De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING"— Transcript van de presentatie:

1 DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING
EN DE DOORWERKING OP HET ROTTERDAMSE HAVENGEBIED

2 INHOUD Veranderingen Aanleiding voor een nieuwe wet
Het bestemmingsplan De beheersverordening Instrumenten van het bevoegd gezag Procedures en beroep Conclusies

3 VERANDERINGEN Meer nadruk op bestemmingsplannen Kortere procedures
Iedere overheid verzorgt het eigen belang Vereenvoudigde rechtsbescherming MAAR OOK: Meer ruimtelijke regels in delen van de haven Grotere kans op Raad van State zaken Onzekerheid omtrent nieuwe instrumenten overheid

4 AANLEIDING WRO: 1965 ingevoerd Sindsdien 50 keer gewijzigd
Geen samenhang meer Slechte doorwerking beleid 1999, minister Pronk zegt Tweede Kamer algehele herziening toe Eerste idee dat wat in 10 artikelen kon Invoering: ? lappendeken

5 BESTEMMINGSPLAN Verplicht voor het totale gemeentelijke grondgebied
Om de tien jaar vernieuwen Totaal andere rol voor de provincie Tweede stap bij bezwaar: Raad van State Meer nadruk op milieu? Ook op de Noordzee

6 BESTEMMINGSPLAN Haven valt binnen de bebouwde kom
9 nieuwe bestemmingsplannen in 5 jaar Gaan meer regelen dan nu het geval is Prestatie op zich, 14 afgelopen 20 jaar. Nu 9 in 5 jaar. Eerste pogingen sneuvelden op milieu

7

8 BESTEMMINGSPLAN Iedere 10 jaar vernieuwen
Sanctie: verbod op het heffen van leges Bouwleges in de haven: € Lucratief! Stok achter de deur voor snelle besluitvorming Meer zekerheid, minder afhankelijk bij vrijstellingen Gebieden die niets opleveren krijgen lage prioriteit Als Raad van State schorst, geen leges? Leges huis ong. € 5.000

9 BESTEMMINGSPLAN Provinciale goedkeuring vervalt
Rijken provincie kunnen zienswijzen indienen, als ieder ander Leidraad hierbij: provinciaal belang Geen goedkeuring wanneer in belang geschaad Burgers en bedrijven: geen bezwaar meer bij provincie Raad van State na gemeente de volgende stap Wat is provinciaal belang, bijvoorbeeld kerncentrale, natuurgebied,

10 BESTEMMINGSPLAN Milieunormen, wel of niet opnemen?
Geen specifiek wetsartikel ‘de redactie van artikel 3.1 maakt het mogelijk’ Bestemmingsplan is star, milieunormen veranderen Voortschrijdende techniek

11 NOORDZEE Gebied in beheer bij het Havenbedrijf Minister d.m.v. AMvB

12

13 BEHEERSVERORDENING Ingevoerd d.m.v. een amendement
Nieuw instrument voor laagdynamisch gebied Hoe laag dynamisch is het havengebied? Komende 10 jaar geen ontwikkelingen voorzien, op gemeentelijke beleid letten. Geen beroep mogelijk, wel verzoek vaststelling bestemmingsplan

14 BEHEERSVERORDENING Geen beroep mogelijk
Wel verzoeken een bestemmingsplan vast te stellen Omgeving haven is laagdynamisch, wel contouren Afwachten hoe de gemeente Rotterdam en buurgemeenten met dit nieuwe instrument omgaan Tweede Kamer heeft waarschijnlijk ingestemd omdat het een goedkoop en snel instrument is

15 PROJECTBESLUIT Bijna geen verschil met artikel 19 vrijstellingen
Ook hier geen rol provincie Wel indienen zienswijzen Binnen jaar opnemen in bestemmingsplan Zou minder vaak voor moeten komen Tijdelijke vrijstelling verandert niet Beroep bij rechtbank blijft

16

17 INSTRUMENTEN BEVOEGD GEZAG
Structuurvisies Overige beleidsdocumenten De verordening De proactieve aanwijzing De reactieve aanwijzing Het inpassingplan Het projectbesluit De coördinatieregeling

