De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omgevingswet en gezondheid Myrtille Verhagen-Timmers Senior Beleidsadviseur Gezondheid Provinciale Raad Gezondheid Juni - juli 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omgevingswet en gezondheid Myrtille Verhagen-Timmers Senior Beleidsadviseur Gezondheid Provinciale Raad Gezondheid Juni - juli 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Omgevingswet en gezondheid Myrtille Verhagen-Timmers Senior Beleidsadviseur Gezondheid Provinciale Raad Gezondheid Juni - juli 2015

2 Inhoud Omgevingswet o Naar één Omgevingswet o Planning o Standpunt o Doelstellingen Gezondheid in de Omgevingswet Omgevingsvisie o Omgevingsvisie Brabant o Spanningsvelden

3 Naar één Omgevingswet Huidig recht o 26 wetten, 4700 artikelen o 120 Algemene Maatregelen van Bestuur o 120 Ministeriële Regelingen Omgevingswet o 1 wet, 349 artikelen o 4 Algemene Maatregelen van Bestuur o circa 10 Ministeriële Regelingen

4 Naar één Omgevingswet Wet Ruimtelijke Ordening Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Woningwet Monumentenwet Wet bereikbaarheid en mobiliteit Planwet Verkeer en Vervoer Spoedwet wegverbreding Tracéwet Spoorwegenwet Wet luchtvaart Waterwet Wet inzake de luchtverontreiniging Wet milieubeheer Wet algemene bepalingen geluidhinder Interimwet stad- en milieubenadering Ontgrondingenwet Crisis en herstelwet Wet Natuurbescherming Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen etcetera

5 Integrale benadering leefomgeving

6 Planning Omgevingswet

7 Uitgangspunt: Eenvoudig beter Geen / zo weinig mogelijk beleidswijzigingen Gelijkwaardig beschermingsniveau behouden Aansluiting bij bestaande bestuurlijke verantwoordelijkheden Dus: Inzichtelijker Meer samenhang Meer afwegingsruimte Versnellen Cultuur veranderen Verbetering kwaliteit

8 Maatschappelijke doelen van de Omgevingswet (art. 1.3) Deze wet is, met het oog op duurzame ontwikkeling, gericht op het in onderlinge samenhang: a.bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en b.doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies.

9 Gezondheid in Omgevingswet Heeft de overheid voldoende instrumenten in handen om bij de inrichting van de leefomgeving onze gezondheid te beschermen en te bevorderen?

10 Waarom gezondheid in Omgevingswet? Enkele voorbeelden: Intensieve veehouderij & gezondheid – bijv. geurhinder, zoönosen, etc. Natuur & gezondheid – bijv. slaghinder door windmolens, etc. Milieu & gezondheid – bijv. fijnstof, geluidshinder en trillingen door verkeer, etc. Objectieve gezondheid vs. gezondheidsbeleving

11

12 Pleidooi gezondheid in Omgevingswet Landelijk: Verbind de nieuwe Omgevingswet met de Wet Publieke Gezondheid Benoem expliciet een ‘gezondheidstoets’ of ‘gezondheidsdoel’ bij ruimtelijke beslissingen. Gebruik bandbreedtes i.p.v. normen. Formaliseren van het voorzorgprincipe voor bestuurlijk houvast Provinciaal: Formaliseer doorzettingsmacht van provincies naar gemeenten wanneer een gemeente besluiten neemt die niet sporen met beleid van provincie of Rijk

13 Omgevingsvisie Rijk – Provincies – Gemeenten 1 van de 6 kerninstrumenten zoals benoemd in de Omgevingswet Eén samenhangend, strategisch plan voor de leefomgeving met langetermijnambities Verplicht voor Rijk, provincies en gemeenten Ruimte voor participatieve aanpak met burgers en bedrijfsleven Vormvrij: o Strategische visie o Uitvoering mag gebiedsgericht of sectoraal o Monitoring o Ambitie is leidend o Meer dan regels naleven

14 Omgevingsvisie Brabant Eén strategisch document voor (fysieke) leefomgeving Grote kans voor provincie om rol als gebiedsregisseur op te pakken Vervangt sectorale strategische plannen: o Waterplan o Milieuplan o Verkeers- en vervoersplan o Structuurvisie Ruimtelijke Ontwikkeling o Brabant Uitnodigend Groen (BrUG)

15 Ambitie Omgevingsvisie Brabant Meest praktijkgerichte omgevingsvisie van Nederland! o Maatschappelijke opgaven centraal o Goede leefomgeving o Oplossingsgericht o Ruimte voor initiatieven o Getest in de praktijk Open proces o Waar ligt de meerwaarde van de provincie? o Hoe uitvoering verbeteren? o Wat loslaten? o Wat juist oppakken?

16 Spanningsvelden Omgevingsvisie Focus en scherpte vs. integraliteit Ordenen / beschermenvs. loslaten Generiek vs. gebiedsgericht / maatwerk Activeren andere partijen vs. overheidssturing Koersvastheid en meetbaarvs.dynamiek en complexiteit Publiek belangvs.individueel belang

17 Dank jullie wel! Myrtille Verhagen-Timmers, MSc Senior beleidsadviseur gezondheid Provinciale Raad Gezondheid Rijnstraat 4 5215 EK ‘s-Hertogenbosch Tel.: (073) 612 07 66 m.verhagen@provincialeraadgezondheid.nl www.provincialeraadgezondheid.nl m.verhagen@provincialeraadgezondheid.nl www.provincialeraadgezondheid.nl


Download ppt "Omgevingswet en gezondheid Myrtille Verhagen-Timmers Senior Beleidsadviseur Gezondheid Provinciale Raad Gezondheid Juni - juli 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google