De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitvoering Natuurregelgeving door provincies

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitvoering Natuurregelgeving door provincies"— Transcript van de presentatie:

1 Uitvoering Natuurregelgeving door provincies
Samiha Benali en Carola Meinders –provincie Drenthe Wij zullen het zesde punt op de agenda behandelen, nameliijk de “Uitvoering natuurregelgeving door provincies” Zullen ons voorstellen = Samiha Benali en Carola Meinders. Wij zijn beide werkzaam bij de provincie Drenthe. Samiha is sinds juni 2013 werkzaam als vergunningverlener Natuurbeschermingswet en Carola is sinds 1 januari 2012 werkzaam als vergunningverlener /juridische ondersteuner Natuurbeschermingswet

2 Inhoud Provincie Drenthe Natuurbeschermingswet Flora- en Faunawet
Boswet Afsluiting Eventuele vragen kunnen aan het einde worden gesteld De volgende deelvragen zijn in het programma benoemd. Hoe liggen verantwoordelijkheden; wat zijn ervaringen met ontheffingen en vergunningen; welke ervaringen zijn er met N2000; welke eisen worden gesteld aan ingediende aanvragen van adviesbureaus; verbeterpunten voor indienen aanvragen. Deze deelvragen zullen niet als losstaande punten worden behandeld in deze presentatie, maar zullen meer soort van een rode draad vormen bij de behandeling van de verschillende kaders. Provincie Drenthe Natuurbeschermingswet Flora- en Faunawet Boswet Ten aanzien van de Flora- en Faunawet, Boswet en zullen we niet de diepte in gaan tijdens de behandeling van deze onderwerp. Het meeste nadruk zal worden gelegd op de Natuurbeschermingswet. Afsluiting, Eventuele vragen kunnen aan het einde worden gesteld

3 Alvorens we op ander punten in zullen gaan, willen we kort de provincie Drenthe in kaart brengen.
Drenthe is rijk aan diverse N2000-gebieden. 14 In totaal. Zijn er nog 2 natuurmonumenten aangewezen in Drenthe. Alle bossen en andere natuurgebieden in Drenthe beslaan ongeveer 20% van de totale oppervlakte Veel van de gewenste activiteiten, bijvoorbeeld een uitbreiding van een veehouderij kunnen te maken krijgen met deze regelgeving.

4 Provincie Drenthe (2) Bron: Land- en tuinbouwcijfers 2012.
LEI Wageningen UR en Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Om een beeld te krijgen van het aantal bedrijven die te maken kunnen krijgen met de natuurregelgeving, kijken we even naar deze cirkeldiagram. In deze diagram is het aantal veehouderijen in Drenthe in 2011 te zien. Andersoortige bedrijven (akkerbouw, industriële activiteiten zijn niet meegenomen) Van de ongeveer 2000 veehouderijen dat in bedrijf was in Drenthe in 2011, is het grootste gedeelte, een bedrijf waar de hoofdactiviteit een melkveehouderij is (1.114 stuks). Verder waren en zo’n 125 pluimveehouderijen in bedrijf, 115 bedrijven, hoofdactiviteiten: vleesvarkens. 66 bedrijven, hoofdactiviteiten: fokzeugen 74 bedrijven, hoofdactiviteiten: vleeskalveren 506 bedrijven in de overige categorie (paarden, schapen, eenden, pelsdieren, etc)

5 Schematische weergave natuurregelgeving
Dit plaatje geeft goed eenvoudig en schematisch weer hoe de de relaties en verhoudingen lopen binnen de natuurregelgeving . Er zijn dus diverse partijen betrokken bij de beleidsvorming en uitvoering van de natuurregelgeving. Dit kan zorgen voor complexe situaties. In de volgende sheets zullen we een aantal kaders uitlichten Natuurbeschermingswet Ff-wet Boswet. Zoals we net al hebben aangegeven, zullen we Bij deze twee wetten maar kort stilstaan en niet de diepte in gaan omwille van de tijd en Zal de meeste aandacht uitgaan naar de Natuurbeschermingswet.

