De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De nieuwe omgevingsvergunning Op weg naar één integrale vergunning

Verwante presentaties


Presentatie over: "De nieuwe omgevingsvergunning Op weg naar één integrale vergunning"— Transcript van de presentatie:

1 De nieuwe omgevingsvergunning Op weg naar één integrale vergunning
Minister Dekker geeft hoge prioriteit aan het in deze kabinetsperiode tot stand komen van een integrale VROM-vergunning. Het is een kans om concreet en daadwerkelijk aan de burger en het bedrijfsleven te laten zien wat minder regels en bureaucratie betekenen. Dit mag natuurlijk niet ten koste gaan van de door de overheid te beschermen belangen (beschermingsniveaus). De VROM-vergunning zal gevolgen hebben voor de bestaande verdeling van taken en bevoegdheden. De totstandkoming van de VROM-vergunning moet gezien worden als een kans om te komen tot een effectievere inzet van de overheid in relatie tot de burger.

2 Modernisering regelgeving
Herijking en modernisering regelgeving VROM: Minder regels, minder lasten Schrappen overbodige regels Algemene regels in plaats van vergunningen Één loket en meer gebruik maken van ICT Integrale Omgevingsvergunning Dus: Regels die werken, de lasten beperken

3 Inhoud presentatie Omgevingsvergunning: Achtergrond
Wat is De Omgevingsvergunning? (hoofdlijnen wetsvoorstel) Pilot Dordrecht-Milieudienst ZHZ ICT

4 Omgevingsvergunning: doel
Doel omgevingsvergunning: Verminderen administratieve lasten voor burgers en bedrijven Betere dienstverlening door overheid Kortere procedures Afstemming voorschriften

5 Casus: uitbreiding bedrijfspand
bedrijfsgebouw bestaand bedrijfsgebouw groengebied boezemwater

6 Casus: uitbreiding bedrijfspand
Benodigde besluiten, wetten en bevoegd gezag Bouwvergunning Woningwet Gemeente Sloopvergunning Woningwet Gemeente Milieuvergunning Wet milieubeheer Provincie Monumentenvergunning Monumentenwet Gemeente Lozingsvergunning Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) Waterschap Keurontheffing Waterschapskeur Waterschap Kapvergunning APV/kapverordening Gemeente Nb-wetvergunning Natuurbeschermingswet Rijk/provincie Wijziging bestemmingsplan/ Artikel 19-vrijstelling Wet ruimtelijke ordening Gemeente/goedkeuring provincie Gebruiksvergunning Woningwet Gemeente

7 Omgevingsvergunning: aard van de problemen
Groot aantal toestemmingen/vergunningen Diverse bestuursniveau’s Verschillende procedures (indieningsvereisten, inspraak, beroep) Coördinatiebepalingen werken niet of onvoldoende Risico van tegenstrijdige voorschriften Meerdere bestuursorganen belast met handhaving

8 Omgevingsvergunning: reikwijdte
Van VROM-vergunning naar omgevingsvergunning VROM-wetten (lokatiegebonden) Monumentenwet Natuurbeschermingswet Flora- en Faunawet Indirecte lozingen Gemeentelijke en provinciale verordeningen

9 Omgevingsvergunning: één loket
Eén loket Eén loket voor aanvraag en informatie Loket in principe bij gemeente Indiening mag ook rechtstreeks bij bevoegd gezag Waarom bij gemeente: Toegankelijk en bereikbaar voor aanvrager In veel gevallen bevoegd gezag Meeste aanvragen lokale kwesties

10 Omgevingsvergunning: één aanvraag
Eén vergunningaanvraag Eén aanvraag Complexe aanvragen: gefaseerd indienen mogelijk Aanvragen deelprojecten ook mogelijk Digitaal of op papier

11 Omgevingsvergunning: één procedure
Eén procedure Reguliere procedure (8 weken + 6 weken te verdagen) Fatale termijn Uitgebreide procedure (6 maanden + 6 weken) Complexe projecten Geen fatale termijn Plus: één procedure voor bezwaar en beroep Basis: beroepsprocedures uit Algemene wet bestuursrecht

