De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet meldcode van kracht!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet meldcode van kracht!"— Transcript van de presentatie:

1 Wet meldcode van kracht!

2 Cijfers huiselijk geweld en kindermishandeling
In Nederland heeft 40% van de bevolking ooit te maken gehad met huiselijk geweld Jaarlijks zijn ruim mensen in Nederland slachtoffer van huiselijk geweld In 58% van de gevallen van huiselijk geweld is er sprake van een gezinsverband, waarbij vooral jonge kinderen getuige zijn van geweld Ruim kinderen per jaar worden in Nederland mishandeld Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

3 Lokale cijfers In deze sheet kunt u lokale/regionale cijfers opnemen, bijvoorbeeld van het aantal meldingen bij het Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.

4 Aanleiding verplichting gebruik meldcode
Veel organisaties werken al met een meldcode. Uit onderzoek blijkt dat het werkt: professionals grijpen 3x zoveel in bij gebruik van een meldcode. Per 1 juli 2013 is de meldcode verplicht voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning (welzijn) en justitie.

5 Vormen van geweld (Ex-)partnergeweld Ouderenmishandeling
Oudermishandeling Kindermishandeling Eergerelateerd geweld Vrouwelijke genitale verminking Seksueel geweld

6 Doel van een meldcode Professionals ondersteunen bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

7 Wat is een meldcode? Vijfstappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling De vijf stappen in het kort: Stap 1: het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Stap 2: collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het steunpunt huiselijk geweld, het advies- en meldpunt kindermishandeling of een deskundige op het gebied van letselduiding Stap 3: een gesprek met de cliënt Stap 4: het wegen van de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling en bij twijfel altijd raadplegen van het SHG of het AMK Stap 5: beslissen: hulp organiseren of melden

8 Stappen eigen meldcode
Indien bekend, kunt u hier stappen opnemen van de meldcode van uw eigen organisatie. Of u kunt hier de stappen van uw sectorspecifieke of regionale meldcode (indien die bestaat) noemen.

9 SHG of het AMK? Steunpunt Huiselijk Geweld: voor advies over en melden van alle vormen van huiselijk geweld Advies- en Meldpunt Kindermishandeling: voor advies over en melden van kindermishandeling U kunt bij het AMK en SHG ook terecht voor adviezen op basis van anonieme gegevens, ook als u niet zeker weet of er daadwerkelijk sprake is signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling Bij twijfel bij het wegen van het geweld over de aard, ernst, het risico of de vervolgstappen is het verplicht het AMK of SHG te raadplegen.

10 Terugkoppeling SHG en AMK
SHG en AMK koppelen terug na besluitvorming over de melding De mate van informeren is afhankelijk van de melder Uw rol hoeft niet op te houden na melding

11 Implementatie van de meldcode
De meldcode dient op maat te worden geïmplementeerd De instelling draagt zelf verantwoordelijkheid voor het implementatietraject Instelling zorgt voor ondersteuning van de professional in het gebruik van de meldcode

12 Wat moet er gebeuren? Opstellen van een implementatieplan
Aanpassen procedures en borging in werkprocessen Deskundigheidsbevordering Afspraken over gegevensuitwisseling en dossiervorming Zorgen voor veiligheid eigen personeel Samenwerkingsafspraken ketenpartners Communicatie (intern en extern) Uitvoering (registratie, monitoring, evaluatie)

13 Minimumeisen Organisaties die een eigen meldcode opstellen, moeten rekening houden met de volgende minimumeisen; Expliciet benoemen wie de stappen moet doorlopen en wie er eindverantwoordelijk is voor de melding Extra aandacht voor specifieke vormen van geweld en bepalen welke kennis en vaardigheden hiervoor nodig zijn Specifieke aandacht voor de mogelijkheid van een melding aan de verwijsindex risicojongeren (voor zover van toepassing) Instructies voor het uitvoeren van een kindcheck bij cliënten (indien van toepassing) Specifieke aandacht voor de wijze waarop professionals moeten omgaan met gegevens waarvan zij het vertrouwelijk karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden

14 Projectstructuur In deze sheet kunt u opnemen wie in uw organisatie betrokken wordt bij de implementatie. Wordt er bijvoorbeeld een aandachtsfunctionaris aangesteld die gaat implementeren of worden er één of meerdere werkgroepen opgericht? Wie worden betrokken? Aan wie leggen zij verantwoording af?

15 Planning implementatie
In deze sheet kunt u uw eigen planning voor de implementatie van uw meldcode opnemen.

16 Hoe worden medewerkers geïnformeerd over de voortgang?
Hier kunt u opnemen hoe u uw medewerkers gaat informeren over de implementatie.

17 Hulpmiddelen Basismodel meldcode Trainingen E-learning modules
Checklist voor managers Meldcode app (App store van Apple en Android) Kijk op

18 Vragen? Zet hier de gegevens van de contactpersoon van uw eigen organisatie.


Download ppt "Wet meldcode van kracht!"

Verwante presentaties


Ads door Google