De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handhaving bouwregelgeving… ook bestaande bouw

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handhaving bouwregelgeving… ook bestaande bouw"— Transcript van de presentatie:

1 Handhaving bouwregelgeving… ook bestaande bouw
Patricia Palmen

2 Woningwet, Bouwbesluit en Gebruiksbesluit; Welstand
Kwaliteitseisen aan: Uiterlijk, Veiligheid, Gezondheid, Bruikbaarheid Energiezuinigheid Eisen voor bestaande bouw en nieuwbouw Toezicht en handhavingstaak college van B&W (artikel 100 Ww) Handhavingsbeleidplicht plus verslaglegging (Woningwet 1 april 2007 (overgangstermijn van 1 jaar); vergelijkbare verplichting Wro. met ingang Wabo: kwaliteitseisen handhaving

3 Aanhakingspunten in het beleid
Gedurende de bouw en sloop van gebouwen en bouwwerken Artikel 1b eerste lid (nieuwbouweisen) in combinatie artikel 40 Staat en gebruik van bestaande gebouwen en bouwwerken Artikel 1b tweede lid (altijd minimumeisen) Op het gebruik van gronden en opstallen in strijd bouwverordening Artikel 7b bouwverordening Welstand: Artikel 13 a (nieuwbouw: preventief/toetsing aan criteria) en artikel 12 eerste lid (bestaande bouw, niet ernstige mate) Zorgplicht: artikel 1- vangnet Bevoegdheid B&W: Aanvullende eisen op minimumniveau bestaande bouw tot nieuwbouweisen- artikel 13

4 Toezicht en Handhaving, ook bestaande bouw
College verantwoordelijk voor het toezicht (artikel 100) Vergunningverlening…. Preventieve vorm van toezicht (artikel 40) Sanctie: College: artikel 125 Gemeentewet bestuursrechtelijk: 5:21 bestuursdwang of 5:32 dwangsom Strafrecht: Wed bij verwijtbare overtredingen Zaaksgebonden: dus niet alleen verboden om te bouwen, maar ook om een gebouw in afwijking van de vergunning in stand te laten. Ook handhavingsbesluiten zijn zaakgeboden

5 Invalshoeken bestaande bouw
bepaalde bouwperiode: gebruik van materialen bepaalde bouwconstructie: bijvoorbeeld platte daken bepaald gebruik: bijvoorbeeld zwembaden, gebruik bepaalde gebruikers/bezoekers: kinderopvang, café…. bepaalde ondergrond: bepaalde wisseling van gebruikers/verbouw: bepaalde bouwer: …..

6 Waar gaat het dus om: Wat zijn risico’s bij bestaande bouw? Vanuit welke invalshoek? Hoe houd je zicht op risico’s? Hoe ‘dek’ je de risico’s af? Hoe pak je het aan?

7 Maar.... Wat betekent dit kwaliteitseisen Wabo

8 Wabo – wat verandert er voor handhaving?
Verschuiving handhavingsbevoegdheden provincie-gemeente-waterschap: Optreden als 1 bestuursrechtelijk handhavingsorgaan Uniformering bevoegdheden/instrumenten omgevingsrecht Noodzaak tot interne en externe afstemming en samenwerking Organiseren van afstemming toezicht Kwaliteitseisen handhaving gelden Wabo-breed Regierol GS Wabo-breed (nu nog alleen milieu) ….. Inhoudelijke kaders blijven bestaan

9 Besluit omgevingsrecht

10 Kwaliteitseisen Wabo Handhavingsbeleid:
Afgestemd andere bestuursorganen plus strafrecht Prioriteitstelling risicoanalyse Methodiek voor evaluatie Toezichtstrategie Ervaringen tot nu toe (rapportage) Sanctiestrategie (incl termijnen) Wijze waarop met overtredingen overheid wordt omgegaan Regelmatig beleid herijken; iig na evaluatie Bekendmaking beleid door college aan raad

11 Kwaliteitseisen Wabo 2. Uitvoeringsprogramma
Uitwerking beleid in programma voor het komende jaar; prioriteiten leidend Uitvoeringsprogramma wordt afgestemd met andere overheden/strafrecht Uitvoeringsprogramma wordt bekend aan de raad gemaakt 3. Uitvoeringsorganisatie Borging voor adequate uitvoering van beleid en programma: Personeelformatie; helderheid taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Waarborgen functiescheiding voor i.i.g milieuinrichtingen (vergunning/toezicht-sanctie) Bereikbaarheid buiten kantooruren Beschrijving werkprocessen Borging uitvoering conform werkprocessen

12 Kwaliteitseisen wabo 4. Borging middelen
Financiële middelen/personeel voor beleid en activiteiten/programma Transparantie in wijze van berekenen 5. Monitoring Voortgang doelen, activiteiten en uitvoering 6. Rapportage Periodieke rapportage over bereiken doel, uitvoering activiteiten en afspraken Jaarlijkse evaluatie beleid Rapportage en beleid wordt kenbaar gemaakt aan raad.

13 PLAN GEBRUIK BOUW SLOOP

14 Afstemmen, coördineren en integreren?

15 Wabo - invoering Op Kennisplein: resultaten 7 praktijkproeven handhaving integraal toezichtprotocol (digitaal hulpmiddel voor genereren van checklisten voor integraal toezicht bouwen, milieu, brandpreventie) integrale handhavingsstrategie integrale probleemanalyse monitoringssysteem één loket voor handhaving cultuuromslag nodig zodat verschillende disciplines gaan samenwerken Wabo-taken onderbrengen bij externe uitvoeringsdienst


Download ppt "Handhaving bouwregelgeving… ook bestaande bouw"

Verwante presentaties


Ads door Google