De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beheerplan Natura 2000 Veluwe C. Rövekamp Projectleider Natura 2000 Veluwe 18 maart 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beheerplan Natura 2000 Veluwe C. Rövekamp Projectleider Natura 2000 Veluwe 18 maart 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Beheerplan Natura 2000 Veluwe C. Rövekamp Projectleider Natura 2000 Veluwe 18 maart 2009

2 Natura 2000 Europees netwerk van natuurgebieden Habitatrichtlijngebieden en Vogelrichtlijngebieden NL-> 162 gebieden Gelderland 19 gebieden Veluwe 91.000 ha 34 doelen

3 Procedure provinciale plannen Implementatie Europese richtlijnen in Nbwet Minister LNV meldt Natura 2000 gebieden communautair aan. Begrenzing en doelen worden geformuleerd in Ontwerp-Aanwijsbesluit. Ontwerp-Aanwijsbesluit is onderlegger voor beheerplan op basis van Nbwet Beheerplan is tevens advies aan minister voor vaststelling definitieve Aanwijsbesluit/

4 Wat is een beheerplan? Analyse Uitgangspunten Procesplan Wie doet wat; rollen. Inhoud Beheerplan

5 Een Natura2000 beheerplan beschrijft hoe we de natuurlijke rijkdom van de Veluwe behouden en versterken. Door vast te stellen: -welke doelen we waar willen realiseren en wanneer, -welke beheermaatregelen we gaan nemen om die doelen te realiseren, -hoe we die beheermaatregelen financieren. N2000 Beheerplan: Wat is het? (1)

6 N2000 Beheerplan: Wat is het? (2) Een Natura2000 beheerplan beschrijft ook hoe we ecologie en economie met elkaar in balans brengen. spelregels Activiteiten wel toegestaan zonder dat daarvoor een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet aangevraagd hoeft te worden; Activiteiten niet toegestaan omdat ze de kernwaarden van het gebied aantasten; Activiteiten (nog) niet in het Natura2000 beheerplan geregeld, omdat de kennis over de invloed op de natuur van deze activiteiten nog onvoldoende is. De initatiefnemer van deze activiteiten moet een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet aanvragen.

7 N2000 Beheerplan: Wat is het? (3) Dus: een visie op het gebied een pakket beheermaatregelen om die visie te realiseren spelregels over menselijke activiteiten, het vergunningenkader een uitvoeringsprogramma de financiering kaartmateriaal

8 Analyse Beheerplan en Aanwijzingsbesluit zijn gekoppelde processen; Provinciale Staten: opstellen beheerplan met betrokkenheid van alle partijen; Provincie neemt het initiatief voor het beheerplan, beheerders realiseren het; Meerdere bevoegde gezagen, veel beheerders, verschillende belangen, samenwerking is vereist.

9 Analyse project-proces SBB NPHV KDNM Def HGL Gemeentes GPG Recr LTO Gem/VVK Beheerplan N2000 Veluwe WS GMF KvK/VNO NCW Fauna beheer Vitens

10 Uitgangspunten inhoud Doelstelling Natura2000 staat centraal, het beheerplan is een middel; De Veluwe is groot (> 90.000 ha), dat biedt ruimte voor flexibiliteit; Beheerplan op hoofdlijnen waar mogelijk, aandacht voor pareltjes waar nodig; Koesteren van biodiversiteit en beheerdiversiteit, sturen op samenhang waar meerwaarde is;

11 Uitgangspunten Proces Uitvoering van het beheerplan staat centraal; Duurzame relatie met partijen is noodzakelijk voor uitvoering; Recht doen aan brede opgave Provincie: natuurbeleid in balans met economie en recreatie; Beheerders en belanghebbenden vanaf het begin betrokken; zoeken naar oplossingen.

12 Bestaande overleggen Inhoudelijke Begeleidingsgroepen Taskforce Beheerplan Veluwe Bestuurlijk Overleg feb 2009april 2009mei 2009 aug 2009 sep 2009 Publieks- communicatie ORGANISATIE EN BESLUITVORMING Input bouwstenen nulsituatie Input maatregelen Input consequenties maatregelen Nulsituatie en perspectieven Maatregelen Consequenties Maatregelen Nulsituatie en Visie 1e conceptvisie Conceptvisie voor inspraak Inspraak Beheerplan N2000 Veluwe Veluwecommissie/ KBG Veluwegemeenten/ PCLN

13

14 Inventarisatie N2000 Veluwe Gegevens 34 doelen voor Natura 2000 Veluwe: oppervlakte en kwaliteit van 17 habitattypen begrenzing en kwaliteit van leefgebieden van 10 broedvogels en 7 soorten van de Habitatrichtlijn Inventarisatie van bestaand gebruik

15 Doel Inventarisatie Vaststellen van nulsituatie: Hoeveel hectare per habitattype met indicatie over de kwaliteit Kaarten met leefgebieden met kwaliteitsaanduidingen voor soorten en broedvogels Kaarten met bestaand gebruik per thema

16 Methodiek Nulsituatie: gegevens over oppervlakte en kwaliteit per habitattype bij terreinbeherend organisaties digitaliseren en vertalen naar N2000 legenda (2007-2008) aanvullende broedvogelsinventarisaties (vanaf 2007) Factsheets laten opstellen op basis van Profielendocument voor habitattypen, broedvogels en soorten Kaarten voor habitattypen en leefgebieden van soorten en broedvogels Kaarten habitattypen samen met terreinbeherende organisaties controleren Kaarten bestaand gebruik in sessies met gemeenten en klankbordgroepen controleren Detailcorrecties via op internet gepubliceerde kaarten

17 Producten Factsheets habitattypen, broedvogels, leefgebieden Kaarten habitattypen en leefgebieden Kaarten en beschrijvingen thema’s bestaand gebruik

18 Inventarisatie bestaand gebruik Zie arcgis


Download ppt "Beheerplan Natura 2000 Veluwe C. Rövekamp Projectleider Natura 2000 Veluwe 18 maart 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google