De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integrale handhaving en Wabo! 25 november 2010. Inleiding Doelstellingen van de Wabo: •Klant en project staan centraal •Vereenvoudiging: circa 26 toestemmingstelsels.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integrale handhaving en Wabo! 25 november 2010. Inleiding Doelstellingen van de Wabo: •Klant en project staan centraal •Vereenvoudiging: circa 26 toestemmingstelsels."— Transcript van de presentatie:

1 Integrale handhaving en Wabo! 25 november 2010

2 Inleiding Doelstellingen van de Wabo: •Klant en project staan centraal •Vereenvoudiging: circa 26 toestemmingstelsels gaan op in één omgevingsvergunning •Tegengaan tegenstrijdige besluiten •Via digitaal loket

3 Inleiding Maar ook: • Minder administratieve lasten voor burgers en bedrijven • Betere dienstverlening door de overheid • Kortere procedures • Afstemming van voorschriften uit verschillende wetten

4 Activiteiten onder de Wabo (1) • Bouwen • Aanleggen van een werk (bestemmingsplan) • Strijdig gebruik met bestemmingsplan • Brandveilig gebruik • Oprichten, veranderen, in werking hebben milieu- inrichting • Slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen rijksmonument of beschermd stads of dorpsgezicht Geregeld in artikel 2.1, betreffen wettelijke toestemmingen

5 Activiteiten onder de Wabo (2) • Slopen (o.b.v. bouwverordening); • Slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen gemeentelijk monument of in een aangewezen stads- of dorpsgezicht; • Een uitweg te maken, te hebben of te veranderen; • Een alarminstallatie met opvallend geluid of lichtsignaal; • Kappen van bomen; • (Toe te staan/te gedogen) handelsreclame te maken; • (Toe te staan/te gedogen) roerende zaken op te slaan Geregeld in art. 2.2, betreffen lokale verordeningen Nb: vergunningplicht ontstaat bestaat pas indien verordening die voorschrijft

6 Activiteiten onder de Wabo (3) Aanhakend: • Toestemming Flora- en faunawet • Toestemming Natuurbeschermingswet Maken onderdeel uit van omgevings- vergunning indien die toch al noodzakelijk is

7 Vergunningvrij Besluit omgevingsrecht: • 2.3: Bouwwerken in bijlage II Bor • 2.4 lid 1: kleine verandering inrichting • 2.5 lid 2: inrichtingen onder AMvB • 2.6: Sloopactiviteiten In bijlage II Bor ook planologische kruimelgevallen!

8 Stellingen • Er vindt een verschuiving van vergunningverlening van handhaving plaats. • Vergunningvrij betekent ook handhavingsvrij

9 Toezicht en handhaving Hoofdstuk 5 -> breder dan omgevingsvergunning! Handhaving van bepaalde op grond van o.a.: -Wabo -Flora- en Faunawet, Natuurbeschermingswet -Wet milieubeheer -Wet ruimtelijke ordening -Woningwet -Wet geluidhinder “voor zover in genoemde wetten bepaald” -> o.a. tabel juridisch handboek Vrom

10 Uitgangspunten handhaving -Orgaan dat bevoegd is voor vergunning is ook bevoegd voor bestuursrechtelijke handhaving -Bevoegd gezag heeft tot taak zorg te dragen voor bestuursrechtelijke handhaving -Aanwijzen van toezichthouders door anderen dan bevoegd gezag blijft mogelijk (vb vvgb-orgaan, verplichte adviseurs)

11 Regierol provincie -Provincie is aangewezen regisseur in traject professionalisering handhaving -Provincie kan samenwerking bevoegde gezagen via aanwijzingsbevoegdheid afdwingen -> Provinciale rol milieuhandhaving nu verbreed naar omgevingsrecht!

12 Handhavingsbeleid Verplicht handhavingsbeleid vormgeven -Basis: dubbele regelkring / big 8 -> stappen op beleids- en operationeel niveau -> handhaving als cyclisch proces -> handhaving gebaseerd op inhoudelijke keuzes

13 Handhaving • Handhavingsbeleid (prioriteiten, doelen en strategieën gebaseerd op probleemanalyse; afstemmen met partners) • Uitvoeringsprogramma (jaarlijks vaststellen en bekendmaken; afstemmen met partners) • Uitvoeringsorganisatie (adequate uitvoering waarborgen, personeelsformatie, buiten kantooruren bereikbaar en beschikbaar, werkprocessen vastgesteld, functiescheiding en roulatieschema voor toezicht op inrichtingen) • Borging van middelen • Monitoring (bewaken en registreren van resultaten en voortgang) •Rapportage verplichting (periodieke rapportages en jaarlijkse evaluatie/verslag)

14 Handhavingsbeleid Art 7.2 Bor: -Gebaseerd op probleemanalyse -Inzicht in prioriteitstelling -Doelen vastleggen; koppelen aan uit te voeren activiteiten -Monitoring -Toezichts- en sanctiestrategie vastleggen -Inzicht in afspraken met andere partijen als politie, OM -Bekendmaken aan gemeenteraad / provinciale staten

15 Uitvoeringsprogramma Artikel 7.3 Bor -Jaarlijks werkprogramma, ter uitvoering van beleid -Eveneens afstemmen en bekendmaken raad / P.S.! Artikel 7.4 – 7.7 Bor: Eisen aan: -Organisatie (functiescheiding) -Borging middelen (begroting) -Monitoring (geautomatiseerd) -Rapportage (periodiek)

16 Handhaving •Eén bevoegd gezag, maar meerdere toezichthouders (intern en extern): interne en externe afstemming tussen meerdere toezichthouders is noodzakelijk •Vormen van integraal toezicht: – Met elkaar controleren – Na elkaar controleren – Voor elkaar controleren – Voor elkaar signaleren

17 Handhaving Categorie-indeling - Specialistisch Generalistisch Kennispiramide 4 1 6 1 3 1 Milieu Brand- veiligheid Bouwen


Download ppt "Integrale handhaving en Wabo! 25 november 2010. Inleiding Doelstellingen van de Wabo: •Klant en project staan centraal •Vereenvoudiging: circa 26 toestemmingstelsels."

Verwante presentaties


Ads door Google