De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

6-8-2014 De nieuwe omgevingsvergunning Op weg naar één integrale vergunning.

Verwante presentaties


Presentatie over: "6-8-2014 De nieuwe omgevingsvergunning Op weg naar één integrale vergunning."— Transcript van de presentatie:

1 6-8-2014 De nieuwe omgevingsvergunning Op weg naar één integrale vergunning

2 2 Modernisering regelgeving Herijking en modernisering regelgeving VROM: Minder regels, minder lasten Schrappen overbodige regels Algemene regels in plaats van vergunningen Één loket en meer gebruik maken van ICT Integrale Omgevingsvergunning Dus: Regels die werken, de lasten beperken

3 3 Inhoud presentatie Omgevingsvergunning: Achtergrond Wat is De Omgevingsvergunning? (hoofdlijnen wetsvoorstel) Pilot Dordrecht-Milieudienst ZHZ ICT

4 4 Omgevingsvergunning: doel Doel omgevingsvergunning: Verminderen administratieve lasten voor burgers en bedrijven Betere dienstverlening door overheid Kortere procedures Afstemming voorschriften

5 5 Casus: uitbreiding bedrijfspand groengebiedboezemwater uitbreiding bedrijfsgebouw bestaand bedrijfsgebouw

6 6 Casus: uitbreiding bedrijfspand ProvincieWet milieubeheerMilieuvergunning GemeenteWoningwetGebruiksvergunning Gemeente/goedkeuring provincie Wet ruimtelijke ordeningWijziging bestemmingsplan/ Artikel 19-vrijstelling Rijk/provincieNatuurbeschermingswetNb-wetvergunning GemeenteAPV/kapverordeningKapvergunning WaterschapWaterschapskeurKeurontheffing WaterschapWet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) Lozingsvergunning GemeenteMonumentenwetMonumentenvergunning GemeenteWoningwetSloopvergunning GemeenteWoningwetBouwvergunning Benodigde besluiten, wetten en bevoegd gezag

7 7 Omgevingsvergunning: aard van de problemen Groot aantal toestemmingen/vergunningen Diverse bestuursniveau’s Verschillende procedures (indieningsvereisten, inspraak, beroep) Coördinatiebepalingen werken niet of onvoldoende Risico van tegenstrijdige voorschriften Meerdere bestuursorganen belast met handhaving

8 8 Omgevingsvergunning: reikwijdte Van VROM-vergunning naar omgevingsvergunning VROM-wetten (lokatiegebonden) Monumentenwet Natuurbeschermingswet Flora- en Faunawet Indirecte lozingen Gemeentelijke en provinciale verordeningen

9 9 Omgevingsvergunning: één loket Eén loket Eén loket voor aanvraag en informatie Loket in principe bij gemeente Indiening mag ook rechtstreeks bij bevoegd gezag Waarom bij gemeente: Toegankelijk en bereikbaar voor aanvrager In veel gevallen bevoegd gezag Meeste aanvragen lokale kwesties

10 10 Omgevingsvergunning: één aanvraag Eén vergunningaanvraag Eén aanvraag Complexe aanvragen: gefaseerd indienen mogelijk Aanvragen deelprojecten ook mogelijk Digitaal of op papier

11 11 Omgevingsvergunning: één procedure Eén procedure 1.Reguliere procedure (8 weken + 6 weken te verdagen) Fatale termijn 2.Uitgebreide procedure (6 maanden + 6 weken) Complexe projecten Geen fatale termijn Plus: één procedure voor bezwaar en beroep Basis: beroepsprocedures uit Algemene wet bestuursrecht

12 12 Omgevingsvergunning: één bevoegd gezag Eén bevoegd gezag Eén vergunningverlener: veelal de gemeente, want: Veel vergunningen verstrekt door gemeente Loket ook bij gemeente Maar: Soms is provincie bevoegd gezag (milieu) Gemeente in dat geval adviesrecht In enkel geval Rijk bevoegd gezag

13 13 Omgevingsvergunning: één handhaver Eén handhavend bestuursorgaan Bevoegd gezag ook belast met bestuursrechtelijke handhaving:  Van omgevingsvergunning  Van betrokken wetten indien zo bepaald in die wetten

14 14 Omgevingsvergunning: planning Planning wet- en regelgeving 3 mei 2005: voorontwerp wettekst (Wabo) mei t/m aug 2005: consultatieronde januari 2006: wetsvoorstel naar Ministerraad/Raad van State medio 2006: wetsvoorstel naar Tweede Kamer begin 2007: publicatie wet in Staatsblad invoering: per 1 januari 2008

15 15 Project invoering: praktijkdeskundigheid Inbreng praktijkdeskundigheid Denktank vergunningverlening & handhaving Denktank aanvragers Denktank ICT met VNG, IPO, BZK, EZ, ICTU

16 16 Project invoering: pilots Pilots ‘Proefdraaien’ op (delen van) de toekomstige, nieuwe werkwijze van de omgevingsvergunning via: Pilots met gemeenten, provincies en andere partners Inhoud pilots: o.a. één loket, samenwerking binnen/tussen overheidsinstanties, ICT-toepassingen, handhaving Inmiddels zijn er 30 pilots van start gegaan (zie www.vrom.nl) Communiceren best-practices (o.a. handreiking De Omgevingsvergunning georganiseerd)

17 17 Pilots: eerste bevindingen  Men loopt niet tegen wezenlijke problemen aan. De knelpunten die gesignaleerd worden zijn vnl. aandachtspunten.  De behandeling van gecombineerde vergunningaanvragen vergt een strak schema voor de behandeling en iemand die termijnen bewaakt. Nu wordt vaak ad hoc gewerkt.  Loket kan op verschillende manieren ingericht worden  Vooroverleg belangrijk  Klant centraal betekent niet dat alles vergund moet worden  Duidelijk aangeven wat verantwoorlijkheid aanvrager is

18 18 Pilots: eerste bevindingen  Betere afstemming tussen verschillende afdelingen/overheden nodig  In vroegtijdig stadium afstemmen met Brandweer en Handhaving  ICT kan een sterke faciliterende rol spelen

19 19 De e-overheid: digitaal omgevingsloket Eén overheid die: Niet naar de bekende weg vraagt Klantgericht is Zich niet voor de gek laat houden Weet waar ze het over heeft Haar zaken op orde heeft Niet meer uitgeeft dan nodig is Moet beschikken over een e- werkproces over organisatie- grenzen heen

20 20 Dan op naar de praktijk!


Download ppt "6-8-2014 De nieuwe omgevingsvergunning Op weg naar één integrale vergunning."

Verwante presentaties


Ads door Google