6 Natuurbeschermingswet (1)
Het zwaartepunt ligt bij de provincie (uitzondering in AMvB “Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet 1998”) Bijzondere situatie bij provincie-overschrijdende Natura 2000 gebieden. Er is ook input nodig van de gemeente Twee sporen: Zonder aanhaken: Met aanhaken: Het zwaartepunt van de uitvoering van de Natuurbeschermingswet ligt bij de provincie. In uitzonderingsgevallen bij het Ministerie, Deze situaties vloeien voort uit de AMvB “Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet 1998” In Drenthe kennen we de bijzondere situaties van provinciegrens overschrijdende gebieden (DF-wold en Fochteloerveen). Hierbij is de regel, dat Indien de gevolgen van de activiteit of het plan hoofdzakelijk plaatsvinden binnen dat deel van het gebied dat gelegen is binnen de grenzen van één provincie dan beslist GS van die provincie op de aanvraag. De andere provincie wordt wel om instemming verzocht. Deze zal de gewenste activiteiten marginaal toetsen. Nu zonder aanhaken igv gevolgen N2000 gebied -Provincie verleent Nbwet vergunning -Gemeente verleent omgevingsvergunning Dus al het ware los van elkaar. Dit kan voorkomen, als de NBwetvergunning eerder wordt aangevraagd, dan de omgevingsvergunning. Nu in het geval aanhaken omgevingsvergunning met gevolgen N2000 gebied: -provincie voert toets uit en geeft vvgb af -gemeente kan dan omgevingsvergunning incl. vw natuurbescherming afgeven Natuurbeschermingswet vergunning Omgevingsvergunning

7 Natuurbeschermingswet (2)
Art. 19 Kd Natuurbeschermingswet: Wijziging bedrijf, hoeft geen toename of juist een afname in depositie t.o.v. 7 december 2004 te betekenen Geen wijziging bedrijf, betekent ‘bestaande situatie’ op 7 december 2004 vastleggen In Drenthe zijn er dus ongeveer 2000 agrarische bedrijven gevestigd. De afgelopen jaren zijn er 530 vergunningen verleend. Daarvan zijn er 250 vergunningen verleend onder Groenmanifest.en 280 verleend onder 19 kd. Art. 19 Kd Natuurbeschermingswet: Indien het bedrijf wordt gewijzigd, betekent dat er geen toename of juist een afname in depositie kan plaatsvinden t.o.v. 7 december 2004 Geen wijzing bedrijf, betekent ‘bestaande situatie’ op 7 december 2004 vastleggen, indien er zich geen wijzigingen hebben plaatsgevonden ten opzichte van de op die datum milieuvergunde situatie. In Drenthe kennen we het beleidskader Groenmanifest. Hoewel er op dit moment onderzoek wordt gedaan, naar de gevolgen van dit beleidskader, willen we wel kort stilstaan bij de punten bij dit beleidskader. In het GM is er een zogenaamde drempelwaarde van 0,5 % van de KDW opgenomen. De KDW zegt is over de hoeveelheid stikstof dat een specifiek vegetatie in de natuurgebieden kan verdragen. Per vegetatietype is dit een ander getal. Als een veehouder wil uitbreiden en Als er door middel van berekeningen en andere stukken wordt aangetoond, dat er deze drempelwaarde niet wordt overschreden is het mogelijk om een vergunning te verkregen Indien de gewenste activiteiten boven deze drempelwaarde komen, is het ook nog steeds mogelijk een vergunning te verkrijgen, maar hiervoor gelden extra voorwaarden.

