De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omgevingswet - een introductie - Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omgevingswet - een introductie - Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Omgevingswet - een introductie - Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014

2 Inhoud 1.Omgevingswet: hoofdlijnen 2.Wat doet RIVM aan de Ow 3.Digitale voorziening voor gegevens Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014

3 Waarom een Omgevingswet (Ow) ●Geconstateerd werd dat het huidige wettelijk stelsel voor de fysieke leefomgeving: –verbrokkeld is over veel wetten met elk eigen procedures en regels –te weinig gericht is op duurzame ontwikkeling en te weinig ruimte biedt voor regionaal en lokaal maatwerk ●Daarom is gekozen voor integratie tot één wet van de regels op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening, bouwen, infrastructuur, natuur, water, cultuurhistorie, externe veiligheid Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014

4 Doelen van de Omgevingswet ●Herziening van het wettelijk stelsel voor de fysieke leefomgeving, met als doel: –“Vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak –Bewerkstelligen van een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving –Vergroten van bestuurlijke afwegingsruimte door actieve en flexibele aanpak mogelijk te maken –Versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving” ●De wet moet zo eenvoudig mogelijk zijn, met zo min mogelijke administratieve lasten en bestuurslasten. Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014

5 Maatschappelijke doelen ●“Met het oog op duurzame ontwikkeling en in onderlinge samenhang: –Bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit –Doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies” Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014

6 De Ow integreert (uiteindelijk) 24 wetten: Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014 Belemmeringenwet privaatrechtWet beheer rijkswaterstaatswerken Crisis- en herstelwetWet bodembescherming Interimwet Stad en MilieubenaderingWet geluidhinder OnteigeningenwetWet herverdeling wegenbeheer OntgrondingenwetWet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden Planwet verkeer en vervoerWet inrichting landelijk gebied Spoedwet wegverbredingWet inzake luchtverontreiniging TracéwetWet natuurbescherming Waterstaatwet 1900Wet milieubeheer WaterwetWet ruimtelijke ordening WegenwetWet voorkeursrecht gemeenten Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wrakkenwet

7 Inhoudelijke aandachtspunten ●Beperking van het aantal instrumenten (omgevingsvisie, omgevingsplan, omgevingsvergunning, programma, projectbesluit, algemene rijksregels) ●Harmonisatie van normen, evt. integratie ●Integrale afweging mogelijk maken ●Bestuurlijke afwegingsruimte ●Verbeteren van de gegevensvoorziening en –ontsluiting (digitalisering) Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014

8 Stand van zaken ●Wetsvoorstel is eind 2013 in concept gereed gekomen en gaat met advies van RvS medio juni naar de Tweede Kamer. De wet regelt het systeem van het nieuwe omgevingsbeleid. ●Nu in ontwikkeling: uitvoeringsregelgeving (=bijeen brengen van ca. 60 sectorale amvb’s en 120 ministeriële regelingen). In de uitvoeringsregelgeving worden de regels inhoudelijk uitgewerkt. (normen, voorschriften etc.) ●Dit levert in 2015 drie amvb’s op: –Omgevingsbesluit (procedures) –Besluit kwaliteit leefomgeving (inhoudelijke normen) –Besluit activiteiten in de leefomgeving (algemene regels) Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014

9 Aandachtspunten uitvoeringsregelgeving Ow Onder andere: ●Gelijkwaardige bescherming t.o.v. huidige regels ●Benadering: inrichting  activiteit ●Herijking van normen en toetsingskaders, flexibiliteit en maatwerk ●Monitoring (doelmatige uitvoering) ●Vermindering van onderzoekslasten (oa eenvoudige screening en hergebruik van onderzoek, stroomlijnen rekenvoorschriften) ●Ontsluiting van gegevens voor publiek ●Digitalisering Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014

10 De Laan voor de Leefomgeving; een beeld Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014

11 De Laan voor de Leefomgeving: een beeld (2) Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014

12 Digitalisering: programma GOAL Gegevensvoorziening Omgevingswet voor Activi­teiten in de Leefomgeving ●I&M werkt samen met betrokken overheden aan de realisatie van de Laan voor de Leefomgeving –Definitiefase in het najaar af te ronden: ›Governance, organisatie en financiering ›Wetgeving en digitalisering ›Architectuur en ICT ›Informatiehuizen –Najaar 2014: besluitvorming over realisatie van de Laan –Tot 2018 gefaseerde realisatie Laaninfrastructuur en bijbehorende voorzieningen Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014

13 Betrokkenheid RIVM ●RIVM als deskundig partner van het ministerie, voor de onderbouwing van te maken beleidskeuzes ●RIVM als prominente speler bij de uitvoering, als leverancier en beheerder van gegevens over de fysieke leefomgeving ●RIVM levert dmv diverse projecten/opdrachten een belangrijke bijdrage aan de uitwerking van de uitvoeringsregelgeving en aan de uitvoering van de Ow. Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014

14 Activiteiten binnen programma Ow bij RIVM ●In opdracht van I&M werken wij in 2014/15 aan verschillende vraagstukken: –diverse vragen mbt de uitwerking van de (digitale) gegevensvoorziening (“Laan voor de leefomgeving”) ›Toetsingsinstrumenten, screeningstools ›Kwaliteitscriteria: beschikbaar, bruikbaar, bestendig ›Plaats/rol van generieke gegevens en scenario’s –Normstelling; samenhang met doelstellingen voor veiligheid en gezondheid (stroomlijning, vereenvoudiging, mogelijkheden voor samenhang) –Omgaan met nieuwe risico’s –Monitoring –Integrale besluitvorming Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014

15 Luchtkwaliteit ●Luchtkwaliteit/NSL als voorbeeld van de nieuwe benadering: –Snelle toetsing (NIBM; wettelijk verankerd) –Programmatische aanpak –Monitoring ●Beeld: het stelsel functioneert goed, is betrouwbaar en bestendig ●En daarom wordt ook voor de overige domeinen gekeken of een NSL-achtige aanpak mogelijk is. Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014

16 Om te bespreken ●We gaan ervan uit dat het stelsel rond luchtkwaliteit NSL goed in elkaar zit en goed functioneert. –Data is beschikbaar, betrouwbaar –En besluitvorming mede daardoor bestendig ●Hoe denkt u daarover? ●Is er zorg over de kwaliteit van data? ●Wat zou u de ontwerpers van de Laan voor de Leefomgeving willen meegeven? Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014


Download ppt "Omgevingswet - een introductie - Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google