De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omgevingswet - een introductie -

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omgevingswet - een introductie -"— Transcript van de presentatie:

1 Omgevingswet - een introductie -
Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014

2 Inhoud Omgevingswet: hoofdlijnen Wat doet RIVM aan de Ow
Digitale voorziening voor gegevens Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014

3 Waarom een Omgevingswet (Ow)
Geconstateerd werd dat het huidige wettelijk stelsel voor de fysieke leefomgeving: verbrokkeld is over veel wetten met elk eigen procedures en regels te weinig gericht is op duurzame ontwikkeling en te weinig ruimte biedt voor regionaal en lokaal maatwerk Daarom is gekozen voor integratie tot één wet van de regels op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening, bouwen, infrastructuur, natuur, water, cultuurhistorie, externe veiligheid Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014

4 Doelen van de Omgevingswet
Herziening van het wettelijk stelsel voor de fysieke leefomgeving, met als doel: “Vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak Bewerkstelligen van een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving Vergroten van bestuurlijke afwegingsruimte door actieve en flexibele aanpak mogelijk te maken Versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving” De wet moet zo eenvoudig mogelijk zijn, met zo min mogelijke administratieve lasten en bestuurslasten. Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014

5 Maatschappelijke doelen
“Met het oog op duurzame ontwikkeling en in onderlinge samenhang: Bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit Doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies” Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014

6 De Ow integreert (uiteindelijk) 24 wetten:
Belemmeringenwet privaatrecht Wet beheer rijkswaterstaatswerken Crisis- en herstelwet Wet bodembescherming Interimwet Stad en Milieubenadering Wet geluidhinder Onteigeningenwet Wet herverdeling wegenbeheer Ontgrondingenwet Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden Planwet verkeer en vervoer Wet inrichting landelijk gebied Spoedwet wegverbreding Wet inzake luchtverontreiniging Tracéwet Wet natuurbescherming Waterstaatwet 1900 Wet milieubeheer Waterwet Wet ruimtelijke ordening Wegenwet Wet voorkeursrecht gemeenten Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wrakkenwet Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014

7 Inhoudelijke aandachtspunten
Beperking van het aantal instrumenten (omgevingsvisie, omgevingsplan, omgevingsvergunning, programma, projectbesluit, algemene rijksregels) Harmonisatie van normen, evt. integratie Integrale afweging mogelijk maken Bestuurlijke afwegingsruimte Verbeteren van de gegevensvoorziening en –ontsluiting (digitalisering) Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014

8 Stand van zaken Wetsvoorstel is eind 2013 in concept gereed gekomen en gaat met advies van RvS medio juni naar de Tweede Kamer. De wet regelt het systeem van het nieuwe omgevingsbeleid. Nu in ontwikkeling: uitvoeringsregelgeving (=bijeen brengen van ca. 60 sectorale amvb’s en 120 ministeriële regelingen). In de uitvoeringsregelgeving worden de regels inhoudelijk uitgewerkt. (normen, voorschriften etc.) Dit levert in 2015 drie amvb’s op: Omgevingsbesluit (procedures) Besluit kwaliteit leefomgeving (inhoudelijke normen) Besluit activiteiten in de leefomgeving (algemene regels) Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014

9 Aandachtspunten uitvoeringsregelgeving Ow
Onder andere: Gelijkwaardige bescherming t.o.v. huidige regels Benadering: inrichting  activiteit Herijking van normen en toetsingskaders, flexibiliteit en maatwerk Monitoring (doelmatige uitvoering) Vermindering van onderzoekslasten (oa eenvoudige screening en hergebruik van onderzoek, stroomlijnen rekenvoorschriften) Ontsluiting van gegevens voor publiek Digitalisering Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014

10 De Laan voor de Leefomgeving; een beeld
Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014

11 De Laan voor de Leefomgeving: een beeld (2)
Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014

12 Digitalisering: programma GOAL
Gegevensvoorziening Omgevingswet voor Activi­teiten in de Leefomgeving I&M werkt samen met betrokken overheden aan de realisatie van de Laan voor de Leefomgeving Definitiefase in het najaar af te ronden: Governance, organisatie en financiering Wetgeving en digitalisering Architectuur en ICT Informatiehuizen Najaar 2014: besluitvorming over realisatie van de Laan Tot 2018 gefaseerde realisatie Laaninfrastructuur en bijbehorende voorzieningen Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014

13 Betrokkenheid RIVM RIVM als deskundig partner van het ministerie, voor de onderbouwing van te maken beleidskeuzes RIVM als prominente speler bij de uitvoering, als leverancier en beheerder van gegevens over de fysieke leefomgeving RIVM levert dmv diverse projecten/opdrachten een belangrijke bijdrage aan de uitwerking van de uitvoeringsregelgeving en aan de uitvoering van de Ow. Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014

14 Activiteiten binnen programma Ow bij RIVM
In opdracht van I&M werken wij in 2014/15 aan verschillende vraagstukken: diverse vragen mbt de uitwerking van de (digitale) gegevensvoorziening (“Laan voor de leefomgeving”) Toetsingsinstrumenten, screeningstools Kwaliteitscriteria: beschikbaar, bruikbaar, bestendig Plaats/rol van generieke gegevens en scenario’s Normstelling; samenhang met doelstellingen voor veiligheid en gezondheid (stroomlijning, vereenvoudiging, mogelijkheden voor samenhang) Omgaan met nieuwe risico’s Monitoring Integrale besluitvorming Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014

15 Luchtkwaliteit Luchtkwaliteit/NSL als voorbeeld van de nieuwe benadering: Snelle toetsing (NIBM; wettelijk verankerd) Programmatische aanpak Monitoring Beeld: het stelsel functioneert goed, is betrouwbaar en bestendig En daarom wordt ook voor de overige domeinen gekeken of een NSL-achtige aanpak mogelijk is. Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014

16 Om te bespreken We gaan ervan uit dat het stelsel rond luchtkwaliteit NSL goed in elkaar zit en goed functioneert. Data is beschikbaar, betrouwbaar En besluitvorming mede daardoor bestendig Hoe denkt u daarover? Is er zorg over de kwaliteit van data? Wat zou u de ontwerpers van de Laan voor de Leefomgeving willen meegeven? Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014


Download ppt "Omgevingswet - een introductie -"

Verwante presentaties


Ads door Google