De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Landschap beschermen en ontwikkelen Presentatie Ruimteconferentie 28 oktober 2008 Rienk Kuiper, Petra van Egmond, Hans Farjon, Harm van den Heiligenberg,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Landschap beschermen en ontwikkelen Presentatie Ruimteconferentie 28 oktober 2008 Rienk Kuiper, Petra van Egmond, Hans Farjon, Harm van den Heiligenberg,"— Transcript van de presentatie:

1 Landschap beschermen en ontwikkelen Presentatie Ruimteconferentie 28 oktober 2008 Rienk Kuiper, Petra van Egmond, Hans Farjon, Harm van den Heiligenberg, Wim Nieuwenhuizen, Daniëlle Snellen

2 2 Landschap beschermen en behouden Evaluatie en beleidsopties  De beleidsdoelen van het Rijk ten aanzien van het landschap liggen nauwelijks binnen bereik

3 3 Landschap beschermen en behouden Aanleiding  Breed draagvlak landschap, maar tóch: problemen in doelbereik  Tweede Kamer motie-Slob: ‘Plan van Aanpak voor uitvoering Deltaplan’  Agenda Landschap  Adviescommissie Financiering Landschap  Verzoek LNV aan PBL

4 4 Landschap beschermen en behouden Opgaven Agenda Landschap  Zorgvuldig omgaan met de ruimte: hoe kan het landschap leidend zijn bij ruimtelijke ontwikkeling en ontwerp?

5 5 Landschap beschermen en behouden Opgaven Agenda Landschap (2)  Landschap van en voor iedereen: hoe kunnen meer mensen actief betrokken worden bij ontwikkeling en beheer van het landschap?

6 6 Landschap beschermen en behouden Opgaven Agenda Landschap (3)  Landschap duurzaam financieren: hoe en door wie kunnen de kosten voor ontwikkeling en beheer van het landschap in de toekomst worden opgebracht?

7 7 Landschap beschermen en behouden Ontwikkelingen: schaalvergroting landbouw 1920-2000

8 8 Landschap beschermen en behouden Ontwikkelingen: verstedelijking

9 9 Landschap beschermen en behouden Belevingsonderzoek: snelweg, bedrijventerrein, kas meest storend

10 10 Landschap beschermen en behouden Oorzaken problemen  Zwakke positie landschapsbeleid bij hoge ruimtedruk  Onduidelijkheid te beschermen kwaliteiten  Gebrekkige handhaving  Onvoldoende financiering

11 11 Landschap beschermen en behouden Zwakke positie landschapsbeleid  Verschillen in belangen  Hoge ruimtedruk

12 12 Landschap beschermen en behouden Onduidelijkheid te beschermen kwaliteiten  Kernkwaliteiten Nationale Landschappen niet concreet gemaakt, dus geen toetsingskader voor ontwikkelingen  Rijksbufferzones: landschapsbeleid kán succesvol zijn als lang volgehouden, en als combinatie van bescherming en financiering

13 13 Landschap beschermen en behouden Gebrekkige handhaving (vb. Groene Hart)

14 14 Landschap beschermen en behouden Financiering beheer bestaande landschapselementen is ontoereikend  Boeren en particulieren beheren circa helft van lijnvormige landschaps- elementen  Dit kost hen 32 miljoen euro per jaar; Programma Beheer biedt slechts 4 miljoen euro per jaar

15 15 Landschap beschermen en behouden Doelen landschapsbeleid buiten bereik

16 16 Landschap beschermen en behouden Beleidsopties 1.Met nieuwe Wro is zeer effectieve planologische bescherming mogelijk, mits concreet is wat beschermd moet worden 2.SER-ladder biedt goede mogelijkheiden voor locatiekeuze van de noodzakelijke nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 3.Voor handhaving van Rijks- en provinciale belangen zijn ook de middelen nodig 4.Op korte termijn geen perspectief voor financiering uit de markt en de EU. Áls Rijk extra financiering landschap wil, dan meer publieke middelen nodig

17 17 Landschap beschermen en behouden 1. Planologische bescherming  Duidelijkheid en effectieve planologische bescherming  Rijksbelangen: AMvB  Duidelijkheid op hoofdlijnen met flexibele invulling + financiering

18 18 Landschap beschermen en behouden 2. Zorgvuldig locatiekeuze nieuwe ontwikkelingen  SER-ladder niet alleen bedrijventerreinen  Financiering bouwen in BBG niet afbouwen

19 19 Landschap beschermen en behouden 3. Gedegen handhaving Rijks- en provinciale belangen  Cie. Herziening Handhaving VROM-regelgeving (‘Cie. Mans’): 25 regionale diensten (?)  Handhaving rijks- en provinciale belangen borgen

20 20 Landschap beschermen en behouden 4. Financiering  Financiering uit de markt en EU bieden op korte termijn geen perspectief. Eerst nodig:  kaders voor financiering uit markt: bovenplanse verevening (Wro)  hervorming GLB  Mocht Rijk (delen van) Deltaplan willen financieren, dan is financiering uit publieke middelen nodig

21 21 Landschap beschermen en behouden Agenda Landschap versus de oorzaken  Zwakke positie landschapsbeleid  Aangescherpt doel bundeling verstedelijking, maar rijk stelt minder financiering beschikbaar  Onduidelijkheid te beschermen kwaliteiten  Nog steeds geen heldere afspraken Rijk-provincies over concretiseren kernkwaliteiten Nationale Landschappen (slechts 3 pilots)  Gebrekkige handhaving  Krijgt geen aandacht  Onvoldoende financiering  Doordat Rijk geen beeld heeft van de financieringsbehoefte, kon de Taskforce Financiering Landschap geen concreet advies uitbrengen

22 22 Landschap beschermen en behouden Agenda Landschap: conclusie  Is een tussenstap (‘agenda’) in de beleidsvorming  Is niet het door de Tweede Kamer gevraagde ‘Plan van uitvoering voor het Deltaplan Landschap’  Als Rijk landschap van belang vindt, dan moet het duidelijk aangeven wat het zelf doet, en wat het van anderen verwacht


Download ppt "Landschap beschermen en ontwikkelen Presentatie Ruimteconferentie 28 oktober 2008 Rienk Kuiper, Petra van Egmond, Hans Farjon, Harm van den Heiligenberg,"

Verwante presentaties


Ads door Google