De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omgevingsplan Venlo 3 februari 2016 Roadshow omgevingswet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omgevingsplan Venlo 3 februari 2016 Roadshow omgevingswet."— Transcript van de presentatie:

1 Omgevingsplan Venlo 3 februari 2016 Roadshow omgevingswet

2 Experiment Omgevingsplan  Een gebiedsdekkend bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voor het gehele grondgebied van Venlo (=omgevingsplan)  Vooruitlopen op Omgevingswet  Juridische basis Besluit Crisis- en herstelwet (8 e tranche) 2

3 Waarom deelname experiment  Afronding actualisering Bp; verbeterslag  Vooruitlopen nieuwe omgevingswet  Mogelijkheid om doelstellingen en uitgangspunten nieuwe wet te vertalen  Reikwijdte is breder en integraler; 1 plan met regels fysieke leefomgeving  Veranderende rol overheid  Ruimte voor initiatieven  Coalitieakkoord en Structuurvisie 3

4 Besluit Crisis- en herstelwet  Regels fysieke leefomgeving  Looptijd 20 jaar  Voorlopige functies 10 jaar  Regels waarvan uitleg afhankelijk is van beleidsregels  Welstand  Geen recht planschade bij onbenutte planologische mogelijkheden (3 jaar)  Doorschuiven exploitatieplan naar fase van vergunning  Minder strenge eisen aan uitvoerbaarheid  Vormvrij  Bevoegdheid tot wijzigen onderdelen plan delegeren naar college 4

5 Proces en planning  2014; informeren, oriënteren, inventariseren  2015; uitgangspunten, richtinggevend kader  2016-2018; inhoudelijk opstellen omgevingsplan  Gefaseerd (gebiedsgericht) en groeimodel 5

6 Uitgangspunten  Doelen en ambities  Gebiedsgerichte aanpak  Basisnormen + flexibiliteit  Evenwicht flexibiliteit en rechtszekerheid  Toekomstbestendig  Systematiek en opzet, planregels  Specifiek: onderzoeken, maatschappelijk draagvlak, dynamisch voorraadbeheer, handhaafbaarheid  Verordeningen 6

7 VanNaar Goede ruimtelijke ordeningVeilige gezonde fysieke leefomgeving SectoraalIntegraal StatischDynamisch Norm-denkenSturen op doelen en ambities RestrictiefUitnodigend en verleidend StarFlexibel Ge- en verbodenBasisnormen met flexibiliteit en bewegingsruimte ToelatingsplanologieRandvoorwaarden-planologie Nee, tenzij …Ja, mits … Toetsen initiatievenMeedenken, dialoog GedetailleerdLoslaten 7

8 Dilemma’s / aandachtspunten  Flexibiliteit versus ‘Ladder’, Dynamisch Voorraadbeheer, POL-uitwerkingen in regio-visies  Flexibiliteit versus rechtszekerheid  Durven loslaten – accepteren van ongewenste/onvoorziene initiatieven 8

9 9

10 Evenwicht flexibiliteit en rechtszekerheid 10

11 Voorbeeld 1  Herstructueringslocatie;  transformeren naar gemengd stedelijk gebied met functies op gebied van zorg, onderwijs, buitensport en groen/blauw  Voor specifieke ontwikkellocaties uitsluitend regelen wat NIET kan.  Wel binnen kaders en randvoorwaarden. 11

12 12

13 Voorbeeld 2  Een globale bestemming in laagdynamische gebieden (woonwijk).  Open normen; geen hoogtemaat voor woningen, maar passend binnen straatbeeld. 13

14 14

15 Vervolg proces en planning  Omgevingsplan voor 4 gebieden: Woongebieden, Centrum, Buitengebied, Bedrijventerreinen  Planning globaal Woongebieden 2016-2017 Centrum 2016-2017 Bedrijventerreinen 2017-2018 Buitengebied 2016-2018  1 integraal omgevingsplan in 2018 15

16 16

17 Van bestemmingsplan naar Omgevingsplan wordt het echt anders ? 17

18 contact  Ger Meerts; projectleider Omgevingsplan Venlo, 0773596505, g.meerts@venlo.nlg.meerts@venlo.nl  Carin Sprang; 0773599685, c.celissen@venlo.nlc.celissen@venlo.nl  Loek Rooden; 0773596529, l.rooden@venlo.nl 18


Download ppt "Omgevingsplan Venlo 3 februari 2016 Roadshow omgevingswet."

Verwante presentaties


Ads door Google