De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toekomst Omgevingsrecht

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toekomst Omgevingsrecht"— Transcript van de presentatie:

1 Toekomst Omgevingsrecht
Ambtelijke bijeenkomst Rheden 27 september 2012

2 Opbouw presentatie Doel van deze bijeenkomst
Problemen in het Omgevingsrecht Stelselwijziging Omgevingsrecht Standpunt VNG Onderzoek naar gemeentelijke praktijk

3 Doel van deze bijeenkomst
Informeren over voorgenomen stelselwijziging Inventariseren van positieve en negatieve ervaringen in het Omgevingsrecht Inzamelen van wensen vanuit gemeentelijke praktijk

4 Problemen in het omgevingsrecht
Regelgeving is complex en versnipperd Uitvoerbaarheid van regelgeving sluit niet aan bij de dynamische praktijk

5 Complex en versnipperd
- inzichtelijkheid onvoldoende - gebruiksgemak matig - de uitkomst van procedures is te onvoorspelbaar

6 Uitvoerbaarheid ≠ dynamische praktijk
- de voorbereidingskosten (onderzoek) zijn te hoog - de normstelling is te rigide - procedures duren te lang

7 De genoemde knelpunten
herken ik niet herken ik wel herken ik gedeeltelijk zijn ze niet allemaal

8 Stelselwijziging Omgevingsrecht
Kabinetsnotitie Stelselwijziging Zes rechtsfiguren in het Omgevingsrecht

9 Kabinetsnotitie Stelselwijziging
15 wetten worden geïntegreerd in een Omgevingswet, waaronder: Chw, Interimwet stad- en milieubenadering, Wabo, Waterwet, Wb, Wgh, Wm (gebiedsgericht), Wro; 2 wetten worden volledig ingetrokken: Wet ammoniak en veehouderij en Wet geurhinder en veehouderij; 25 wetten worden gedeeltelijk nu of later overgenomen: Ww, ow, Wvg

10 Eén Omgevingswet: 6 Rechtsfiguren
Omgevingsvisie Programma’s Algemene regels Omgevingsverordening Projectbesluit Omgevingsvergunning

11 Beheer- en ontwikkelingscyclus Omgevingswet

12 Plannen Omgevingsvisie
strategisch beleidsdocument beheer en ontwikkeling leefomgeving Middel(lange) termijn Hoofdlijnen, niet kaderstellend Geen inhoudsvereisten Indicatief Facultatief gemeente

13 Plannen Programma • Concrete maatregelen: - behoud, beheer - gebruik en ontwikkeling • Programmatische aanpak: - gebruiksruimte binnen een norm - bijzondere juridische status

14 Plannen Omgevingsverordening
Omgevingsverordening samenvoeging van: bestemmingsplannen beheersverordeningen gemeentelijke verordeningen (facultatief/verplicht)

15 Projecten • Projectbesluit integraal besluit vervangt besluiten • Positief evenredigheidsbeginsel afwegingsruimte normen • Programmatische aanpak • Omgevingsvergunning uitbreiding Wabo

16 Vergunning, handhaving, toezicht
• Algemene regels zonder vergunningplicht uitbreiding en uniformering: Bijlagen Bor, Bouwbesluit en Besluit bodemkwaliteit • Vergunningen concreet toestemmingsvereiste - uitbreiding Wabo - advies i.p.v. Verkl v. geen bedenkingen

17 De voorgestelde stelselwijziging
is geen verbetering Is een gedeeltelijke verbetering veroorzaakt nieuwe knelpunten weet niet

18 Standpunt VNG Stelselherziening als stip aan de horizon
Aanbouwwetgeving Evaluatie NSL, PAS, Chw, Wabo, Wro

19 Eigen Probleemanalyse Omgevingsrecht
Positieve ervaringen en negatieve ervaringen: - Ambtelijke bijeenkomsten - Case-onderzoek TU Delft - Literatuuronderzoek - Bestuurlijke visiediners - Praktijkonderzoek

20 Vandaag Drie Taskforces
Plannen: visie, bestemmingsplan en beheersverordening Projecten: projectbesluitvorming, afwijking normen en programmatische aanpak Vergunning, toezicht & handhaving: algemene regels en vergunningen

21 Werkt goed Werkt slecht Stelselwijziging Alternatief
huidig recht huidig recht Omgevingswet ??? ­ ± Plannen … … … …. Projecten … … … …. V.T.H. … … … ….


Download ppt "Toekomst Omgevingsrecht"

Verwante presentaties


Ads door Google