De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitvoering Natuurregelgeving door provincies Samiha Benali en Carola Meinders –provincie Drenthe.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitvoering Natuurregelgeving door provincies Samiha Benali en Carola Meinders –provincie Drenthe."— Transcript van de presentatie:

1 Uitvoering Natuurregelgeving door provincies Samiha Benali en Carola Meinders –provincie Drenthe

2 Provincie Drenthe 1)Natuurbeschermingswet 2)Flora- en Faunawet 3)Boswet 4)Afsluiting Eventuele vragen kunnen aan het einde worden gesteld Inhoud

3

4 Provincie Drenthe (2) Bron: Land- en tuinbouwcijfers 2012. LEI Wageningen UR en Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

5 Schematische weergave natuurregelgeving

6 •Het zwaartepunt ligt bij de provincie (uitzondering in AMvB “Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet 1998”) •Bijzondere situatie bij provincie-overschrijdende Natura 2000 gebieden. •Er is ook input nodig van de gemeente •Twee sporen: –Zonder aanhaken:- Met aanhaken : Natuurbeschermingswet (1) Natuurbeschermingswet vergunning Omgevingsvergunning

7 Art. 19 Kd Natuurbeschermingswet: •Wijziging bedrijf, hoeft geen toename of juist een afname in depositie t.o.v. 7 december 2004 te betekenen •Geen wijziging bedrijf, betekent ‘bestaande situatie’ op 7 december 2004 vastleggen Natuurbeschermingswet (2)

8 In Drenthe kennen we het beleidskader Groenmanifest. •Geldt als interim-beleidskader voor de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 •Een van de belangrijkste punten: –0,5 % van Kritische Depositie Waarde (KDW) als drempel. •Dit beleid wordt nu onderzocht. Wellicht worden er binnenkort nog wijzigingen in aangebracht Natuurbeschermingswet (3)

9 Basis: -NAW-gegevens -Locatie -Berekeningen -Technische gegevens -Tekeningen -Kaartmateriaal Per kader kunnen er extra eisen gelden: -Bijvoorbeeld bij 19KD: het in beeld brengen van de vergunde situatie op de referentiedatum = 7 december 2004 Als gegevens ontbreken en/of onjuist zijn, worden aanvullende gegevens gevraagd Natuurbeschermingswet (4) Vereisten aan ingediende aanvragen

10 •Tijdig contact opnemen bij vragen •Zorgvuldigheid in het voorbereiden van de aanvraag •Gebruik van meest up-to-date informatie Natuurbeschermingswet (5) Verbeterpunten voor indienen aanvragen

11 De Flora- en faunawet is in het leven geroepen voor de bescherming en het behoud van de gunstige staat van instandhouding van in het wild levende planten- en diersoorten. Flora- en Faunawet (1)

12 In de Flora- en faunawet worden planten- en diersoorten beschermd door middel van verbodsbepalingen. De provinciale taken en bevoegdheden: •beheer •bestrijding van schade veroorzaakt door beschermde inheemse diersoorten In bepaalde gevallen zijn uitzonderingen mogelijk op deze verboden. Dit is mogelijk via: •de vrijstelling (artikel 65) •aanwijzing (artikel 67) •ontheffing (artikel 68) Flora- en Faunawet (2)

13 Doel: behoud van bossen, wat bos is moet bos blijven. Bos dat wordt gekapt, moet worden herplant. Wanneer geldt de Boswet: •Bij bossen buiten de ‘bebouwde kom boswet’ •Beplantingen van bomen die een groter oppervlak beslaan dan 10 are; •Bomen in een rijbeplanting, vanaf meer dan 20 bomen; •Bij het rooien of verrichten van handelingen (ook beschadigingen door vee) die dood of ernstige beschadiging van bomen tot gevolg hebben Boswet

14 •Meldingsplicht •Herplantplicht: Binnen drie jaar nadat een bos is gekapt moet het worden herplant. •Omgevingsvergunning •Bevoegde gezag: De gemeente stelt de grenzen van de ‘bebouwde kom Boswet’ vast en dit besluit wordt door de provincie goedgekeurd Boswet (2)

15 N2000 De aanwezigheid van een Natura 2000-gebied heeft veel invloed door het ‘strenge’ beschermingsregime Natuurbeschermingswet De volgende kaders zijn behandeld: •19kd •Groenmanifest Ervaringen: -Het blijft ingewikkelde wetgeving -De ingediende aanvragen zijn over het algemeen van behoorlijke kwaliteit. -Vooral op tijd de vragen stellen Flora- en Faunawet Boswet Afsluiting Ervaringen met de natuurregelgeving

16 Bezoek www.portaalnatuurenlandschap.nl www.portaalnatuurenlandschap.nl De verzamelplaats van alle (beleids)informatie over Natuur en Landschap in Nederland Zijn er nog vragen?


Download ppt "Uitvoering Natuurregelgeving door provincies Samiha Benali en Carola Meinders –provincie Drenthe."

Verwante presentaties


Ads door Google