De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Gevolgen nieuwe Wro voor milieumedewerkers InfoMil Schakeldag 13 november 2008 Toos Lander.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Gevolgen nieuwe Wro voor milieumedewerkers InfoMil Schakeldag 13 november 2008 Toos Lander."— Transcript van de presentatie:

1 1 Gevolgen nieuwe Wro voor milieumedewerkers InfoMil Schakeldag 13 november 2008 Toos Lander

2 2 Waar gaan we het over hebben? introductie nieuwe Wro wijzigingen op milieugebied door de Wro en bijbehorende regelgeving

3 3 Wro: meer dan één wettelijke regeling Wro-project omvat meer dan één nieuwe wet het bestaat uit: -vijf formele wetten -drie amvb’s -diverse ministeriële regelingen

4 4 De wetten in formele zin de Wet ruimtelijke ordening de Wet grondexploitatie de Invoeringswet Wro de Wet “Vogelaar” en er komt nog een reparatiewetje....

5 5 De amvb’s het Besluit ruimtelijke ordening het Invoeringsbesluit Wro de Amvb ruimte: in voorbereiding

6 6 De bestuurlijke kern van de nieuwe Wro herijking van de bestuurlijke verhoudingen -terug naar basis: gedecentraliseerde eenheidsstaat -gemeenten, provincies en rijk hebben zelfstandige verantwoordelijkheid voor hun grondgebied -toezicht op en bemoeienis van ‘boven’ alleen voor zover noodzakelijk vanwege eigen belang herijking van de bestuurlijke bevoegdheden –verantwoordelijk? Dan ook bevoegdheden

7 7 De bestuurlijke bedoelingen bij de nieuwe Wro bestuurlijke eenvoud minder bestuurlijke lasten hogere effectiviteit en efficiëntie van overheid Te bereiken door: geen provinciale goedkeuring (achteraf), maar: kaderstelling vooraf (pro-actieve sturing) ontwikkelings- en uitvoeringsgerichte bevoegdheden: - snellere procedures - ook voor rijk en provincie bevoegdheid voor realisatie (bestemmingsplan, vergunningen, grondbevoegdheden)

8 8 Overzicht stelsel Wro (1) Gemeentelijk niveau beleid: structuurvisie juridische binding: bestemmingsplan / beheersverordening realisatie projecten -projectbesluit/ontheffingen - coördinatieregeling - exploitatieplan

9 9 Overzicht stelsel Wro (2) Provinciaal en rijksniveau beleid: structuurvisie (horizontale werking) juridische binding: - algemene regels - aanwijzing (proactief en reactief) - inpassingsplan projectbesluitvormingslijn - afwijking van bestemmingsplan e.a. om project doorgang te laten vinden: inpassingsplan volgt later

10 10 Structuurvisies Wro (verplicht) Structuurvisie is: -‘agendazettend’ strategisch beleidsdocument -zonder juridisch bindende uitspraken -zo min mogelijk procedure- en vormvoorschriften wel: - daarin uitvoeringsstrategie basis voor: - afstemming beleid rijk/provincie/gemeenten - uitvoering: subsidies, stimuleringsprogramma’s, convenanten, afspraken, communicatie of: - juridische doorwerking via Wro-instrumentarium

11 11 Algemene maatregel van bestuur /verordening (art 4.1 en 4.3 Wro) Bevat algemene regels voor inhoud en/of voorbereiding van bestemmingsplannen Rechtstreekse doorwerking naar gemeenten of provincie, of Doorwerking via provinciale verordeningen NOODZAKELIJK VOOR DE BORGING VAN EEN AANTAL NATIONALE DAN WEL PROVINCIALE RUIMTELIJKE BELANGEN

12 12 Rijks of provinciaal inpassingsplan Identiek aan bestemmingsplan Voor een gebied waar groot nationaal of provinciaal belang aan de orde is Op dit moment één rijksinpassingsplan in voorbereiding: Noordwaard

13 13 Aanwijzing Proactief (artikel 4.2 / 4.4 Wro) Reactief (in bestemmingsplanprocedure: art. 3.8, zesde lid Wro)

14 14 Wijzigingen op milieugebied door de Wro en bijbehorende regelgeving Algemene regels: milieuonderwerpen in samenhang met wijziging art. 44 Woningwet Wijziging art. 8.10 Wet milieubeheer Technische aanpassingen Milieukwaliteitseisen?

15 15 Dat was ‘t.... Samenwerking met RO is alleen maar belangrijker geworden. Door de  mogelijkheden van structuurvisies,  doorwerking van algemene regels en  toetsing van de milieuvergunning aan o.a. het bestemmingsplan. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met de helpdesk Wro: Per mail: helpdesk.wro@senternovem.nl of per telefoon: 070 3735040 (op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur).

16 16 Handreiking Ruimtelijke ordening en Milieu Historie: –“Inspectiewijzer Bestemmingsplannen” (1994) –gedrukte versies in 2005 opdracht van VROM-Inspectie: op website, continu actueel 1 juli 2008: geactualiseerde versie op InfoMil-website wijze waarop milieubeleid/regels doorwerken in ruimtelijke plannen op hoofdlijnen: kort en bondig

17 17

18 18 Handreiking Ruimtelijke ordening en Milieu Ontwikkelingen nog in 2008: meer toespitsen op r.o.-praktijk door: 1.toevoegen per milieuonderwerp paragraaf ‘essentie’: –wat moet geregeld worden m.b.t. bestemmingsplan –wat mág geregeld worden 2.beschrijving ontwikkelingen milieukwaliteitseisen in bestemmingsplannen.


Download ppt "1 Gevolgen nieuwe Wro voor milieumedewerkers InfoMil Schakeldag 13 november 2008 Toos Lander."

Verwante presentaties


Ads door Google