8 Natuurbeschermingswet (3)
In Drenthe kennen we het beleidskader Groenmanifest. Geldt als interim-beleidskader voor de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 Een van de belangrijkste punten: 0,5 % van Kritische Depositie Waarde (KDW) als drempel. Dit beleid wordt nu onderzocht. Wellicht worden er binnenkort nog wijzigingen in aangebracht In maart 2011 hebben de drie grote terreinbeherende organisaties in Drenthe (te weten Natuur-monumenten, Staatsbosbeheer en Het Drentse Landschap) samen met LTO Noord en de Natuur- en Milieufederatie Drenthe het Groenmanifest aangeboden aan de provincie. Gedeputeerde staten van Drenthe hebben op 12 april 2011 het Groenmanifest vastgesteld. Dit Groenmanifest wordt thans gehanteerd als interim-beleidskader voor de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. In Drenthe kennen we het beleidskader Groenmanifest. Hoewel er op dit moment onderzoek wordt gedaan, naar de gevolgen van dit beleidskader, willen we wel kort stilstaan bij de punten bij dit beleidskader. In het GM is er een zogenaamde drempelwaarde van 0,5 % van de KDW opgenomen. De KDW zegt is over de hoeveelheid stikstof dat een specifiek vegetatie in de natuurgebieden kan verdragen. Per vegetatietype is dit een ander getal. Als een veehouder wil uitbreiden en Als er door middel van berekeningen en andere stukken wordt aangetoond, dat er deze drempelwaarde niet wordt overschreden is het mogelijk om een vergunning te verkregen Indien de gewenste activiteiten boven deze drempelwaarde komen, is het ook nog steeds mogelijk een vergunning te verkrijgen, maar hiervoor gelden extra voorwaarden. Dit beleid wordt nu onderzocht. Wellicht worden er binnenkort nog wijzigingen in aangebracht.

9 Natuurbeschermingswet (4)
Vereisten aan ingediende aanvragen Basis: NAW-gegevens Locatie Berekeningen Technische gegevens Tekeningen Kaartmateriaal Per kader kunnen er extra eisen gelden: Bijvoorbeeld bij 19KD: het in beeld brengen van de vergunde situatie op de referentiedatum = 7 december 2004 Als gegevens ontbreken en/of onjuist zijn, worden aanvullende gegevens gevraagd Welke vereisten gelden er voor de ingediende aanvragen in het kader van de natuurbeschermingswet? Als basisgegevens vragen we in ieder geval de volgende gegevens om de aangevraagde situatie te onderbouwen NAW-gegevens/ Locatie /Berekeningen /Technische gegevens/ Tekeningen/ Kaartmateriaal. Bijvoorbeeld 19KD het in beeld brengen van de vergunde situatie op de referentiedatum = 7 december Dit om te kunnen vergelijken of de in de aanvraag aangeleverde gegevens overeenkomen met de op locatie liggende vergunde. Indien er gegevens ontbreken en/of onjuist zijn, worden er aanvullende gegevens gevraagd.

10 Natuurbeschermingswet (5)
Verbeterpunten voor indienen aanvragen Tijdig contact opnemen bij vragen Zorgvuldigheid in het voorbereiden van de aanvraag Gebruik van meest up-to-date informatie

11 Flora- en Faunawet (1) De Flora- en faunawet is in het leven geroepen voor de bescherming en het behoud van de gunstige staat van instandhouding van in het wild levende planten- en diersoorten.

12 Flora- en Faunawet (2) In de Flora- en faunawet worden planten- en diersoorten beschermd door middel van verbodsbepalingen. De provinciale taken en bevoegdheden: beheer bestrijding van schade veroorzaakt door beschermde inheemse diersoorten In bepaalde gevallen zijn uitzonderingen mogelijk op deze verboden. Dit is mogelijk via: de vrijstelling (artikel 65) aanwijzing (artikel 67) ontheffing (artikel 68) In de Flora- en faunawet worden planten- en diersoorten beschermd door middel van verbodsbepalingen In bepaalde gevallen zijn uitzonderingen mogelijk op deze verboden. De provinciale taken en bevoegdheden liggen op het gebied van beheer en bestrijding van schade veroorzaakt door beschermde inheemse diersoorten. Bij schade aan landbouwgewassen moet bijvoorbeeld vastgesteld worden wanneer er sprake is van belangrijke schade en welke andere bevredigende oplossingen er zijn ter voorkoming van (verdere) schade. Uitzonderingen op de bescherming worden geregeld via de vrijstelling (artikel 65), aanwijzing (artikel 67) of ontheffing (artikel 68). Vrijstelling: Voor activiteiten in het kader van ruimtelijke ontwikkeling zijn een paar beschermde soorten vrijgesteld. Dit zijn de soorten die het lichtst zijn beschermd (tabel 1 soorten). Als deze soorten op de plaats of in de omgeving van de activiteiten aanwezig zijn, dan hoeft u voor deze beschermde dieren en planten geen ontheffing aan te vragen. Wel geldt de zorgplicht; dit houdt in dat nadelige gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk voorkomen moeten worden. Aanwijzing:  Per provincie worden soorten aangewezen die bestreden mogen worden omdat ze bijvoorbeeld schade veroorzaken. Ontheffing: voor zwaarder beschermde soorten (tabel 3) kan onder bepaalde voorwaarden een ontheffing worden aangevraagd. namelijk in het kader van: volksgezondheid en openbare veiligheid; veiligheid luchtverkeer; schade aan landbouw en visserij; schade aan flora en fauna. onderzoek en onderwijs; repopulatie en herintroductie; dwingende redenen van groot openbaar belang

