De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hengelo, 27 februari 2013 Mr. Lydia Janssen.  Waarom privacy ?  Toestemming vragen hoe doe je dat?  Uitzonderingen op het toestemmingsvereiste  Meldrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hengelo, 27 februari 2013 Mr. Lydia Janssen.  Waarom privacy ?  Toestemming vragen hoe doe je dat?  Uitzonderingen op het toestemmingsvereiste  Meldrecht."— Transcript van de presentatie:

1 Hengelo, 27 februari 2013 Mr. Lydia Janssen

2  Waarom privacy ?  Toestemming vragen hoe doe je dat?  Uitzonderingen op het toestemmingsvereiste  Meldrecht AMK, verplichte meldcode

3  Uit respect voor individuele leerling en ouder;  Maatschappelijk belang van de lage drempel tot de hulp;  School als betrouwbare partner voor ouders en leerlingen  Reglement en vooral vertaling in Handreiking helpt beroepskrachten bij zorgvuldige omgang met privacy

4  Niet minder maar ook niet meer dan nodig;  Feitelijk: sluit aan bij wat je hoort, ziet, ruikt, en vermijd onmiddellijke interpretaties;  Vermeld de bron bij info van anderen;  Vermeld status van oordelen, hypothesen e.d. en scheid ze van de feiten;  Diagnoses alleen van deskundigen;  Let op actualiteit van gegevens.

5

6  Niet spreken over ll/ ouder / cliënt met anderen zonder zijn toestemming.  Juridische basis: specifiek (Wet Big, Wgbo en WJZ) algemeen: art. 8 EVRM, art. 10 Grondwet en art. 272 Sr.  Geldt voor iedere beroepskracht die individuele ondersteuning, begeleiding, hulp e.d. biedt, ook voor smw’ers en ib-ers  Beroeps – en gedragscodes (NIP, NVO, NVMW) en reglement werken geheimhouding nader uit.

7  Leg uit waarom je overleg wilt voeren, met wie en waarover  Vraag om een reactie (Wat vindt u daarvan?)  Ga in gesprek over vragen en bezwaren  Stel vast of je toestemming hebt en leg deze vast in het ll dossier

8  Mondeling of schriftelijk  Leeftijden - 12; - 12 – 16; - 16 jaar en ouder.

9

10  Conflict van plichten;  Meldrecht AMK (meldcode)  Meldrecht Verwijsindex risicojongeren

11  Plicht om te zwijgen – vanwege ontbreken toestemming – botst met plicht om te spreken om zo hulp te bieden aan ll in ernstige situatie

12  Welk zwaarwegend belang van de ll en/of zijn gezin wil ik dienen?  Kan dit belang ook op een andere manier gediend worden?  Kan ik echt geen toestemming vragen / krijgen?  Hoe weeg ik de belangen van de ll / het gezin bij mijn spreken cq bij mijn zwijgen?  Als ik spreek wie moet dan wat weten om de ll / het gezin te helpen?

13  Collegiale consultatie  Zorgvuldige dossiervorming  Z.s.m. Openheid richting ll en of ouders

14  Voor het in gang zetten van zorg of van plaatsing in speciaal onderwijs is de toestemming van beide gezagsouders nodig. Zorg aanbieden zonder toestemming op grond van een conflict van plichten behoort niet tot de mogelijkheden.  Alleen de rechter kan gedwongen zorg opleggen (ots, strafrecht Wet Bopz.)

15  Recht om meldingen van vermoedens km te doen bij het AMK én  Recht om het AMK desgevraagd te informeren over een gezin.

16  Meldrecht geeft recht, om zo nodig zonder toestemming van de ouders, toch een melding te doen.  Meldcode is het stappenplan dat verplicht gehanteerd moet worden bij vermoedens van km en hg.  Stappen van de meldcode borgen zorgvuldige omgang met het meldrecht NB: meldcode wordt verplicht, melden is een recht.

17  Signalen vastleggen  Collegiaal overleg en/of advies AMK/SHG  Gesprek met cliënt tenzij  Taxeren  Beslissen: zelf hulp bieden of (ook) een melding doen. NB: Dossiervorming bij de stappen van de meldcode is noodzakelijk!

18  Iedere instelling wordt geacht zelf een eigen meldcode te maken zodat duidelijk wordt wie binnen de school of de instelling welke stappen zet.  De stappen van het basismodel zijn verplicht  Dossiervorming is noodzakelijk bij de stappen van de meldcode

19  Maak een terugbelafspraak;  Pak je dossier er bij;  Vraag of het gezin weet van dit contact;  Geef zo feitelijk mogelijk antwoord;  Vermeld de bron bij info van anderen;  Blijf bij meningen, oordelen binnen je deskundigheidsterrein en zorg voor voldoende onderbouwing door feiten;  Vraag om schriftelijke of digitale weergave.

20  Recht om, zonder toestemming, jeugdige op te nemen in de vir  Openheid over de risico’s en het opnemen in de vir, vooraf, richting ouders en jeugdige  Voor overleg na een ‘match’ gelden de gewone regels van het beroepsgeheim dwz: overleg met toestemming of bij wijze van uitzondering op basis van een conflict van plichten


Download ppt "Hengelo, 27 februari 2013 Mr. Lydia Janssen.  Waarom privacy ?  Toestemming vragen hoe doe je dat?  Uitzonderingen op het toestemmingsvereiste  Meldrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google