De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1-8-2014 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Activiteitenbesluit en geluid Yvonne van Hoven VROM, directie LMV.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1-8-2014 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Activiteitenbesluit en geluid Yvonne van Hoven VROM, directie LMV."— Transcript van de presentatie:

1 1-8-2014 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Activiteitenbesluit en geluid Yvonne van Hoven VROM, directie LMV

2 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Activiteitenbesluit Aanleiding Onderdeel van het project Modernisering VROM-regelgeving Doelstellingen modernisering Verlagen administratieve lasten Vereenvoudigen, schrappen en stroomlijnen milieuregelgeving

3 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Activiteitenbesluit Meer inrichtingen onder algemene regels Gebaseerd op activiteiten in plaats van branches AMvB tenzij Type A-, B- en C-inrichtingen Ook WVO-bepalingen Doel- en middelvoorschriften Maatwerk in plaats van nadere eis Belangrijke rol ICT

4 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Activiteitenbesluit Randvoorwaarden behoud milieubeschermingsniveau geen aanscherping voor het bedrijfsleven

5 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Activiteitenbesluit Proces Veel overleg met overheden en branches Politieke sturing Nu voor advies bij de Raad van State In werking treding: 1 januari 2008

6 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Activiteitenbesluit Opbouw Activiteitenbesluit Begripsbepalingen, reikwijdte en procedurele bepalingen Regels voor de gehele inrichting Regels voor activiteiten, vergunningplichtige en 8.40 inrichtingen Regels voor activiteiten 8.40 inrichtingen Wijziging van besluiten Overgangsbepalingen Bijlage 1: Welke inrichtingen blijven vergunningplichtig? Ministeriële regeling: middelvoorschriften

7 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Geluid in het Activiteitenbesluit Geluidsbepalingen zijn te vinden in de hoofdstukken: 1: Begripsbepalingen en melding 2: Geluidsparagraaf 3: Specifieke bepalingen voor windturbines 6: Overgangsbepalingen Geen geluidsvoorschriften in de ministeriële regeling.

8 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Geluid in het Activiteitenbesluit Aanpak geluidsvoorschriften alle geluidsbepalingen 8.40 amvb’s naast elkaar zoveel mogelijk uniformeren recente lijn gevolgd oplossen bestaande knelpunten Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening

9 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Geluid in het Activiteitenbesluit Onderwerpen (in volgorde van het Activiteitenbesluit) Begripsbepalingen Melding Geluidsparagraaf Overgangsbepalingen

10 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Geluid in het Activiteitenbesluit Begripsbepalingen Waar mogelijk aangesloten bij Wet geluidhinder: dove gevel geluidsgevoelige ruimte en verblijfsruimte woning verder: bedrijventerrein

11 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Geluid in het Activiteitenbesluit Melding, akoestisch rapport in aantal gevallen verplicht tenzij het bevoegd gezag anders beslist: o transportbewegingen (min 4 per dag, behalve tankstations en horeca) o muziekgeluid o windturbines

12 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Geluid in het Activiteitenbesluit Het bevoegd gezag kan in alle overige gevallen een rapport vragen: als aannemelijk is dat de normen overschreden zullen worden; bij een gezoneerd industrieterrein als het nodig is voor zonebeheer. Binnen 4 weken na ontvangst melding.

13 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Geluid in het Activiteitenbesluit Geluidsparagraaf 2.16 Algemene norm 2.17 Bijzonderheden voor bepaalde activiteiten en branches 2.18 Gemeentelijk geluidsbeleid 2.19 Individueel maatwerk 2.20 Twaalfdagenregeling

14 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Geluid in het Activiteitenbesluit 2.16 Algemene norm Standaardnorm als in oude besluiten, etmaalwaarde 50 dB(A) Verbijzonderingen: gezoneerd industrieterrein: norm geldt op 50 meter van de inrichting, tenzij dichterbij een geluidsgevoelig object ligt; tankstations kennen alleen een dag- en nachtperiode, omslag om 21.00 uur; hogere norm op bedrijventerreinen?

15 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Geluid in het Activiteitenbesluit 2.16 Algemene norm Nu expliciet: norm geldt ook voor laden en lossen nabij de inrichting; Norm geldt alleen in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten; Norm geldt niet op een dove gevel.

16 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Geluid in het Activiteitenbesluit 2.17 Bijzonderheden voor bepaalde activiteiten en branches Overgenomen uit oude 8.40 amvb’s, bijvoorbeeld stemgeluid van bezoekers op een terras blijft buiten beschouwing; Extra uitzonderingen vanwege inrichtingen die nog niet onder een 8.40 besluit vallen, bijvoorbeeld muziek bij militaire inrichtingen.

17 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Geluid in het Activiteitenbesluit 2.18 Gemeentelijk geluidbeleid Gemeente kan in een verordening voor bepaalde gebieden een andere norm vaststellen; Geen maatwerk per inrichting meer nodig; Openbare voorbereidingsprocedure Awb geldt; Individueel maatwerk blijft mogelijk.

18 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Geluid in het Activiteitenbesluit 2.19 Maatwerk voor individuele bedrijven Bijna gelijk aan bepalingen oude besluiten. Anders: bevoegd gezag kan een andere plaats vaststellen waar de normen gelden, ook als binnen 50m een geluidsgevoelig object ligt. Extra: mogelijkheid twaalfdagenregeling als maatwerk vast te stellen voor andere activiteiten dan festiviteiten.

19 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Geluid in het Activiteitenbesluit 2.20 Twaalfdagenregeling festiviteiten Enige wijziging ten opzichte van HSR: expliciet gemaakt dat het bevoegd gezag voorwaarden kan verbinden aan een festiviteit. De regeling geldt nu voor festiviteiten bij alle inrichtingen, bijvoorbeeld een personeelsfeest of open dag.

20 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Geluid in het Activiteitenbesluit Hoofdstuk 6, Overgangsbepalingen Veelal afkomstig uit oude amvb’s overgangsbepaling 5 dB(A) oude inrichtingen; aandrijfgeluid motorvoertuigen laden en lossen in de nacht; bij oude inrichtingen is de etmaalwaarde bij maatwerk niet lager dan 40 dB(A); maatwerk bedrijfsduurcorrectie muziekgeluid horeca?


Download ppt "1-8-2014 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Activiteitenbesluit en geluid Yvonne van Hoven VROM, directie LMV."

Verwante presentaties


Ads door Google