De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omgevingswaarden in de Omgevingswet Prof. mr. N.S.J. Koeman, Raad van State/ ACELS ACELS/Centrum voor Milieurecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omgevingswaarden in de Omgevingswet Prof. mr. N.S.J. Koeman, Raad van State/ ACELS ACELS/Centrum voor Milieurecht."— Transcript van de presentatie:

1 Omgevingswaarden in de Omgevingswet Prof. mr. N.S.J. Koeman, Raad van State/ ACELS ACELS/Centrum voor Milieurecht

2 De omgevingswet: van kwaliteitseisen naar omgevingswaarden 2 Doel van omgevingswaarden Omgevingswaarden ( van Rijk, provincie of gemeente) worden geregeld in afd. 2.2 Omgevingswaarden worden vastgesteld met het oog op o gewenste staat of kwaliteit o toelaatbare belasting/concentratie/depositie van/in de fysieke leefomgeving Zie art. 2.4 Ow 13 december 2013

3 3 Aard: het kan gaan om resultaatsverplichting, inspanningsverplichting of iets anders (wellicht iets als oriëntatiewaarde, alarmwaarde ?) Termijn: wanneer moet aan verplichting voldaan worden Locaties: waarop is de omgevingswaarde van toepassing (zie art. 2.5 Ow) Aard, termijn en locaties De omgevingswet: van kwaliteitseisen naar omgevingswaarden 13 december 2013

4 Waar vastleggen? Omgevingswaarden kunnen worden opgenomen in : o Het gemeentelijk omgevingsplan o De provinciale omgevingsverordening o Algemene maatregel van bestuur 4De omgevingswet: van kwaliteitseisen naar omgevingswaarden 13 december 2013

5 Beperking voor provincie en Rijk Provincie en Rijk zijn bij het vaststellen van omgevingswaarden gebonden aan de grenzen van art. 2.3 lid 1 Ow, te weten: o Gemeente-overstijgend of regio-overstijgend belang o Nodig voor doelmatige/doeltreffende uitoefening van taken en bevoegdheden 5 De omgevingswet: van kwaliteitseisen naar omgevingswaarden 13 december 2013

6 Verhouding tussen overheden Voor provinciale omgevingswaarden kan de gemeente geen afwijkende of aanvullende waarde vaststellen, tenzij PS anders bepalen Hetzelfde geldt voor gemeentelijke of provinciale omgevingswaarden over onderwerpen waarvoor bij amvb door het Rijk omgevingswaarden zijn vastgesteld De omgevingswet: van kwaliteitseisen naar omgevingswaarden 6 Studiedag ACELS 13 december 2013 13 december 2013

7 Verplichte omgevingswaarden Voor het Rijk gelden verplichte omgevingswaarden, deels ontleend aan EU- verplichtingen Voor provincie gelden verplichte omgevingswaarden voor watersystemen Voor gemeenten gelden geen verplichte omgevingswaarden De omgevingswet: van kwaliteitseisen naar omgevingswaarden 7 13 december 2013

8 Tot wie gericht ? Omgevingswaarden zijn primair gericht tot de overheid en werken niet rechtstreeks door naar besluiten Door instructieregels kunnen bevoegde gezagen verplicht worden een omgevingswaarde op een bepaalde wijze te betrekken bij een besluit ( zie hierna ) De omgevingswet: van kwaliteitseisen naar omgevingswaarden 8 13 december 2013

9 Juridische gevolgen van omgevingswaarden Verplicht programma bij ( dreigende) overschrijding van omgevingswaarde Monitoringsplicht ( onder meer om vast te stellen of sprake is van (dreigende) overschrijding De omgevingswet: van kwaliteitseisen naar omgevingswaarden 9 13 december 2013

10 Omgevingswaarden en programmatische aanpak Bij omgevingsplan, provinciale verordening of amvb kunnen programma’s worden aangewezen die betrekking hebben op omgevingswaarden Programma geeft aan welke gebruiksruimte er is voor activiteiten, gelet op omgevingswaarde en maatregelen Programma regelt ook mogelijke koppeling met taken en bevoegdheden De omgevingswet: van kwaliteitseisen naar omgevingswaarden 10 13 december 2013

11 Omgevingswaarden en instructieregels Instructieregels van provincie en Rijk worden gegeven ‘als dat nodig is om te voldoen aan vastgestelde omgevingswaarden’ of voor het bereiken van andere doelstellingen voor de fysieke leefomgeving De omgevingswet: van kwaliteitseisen naar omgevingswaarden 11 13 december 2013

12 Het belang van omgevingswaarden Omgevingswaarden zijn dus van groot belang omdat zij de grondslag/randvoorwaarde vormen voor het omgevingsbeleid Omgevingswaarden zijn mede de basis voor de instructieregels van provincie en Rijk in de richting van de gemeenten Omgevingswaarden bepalen de doelstelling van programma’s en zijn daarom de contramal van de te treffen maatregelen De omgevingswet: van kwaliteitseisen naar omgevingswaarden 12 13 december 2013

13 Bandbreedte, afwijking, saldering en compensatie Ow geeft geen antwoord op de vraag welke bandbreedtes zullen gelden, wanneer afgeweken, gesaldeerd of gecompenseerd kan worden Amvb, verordening of omgevingsplan kunnen daarvoor een regeling treffen De omgevingswet: van kwaliteitseisen naar omgevingswaarden 13 13 december 2013

14 Rechtsbescherming m.b.t. omgevingswaarden I Locatiespecifieke omgevingswaarden in gemeentelijk omgevingsplan zijn waarschijnlijk vatbaar voor beroep bij de bestuursrechter Voor het overige zijn omgevingswaarden waarschijnlijk niet aan te merken als Awb- besluiten waar beroep tegen open staat Exceptieve toetsing door bestuursrechter soms mogelijk Overigens resteert de civiele rechter De omgevingswet: van kwaliteitseisen naar omgevingswaarden 14 13 december 2013

15 Rechtsbescherming m.b.t. omgevingswaarden II Toepassing van afwijkings-, salderings- of compensatiemogelijkheden door het bevoegd gezag ( bijv. bij vergunningverlening ) is toetsbaar voor de bestuursrechter Dat geldt ook voor de vraag of in een concreet geval een omgevingswaarde wordt overschreden ( meten en rekenen ) De omgevingswet: van kwaliteitseisen naar omgevingswaarden 15 13 december 2013

16 Geen materiële normstelling in de Omgevingswet I Gelet op het belang van de omgevingswaarden en de beperkte rechtsbescherming valt te betreuren dat de Ow geen materiële normstelling kent De wens tot bestuurlijke afwegingsruimte vergroot het risico dat in amvb, verordening of plan voor te ruime bandbreedtes of afwijkingsmogelijkheden wordt gekozen De omgevingswet: van kwaliteitseisen naar omgevingswaarden 16 13 december 2013

17 Geen materiële normstelling in de Omgevingswet II Dat klemt te meer, nu de Ow ook geen materiële normen kent met betrekking tot toetsingskaders voor vergunningverlening De kans bestaat dus dat de uitkomst van besluitvorming minder voorspelbaar wordt en een groter beroep op de rechter wordt gedaan Dat zal de rechtszekerheid niet ten goede komen De omgevingswet: van kwaliteitseisen naar omgevingswaarden 17 13 december 2013


Download ppt "Omgevingswaarden in de Omgevingswet Prof. mr. N.S.J. Koeman, Raad van State/ ACELS ACELS/Centrum voor Milieurecht."

Verwante presentaties


Ads door Google