De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3 februari 2016 Roadshow omgevingswet

Verwante presentaties


Presentatie over: "3 februari 2016 Roadshow omgevingswet"— Transcript van de presentatie:

1 3 februari 2016 Roadshow omgevingswet
Omgevingsplan Venlo 3 februari 2016 Roadshow omgevingswet

2 Experiment Omgevingsplan
Een gebiedsdekkend bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voor het gehele grondgebied van Venlo (=omgevingsplan) Vooruitlopen op Omgevingswet Juridische basis Besluit Crisis- en herstelwet (8e tranche)

3 Waarom deelname experiment
Afronding actualisering Bp; verbeterslag Vooruitlopen nieuwe omgevingswet Mogelijkheid om doelstellingen en uitgangspunten nieuwe wet te vertalen Reikwijdte is breder en integraler; 1 plan met regels fysieke leefomgeving Veranderende rol overheid Ruimte voor initiatieven Coalitieakkoord en Structuurvisie

4 Besluit Crisis- en herstelwet
Regels fysieke leefomgeving Looptijd 20 jaar Voorlopige functies 10 jaar Regels waarvan uitleg afhankelijk is van beleidsregels Welstand Geen recht planschade bij onbenutte planologische mogelijkheden (3 jaar) Doorschuiven exploitatieplan naar fase van vergunning Minder strenge eisen aan uitvoerbaarheid Vormvrij Bevoegdheid tot wijzigen onderdelen plan delegeren naar college

5 Proces en planning 2014; informeren, oriënteren, inventariseren
2015; uitgangspunten, richtinggevend kader ; inhoudelijk opstellen omgevingsplan Gefaseerd (gebiedsgericht) en groeimodel

6 Uitgangspunten Doelen en ambities Gebiedsgerichte aanpak
Basisnormen + flexibiliteit Evenwicht flexibiliteit en rechtszekerheid Toekomstbestendig Systematiek en opzet, planregels Specifiek: onderzoeken, maatschappelijk draagvlak, dynamisch voorraadbeheer, handhaafbaarheid Verordeningen

7 Van Naar Goede ruimtelijke ordening Veilige gezonde fysieke leefomgeving Sectoraal Integraal Statisch Dynamisch Norm-denken Sturen op doelen en ambities Restrictief Uitnodigend en verleidend Star Flexibel Ge- en verboden Basisnormen met flexibiliteit en bewegingsruimte Toelatingsplanologie Randvoorwaarden-planologie Nee, tenzij … Ja, mits … Toetsen initiatieven Meedenken, dialoog Gedetailleerd Loslaten

8 Dilemma’s / aandachtspunten
Flexibiliteit versus ‘Ladder’, Dynamisch Voorraadbeheer, POL-uitwerkingen in regio-visies Flexibiliteit versus rechtszekerheid Durven loslaten – accepteren van ongewenste/onvoorziene initiatieven

9

10 Evenwicht flexibiliteit en rechtszekerheid

11 Voorbeeld 1 Herstructueringslocatie;
transformeren naar gemengd stedelijk gebied met functies op gebied van zorg, onderwijs, buitensport en groen/blauw Voor specifieke ontwikkellocaties uitsluitend regelen wat NIET kan. Wel binnen kaders en randvoorwaarden.

12

13 Voorbeeld 2 Een globale bestemming in laagdynamische gebieden (woonwijk). Open normen; geen hoogtemaat voor woningen, maar passend binnen straatbeeld.

14

15 Vervolg proces en planning
Omgevingsplan voor 4 gebieden: Woongebieden, Centrum, Buitengebied, Bedrijventerreinen Planning globaal Woongebieden Centrum Bedrijventerreinen Buitengebied 1 integraal omgevingsplan in 2018

16

17 Van bestemmingsplan naar Omgevingsplan wordt het echt anders ?

18 contact Ger Meerts; projectleider Omgevingsplan Venlo, , Carin Sprang; , Loek Rooden; ,


Download ppt "3 februari 2016 Roadshow omgevingswet"

Verwante presentaties


Ads door Google