De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene inleiding Wabo

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene inleiding Wabo"— Transcript van de presentatie:

1 Algemene inleiding Wabo
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: inhoud en stand van zaken Astrid van der Wijst Even voorstellen, aangeven dat mensen gerust vragen mogen stellen tijdens de presentatie. Benadrukken dat het om inleiding gaat Wijzen op de workshop verdieping Wabo. Daarnaast op de marktstands. Ook schriftelijke vragen na afloop van sessie. Daarover teruggebeld Tevens dat vragen bij de helpdesk kunnen worden gesteld. Polsen of er al deelnemers zijn actief zijn met de wabo. Aftasten kennis in de groep.

2 Presentatie: Workshop Inleiding Stand van zaken Wet en regelgeving
Kern van de Wabo Inhoud Wabo Rol ICT Betekenis voor de praktijk Relatie Wet samenhangende besluiten Informatiebronnen

3 Inleiding Verbetering dienstverlening aan burgers en bedrijfsleven
Verminderen van regelzucht en bureaucratie Vermindering administratieve lasten Schatting €30 miljoen/jaar besparing door Wabo Het kabinetsbeleid is gericht op deze doelstellingen. Balkenende I begonnen met modenisering van de regelgeving en administratieve lastenverlichting.

4 Inleiding Diverse projecten om dit doel te bereiken waaronder:
Project strijdige regels Ontwikkeling branchewijzers Ontwikkeling algemene regels (bijvoorbeeld Activiteitenbesluit) Omgevingsvergunning Project éénduidig toezicht Project strijdige regels: voorbeeld van programma om regeldruk te verminderen. Projectplan 1duidig toezicht: inspecties die eenduidige aanpak toezicht gaan toepassen. Doelstelling is de reductie van de toezichtlast met 25 en effectiever toezicht. Geef hier aan dat je later ingaat op nog een aantal met de wabo samenhangende ontwikkelingen

5 Te vinden in… Wettelijke regeling omgevingsvergunning is te vinden in:
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Besluit en ministeriële regeling omgevingsrecht (Bor/Mor) Invoeringswet Opsplitsing in wet, amvb, mr omdat makkelijk aanpassen noodzakelijk is. Waaruit bestaat alle regelgeving die nodig is om omgevingsvergunning af te geven. Korte beschrijving inhoud.

6 Stand van zaken (Voor-)ontwerpen van Wabo, Bor, Mor, Invoeringswet gepubliceerd met mogelijkheden voor inspraak Wabo 11 december 2007 in Tweede Kamer aangenomen Wabo 4 november 2008 in Eerste Kamer aangenomen Richtdatum inwerkingtreding 1/1/2010 Als je kijkt naar ontwikkeling wabo best bijzonder traject. Met name pilots waarmee ervaring is opgedaan zonder dat wetgeving uitgekristalliseerd was. (niet noemen: voor je eigen beeld: voorlopig verslag (4 maart 2008), memorie van antwoord minister Cramer op 29 mei, op 4 juli een nader voorlopig verslag van de Eerste Kamer en na de zomer een nader memorie van antwoord van de minister, waarna verdere behandeling in de eerste kamer volgt)

7 Inhoud Wabo: de kern Omgevingsvergunning:
Samenvoegen van 25 bestaande vergunningen en ontheffingen tot één vergunning. Aanvrager heeft voor alle betrokken activiteiten één vergunningprocedure één set indieningvereisten één rechtsbeschermingprocedure één bevoegd gezaginstantie ICT essentieel om aanvraag te kunnen doen Er wordt zelfs gesproken van veel meer toestemmingsstelsels, als je ook gemeentelijke verordeningen en dergelijke meerekent.

8 Inhoud Wabo De Wabo is een toestemmingsstelsel m.b.t. projecten die:
plaatsgebonden zijn én van invloed op de fysieke leefomgeving Integratie groot aantal afzonderlijke vergunningen ( zoals bouwvergunning, milieuvergunning, kapvergunning) en ontheffingen (zoals ontheffing bestemmingsplan). Aanhaken (bijvoorbeeld flora- en faunawet) Meldingen als indieningvereisten Integreren: gaat echt om integreren, verder dan nietje. Gaat zowel om landelijke als lokale regelgeving, meerdere niveaus dus. Straks geen bouwvergunning meer maar omgevingsvergunning voor bouwen etc. - Procedurele wetgeving, met daaraan vast organisatorisch en procesmatig inrichten BG - Aantal vergunningen gaan per definitie op in omgevingsvergunningen. Daarnaast sommige als zelfstandig besluit als geen locatiegebonden activiteit.

9 Inhoud Wabo Procedurele wetgeving
Omgevingsvergunning op basis van bestaande toetsingskaders. Geen veranderingen in beschermingsniveau. Algemene verplichting tot afstemming voorschriften. digitale handreiking afstemming omgevingsvergunning op kennisplein Handhaven omgevingsverguning door 1 instantie. Toezicht niet perse door 1 intantie. Samenwerking en afstemming toezicht. 1 procedure in twee instanties.

10 Één bevoegd gezag Vergunningverlening Toezicht en handhaving.
één bevoegd gezag, gezamenlijk toezicht?!

