De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actualiteiten rondom de Verordening ruimte BMF Oktober 2012 Esther Vos BMF Oktober 2012 Esther Vos.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actualiteiten rondom de Verordening ruimte BMF Oktober 2012 Esther Vos BMF Oktober 2012 Esther Vos."— Transcript van de presentatie:

1 Actualiteiten rondom de Verordening ruimte BMF Oktober 2012 Esther Vos BMF Oktober 2012 Esther Vos

2 INHOUD - Rol provincie bestemmingsplannen - Meerwaardebenadering koersdocument - Actualisatie Verordening ruimte - Omgevingswet

3 Rol provincie bij bestemmingsplannen

4 Uitgangspunten Verordening ruimte Kaderstelling vanuit provinciaal belang, zoals omschreven in SVRO Basis zijn de kaarten voor de verschillende gebieden en thema’s Verschillende typen normen: inhoudelijke (kwal. / kwant.) normen; normen t.a.v. de toelichting/onderbouwing geven beleidsruimte voor gemeenten

5 Toezicht op de Verordening -Apart bureau Toezicht RO -Digitale aanmelding van verzoeken/besluiten circa 2000 per jaar -Beoordeling besluit/plan vanuit provinciaal belang Verordening ruimte en afspraken RRO -Plan komt in principe 3x langs: - Vooroverleg art 3.1 Bro: uitbrengen vooroverlegreactie - ontwerp-plan: eventueel uitbrengen zienswijze - vastgesteld plan: eventueel uitbrengen reactieve aanwijzing of beroep

6 Overig -Herbegrenzing: bevoegdheid GS -Ontheffingen: bevoegdheid GS - Gekoppeld aan procedure bestemmingsplan

7 Meerwaardebenadering uit Koersdocument

8 Regiobijeenkomsten - Meerwaarde Inhoud Vaak algemeenheden Opvallende statements: –Krachtige concepten (kan alleen op deze plek) –Geld(gebrek) is geen vrijbrief –Onderscheid bestaande en nog te realiseren EHS –Durf ook gewoon ‘nee’ te zeggen –Economische duurzaamheid Worsteling met afweging van ‘appels en peren’ Proces Draagvlak als rode draad Twee scholen: –Samen met provincie tot (goed) besluit komen –Als er lokaal draagvlak is, is het goed Belang bovenlokale toetsing wordt vaak vergeten Snelheid en voorkòmen patstelling tussen overheden Cultuur

9 Meerwaarde – stand van denken Proces Meerwaardegesprek gemeente Meerwaardegesprek provincie Advies externe deskundigen Voornemen GS PS Besluit Beoordeling Adhv PPP: nieuwe vinklijst Dus andere invalshoek, bijvoorbeeld: –Vernieuwend –Reductie maatschappelijke kosten –Zelforganiserend vermogen maatschappij Morgen verder

10 Meerwaarde benadering -Unieke gebiedsontwikkelingen; 3 casussen -Proactieve aanwijzing -Gekoppeld aan procedure bestemmingsplan

11 Actualisatie Verordening ruimte 2012

12 Beleidsrijke actualisatie -Landbouwonderwerpen -Natuurbeleid -Evaluatie -Vereenvoudiging NB herziening Structuurvisie/plan m.e.r.?

13 Planning - sept-maart : debat met PS - Ontwerp Vr: voorjaar 2013 in GS - Inspraak: vlak voor of na zomer - Vaststelling PS: najaar 2013

14 Op weg naar de Omgevingswet

15 Naar 1 omgevingswet, omdat … -Complexe regelgeving, het moet eenvoudiger en minder: EU-regels, 1 afwegingskader, onderzoekslast -Gebrek aan samenhang gebiedsgericht -Veel onzekerheid -Weinig ruimte voor dynamiek ruimte voor burgers en bedrijfsleven -Nieuwe maatschappelijke opgaven uitvoeringsgericht

16 Welke wetten? In beginsel: alle wetten mbt fysieke leefomgeving Ruimte, milieu, water, infrastructuur, natuur en landbouw, bouwen en monumenten, bodem, ontgronding, mijnbouw etc = circa 40 wetten, 150 AMvB’s, vele regelingen NB Niet alleen wetgeving: ook kennis/kunde & bestuurscultuur!

17 Hoofdlijnen Omgevingswet Eenduidig begrippenkader: algemene zorgplicht; zorg voor de fysieke leefomgeving Zes rechtsfiguren omgevingsvisie, programma, algemene regels, omgevingsverordening, projectbesluit, omgevingsvergunning. Vergroten flexibiliteit en experimenteerruimte experimenteerartikel Beheercyclus - monitoring - handhaving - evaluatie Doelmatig onderzoek houdbaarheid van onderzoekgegevens, integratie MER

18 Planning Omgevingswet Maart 2012: internetconsultatie Kabinetsbrief Voorjaar 2013: voorontwerp wetsvoorstel Najaar 2013: indiening wetsvoorstel TK Zomer 2014: parlementaire behandeling 2018(?): inwerkingtreding? Modulaire invoering en aandacht voor implementatie

19 VRAGEN ? www.brabant.nl/verordeningruimte


Download ppt "Actualiteiten rondom de Verordening ruimte BMF Oktober 2012 Esther Vos BMF Oktober 2012 Esther Vos."

Verwante presentaties


Ads door Google