18 STRUCTUURVISIE Bindt alleen het eigen orgaan
Dus geen pkb’s en cbb’s meer mogelijk Verplicht maar volledig procedurevrij Zuid-Holland: Eén visie voor de hele provincie Structuurvisie op aspecten mogelijk Groen Water Haven? Gaat om provinciaal belang, kan wel op teruggevallen worden

19 STRUCTUURVISIE Havenaspecten Inclusief bedrijventerrein Hoekse Waard
Inclusief Moerdijk Vastgesteld door alle bevoegde overheidsorganen

20 VERORDENING Naast structuurvisie zijn ook andere beleidsdocumenten mogelijk Nota Regels voor Ruimte Via verordening aan gemeenten opleggen Star instrument, geen uitzonderingen Geldt rechtstreeks wanneer niet in bp opgenomen Geen bezwaar en beroep mogelijk

21 AANWIJZING Overeenkomstig met aanwijzing zoals deze nu bestaat
Minder star, ruimte voor eigen invulling

22 INPASSINGSPLAN Zelfde als bestemmingsplan, maar dan van Rijk of provincie Uitvoeren eigen beleid Te gebruiken bij tegenwerking gemeente/provincie Rotterdamse haven is van nationaal belang Projectbesluit: Gelijk aan gemeentelijk, zelfde eisen inpassingsplan

23 INPASSINGSPLAN WRO: Niet opvolgen aanwijzing resulteert in provinciaal bestemmingsplan Nimby (1994) Nimby: langdurig proces WRO: Rijksprojectenprocedure (2003) Nadruk op infrastructuur (Tracéwet) Instemming Tweede Kamer nodig Wro: Rechtstreeks vaststellen, zonder aanwijzing Enige eis: provinciaal of nationaal belang

24 INPASSINGSPLAN ‘We zouden grote projecten, die de landelijke politiek bestempelt als ‘van nationaal belang’, moeten onttrekken aan provinciale en gemeentelijke besluitvorming.’ (Ronald Paul, projectdirecteur Maasvlakte 2. Dagblad De Pers, 7 mei 2007) Oplossing: het inpassingsplan Mogelijkheid tot uitsluiting bevoegdheden gemeente en provincie (max. 10 jaar) Te maken met 1 partij etc.

25 COÖRDINATIEREGELING Toepasbaar door alle overheidslagen
Groot raakvlak met omgevingsvergunning (Wabo) VNG: bedrijven zullen geen gebruik kunnen maken van deze integrale aanvraag Pleit voor coördinatieregeling Wro + klein aantal andere regels

26 INSTRUMENTEN Toepassen bevoegdheden dient terughoudend plaats te vinden ‘Centraal wat moet, decentraal wat kan’ Visies veranderen Nieuwe instrumenten en verschillende belangen bieden mogelijkheid tot wirwar aan regels Afbakening belangen door Raad van State

27 PROCEDURES Alle procedures worden ingekort
Bestemmingsplan van 52 naar 26 weken Projectbesluit van 26 (art. 19) naar 20 Voornamelijk door veranderende provinciale rol Meer kans op beroep Raad van State + 40 tot 52 weken extra

28 PROCEDURES Oplossing: meer staatsraden
Procedure voorafgaand aan vaststelling deels vrijwillig Planmer: Verlengt procedure aan de voorkant Vroeger was het niet beter: Zeehavengebied: vastgesteld 1976, Kroon: 1987 Delfshaven: vastgesteld 1975, Kroon: 1981 Katendrecht-Vuist vastgesteld 1980, Kroon: 1985 Kroon – Raad van State verhaal

29 BEROEP Beroep op ruimtelijke procedures vindt nauwelijks plaats
Al jaren geen nieuwe bestemmingsplannen Vaak beroep op milieuvergunning Aantal Raad van Staten zaken zal toenemen Maasvlakte 2 bijt het spits af

30 INVOERINGSWET Aanpassen van 48 wetten
Bestemmingsplannen van vóór de WRO vervallen In havengebied gelden 13 van deze plannen Binnen 5 jaar moet alles up-to-date zijn BP-en die in ontwerpfase zijn ten tijde van invoering worden nog via de WRO behandeld Grote nieuwe bevoegdheden WGR-plus regio’s