12 Omgevingsvergunning: één bevoegd gezag
Eén bevoegd gezag Eén vergunningverlener: veelal de gemeente, want: Veel vergunningen verstrekt door gemeente Loket ook bij gemeente Maar: Soms is provincie bevoegd gezag (milieu) Gemeente in dat geval adviesrecht In enkel geval Rijk bevoegd gezag

13 Omgevingsvergunning: één handhaver
Eén handhavend bestuursorgaan Bevoegd gezag ook belast met bestuursrechtelijke handhaving: Van omgevingsvergunning Van betrokken wetten indien zo bepaald in die wetten

14 Omgevingsvergunning: planning
Planning wet- en regelgeving 3 mei 2005: voorontwerp wettekst (Wabo) mei t/m aug 2005: consultatieronde januari 2006: wetsvoorstel naar Ministerraad/Raad van State medio 2006: wetsvoorstel naar Tweede Kamer begin 2007: publicatie wet in Staatsblad invoering: per 1 januari 2008

15 Project invoering: praktijkdeskundigheid
Inbreng praktijkdeskundigheid Denktank vergunningverlening & handhaving Denktank aanvragers Denktank ICT met VNG, IPO, BZK, EZ, ICTU

16 Project invoering: pilots
‘Proefdraaien’ op (delen van) de toekomstige, nieuwe werkwijze van de omgevingsvergunning via: Pilots met gemeenten, provincies en andere partners Inhoud pilots: o.a. één loket, samenwerking binnen/tussen overheidsinstanties, ICT-toepassingen, handhaving Inmiddels zijn er 30 pilots van start gegaan (zie Communiceren best-practices (o.a. handreiking De Omgevingsvergunning georganiseerd) Deze pilots richten zich op (delen van) de toekomstige, nieuwe werkwijze van de VROM-vergunning. VROM wil onderzoeken waar rekening mee moet worden gehouden op het gebied van organisatie,cultuur en werkwijze, ter voorbereiding op de invoering van de VROM-vergunning. Bijvoorbeeld een proef met één loket, of met digitaal indienen van vergunningen.

17 Pilots: eerste bevindingen
Men loopt niet tegen wezenlijke problemen aan. De knelpunten die gesignaleerd worden zijn vnl. aandachtspunten. De behandeling van gecombineerde vergunningaanvragen vergt een strak schema voor de behandeling en iemand die termijnen bewaakt. Nu wordt vaak ad hoc gewerkt. Loket kan op verschillende manieren ingericht worden Vooroverleg belangrijk Klant centraal betekent niet dat alles vergund moet worden Duidelijk aangeven wat verantwoorlijkheid aanvrager is Deze pilots richten zich op (delen van) de toekomstige, nieuwe werkwijze van de VROM-vergunning. VROM wil onderzoeken waar rekening mee moet worden gehouden op het gebied van organisatie,cultuur en werkwijze, ter voorbereiding op de invoering van de VROM-vergunning. Bijvoorbeeld een proef met één loket, of met digitaal indienen van vergunningen.

18 Pilots: eerste bevindingen
Betere afstemming tussen verschillende afdelingen/overheden nodig In vroegtijdig stadium afstemmen met Brandweer en Handhaving ICT kan een sterke faciliterende rol spelen Deze pilots richten zich op (delen van) de toekomstige, nieuwe werkwijze van de VROM-vergunning. VROM wil onderzoeken waar rekening mee moet worden gehouden op het gebied van organisatie,cultuur en werkwijze, ter voorbereiding op de invoering van de VROM-vergunning. Bijvoorbeeld een proef met één loket, of met digitaal indienen van vergunningen.

19 De e-overheid: digitaal omgevingsloket
Eén overheid die: Niet naar de bekende weg vraagt Klantgericht is Zich niet voor de gek laat houden Weet waar ze het over heeft Haar zaken op orde heeft Niet meer uitgeeft dan nodig is Moet beschikken over een e-werkproces over organisatie-grenzen heen

20 Dan op naar de praktijk!


Download ppt "De nieuwe omgevingsvergunning Op weg naar één integrale vergunning"

Verwante presentaties


Ads door Google