13 Boswet Doel: behoud van bossen, wat bos is moet bos blijven. Bos dat wordt gekapt, moet worden herplant. Wanneer geldt de Boswet: Bij bossen buiten de ‘bebouwde kom boswet’ Beplantingen van bomen die een groter oppervlak beslaan dan 10 are; Bomen in een rijbeplanting, vanaf meer dan 20 bomen; Bij het rooien of verrichten van handelingen (ook beschadigingen door vee) die dood of ernstige beschadiging van bomen tot gevolg hebben Doel: behoud van bossen,wat bos is moet bos blijven. bos dat wordt gekapt, moet worden herplant. Wanneer geldt de Boswet: Bij bossen buiten de ‘bebouwde kom boswet’ Beplantingen van bomen die een groter oppervlak beslaan dan 10 are Bomen in een rijbeplanting, vanaf meer dan 20 bomen Bij het rooien of verrichten van handelingen (ook beschadigingen door vee) die dood of ernstige beschadiging van bomen tot gevolg hebben

14 Boswet (2) Meldingsplicht
Herplantplicht: Binnen drie jaar nadat een bos is gekapt moet het worden herplant. Omgevingsvergunning Bevoegde gezag: De gemeente stelt de grenzen van de ‘bebouwde kom Boswet’ vast en dit besluit wordt door de provincie goedgekeurd Meldingsplicht Herplantplicht: Binnen drie jaar nadat een bos is gekapt moet het worden herplant. Omgevingsvergunning Bevoegde gezag: De gemeente stelt de grenzen van de ‘bebouwde kom Boswet’ vast en dit besluit wordt door de provincie goedgekeurd

15 Afsluiting Ervaringen met de natuurregelgeving N2000
De aanwezigheid van een Natura 2000-gebied heeft veel invloed door het ‘strenge’ beschermingsregime Natuurbeschermingswet De volgende kaders zijn behandeld: 19kd Groenmanifest Ervaringen: Het blijft ingewikkelde wetgeving De ingediende aanvragen zijn over het algemeen van behoorlijke kwaliteit. Vooral op tijd de vragen stellen Flora- en Faunawet Boswet Ervaring met n2000 De aanwezigheid van een Natura 2000-gebied heeft grote invloed op ruimtelijke ordening, verkeer, recreatie, vervoeren. Dit uit zich zeker bij de uitvoering door de overheden. Ook veel ondernemers ondervinden er de gevolgen van. Zo mogen veebedrijven in of nabij een Natura 2000-gebied niet te veel ammoniak uitstoten en bedrijfsterreinen en wegen mogen maar een beperkte geluidshinder geven, afhankelijk van de te beschermen flora- en faunasoorten. Nader inzoomen Natuurbeschermingswet: De volgende kaders zijn behandeld 19kd Groenmanifest Ervaringen: Het blijft ingewikkelde wetgeving om uit te leggen, vooral aan de particulieren. Is soms moeilijk om uit te leggen waarom de ene activiteit wel vergunbaar is en de andere niet of strengere voorwaarden De ingediende aanvragen zijn over het algemeen van behoorlijke kwaliteit. Wanneer er vragen leven bij de adviseurs/gemeente/particulieren zien we graag dat deze tijdig bij ons bekend zijn. Aandacht voor mogelijkheid van vooroverleg.

16 Zijn er nog vragen? Bezoek www.portaalnatuurenlandschap.nl
De verzamelplaats van alle (beleids)informatie over Natuur en Landschap in Nederland Zijn er nog vragen?


Download ppt "Uitvoering Natuurregelgeving door provincies"

Verwante presentaties


Ads door Google