De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Activiteitenbesluit en geluid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Activiteitenbesluit en geluid"— Transcript van de presentatie:

1 Activiteitenbesluit en geluid
Yvonne van Hoven VROM, directie LMV

2 Activiteitenbesluit Aanleiding
Onderdeel van het project Modernisering VROM-regelgeving Doelstellingen modernisering Verlagen administratieve lasten Vereenvoudigen, schrappen en stroomlijnen milieuregelgeving InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem

3 Activiteitenbesluit Meer inrichtingen onder algemene regels
Gebaseerd op activiteiten in plaats van branches AMvB tenzij Type A-, B- en C-inrichtingen Ook WVO-bepalingen Doel- en middelvoorschriften Maatwerk in plaats van nadere eis Belangrijke rol ICT InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem

4 Activiteitenbesluit Randvoorwaarden behoud milieubeschermingsniveau
geen aanscherping voor het bedrijfsleven InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem

5 Activiteitenbesluit Proces Veel overleg met overheden en branches
Politieke sturing Nu voor advies bij de Raad van State In werking treding: 1 januari 2008 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem

6 Activiteitenbesluit Opbouw Activiteitenbesluit
Begripsbepalingen, reikwijdte en procedurele bepalingen Regels voor de gehele inrichting Regels voor activiteiten, vergunningplichtige en 8.40 inrichtingen Regels voor activiteiten 8.40 inrichtingen Wijziging van besluiten Overgangsbepalingen Bijlage 1: Welke inrichtingen blijven vergunningplichtig? Ministeriële regeling: middelvoorschriften InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem

7 Geluid in het Activiteitenbesluit
Geluidsbepalingen zijn te vinden in de hoofdstukken: 1: Begripsbepalingen en melding 2: Geluidsparagraaf 3: Specifieke bepalingen voor windturbines 6: Overgangsbepalingen Geen geluidsvoorschriften in de ministeriële regeling. InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem

8 Geluid in het Activiteitenbesluit
Aanpak geluidsvoorschriften     alle geluidsbepalingen 8.40 amvb’s naast elkaar     zoveel mogelijk uniformeren     recente lijn gevolgd     oplossen bestaande knelpunten     Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem

9 Geluid in het Activiteitenbesluit
Onderwerpen (in volgorde van het Activiteitenbesluit)          Begripsbepalingen          Melding          Geluidsparagraaf          Overgangsbepalingen InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem

10 Geluid in het Activiteitenbesluit
Begripsbepalingen Waar mogelijk aangesloten bij Wet geluidhinder:        dove gevel        geluidsgevoelige ruimte en verblijfsruimte        woning verder:          bedrijventerrein  InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem

11 Geluid in het Activiteitenbesluit
Melding, akoestisch rapport in aantal gevallen verplicht tenzij het bevoegd gezag anders beslist: o     transportbewegingen (min 4 per dag, behalve tankstations en horeca) o      muziekgeluid o      windturbines        InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem

12 Geluid in het Activiteitenbesluit
Het bevoegd gezag kan in alle overige gevallen een rapport vragen: als aannemelijk is dat de normen overschreden zullen worden; bij een gezoneerd industrieterrein als het nodig is voor zonebeheer. Binnen 4 weken na ontvangst melding. InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem

13 Geluid in het Activiteitenbesluit
Geluidsparagraaf      2.16 Algemene norm      2.17 Bijzonderheden voor bepaalde activiteiten en branches     2.18 Gemeentelijk geluidsbeleid     2.19 Individueel maatwerk     2.20 Twaalfdagenregeling InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem

14 Geluid in het Activiteitenbesluit
2.16 Algemene norm Standaardnorm als in oude besluiten, etmaalwaarde 50 dB(A) Verbijzonderingen: gezoneerd industrieterrein: norm geldt op 50 meter van de inrichting, tenzij dichterbij een geluidsgevoelig object ligt; tankstations kennen alleen een dag- en nachtperiode, omslag om uur; hogere norm op bedrijventerreinen? InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem

15 Geluid in het Activiteitenbesluit
2.16 Algemene norm Nu expliciet: norm geldt ook voor laden en lossen nabij de inrichting; Norm geldt alleen in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten; Norm geldt niet op een dove gevel. InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem

16 Geluid in het Activiteitenbesluit
2.17 Bijzonderheden voor bepaalde activiteiten en branches Overgenomen uit oude 8.40 amvb’s, bijvoorbeeld stemgeluid van bezoekers op een terras blijft buiten beschouwing; Extra uitzonderingen vanwege inrichtingen die nog niet onder een 8.40 besluit vallen, bijvoorbeeld muziek bij militaire inrichtingen. InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem

17 Geluid in het Activiteitenbesluit
2.18 Gemeentelijk geluidbeleid Gemeente kan in een verordening voor bepaalde gebieden een andere norm vaststellen; Geen maatwerk per inrichting meer nodig; Openbare voorbereidingsprocedure Awb geldt; Individueel maatwerk blijft mogelijk. InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem

18 Geluid in het Activiteitenbesluit
2.19 Maatwerk voor individuele bedrijven Bijna gelijk aan bepalingen oude besluiten. Anders: bevoegd gezag kan een andere plaats vaststellen waar de normen gelden, ook als binnen 50m een geluidsgevoelig object ligt. Extra: mogelijkheid twaalfdagenregeling als maatwerk vast te stellen voor andere activiteiten dan festiviteiten. InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem

19 Geluid in het Activiteitenbesluit
2.20 Twaalfdagenregeling festiviteiten Enige wijziging ten opzichte van HSR: expliciet gemaakt dat het bevoegd gezag voorwaarden kan verbinden aan een festiviteit. De regeling geldt nu voor festiviteiten bij alle inrichtingen, bijvoorbeeld een personeelsfeest of open dag. InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem

20 Geluid in het Activiteitenbesluit
Hoofdstuk 6, Overgangsbepalingen Veelal afkomstig uit oude amvb’s overgangsbepaling 5 dB(A) oude inrichtingen; aandrijfgeluid motorvoertuigen laden en lossen in de nacht; bij oude inrichtingen is de etmaalwaarde bij maatwerk niet lager dan 40 dB(A); maatwerk bedrijfsduurcorrectie muziekgeluid horeca?     InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem


Download ppt "Activiteitenbesluit en geluid"

Verwante presentaties


Ads door Google