31 STADSREGIO Stadregio Rotterdam is zo’n WGR-plusregio
Zelfde bevoegdheden als Rijk en provincie, maar dan ten behoeve van het regionaal belang Gemeenten voor (VNG), provincies hebben bezwaar (IPO), Tweede Kamer tegen. Motie Lenards c.s. Extra bestuurslaag  meer regels

32 BESLUIT RUIMTELIJKE ORDENING
Zo min mogelijk regels Te weinig: beheersverordening Wel nadruk op standaardisering bestemmingsplan Elektronische publicaties Rechtskracht van plannen op het internet

33 INVOERING Vastgesteld Eerste Kamer op 17 oktober jl. Per 1-1-2008
Internet publicatie per Invoering al enkele jaren opgeschoven Wachten op behandeling Invoeringswet en Bro Waarschijnlijk na de zomer Bekendmaking eerste verordeningen Rijk en provincie Evaluatie over 2 jaar

34 CONCLUSIES Meer rechtszekerheid; Snellere ruimtelijke procedures;
Maar meer regels in delen van het havengebied Snellere ruimtelijke procedures; Maar meer beroepszaken Kansen voor een Havenplan, vastgesteld door alle overheden; Maar op verschillende visies en/of verordeningen Onduidelijkheden omtrent beheersverordening en toepassing ruimtelijke instrumenten

35 CONCLUSIES Vaart achter vernieuwing bp-en op gebieden waar oude regelingen gelden  gevaar voor wildgroei ongewenste functies Letten op belang havenbedrijf en bedrijven in de haven bij nieuwe bestemmingsplannen Rechtstreeks in contact komen/blijven met hogere overheden Kansen voor bestemmingsplan in de Noordzee

36

37 Milieuaspecten in het havengebied
Van een ‘visakte’ naar een 6000 pagina’s tellend Mer-rapport Tot 1970 was er zo goed als geen beleid Nu moet elke ontwikkeling van te voren in verschillende scenario’s onderzocht worden.

38 Milieuaspecten 1945-1970 Enige instrument: De Hinderwet
Niet toegesneden op bedrijven in de haven Zou nu een visakte genoemd worden Commissie water-bodem-lucht Hinder en zorg voor de gezondheid Milieubeleid lag bij de gemeente: Haven moest ontwikkelen Milieu bestond niet

39 Milieuaspecten In 1963 verscheen de eerste vereniging tegen milieubederf Maatschappelijk protest groeit Besef dat er problemen zijn Zicht op de problemen groeit, over de aard en omvang bestaan grote verschillen van mening Geheel in lijn met de huidige CO2 problematiek Geen aanpak aan de bron maar bij nieuwkomers

40 Milieuaspecten In 1970 wordt de eerste milieuwetgeving geïntroduceerd o.a. Wet verontreiniging oppervlaktewater Wet luchtverontreiniging Milieu wordt regionaal en provinciaal geregeld Vergunningen voor legalisering bestaande emissies Saneringprogramma’s Bedrijven nemen het geheel nog niet serieus Er treedt dan ook geen verbetering op 1976: Externe veiligheid wordt een issue

41 Milieuaspecten 1982-1989 Kabinetswisseling zorgt voor versnelling
Milieu in de planologie: Milieu in het streekplan Invoering van de zonering Actieplannen verplichte sanering bedrijven Aanpak aan de bron Bodemvervuiling wordt ontdekt en aangepakt Afvalverwerking in de haven

42 Grafiek SO2 emissie

43 Milieuaspecten 1989-1995 Nationaal milieubeleidsplan
In beeld brengen milieuproblematiek op de verschillende schaalniveaus Lange termijn doelstellingen Veel eigen verantwoordelijkheden Jaarlijkse rapportages door bedrijven

44 Milieuaspecten 1995-nu Punten havenplan en Stadsvisie Rotterdam, co2 verhaal, SMB, planmer Planologie en milieu worden steeds meer één geheel In de Rotterdamse haven is dit al jaren zo Steeds meer regels zorgen voor een gezondere omgeving maar ook voor veel bureaucratie 6000 pagina’s voor een mer is niet meer reëel


Download ppt "DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING"

Verwante presentaties


Ads door Google