagformulieren verkrijgbaar bij afdeling Bestuur en Ondersteuning.  Leges in 2005 € 60,60, geen kwijtschelding.

19 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Drank- en Horecawet  Verenigingen en stichtingen dienen over een vergunning op grond van artikel 3 en 4 van de Drank- en Horecawet te beschikken  Dat wil zeggen: een vergunning met beperkende voorschriften in het kader van paracommercialisme.

20 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Drank- en Horecawet  Beperkende voorschriften betreffende:  een verbod op bijeenkomsten in de persoonlijke levenssfeer zoals bruiloften en partijen;  een verbod op het openlijk aanprijzen van de mogelijkheid tot het houden van dergelijke bijeenkomsten;  de tijden van verstrekking van alcoholhoudende drank in de betrokken inrichting.

21 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Drank- en Horecawet: sluitingstijden  In de APV zijn de “harde” sluitingstijden voor horecabedrijven opgenomen. Voor (sport)kantines, buurthuizen e.d. geldt:  Openingstijden tussen 06.00 en 01.00 uur.  Slechts alcoholhoudende dranken verstrekken gedurende de tijd tussen één uur voor, tijdens en één uur na het gebruik overeenkomstig de statutaire doelstelling.

22 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Drank- en Horecawet: aanwezigheid  Gedurende de tijden dat de horeca- inrichting geopend is, moet er een leidinggevende aanwezig zijn die op de geldige vergunning staat.  Bij verenigingen en stichtingen kunnen ook barvrijwilligers die een Instructie Verantwoord Alcoholgebruik hebben gevolgd, aanwezig zijn. Dit moet in het bestuursreglement geregeld zijn.

23 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Drank- en Horecawet: leidinggevenden  Leidinggevenden: geven de onmiddellijke leiding aan de uitoefening van de horecawerkzaamheden in de accommodatie.

24 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Drank- en Horecawet: leidinggevenden  Tenminste twee leidinggevenden moeten op de vergunning:  Van 21 jaar of ouder  In het bezit van een Verklaring Sociale Hygiëne  Die voldoen aan de eisen van zedelijkheid (dit gaat de gemeente na in het kader van de Drank- en Horecawet).

25 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Drank- en Horecawet: barvrijwilligers  Barvrijwilliger:  voert barwerkzaamheden uit op tijden dat er alcohol wordt verstrekt in de accommodatie  is tenminste 16 jaar oud  heeft de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) gevolgd  staat bij de organisatie op een geregistreerde lijst van barvrijwilligers.

26 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Drank- en Horecawet: leeftijdsgrenzen  Er zijn leeftijdsgrenzen voor het kopen van alcoholische dranken:  Zwakalcoholische dranken (bier en wijn): minimaal 16 jaar.  In de horecainrichting dient aangegeven te zijn dat geen alcoholhoudende drank aan personen beneden de 16 wordt verstrekt!  Sterke drank: minimaal 18 jaar.

27 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Drank- en Horecawet: leeftijdsgrenzen  Leeftijdscontrole is dus nodig, tenzij onmiskenbaar is dat koper oud genoeg is.

28 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Drank- en Horecawet: de aanvraag  Wat moet allemaal worden bijgevoegd?  Kopie uittreksel Kamer van Koophandel.  Ondertekend bestuursreglement.  Overzicht van barvrijwilligers die de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik hebben gevolgd.

29 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Drank- en Horecawet: de aanvraag  Verder moet worden getoond:  De originele Verklaringen Sociale Hygiëne van de leidinggevenden.*  Geldig identiteitsbewijs van de leidinggevenden (geen rijbewijs).* *: hiervan maakt de gemeente een gewaarmerkte kopie.

30 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Drank- en Horecawet: de aanvraag  Volledig, met alle bijlagen: in behandeling nemen.  Toets aan Besluit eisen Zedelijkheid Drank- en Horecawet.  Toets aan Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet.  Alles in orde: concept-vergunning.

31 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Drank- en Horecawet: de aanvraag  Publicatie in De Maasroute dat concept- vergunning is verleend. Belanghebbenden hebben 4 weken de tijd om hun zienswijze kenbaar te maken.  Hierna volgt definitieve besluitvorming.  Bezwarentermijn van 6 weken.  Geen bezwaarschrift ontvangen binnen bezwarentermijn: besluit is onherroepelijk.

32 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Drank- en Horecawet: controle  De mogelijkheid bestaat dat controle op de naleving van de vergunning(svoorschriften) plaatsvindt.  Door:  Voedsel en Warenautoriteit (VWA), steeksproefsgewijs  Gemeente (afdeling Integrale Handhaving)  politie  Bureau Eerlijke Mededinging (BEM).

33 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Exploitatievergunning  Op grond van artikel 2.3.1.2 van de APV heeft elk horecabedrijf ook een exploitatievergunning nodig.  Aanvraagformulieren verkrijgbaar bij afdeling Bestuur en Ondersteuning.  Vaak samen met aanvraag Drank- en Horecavergunning indienen.  Leges in 2005 € 3,85, geen kwijtschelding.