11 Inhoud Wabo: enkele procedurele aspecten
Twee mogelijkheden: reguliere voorbereidingsprocedure en uitgebreide voorbereidingsprocedure. Reguliere procedure: 8 weken (+ 6 weken) Uitgebreide procedure: 6 maanden (+ 6 weken) Mogelijkheden voor deelvergunningen (mits fysiek te scheiden) en fasering Lex silencio positivo Beroep in twee instanties (Rechtbank, Raad van State) Er is bij de wabo-beschikking 1 procedure aan de orde. Afhankelijk van de betrokken aspecten is dit de lange of de korte. Als voor 1 aspect de uitgebreide procedure geldt, geldt deze voor alle betrokken aspecten. De lex selencio geldt uitsluitend wanneer de reguliere procedure van toepassing is. (wanneer een bouwvergunning/ kapvergunning (zelfstandig regulier) als aspect onderdeel uitmaken van milieuvergunning (uitgebreide procedure) geldt geen lex selencio) Onlosmakelijkheid Zie artikel 2.7 van de Wabo: Een aanvraag die betrekking heeft op een activiteit die behoort tot meer dan een van de bij of krachtens de artikelen 2.1 en 2.2 aangewezen categorieën activiteiten heeft betrekking op elk van die activiteiten. Beroep in twee instanties Bij reguliere procedure: bezwaarschrift en vervolgens beroep in twee instanties: Rechtbank en ABRvS Bij uitgebreide procedure: beroep in twee instanties: Rechtbank en ABRvS

12 Rol ICT Bedrijven voorlopig nog niet verplicht tot elektronische indiening (Bor). Gemeenten en overig bevoegd gezag elektronische aanvragen verplicht accepteren. eigen keuze interne stukkenstroom digitaal of papier Ontwikkeling LVO (Landelijke Voorziening Omgevingsloket): Aanvraagmodule (vragenboom en formulier) en dossiermodule Beperkte mogelijkheden voor lokale invulling vragenformulier Waterwet Datum verplichting digitaal indienen staat op dit moment ter discussie. Interne stukkenstroom niet vastgelegd in de regelgeving. Winst Wabo voor overheid ligt o.a. in digitale afwerking stukkenstroom, mogelijk gemaakt door LVO. Als je dat niet doet ben je gedeelte voordeel kwijt. Verplicht om landelijk formulier te gebruiken, korte schets, oa. Vragenboom Overigens moeten zowel bedrijven als particulieren indienen op door rijk vastgesteld formulier Lokale verordening voorbeeld lokale invulling. Ontwikkeling en beheer: als gemeente heb je er geen omkijken naar. Je hoeft er niet voor te betalen. Alleen extra als de gelegenheid wordt aangegrepen om elektronisch backoffice software te gaan gebruiken. Maar misschien toch al van plan. LVO: aanlsuiting in percelen, begonnen in juni 2008. Vanaf 1 januari 2009 is het mogelijk de volgende vergunningen of meldingen digitaal via de LVO in te dienen: de BRIKS-vergunningen (Bouw, Reclame, Inrit, Kap, Sloop), de melding in het kader van het activiteitenbesluit en de melding in het kader van het gebruiksbesluit.

13 Betekenis voor bedrijfsleven
Eén loket (gemeente), één bevoegd gezag (gemeente, provincie, ministerie), één integrale vergunning. Eén procedure en één rechtsbeschermingsprocedure. Toegankelijkheid via ICT-systemen. Besparing € 30 miljoen/jaar minder vergunningen Indienen integrale aanvraag /nadruk op vooroverleg. Meer aspecten in één vergunning, groter risico dat er “iets” fout gaat (vooroverleg belangrijk!). Als je kiest om te werken met deelvergunningen snij je je hier in de vingers. Integraal: moet dus alles op één moment goed op een rijtje hebben. Om die reden worden op dit moment door VROM ook praktijkproeven bedrijfsleven opgezet, om met deze problematiek ervaring op te doen. Staan nu praktijkproeven op stapel. Dwz er is een adviesbureau dat concreet met bedrijven een proef gaat doen. Fictieve aanvraag + fict vergunning (obv bestaand bedrijf)

14 Betekenis voor bevoegd gezag
Eén loket, één bevoegd gezag, één integrale vergunning. Minder individuele procedures, minder beroepszaken. Vergunningverlening, toezicht en handhaving anders georganiseerd. (sommige gemeenten werken wel al integraal) Verandering van werkprocessen. Samenwerking met andere overheden. Kosten? Kosten: staan heel erg ter discussie tussen VNG/IPO en Ministerie. Beeld provincies helder: die krijgen er gewoon werk bij. Voor gemeentes is discussie lastiger. Hangt er onder andere van af hoe ver je al bent bij gemeente bij bijvoorbeeld digitale inrichting. Wie weet ging je het toch al doen.

15 Relatie met Wet samenhangende besluiten
Wet samenhangende besluiten (onderdeel Awb): bevorderen kennis van andere besluiten. gecoördineerde behandeling besluiten (dus wel meerdere besluiten). rekening houden met onderlinge samenhang tussen besluiten. Wabo is lex specialis t.o.v. Wet samenhangende besluiten. Wabo en Wsb vullen elkaar aan Wsb is dit jaar in werking getreden en maakt onderdeel uit van de Awb (afdeling 3.5 Awb) een beroep op de Wsb kan worden gedaan bij een omgevingsvergunning die samenhangt met andere niet in de wabo opgenomen besluiten.

16 Implementatieperiode
Tot inwerkingtreding Wabo veel invoeringsactiviteiten zoals : Pilots (2005 – 2007) Projectleiderskringen ( ) Praktijkproeven bedrijfsleven Praktijkproeven handhaving Resultaten en concrete producten zijn te vinden op kennisplein.

17 Informatiebronnen Ministerie van VROM Helpdesk omgevingsvergunning
Kennisplein ( Dossier omgevingsvergunning ( Helpdesk omgevingsvergunning SenterNovem (i.s.m. VNG/VROM) Via mailformulier kennisplein of (9-12) Aangeven dat er echt waanzinnig veel info op kennisplein staat Vooral abonneren op nieuwsbrief.

18 Vragen?


Download ppt "Algemene inleiding Wabo"

Verwante presentaties


Ads door Google