De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennistafel ‘Saneringen’ Robbert Wolf  Mogelijkheden huidige / nieuwe Wro om saneringen te voorkomen  Actualiteiten saneringen -> rekenmodel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennistafel ‘Saneringen’ Robbert Wolf  Mogelijkheden huidige / nieuwe Wro om saneringen te voorkomen  Actualiteiten saneringen -> rekenmodel."— Transcript van de presentatie:

1 Kennistafel ‘Saneringen’ Robbert Wolf  Mogelijkheden huidige / nieuwe Wro om saneringen te voorkomen  Actualiteiten saneringen -> rekenmodel

2 Mogelijkheid oude / nieuwe Wro om saneringen te voorkomen Algemeen: • Op hoofdlijn weinig verschil (in relatie tot dit thema): • Wel meer dwang om plannen actueel te houden • En aanpassing artikel 44 WW Waar zit het probleem?

3 Wat zit het probleem? Bestemmingsplan: Kwetsbare objecten niet uitgesloten -6 contour Kan milieubeheervergunning worden verleend? Kan bouwvergunning worden verleend? Kans op saneringsclaim of planschade !! Kwetsbaar object

4 Dus: 1. 1. Een bouwvergunning mag niet worden geweigerd als het bestemmingplan het toe staat. 2. 2. Een milieubeheervergunning mag niet worden verleend als de 10-6 een bestemming overlapt die kwetsbare objecten toestaat.   Er zijn veel bestemmingsplannen ( vooral op bedrijventerreinen) die zowel risicobronnen als kwetsbare objecten toelaten. Logisch, de EV-wetgeving is nieuw, en vele bestemmingsplannen oud.

5 Reparatie art. 44 WW   Invoeringswet Wro, voorziet in reparatie   (2e kamer akkoord 10-10-07)   Let op: nog niet allemaal zeker   Art. 8.17 voorziet in aanpassing art. 44 WW   Nu: toetsen aan Bestemmingsplan en bouwverordening.   Straks: Ook toetsen aan AMvB’s   Maar: dit moet dan wel in die AMvB zijn geregeld.   Bevi voorziet hier niet in, vraag of dit nog komt.   Dus lek blijft (voorlopig).   Overigens zou aanpassing alleen punt 1 oplossen, en niet het knelpunt bij het toetsen van een milieubeheervergunning.

6 Artikel 44 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid worden, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door een punt-komma, twee onderdelen toegevoegd, luidende: f. het bouwen in strijd is met de regels, gesteld bij of krachtens een verordening als bedoeld in artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 4.3, derde lid, van die wet; Art 8.17 Inwerkingstredingswet Wro

7 Wat dus doen?   Inventariseren bestemmingsplannen   Zonodig voorbereidingsbesluit nemen   Aanpassing bestemmingsplannen   (Sparen voor schadeclaims…..)   Bijv: "Op de gronden die zijn bestemd als Bedrijf - 1 (B1) worden risicovolle inrichtingen uitgesloten"   Denk aan begripsbepaling!

8 (recent) Voorbeeld  K1 leiding, pr 30 meter breed. Manege met logiegelegenheid

9 Toelichting bij voorbeeld:   Bestemmingsplan staat ‘alles’ toe.   Bouwplan voor manege met logies is ingediend.   Valt bijna geheel binnen 10-6 leiding   Valt mogelijk ook binnen 10-6 olieopslag (mogelijk gevolg van herberekening PR)   Initiatiefnemer weet dat alles mag volgens het bestemmingsplan

10 Nieuwe Wro   Toepassing art. 3.1: meer gebiedsgerichte bescherming.   Meer mogelijkheden tot specifieke voorschriften.   Maar als het bestemmingsplan ongewenste situaties toestaat, dan…..blijft het een probleem.

11 Nieuwe Revi (Revi II)  standaard rekenmethodiek (SAFETI.NL)  nieuwe categorieën inrichtingen, incl. afstanden (grote propaantanks, kunstmestopslag)

12 Actualiteiten in programma’s, in relatie tot sanering   SAFETI.NL geeft soms ruimere contouren dan voorheen (bijv. bij tankopslagen).   Bedrijven voldoen aan Wm-vergunning op basis van oude berekening.   Niet de inrichting is veranderd, maar de inzichten zijn veranderd.   Wat nu te doen als een kwetsbaar object in de weg ligt?

13 Wat te doen?   Saneren voor 2010?   Maar wanneer wordt het gesignaleerd?   Is dit het probleem van het bedrijf?   Indien geen saneringsplicht, kan het bedrijf nog wel een vergunning krijgen als het bestemmingsplan kwetsbare objecten toestaat?   Wat is hieromtrent het rijksbeleid, en uw beleid?


Download ppt "Kennistafel ‘Saneringen’ Robbert Wolf  Mogelijkheden huidige / nieuwe Wro om saneringen te voorkomen  Actualiteiten saneringen -> rekenmodel."

Verwante presentaties


Ads door Google