De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Landschap beschermen en ontwikkelen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Landschap beschermen en ontwikkelen"— Transcript van de presentatie:

1 Landschap beschermen en ontwikkelen
Presentatie Ruimteconferentie 28 oktober 2008 Rienk Kuiper, Petra van Egmond, Hans Farjon, Harm van den Heiligenberg, Wim Nieuwenhuizen, Daniëlle Snellen

2 Evaluatie en beleidsopties
De beleidsdoelen van het Rijk ten aanzien van het landschap liggen nauwelijks binnen bereik Landschap beschermen en behouden

3 Breed draagvlak landschap, maar tóch: problemen in doelbereik
Aanleiding Breed draagvlak landschap, maar tóch: problemen in doelbereik Tweede Kamer motie-Slob: ‘Plan van Aanpak voor uitvoering Deltaplan’ Agenda Landschap Adviescommissie Financiering Landschap Verzoek LNV aan PBL Landschap beschermen en behouden

4 Opgaven Agenda Landschap
Zorgvuldig omgaan met de ruimte: hoe kan het landschap leidend zijn bij ruimtelijke ontwikkeling en ontwerp? Landschap beschermen en behouden

5 Opgaven Agenda Landschap (2)
Landschap van en voor iedereen: hoe kunnen meer mensen actief betrokken worden bij ontwikkeling en beheer van het landschap? Landschap beschermen en behouden

6 Opgaven Agenda Landschap (3)
Landschap duurzaam financieren: hoe en door wie kunnen de kosten voor ontwikkeling en beheer van het landschap in de toekomst worden opgebracht? Landschap beschermen en behouden

7 Ontwikkelingen: schaalvergroting landbouw 1920-2000
Landschap beschermen en behouden

8 Ontwikkelingen: verstedelijking
Landschap beschermen en behouden

9 Belevingsonderzoek: snelweg, bedrijventerrein, kas meest storend
Landschap beschermen en behouden

10 Zwakke positie landschapsbeleid bij hoge ruimtedruk
Oorzaken problemen Zwakke positie landschapsbeleid bij hoge ruimtedruk Onduidelijkheid te beschermen kwaliteiten Gebrekkige handhaving Onvoldoende financiering Landschap beschermen en behouden

11 Zwakke positie landschapsbeleid
Verschillen in belangen Hoge ruimtedruk Landschap beschermen en behouden

12 Onduidelijkheid te beschermen kwaliteiten
Kernkwaliteiten Nationale Landschappen niet concreet gemaakt, dus geen toetsingskader voor ontwikkelingen Rijksbufferzones: landschapsbeleid kán succesvol zijn als lang volgehouden, en als combinatie van bescherming en financiering Landschap beschermen en behouden

13 Gebrekkige handhaving (vb. Groene Hart)
Landschap beschermen en behouden

14 Financiering beheer bestaande landschapselementen is ontoereikend
Boeren en particulieren beheren circa helft van lijnvormige landschaps-elementen Dit kost hen 32 miljoen euro per jaar; Programma Beheer biedt slechts 4 miljoen euro per jaar Landschap beschermen en behouden

15 Doelen landschapsbeleid buiten bereik
Landschap beschermen en behouden

16 Beleidsopties Met nieuwe Wro is zeer effectieve planologische bescherming mogelijk, mits concreet is wat beschermd moet worden SER-ladder biedt goede mogelijkheiden voor locatiekeuze van de noodzakelijke nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen Voor handhaving van Rijks- en provinciale belangen zijn ook de middelen nodig Op korte termijn geen perspectief voor financiering uit de markt en de EU. Áls Rijk extra financiering landschap wil, dan meer publieke middelen nodig Landschap beschermen en behouden

17 1. Planologische bescherming
Duidelijkheid en effectieve planologische bescherming Rijksbelangen: AMvB Duidelijkheid op hoofdlijnen met flexibele invulling + financiering Landschap beschermen en behouden

18 2. Zorgvuldig locatiekeuze nieuwe ontwikkelingen
SER-ladder niet alleen bedrijventerreinen Financiering bouwen in BBG niet afbouwen Landschap beschermen en behouden

19 3. Gedegen handhaving Rijks- en provinciale belangen
Cie. Herziening Handhaving VROM-regelgeving (‘Cie. Mans’): 25 regionale diensten (?) Handhaving rijks- en provinciale belangen borgen Landschap beschermen en behouden

20 4. Financiering Financiering uit de markt en EU bieden op korte termijn geen perspectief. Eerst nodig: kaders voor financiering uit markt: bovenplanse verevening (Wro) hervorming GLB Mocht Rijk (delen van) Deltaplan willen financieren, dan is financiering uit publieke middelen nodig Landschap beschermen en behouden

21 Agenda Landschap versus de oorzaken
Zwakke positie landschapsbeleid Aangescherpt doel bundeling verstedelijking, maar rijk stelt minder financiering beschikbaar Onduidelijkheid te beschermen kwaliteiten Nog steeds geen heldere afspraken Rijk-provincies over concretiseren kernkwaliteiten Nationale Landschappen (slechts 3 pilots) Gebrekkige handhaving Krijgt geen aandacht Onvoldoende financiering Doordat Rijk geen beeld heeft van de financieringsbehoefte, kon de Taskforce Financiering Landschap geen concreet advies uitbrengen Landschap beschermen en behouden

22 Agenda Landschap: conclusie
Is een tussenstap (‘agenda’) in de beleidsvorming Is niet het door de Tweede Kamer gevraagde ‘Plan van uitvoering voor het Deltaplan Landschap’ Als Rijk landschap van belang vindt, dan moet het duidelijk aangeven wat het zelf doet, en wat het van anderen verwacht Landschap beschermen en behouden


Download ppt "Landschap beschermen en ontwikkelen"

Verwante presentaties


Ads door Google