De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In opdracht van Algemene inleiding Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: inhoud en stand van zaken Astrid van der Wijst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In opdracht van Algemene inleiding Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: inhoud en stand van zaken Astrid van der Wijst."— Transcript van de presentatie:

1 In opdracht van Algemene inleiding Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: inhoud en stand van zaken Astrid van der Wijst

2 Workshop Presentatie: Inleiding Stand van zaken Wet en regelgeving Kern van de Wabo Inhoud Wabo Rol ICT Betekenis voor de praktijk Relatie Wet samenhangende besluiten Informatiebronnen

3 Inleiding Verbetering dienstverlening aan burgers en bedrijfsleven Verminderen van regelzucht en bureaucratie Vermindering administratieve lasten –Schatting €30 miljoen/jaar besparing door Wabo

4 Inleiding Diverse projecten om dit doel te bereiken waaronder: –Project strijdige regels –Ontwikkeling branchewijzers –Ontwikkeling algemene regels (bijvoorbeeld Activiteitenbesluit) –Omgevingsvergunning –Project éénduidig toezicht

5 Te vinden in… Wettelijke regeling omgevingsvergunning is te vinden in: –Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) –Besluit en ministeriële regeling omgevingsrecht (Bor/Mor) –Invoeringswet

6 Stand van zaken (Voor-)ontwerpen van Wabo, Bor, Mor, Invoeringswet gepubliceerd met mogelijkheden voor inspraak Wabo 11 december 2007 in Tweede Kamer aangenomen Wabo 4 november 2008 in Eerste Kamer aangenomen Richtdatum inwerkingtreding 1/1/2010

7 Inhoud Wabo: de kern Omgevingsvergunning: Samenvoegen van 25 bestaande vergunningen en ontheffingen tot één vergunning. Aanvrager heeft voor alle betrokken activiteiten één vergunningprocedure één set indieningvereisten één rechtsbeschermingprocedure één bevoegd gezaginstantie  ICT essentieel om aanvraag te kunnen doen

8 Inhoud Wabo De Wabo is een toestemmingsstelsel m.b.t. projecten die: 1.plaatsgebonden zijn én 2.van invloed op de fysieke leefomgeving Integratie groot aantal afzonderlijke vergunningen ( zoals bouwvergunning, milieuvergunning, kapvergunning) en ontheffingen (zoals ontheffing bestemmingsplan). Aanhaken (bijvoorbeeld flora- en faunawet) Meldingen als indieningvereisten

9 Inhoud Wabo Procedurele wetgeving Omgevingsvergunning op basis van bestaande toetsingskaders. Geen veranderingen in beschermingsniveau. Algemene verplichting tot afstemming voorschriften.

10 Één bevoegd gezag Vergunningverlening Toezicht en handhaving. één bevoegd gezag, gezamenlijk toezicht?!

11 Inhoud Wabo: enkele procedurele aspecten Twee mogelijkheden: reguliere voorbereidingsprocedure en uitgebreide voorbereidingsprocedure. –Reguliere procedure: 8 weken (+ 6 weken) –Uitgebreide procedure: 6 maanden (+ 6 weken) Mogelijkheden voor deelvergunningen (mits fysiek te scheiden) en fasering Lex silencio positivo Beroep in twee instanties (Rechtbank, Raad van State )

12 Rol ICT Bedrijven voorlopig nog niet verplicht tot elektronische indiening (Bor). Gemeenten en overig bevoegd gezag elektronische aanvragen verplicht accepteren. –eigen keuze interne stukkenstroom digitaal of papier Ontwikkeling LVO (Landelijke Voorziening Omgevingsloket): –Aanvraagmodule (vragenboom en formulier) en dossiermodule Beperkte mogelijkheden voor lokale invulling vragenformulier Waterwet

13 Betekenis voor bedrijfsleven Eén loket (gemeente), één bevoegd gezag (gemeente, provincie, ministerie), één integrale vergunning. Eén procedure en één rechtsbeschermingsprocedure. Toegankelijkheid via ICT-systemen. Besparing € 30 miljoen/jaar. 200.000 minder vergunningen Indienen integrale aanvraag /nadruk op vooroverleg. Meer aspecten in één vergunning, groter risico dat er “iets” fout gaat (vooroverleg belangrijk!).

14 Betekenis voor bevoegd gezag Eén loket, één bevoegd gezag, één integrale vergunning. Minder individuele procedures, minder beroepszaken. Vergunningverlening, toezicht en handhaving anders georganiseerd. (sommige gemeenten werken wel al integraal) Verandering van werkprocessen. Samenwerking met andere overheden. Kosten?

15 Relatie met Wet samenhangende besluiten Wet samenhangende besluiten (onderdeel Awb): –bevorderen kennis van andere besluiten. –gecoördineerde behandeling besluiten (dus wel meerdere besluiten). –rekening houden met onderlinge samenhang tussen besluiten. Wabo is lex specialis t.o.v. Wet samenhangende besluiten. Wabo en Wsb vullen elkaar aan

16 Implementatieperiode Tot inwerkingtreding Wabo veel invoeringsactiviteiten zoals : 1.Pilots (2005 – 2007) 2.Projectleiderskringen (2007-2008) 3.Praktijkproeven bedrijfsleven 4.Praktijkproeven handhaving Resultaten en concrete producten zijn te vinden op kennisplein.

17 Informatiebronnen Ministerie van VROM –Kennisplein (http://omgevingsvergunning.vrom.nl/)http://omgevingsvergunning.vrom.nl/ –Dossier omgevingsvergunning (http://www.vrom.nl/pagina.html?id=18484)http://www.vrom.nl/pagina.html?id=18484 Helpdesk omgevingsvergunning –SenterNovem (i.s.m. VNG/VROM) –Via mailformulier kennisplein of 070-373 53 33 (9-12)

18 Vragen?


Download ppt "In opdracht van Algemene inleiding Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: inhoud en stand van zaken Astrid van der Wijst."

Verwante presentaties


Ads door Google