34 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Drank- en Horecawet / exploitatievergunning  Voor nadere informatie bij afdeling Bestuur en Ondersteuning:  Saskia van der Wagen, 0416-683828 of svanderwagen@waalwijk.nl svanderwagen@waalwijk.nl  Piet Langerwerf, 0416-683830 of plangerwerf@waalwijk.nl plangerwerf@waalwijk.nl  Mengolda van Andel, 0416-683830 of mvanandel@waalwijk.nl mvanandel@waalwijk.nl  Janneke Mallens, 0416-683829 of jmallens@waalwijk.nl. jmallens@waalwijk.nl

35 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Rookverbod  Tabakswet sedert 17 juli 1982, gewijzigd in 2002: artikel 10.  Rookverbod ingevoerd voor overheidsinstellingen en gebouwen of instellingen voor gezondheids- zorg, maatschappelijke dienstverlening, sport, sociaal- cultureel werk of onderwijs.

36 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Rookverbod  In beperkte mate mag van het rookverbod worden afgeweken:  in recreatie- en soortgelijke ruimten, kantines en wachtruimten (alleen wanneer er meerdere van één type ruimte op één verdieping zijn). De helft van deze ruimten, de kleinste, mag worden uitgezonderd van het rookverbod;  ook mag een aparte, afgesloten “rookkamer” worden ingericht.

37 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Rookverbod  Rookruimten mogen geen overlast veroorzaken naar aangrenzende ruimten.

38 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Rookverbod  Controle op de naleving gebeurt door de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA).  Overtredingen in 2006 zullen worden beboet (€ 300,= - € 2.400,=).

39 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Onderscheidingen  Er zijn verscheidene vormen van onderscheidingen:  Voor verenigingen/stichtingen.  Voor personen die vrijwillig actief zijn.

40 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Onderscheidingen: voor verenigingen en stichtingen  Koninklijke Erepenning  te verlenen door Koningin Beatrix  voor verenigingen/stichtingen die een jubileum vieren van 50 jaar of met een meervoud van 25 jaren  goede naam en faam  uitgebreide aanvraag ruim van te voren indienen (behandeling kan tenminste 6 maanden duren)  Vereniging mag zich na toekenning niet “Koninklijk” noemen.

41 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Onderscheidingen: voor verenigingen en stichtingen  Predikaat Koninklijk  te verlenen door Koningin Beatrix  voor instellingen die een jubileum vieren van 100 jaar of met een meervoud van 25 jaren  goede naam en faam  niet mogelijk als koepelorganisatie dit predikaat al heeft ontvangen  uitgebreide aanvrage ruim van te voren indienen (behandeling kan tenminste 6 maanden duren)  vereniging mag zich na toekenning “Koninklijk” noemen.

42 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Onderscheidingen: voor verenigingen en stichtingen  Gemeentelijk Ereteken:  te verlenen door het College van Waalwijk  voor verenigingen/stichtingen die een jubileum vieren van 50 jaar of met een meervoud van 25 jaren  betekenis voor (een deel van) de Waalwijkse gemeenschap  aanvrage tenminste 8 weken tevoren indienen.

43 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Onderscheidingen: voor vrijwilligers  Koninklijke Onderscheiding.  Het verdienstenelement staat centraal. Het gaat dus om bijzondere verdiensten voor de samenleving.

44 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Onderscheidingen: Koninklijke Onderscheiding  2 uitreikingsmogelijkheden:  De Algemene Gelegenheid ofwel de Lintjesregen (op de laatste werkdag vóór Koninginnedag).  Bijzondere Gelegenheid: afscheid of jubileum. Hiervoor moet het zwaartepunt van de verdiensten bij deze uitreikingsgelegenheid liggen.

45 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Onderscheidingen: Koninklijke Onderscheiding  Termijnen indienen:  Lintjesregen: vóór 1 juli voorafgaande.  Bijzondere gelegenheid: tenminste 5 maanden tevoren.

46 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Onderscheidingen: Koninklijke Onderscheiding  Aanvraagformulier en nadere informatie te verkrijgen bij Janneke Mallens van de afdeling Bestuur en Ondersteuning:  0416-683829 of  Jmallens@waalwijk.nl. Jmallens@waalwijk.nl

47 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Onderscheidingen: Gemeentelijk Ereteken  Is een zilveren speldje met het wapen van Waalwijk, met bijbehorende oorkonde.  Er moet sprake zijn van bijzondere verdiensten jegens (een deel van) de Waalwijkse gemeenschap.  Tenminste 8 weken tevoren aanvragen.  College van Waalwijk neemt besluit.

48 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Onderscheidingen: Gemeentelijk Ereteken  Aanvraagformulier en nadere informatie te verkrijgen bij Janneke Mallens van de afdeling Bestuur en Ondersteuning:  0416-683829 of  Jmallens@waalwijk.nl. Jmallens@waalwijk.nl

49 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Onderscheidingen: Gemeentelijke Erepenning  Is een bronzen plaque, met bijbehorende oorkonde.  Er moet sprake zijn van bijzondere verdiensten jegens de Waalwijkse gemeenschap.  Is exclusiever.  Kan worden vergeleken met Ereburgerschap.  Tenminste 8 weken tevoren aanvragen.  College van Waalwijk neemt besluit.

50 Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Onderscheidingen: Gemeentelijke Erepenning  Aanvraagformulier en nadere informatie te verkrijgen bij Janneke Mallens van de afdeling Bestuur en Ondersteuning:  0416-683829 of  Jmallens@waalwijk.nl. Jmallens@waalwijk.nl


Download ppt "Workshop Wet- en Regelgeving op 23 november 2005 Workshop Wet- en Regelgeving  Woensdag 23 november 2005  Presentatie door Mengolda van Andel en Janneke."

Verwante presentaties


Ads door Google