De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toekomst Omgevingsrecht Ambtelijke bijeenkomst Rheden 27 september 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toekomst Omgevingsrecht Ambtelijke bijeenkomst Rheden 27 september 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Toekomst Omgevingsrecht Ambtelijke bijeenkomst Rheden 27 september 2012

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Opbouw presentatie  Doel van deze bijeenkomst  Problemen in het Omgevingsrecht  Stelselwijziging Omgevingsrecht  Standpunt VNG  Onderzoek naar gemeentelijke praktijk

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Doel van deze bijeenkomst  Informeren over voorgenomen stelselwijziging  Inventariseren van positieve en negatieve ervaringen in het Omgevingsrecht  Inzamelen van wensen vanuit gemeentelijke praktijk

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Problemen in het omgevingsrecht  Regelgeving is complex en versnipperd  Uitvoerbaarheid van regelgeving sluit niet aan bij de dynamische praktijk

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Complex en versnipperd - inzichtelijkheid onvoldoende - gebruiksgemak matig - de uitkomst van procedures is te onvoorspelbaar

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Uitvoerbaarheid ≠ dynamische praktijk - de voorbereidingskosten (onderzoek) zijn te hoog - de normstelling is te rigide - procedures duren te lang

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten De genoemde knelpunten a.herken ik niet b.herken ik wel c.herken ik gedeeltelijk d.zijn ze niet allemaal

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Stelselwijziging Omgevingsrecht  Kabinetsnotitie Stelselwijziging  Zes rechtsfiguren in het Omgevingsrecht

9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Kabinetsnotitie Stelselwijziging -15 wetten worden geïntegreerd in een Omgevingswet, waaronder: Chw, Interimwet stad- en milieubenadering, Wabo, Waterwet, Wb, Wgh, Wm (gebiedsgericht), Wro; -2 wetten worden volledig ingetrokken: Wet ammoniak en veehouderij en Wet geurhinder en veehouderij; -25 wetten worden gedeeltelijk nu of later overgenomen: Ww, ow, Wvg

10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Eén Omgevingswet: 6 Rechtsfiguren -Omgevingsvisie -Programma’s -Algemene regels -Omgevingsverordening -Projectbesluit -Omgevingsvergunning

11 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Beheer- en ontwikkelingscyclus Omgevingswet

12 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Plannen Omgevingsvisie  strategisch beleidsdocument beheer en ontwikkeling leefomgeving  Middel(lange) termijn  Hoofdlijnen, niet kaderstellend  Geen inhoudsvereisten  Indicatief  Facultatief gemeente

13 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Plannen Programma Concrete maatregelen: - behoud, beheer - gebruik en ontwikkeling Programmatische aanpak: - gebruiksruimte binnen een norm - bijzondere juridische status

14 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Plannen Omgevingsverordening  Omgevingsverordening samenvoeging van: -bestemmingsplannen -beheersverordeningen -gemeentelijke verordeningen (facultatief/verplicht)

15 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Projecten Projectbesluit integraal besluit vervangt besluiten Positief evenredigheidsbeginsel afwegingsruimte normen Programmatische aanpak Omgevingsvergunning uitbreiding Wabo

16 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vergunning, handhaving, toezicht Algemene regels zonder vergunningplicht uitbreiding en uniformering: Bijlagen Bor, Bouwbesluit en Besluit bodemkwaliteit Vergunningen concreet toestemmingsvereiste - uitbreiding Wabo - advies i.p.v. Verkl v. geen bedenkingen

17 Vereniging van Nederlandse Gemeenten De voorgestelde stelselwijziging a.is geen verbetering b.Is een gedeeltelijke verbetering c.veroorzaakt nieuwe knelpunten d.weet niet

18 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Standpunt VNG  Stelselherziening als stip aan de horizon  Aanbouwwetgeving  Evaluatie NSL, PAS, Chw, Wabo, Wro

19 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Eigen Probleemanalyse Omgevingsrecht  Positieve ervaringen en negatieve ervaringen: - Ambtelijke bijeenkomsten - Case-onderzoek TU Delft - Literatuuronderzoek - Bestuurlijke visiediners - Praktijkonderzoek

20 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vandaag Drie Taskforces  Plannen: visie, bestemmingsplan en beheersverordening  Projecten: projectbesluitvorming, afwijking normen en programmatische aanpak  Vergunning, toezicht & handhaving: algemene regels en vergunningen

21 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Werkt goed Werkt slecht Stelselwijziging Alternatief huidig recht huidig rechtOmgevingswet ??? ­ ± + Plannen…. …. …. …. Projecten…. …. …. …. V.T.H.…. …. …. ….


Download ppt "Toekomst Omgevingsrecht Ambtelijke bijeenkomst Rheden 27 september 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google