De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Drank- en Horecawet mr. K. Hollemans senior juridisch beleidsmedewerker directie VGP.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Drank- en Horecawet mr. K. Hollemans senior juridisch beleidsmedewerker directie VGP."— Transcript van de presentatie:

1 Drank- en Horecawet mr. K. Hollemans senior juridisch beleidsmedewerker directie VGP

2 Inhoud 1.Lokaal toezicht 2.Nieuwe mogelijkheden 3.Reductie van de lasten 4.Bevoegdheden 5.Leeftijdsgrenzen

3 Voettekst 3 Lokaal toezicht Burgemeester wordt bevoegd gezag De burgemeester wordt in medebewind belast met de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Overdracht van het toezicht Het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet gaat over van de Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) naar de gemeente.

4 Voettekst 4 Lokaal toezicht Strafbaarstelling jongeren Jongeren onder de 16 jaar zijn strafbaar als ze alcohol aanwezig hebben op voor publiek toegankelijke plaatsen (openbare weg, cafés) met uitzondering van die plaatsen waar bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan ter plaatse wordt verstrekt (detailhandel en supermarkt). Wetsvoorstel is aangepast naar aanleiding van een amendement uit de Tweede Kamer. Mogelijke verhoging van deze leeftijd naar 18.

5 Voettekst 5 Nieuwe mogelijkheden Schorsing van de vergunning Naast het intrekken van de vergunning krijgt de burgemeester de mogelijkheid een vergunning te schorsen voor een periode van maximaal 12 weken. Geldt zowel bij horecagelegenheden als bij slijterijen.

6 Voettekst 6 Nieuwe mogelijkheden Three-strikes-out maatregel De burgemeester kan de alcoholafdeling van een supermarkt of detailhandel sluiten voor een periode van 1 week tot maximaal 12 weken, als binnen een periode van 1 jaar 3 keer een overtreding van de leeftijdsgrenzen bij de verkoop van alcohol is geconstateerd. Via het opleggen van een last onder bestuursdwang.

7 Voettekst 7 Reductie van de lasten Vereenvoudiging van het vergunningstelsel • Reductie van administratieve lasten voor ondernemers. • Reductie van de bestuurslasten. Geen nieuwe vergunning bij een nieuwe leidinggevende. (een melding is voldoende / bijlage bij de vergunning) Er kan worden volstaan met één artikel 35 ontheffing voor jaarlijks terugkerende identieke evenementen. (indien er sprake is van dezelfde verstrekker)

8 Voettekst 8 Bevoegdheden Verordenende bevoegdheden Verplicht: Regelen van de alcoholverstrekking in sport- en andere kantines. • Binnen 12 maanden na inwerkingtreding. • Ruime bekendheid aan geven. Artikel 4 van de nieuwe DHW.

9 Voettekst 9 Bevoegdheden Verordenende bevoegdheden Facultatief: • Beperken van het verstrekken van drank in of vanuit supermarkten (gedurende een beperkte tijdsruimte). • Beperken van prijsacties in de supermarkt. • Koppelen van een toegangsleeftijd aan de horecasluitingstijd. • Beperken van happy hours in de horeca. Artikelen 25a, 25b, 25c en 25d van de nieuwe DHW.

10 Voettekst 10 Leeftijdsgrenzen Belangrijkste nieuwe taak voor gemeenten: de controle van de leeftijdsgrenzen, ongeacht de vraag of het 16 of 18 jaar is. Landelijk nalevingsonderzoek met mystery shoppers, 2011: • Internet 0 % • Sportkantines 4 % • Horeca 11 % • Supermarkten 30 % • Slijterijen 40 % Reactie van de minister van VWS op kamervragen, 2011: “Het huidige nalevingspercentage is volstrekt onvoldoende”.

11 Voettekst 11 Leeftijdsgrenzen Artikel 20: Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. De vaststelling blijft (alleen dan) achterwege, indien het een persoon betreft die onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt. Het woord onmiskenbaar houdt volgens de memorie van toelichting (Kamerstukken II 1997/98, 25 969, nr. 3, blz. 28) in dat overduidelijk moet zijn dat die persoon de vereiste leeftijd heeft bereikt. Onmiskenbaar = boven iedere twijfel verheven.

12 Voettekst 12 Leeftijdsgrenzen Volgens vaste jurisprudentie van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State mag het bestuursorgaan zich voor het antwoord op de vraag of artikel 20 van de DHW is overtreden baseren op de ter zake opgemaakte processen-verbaal van de controleambtenaren. Daarbij heeft als uitgangspunt te gelden dat het bestuursorgaan in beginsel mag uitgaan van de juistheid van de inhoud van het op ambtseed/belofte opgemaakte proces-verbaal. 07-10-2009: LJN BJ9515, Raad van State, 200901089/1/H3 12-12-2007: LJN BB9939, Raad van State, 200703830/1 05-12-2007: LJN BB9438, Raad van State, 200702139/1 05-12-2007: LJN BB9439, Raad van State, 200702146/1

13 Voettekst 13 Leeftijdsgrenzen Interventiebeleid • De maatregelen zijn zwaarder naarmate de overtreding ernstiger is; ze zijn ook zwaarder als het een herhaalde overtreding betreft. • Bij een ernstige overtreding wordt direct een boeterapport en een proces-verbaal opgemaakt. • Overtreding van het verbod neergelegd in artikel 20, eerste lid, van de DHW is een ernstige overtreding, als een onderneming geen systeem heeft en onvoldoende maatregelen heeft getroffen om (herhaalde) overtreding te voorkomen. 31-03-2010: LJN BL9646, Raad van State, 200906799/1/H3

14 Voettekst 14 Dank voor uw aandacht.


Download ppt "Drank- en Horecawet mr. K. Hollemans senior juridisch beleidsmedewerker directie VGP."

Verwante presentaties


Ads door Google