De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op weg naar de Omgevingswet

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op weg naar de Omgevingswet"— Transcript van de presentatie:

1 Op weg naar de Omgevingswet
Studiedag Kienhuis & Hoving 25 april 2013 Op weg naar de Omgevingswet Arjan Nijenhuis Eenvoudig Beter

2 Doelen vernieuwing omgevingsrecht
Inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak Samenhangende benadering Bestuurlijke afwegingsruimte (flexibiliteit) Versnellen en verbeteren van besluitvorming Eenvoudig Beter

3 Centrale doelstelling Omgevingswet
Art. 1.3: “Veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit” Beleidscyclus Omgevingswaarden programma instructieregels Zorgplicht Milieugebruiksruimte Experimenteerbepaling Eenvoudig Beter

4 Inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak
Eén wet  zes instrumenten  lokale regels bijeen Omgevingsvergunning Eén loket, één vergunning Verder loslaten onlosmakelijke samenhang Overdracht bevoegd gezag Hoofdregel is reguliere procedure (26 8 weken) Digitale toegankelijkheid Vergunningenstelsels: water, luchtvaart, spoor, natuur, monumenten ontgrondingen, wet beheer rijkswaterstaatswerken, lokaal spoor Geen actualiseringsplicht Minder lasten doordat bijv parkeerbeleid in 1 klap in het plan kan, ipv van in 20 bestemmingsplannen Geen knip meer in langjarige projecten (over planhorizon heen, 10 jaar) Hoofdregel is reguliere procedure Eenvoudig Beter

5 Samenhangende benadering
Omgevingsvisie Integraal Omgevingsplan Verbreding naar milieu, natuur, water e.d. Bundeling plannen en verordeningen Betere afstemming van regels Geen actualiseringsplicht: uitnodigingsplanologie Globaal bestemmen (bestuurscultuur) Projectbesluit (multi)sectoraal, brede participatie Geen actualiseringsplicht Minder lasten Doordat bijv parkeerbeleid in 1 klap in het plan kan, ipv van in 20 bestemmingsplannen Geen knip meer in langjarige projecten (over planhorizon heen, 10 jaar) Eenvoudig Beter

6 Bestuurlijke afwegingsruimte
Omgevingsvisie Omgevingswaarden Programmatische aanpak Omgevingsplan (meer dan alleen r.o.) Gebiedsontwikkelingsplan Lokaal en regionaal maatwerk Experimenteerartikel Eenvoudig Beter

7 Versnellen en verbeteren
Vermindering onderzoekslasten Fasering mogelijk Vereenvoudiging m.e.r. Meer mogelijkheden bevoegd gezag voor maatwerk Hergebruik bestaande gegevens (2 jaar) Geen actualiseringsplicht Gegevensautoriteit Eenvoudig Beter

8 Versnellen en verbeteren (2)
Projectbesluit Eén instrument voor Rijk, provincies en waterschappen voor complexe projecten Brede participatie aan de voorkant Bevat direct alle vergunningen; fasering mogelijk Werkt door in het omgevingsplan Beslistermijn RvS verkort tot 6 maanden Eén projectbesluit in plaats van de huidige vijf: Projectbesluit komt in plaats van vijf sectorale besluiten. Tracébesluit en projectbesluit Waterwet gaan op in projectbesluit, Inpassingsplan (verdwijnt bij rijk en provincie), coördinatieprocedure uit de Wro, coördinatieprocedure uit de Ontgrondingenwet . Elverding-werkwijze verbreden naar ruimtelijk domein wordt verplicht bij projectbesluit, maar de invulling is maatwerk. Er komt altijd een voornemen, alle belanghebbenden moeten vroeg worden betrokken en alternatieven moeten in kaart worden gebracht. Kan resulteren in een voorkeursbeslissing. Er komt een lijst in welke gevallen een projectbesluit verplicht is (bijvoorbeeld Tracébesluit, rijkscoördinatieprocedure bij energieprojecten). Verder is het een flexibel instrument, bestuursorganen kunnen ervoor kiezen het te gebruiken. Bevoegdheid voor een projectbesluit ligt bij GS, college, minister (hoofdinfra). Eén projectbesluit geeft doorzettingsmacht vanuit hiërarchie van belangen in plaats van hiërarchie van overheden. Heeft zich bewezen bij complexe procedures. Alternatief voor gemeenten is vergunning met een coördinatieregeling waarbij je de verordening aanpast. Eerder duidelijkheid, minder lang onzekerheid. Snellere besluiten over gebiedsontwikkelingsprojecten . Er is een beroepsgang mogelijk. Breed toepasbaar, bijvoorbeeld ook voor waterprojecten waar nu nog vaak dubbele besluitvorming nodig is (Besluit Waterwet en Besluit Wro). Eenvoudig Beter

9 Vervolgproces Tot 1 mei formele consultatie toetsversie: VNG, IPO, UvW, SKVV, OIM en toetsende instanties als Actal Voor de zomer naar Raad van State Eind 2013 wetsvoorstel naar Tweede Kamer Onderliggende regelgeving, invoeringswetgeving, implementatietraject (w.o. digitalisering) Afstemming hoofdlijnen amvb-spoor Eenvoudig Beter

10 ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit
Omgevingswet ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit twitter:#EenvoudigBeter LinkedIn groep Eenvoudig Beter site: rijksoverheid.nl en


Download ppt "Op weg naar de Omgevingswet"

Verwante presentaties


Ads door Google