De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rood voor Rood met veren... en Steenuil bij ruimtelijke ontwikkelingen Stichting ‘De Katoelenkiekers’ (voorheen Steenuilenwerkgroep Hoge Hexel-Wierden)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rood voor Rood met veren... en Steenuil bij ruimtelijke ontwikkelingen Stichting ‘De Katoelenkiekers’ (voorheen Steenuilenwerkgroep Hoge Hexel-Wierden)"— Transcript van de presentatie:

1 Rood voor Rood met veren... en Steenuil bij ruimtelijke ontwikkelingen Stichting ‘De Katoelenkiekers’ (voorheen Steenuilenwerkgroep Hoge Hexel-Wierden) Hans Gels (secretaris)

2 Inhoud presentatie Rood voor rood met veren… o Aanleiding en achtergrond o Rood voor Rood in het kort o Sloop een bedreiging voor boerenvogels o Bewustwordingscampagne o Folder Steenuil bij ruimtelijke ontwikkelingen o Flora- en faunawet algemeen o Steenuil en F&f-wet specifiek o Compensatie en tips

3 Rood voor Rood met veren... Aanleiding en achtergrond o Prijsvraag Boerenland Vogelland: ‘Geef Boerenlandvogels een kans!’ o Genomineerd in categorie Beleidsbeïnvloeding; o Niet gewonnen maar toch aanmoedigingsprijs € 1000,- om folder te maken.

4 Juryrapport (maart 2007): Het is een goed idee om in de Rood voor rood- regeling de winst- en verliesrekening voor boerenlandvogels mee te nemen. Weet wat je doet, voordat je iets verknoeit is het advies. Voor de jury is de beleidsmatige aandacht voor het onderwerp op zich belangrijker dan het plaatsen van nestkasten.

5 Sloop van (voormalige) stal voor nieuwe bouwkavel Tegengaan leegstand en verpaupering Wel zorgen voor landschappelijke aankleding nieuw erf (tegenprestatie) ‘Rood voor rood’ in het kort

6 Sloop: biotoopverlies en verdwijnen nestplaatsen boerenlandvogels (zwaluwen, uilen, mussen etc.)

7 Inzet bewustwordingscampagne is dat gemeenten met eigenaren maatschappelijke tegenprestatie opnemen in plan met vogelvriendelijke invullingInzet bewustwordingscampagne is dat gemeenten met eigenaren maatschappelijke tegenprestatie opnemen in plan met vogelvriendelijke invulling Samen met werkgroepen invulling geven aan biotoopverbetering, erfbeplanting (knotbomen, fruitbomen) en nestkasten.Samen met werkgroepen invulling geven aan biotoopverbetering, erfbeplanting (knotbomen, fruitbomen) en nestkasten. Naast wettelijke verplichting Flora- en faunawet!Naast wettelijke verplichting Flora- en faunawet! Bewustwordingscampagne

8

9 Folder Oplage 5.000 st. Alle Overijsselse gemeenten Alle Overijsselse Steen- en Kerkuilenwerkgroepen 3 Adviesbureaus Aantal vogel- en natuurwerkgroepen Provincie Overijssel en Het Oversticht

10 Flora- en faunawet: Nederland op slot?

11 Heeft u zelf praktijkvoorbeelden van strijdigheden met de Flora- en faunawet?

12 Flora- en faunawet beschermt soorten Algehele zorgplicht Aanwijzing beschermde soorten (bijv. alle inheemse vogels beschermd!) Algemene verbodsbepalingen Uitzonderingen: vrijstellingen en ontheffingen

13 De reikwijdte van de Flora- en faunawet Jacht Beheer en schadebestrijding Handel in beschermde planten en dieren Preparateurs Onderzoek en educatie Meer dagelijkse relaties met: –Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting –Beheer en onderhoud –Gebruik van gebieden

14 De Flora- en faunawet in de praktijk Gericht op (verboden) handelingen Tijdig toetsen van consequenties van handelingen en projecten Zelfstandig besluit: geen koppeling sloop/bouwvergunning! Invloed op uitvoerbaarheid andere besluiten Minister LNV bevoegd gezag

15 Flora- en faunawet: overal! Vleermuizen in gebouwen Bijzondere muurbegroeiing Gierzwaluwnesten Vogels in plantsoenen en tuinen Monumentale bomen als leefgebied Spoor- en wegbermen Steenmarters

16 Steenuil bij ruimtelijke ontwikkelingen Naast Flora- faunawet Steenuil ook op Rode Lijst, als zijnde kwetsbaar. Nest- en rustlocaties Steenuil gelden als ’voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaats’. Beschadigen of vernielen of teniet doen functionaliteit geldt als overtreding van artikel 11 van de Flora- en faunawet.

17 Steenuil bij ruimtelijke ontwikkelingen (2) LNV hanteert streng toetsingskader voor Steenuil (RL en veel r.o.) Voor aantasten voortplantings- of vaste rust/verblijfplaats of functionele omgeving moet altijd ontheffing worden aangevraagd Ontheffing wordt alleen verleend indien gunstige staat van instandhouding lokale populatie niet in geding is Meestal sprake van compensatie-plicht.

18 Invulling compensatie afhankelijk van? Omvang én kwaliteit van vernietigde leefgebiedOmvang én kwaliteit van vernietigde leefgebied Het effect op lokale populatieHet effect op lokale populatie Dichtheid steenuilenparen in omgeving plangebiedDichtheid steenuilenparen in omgeving plangebied Geschiktheid omgeving plangebied voor SteenuilGeschiktheid omgeving plangebied voor Steenuil Meestal compensatie buiten plangebiedMeestal compensatie buiten plangebied

19 Tips: wat kan een werkgroep? Wees vroeg betrokken in planproces! Beoordeel bestaande onderzoeken (natuurtoets) op zorgvuldigheid, volledigheid, bronnen en met name motivatie. Probeer zelf zo volledig mogelijke informatie/inventarisatie te (ver)krijgen Is mitigatie en compensatie goed geregeld? Is ontheffing aangevraagd en is die volledig en qua procedure goed doorlopen?

20 Tips: wat kun je als werkgroep? Denk mee in compensatieplan Vervangende nestgelegenheid Biotoopverbetering/voedselbeschikbaarheid Inrichting en beheer

21 Voorbeeld: Rijksweg 35 en 36 20 territoria invloed 30 nestkasten 10 bezet Periode 2006-2010

22

23 Tips: wat kan een werkgroep? Contract opstellen met goede/heldere afspraken (aantal kasten, tijdsduur, feedback) Raam niet te krap, budgetten wegen- en stedenbouwers veelal groot en natuur komt er vaak bekaaid vanaf… Zorg voor goed en degelijk materiaal liefst op budget compensatie opdrachtgever Meld successen en tegenvallers Zoek contact met bevolking en pers

24 VRAGEN?


Download ppt "Rood voor Rood met veren... en Steenuil bij ruimtelijke ontwikkelingen Stichting ‘De Katoelenkiekers’ (voorheen Steenuilenwerkgroep Hoge Hexel-Wierden)"

Verwante presentaties


Ads door Google