De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wijzigende regels Ontwikkelingen die van invloed zijn op de gemeentelijke uitvoeringstaak.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wijzigende regels Ontwikkelingen die van invloed zijn op de gemeentelijke uitvoeringstaak."— Transcript van de presentatie:

1 Wijzigende regels Ontwikkelingen die van invloed zijn op de gemeentelijke uitvoeringstaak

2 Modernisering VROM regels in 2000 begonnen en 2015 brede evaluatie van deze “evolutie”.

3 Drie onderdelen • Nieuwe VROM regelgeving • Nieuwe waterregelgeving • Duurzaamheid

4 Alle gemeenten, waterschappen en provincies zijn druk met het eigen maken en implementeren van een nieuwe generatie wet- en regelgeving

5 Nieuwe generatie wetgeving in breed perspectief • Activiteitenbesluit Eerste fase • Activiteitenbesluit Tweede fase • Gebruiksbesluit • Bouwbesluit • Besluit bodemkwaliteit • Besluit afvalwater huishoudens • Besluit afvalwater buiten inrichting • Integraal stelsel van regels voor agrarische bedrijven • Nieuwe wetgeving chemicaliën • Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden • WABO • Waterwet • WRO • ……………………. Aardverschuiving?

6 Modernisering milieurecht • Vermindering regels • Administratieve lasten omlaag • Meer integrale aanpak • Meer bedrijven onder algemene regels • Digitalisering • Wat houdt dat concreet in voor de gemeente Tynaarlo?

7 WABO • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht • Bundelt veel VROM vergunningsystemen en algemene regels • “omgevingsvergunning” • 1-loket • Uniform en integraal toezicht

8 WABO onderdelen Front-, Mid- en Backoffice

9 Het onderscheid • Wabo vooral procedureregelgeving – Vergunningprocedure – Melding naast een vergunning – Wettelijke eisen organisatie en uitvoering WABO regels – e.a. • Besluiten met algemene regels bevatten direct werkende voorschriften en een (digitaal) meldingsysteem i.p.v. vergunningprocedure

10 Coördinatie en afstemming • Bouw- en milieuvergunning • Milieu- en WVO vergunning van waterschap • Maar meldingen? • Bouwvergunning en wateraspecten?

11 Kenmerken nieuwe regels • Meer ruimte voor bedrijven • Meer doelvoorschriften • Minder vergunningen en onderzoeksplicht DUS • Andere wijze van vergunningverlening en toezicht • Andere verhouding gemeente en bedrijfsleven

12 Activiteitenbesluit: Nieuwe indeling bedrijven voor Milieu Bedrijven Met Nauwelijks Milieu relvantie Licht regime, type A Geen melding Melding, type B Vergunning, type C AMvB geldt deels ook IPPC

13 TYPE A,B OF C? Energieneutraal 2009?

14 TYPE A,B OF C?

15 Agrarische sector volgt een afzonderlijk proces van modernisering van milieuregels zowel voor waterschap als gemeente Medio 2010 in werking

16 Metaalbedrijven Van vergunning naar melding Waterschap volgt gemeente!

17 Vernieuwing waterregelgeving • Vanaf 2002 tot 2010 vernieuwing Rijksregels • GRP verbreed i.v.m. nieuwe regels • Gemeentelijk Waterplan aanpassen (huidig plan loopt in 2010 af) • Meer taken gemeente en terugtredend waterschap met adviestaak • Meer regelen in gemeentelijke verordening

18 regenwater oppervlaktewater leidingwater rioolwater

19 De nieuwe “waterige” ingredienten • EU Kaderrichtlijn Water • Waterwet • Wet verankering en bekostiging Gemeentelijke Watertaken 3 nieuwe en integrale besluiten • Activiteitenbesluit • Besluit lozing afvalwater huishoudens • Besluit lozing afvalwater buiten inrichtingen

20 Andere regels en bevoegdheid voor hemelwater, grondwater, rioolwater en drinkwater

21 Integraal werken gemeente intern • In de beleidsterreinen van Bouwen en RO, Milieu en brandveiligheid meer integraal werken • In 2008 al begin van WABO proces via meldingen en 1 loket • Digitalisering neemt toe

22 Integraal werken in de drie fasen van een inrichting:

23 BrandBouw Intern gemeente Water schap Water schap

24 Plan

25 Bouwfase

26 Gebruiksfase

27 Na sanering hergebruiksfase

28 Sloopfase

29 Kwaliteitseisen handhaving WABO  Prioritering WABO breed  Fomuleren beleid WABO handhaving  Jaarlijks uitvoeringsprogramma  Uitvoeringsorganisatie passend bij plan  Borging middelen  Monitoring  Rapportage  Informeren gemeenteraad!  Regietaak gemeente Veiligheid algemeen  Handhavingsregisseur en Veiligheidsbeleidsplan in Gemeentewet

30 Duurzaamheid • Duurzaam bouwen (PvA DUBO 2008-2011) • Energiebesparing voor bedrijven met hoog verbruik (vergunning of Activiteitenbesluit) • PvA SLOK 2009-2012 (Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven) • Provinciale samenwerking

31 DUBO • Raadsbesluit 12 september 2006 • In te stemmen met het opstellen van een beleidsplan Duurzaam Bouwen • Als kader voor het ontwikkelen en uitvoeren van Duurzaam Bouwen-beleid de volgende thema’s en ambitieniveaus uit de landelijke Menukaart Duurzaam Bouwen te kiezen: • Actief niveau voor de thema’s: Duurzaam Bouwen in beleid, Woningbouw en Bedrijven, inrichtingen en terreinen • Voorlopend niveau voor het thema: Gemeentelijke Gebouwen en Installaties • Innovatief niveau voor het woningbouwproject Vries-Oost

32 Thema & TitelPeriode 1. Energieneutrale gemeentewerf2009 2. Openbare verlichting2009 - 2012 3. Gemeentelijk vervoerplan2009 - 2012 4. Monitoring & handhaving EPC2009 - 2012 5. Duurzame nieuwbouw Vries Nieuwe Stukken2009 - 2012 6. Aanpak bestaande woningvoorraad woningcorporaties2009 - 2012 7. Duurzame nieuwbouw utiliteitsgebouwen2009 - 2010 8. Energiebesparing zwembaden2009 - 2012 9. Mogelijkheden grootschalige Duurzame Energie2009 - 2010 10. Parkmanagement2009 - 2012 SLOK thema’s en projecten, inclusief fasering

33 Hoe maakt Tynaarlo de nieuwe regels tot een succes voor het bedrijfsleven?

34 Hoe te organiseren/implementeren? • Wat is kenmerkend voor Tynaarlo? • Wat zijn de samenwerkingsmogelijkheden? – “Omgevingsdienst” • Wat is de bestuurlijke ambitie/visie? • Waar staat de gemeente nu? • Waar wilt de gemeente staan in 2015? • Wat is de weg er naar toe?

35 Werkschema implementatie Wabo hoofdproces Activiteitenbesluit Gebruiksbesluit

36 De vermindering van administratieve lasten en regels levert voorlopig veel extra werk op!

37 Drie uitdagingen • 1Omvangrijke wetswijzigingen implementeren • 2Meer integrale aanpak intern gemeente • 3Meer regionale samenwerking

38 Dus:


Download ppt "Wijzigende regels Ontwikkelingen die van invloed zijn op de gemeentelijke uitvoeringstaak."

Verwante presentaties


Ads door Google