De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ruimtelijke Ontwikkeling in (naam van uw gemeente) voor raadsleden 7-7-2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ruimtelijke Ontwikkeling in (naam van uw gemeente) voor raadsleden 7-7-2014."— Transcript van de presentatie:

1 Ruimtelijke Ontwikkeling in (naam van uw gemeente) voor raadsleden 7-7-2014

2 Inhoud presentatie 1.De Wet ruimtelijke ordening (Wro) 2.Structuurvisie(s) 3.Bestemmingsplannen 4.Projectbesluit 5.Grondexploitatie 6.De rol van de gemeenteraad 7.De rol van het college 8.Projecten in [uw gemeente] 7-7-2014 2

3 De Wro Ruimtelijke ordening is voornamelijk een lokale aangelegenheid. Decentraal wat kan, centraal wat moet. Ontwikkelingsplanologie.

4 De Wro De Wro regelt de bevoegdheden van rijk, provincie en gemeente. De Wro vereist digitalisering. De Wro vereist actuele bestemmingsplannen.

5 De Wro Belangrijkste instrumenten van de gemeente: –Structuurvisie(s) –Bestemmingsplannen –Projectbesluiten –Grondexploitaties

6 Structuurvisie(s) Dynamisch karakter/vormvrij Verplicht, geen bindende voorschriften (bindt wel overheid) Bevat tenminste: –Hoofdlijnen voorgenomen ontwikkelingen –Hoofdzaken van ruimtelijk beleid Bijzondere verhaalsmogelijkheid grondexploitatie Afzonderlijke structuurvisies mogelijk voor verschillende aspecten (bv recreatie, verkeer).

7 Bestemmingsplannen Bestemmingsplannen: Verplicht voor het gehele grondgebied Bevoegdheid: gemeenteraad Basis voor onteigening en eerste kooprecht (Wvg) Basis voor planning, programma, normering en handhaving Instrument voor afweging/afstemming verschillende ruimtelijke belangen (bv milieu, recreatie, verkeer, externe veiligheid, enz.)

8 Bestemmingsplannen

9 In beginsel na 10 jaar herzien (leges). Vastleggen bouw- en gebruiksmogelijkheden voor eenieder. Bindende voorschriften. Bestaat uit: –toelichting –regels –verbeelding

10 Projectbesluit Project van gemeentelijk belang Mag worden gedelegeerd aan het college Door crisis- en herstelwet wordt projectbesluit makkelijker

11 Grondexploitatie Kostenverhaal is verplicht Mogelijkheden: –Anterieure exploitatieovereenkomst –Exploitatieplan (financiële voorwaarde bouwvergunning) –Posterieure exploitatieovereenkomst

12 Rol van de gemeenteraad (1) De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het (ruimtelijk) beleid vast als kader voor het college door bijv: -ontwikkelen visie gewenst beleid op hoofdlijnen; -ontwikkelen visie ruimtelijk beleid; -ontwikkelen visie ruimtelijk gerelateerd beleid (bv. volkshuivesting en milieu).

13 Rol van de gemeenteraad (2) Structuurvisie(s) Bestemmingsplannen Niet gedelegeerde projectbesluiten Bewaken voortgang ontwikkeling op hoofdlijnen Bewaken financiële aspecten ruimtelijke ontwikkelingen

14 Rol van het college (1) Actief vertalen ruimtelijk beleid in een ontwikkelinstrumentarium (structuurvisie, bestemmingsplan, exploitatieplan) Actief informeren inz. voortgang (ruimtelijke) ontwikkeling, maatschappelijk en economisch draagvlak Naast de “klassieke” taken als: –Voorbereiden raadsbesluiten. –Uitvoeren raadsbesluiten (bijv. bekendmaking) –Ontheffingen. –Uitwerkings- en wijzigingsplannen.

15 Rol van het collega (2) Voorbeelden van collegestukken: –Startnotities voor projecten –Projectdocumenten –Ontwikkelingsvisies –Beleidsnota’s –Stedenbouwkundige verkenningen –Uitwerkingsplannen –Ontheffingen

16 Projecten in [uw gemeente] Dit deel van de presentatie gaat in op actuele projecten en aandachtsvelden die in deze raadsperiode (mogelijk) aan de orde komen. De praktijk leert dat slechts een deel van de projecten op voorhand te voorspellen is. Andere prioriteitstellingen als gevolg van spontane kansen en bedreigingen kunnen leiden tot nieuwe projecten.

17 Centrum / Binnenstad [Highlights] Stand van zaken Projecten in [uw gemeente]

18 Buitengebied [Highlights] Stand van zaken Projecten in [uw gemeente]

19 Inbreidingslocaties [Highlights] Stand van zaken Projecten in [uw gemeente]

20 Uitbreidingslocaties -[Highlights] -Stand van zaken Projecten in [uw gemeente]

21 Algemene Zaken -[Highlights] -Stand van zaken Projecten in [uw gemeente]


Download ppt "Ruimtelijke Ontwikkeling in (naam van uw gemeente) voor raadsleden 7-7-2014."

Verwante presentaties


Ads door Google