De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het (Wabo)geheim van Helmond Hans van Heck Hoofd Bouwen en Wonen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het (Wabo)geheim van Helmond Hans van Heck Hoofd Bouwen en Wonen."— Transcript van de presentatie:

1 Het (Wabo)geheim van Helmond Hans van Heck Hoofd Bouwen en Wonen

2 OMGEVINGSVERGUNNING •Organisatie wijzigen ? •Werkprocessen aanpassen ? •Andere mandaten ? Zo ja, in welke mate •Voorlopige conclusie: –Beperkte aanpassingen intern –Extern afstemmen

3 Dienst Stedelijke Ontwikkeling & Beheer Projectbureau Helmond (PbH) Dhr. De Ruiter Ruimtelijke Ordening & Verkeer (ROV) Dhr. Van Duren Grondzaken (Gz) Dhr. Brands Bouwen & Wonen (B&W) Dhr. Van Heck Ingenieursbureau Helmond (IbH) Dhr. Sanderse Beheer Openbare Ruimte (BOR) Dhr. De Kok Wijkonderhoud & Exploitaties (W&E) Mevr. Barwasser Ondersteuning & Control (O&C) Dhr. Dolk Eenheid Visie & Strategie (V&S) Eenheid Milieu (Mi) Stedelijke ontwikkeling & Beheer (S&B) Mevr. Thijs

4 Afdeling Bouwen en Wonen Bouwen & Wonen Team Vergunningen Particulieren Team Vergunningen Bedrijven Team Wonen Eenheid Handhaving WelstandEvenementen

5 Teams Vergunningen •Bedrijven •Particulieren •Samenstelling: –Bouwplancoördinatoren –Specialisten –Medewerkers vergunningen (overig)

6 Verantwoordelijkheden BPC •Één aanvraag = één bouwplancoördinator •Vanaf indiening tot oplevering •Inhoudelijk verantwoordelijk voor geheel •Verantwoordelijk voor planning •“Huurt” zelf specialisten in •Volledig gemandateerd

7 Type vergunningen –Bouwvergunningen –Bouw gerelateerde vergunningen –Overige vergunningen • WRO, VERORDENINGEN –Bouwinlichtingen

8 Frontoffice •Particulieren •Balie B ouwen W onen L eefomgeving •Informatieverstrekking •Inzage •Webcam verbinding backoffice

9 Procesgang Bouwvergunning •Cyclus van twee weken –Indiening, registratie –Ontvankelijkheid –Bestemmingsplantoets –Welstand –Koppeling vergunningen –Overlegsituaties

10 Overlegsituaties Bouwvergunning Informatieve en inhoudelijke afstemming: •Milieu (regionale dienst) - milieuvergunningen, bodem •Brandweer - brandveiligheid, gebruiksvergunning •Ruimtelijke Ordening – bouwplanprocedures •Beheer – riolering, inritten, kapontheffing

11 Overlegsituaties Bouwvergunning Informatieve afstemming: •Economische Zaken (bedrijven) •Bestuursjuridische zaken (horeca, sex-inr.)

12 Het (Wabo)geheim van Helmond… •Geen verkokering

13 Het (Wabo)geheim van Helmond… Muren om afdelingen al jaren geleden geslecht

14 Helmondse werkwijze •Projectorganisatie bouwplannen PBH –integrale planning en strakke regie/sturing •Woningbouwplannen, bouwprojecten •Accountmanager EZ/GZ –Projectteam bedrijven •nieuwe grote bedrijven, verplaatsing

15 Projectmatig werken (handboek) •Projectorganisatie –Duidelijk startpunt –Duidelijke randvoorwaarden –Duidelijk einddoel –Veel vooroverleg vergunningentraject –Afgestemde procedures

16 Invoering Wabo in Helmond Uitgangspunten Helmond: –Zo min mogelijk veranderen –Zo makkelijk mogelijk iets toevoegen –Intensiveren van de samenwerking (intern en extern)

17 Invoering Wabo in Helmond Samenwerking sleutelwoord

18 Invoering Wabo in Helmond 3 Projectteams (gemeentebreed): –behandeling –handhaving –ICT Planning –Gestart eind 2006 –Beslisdocument november 2007 –‘Proefdraaien’ in 2008 –Daadwerkelijk invoering 1-1-2009 ?

19 Invoering Wabo in Helmond •Aanscherpen procesafstemming •Organisatorisch:sturing/coördinatie •Toevoegen –Labelen klantvraag –Labelen proces –Labelen afbreukrisico

20 Invoering Wabo in Helmond Projectteam Behandeling

21 Invoering Wabo in Helmond Oriëntatiefase / Vooroverleg Indiening aanvraag bij postbus ‘omgevingsvergunning’ Huidige Procedure: •Alle enkelvoudige aanvragen •Alle particuliere aanvragen; (lichte) coördinatie. Expertgroep: •meervoudige aanvragen van bedrijven •Overige ‘moeilijke’ aanvragen • Labelen aanvraag: •Bevoegd gezag •Meervoudig- enkelvoudig •Bedrijven- particulieren •Toewijzing coördinatoren / behandelend ambtenaar • Registreren • Toekennen coördinator Projectteam Behandeling

22 Invoering Wabo in Helmond Projectteam Behandeling Beslisdocument: •Versterken, formaliseren huidige aanpak •Inrichten postbus Omgevingsvergunning •Wekelijks expertgroep •Coördinatie meervoudige vergunningen •Ondersteunende ICT noodzakelijk ivm coördinatie – kortere termijnen

23 Invoering Wabo in Helmond Projectteam Behandeling Postbus omgevingsvergunning: •Centrale ontvangst •Centrale registratie •Aanwijzen coördinator

24 Invoering Wabo in Helmond Projectteam Behandeling Expertgroep: •Ontvankelijkheid complexe aanvragen •Afstemming disciplines

25 Invoering Wabo in Helmond Projectteam Handhaving Beslisdocument: •Kwaliteitscriteria: het Bor volgen, maar dan breder dan de Wabo eist •Integrale handhaving: –Integraal–generalistisch –Specialistisch-geïntegreerd

26 Invoering Wabo in Helmond Projectteam ICT •Digitaal aanvraagformulier •Ontvangst digitale aanvraag verplicht via Landelijke server •Coördinatie – eisen aan software •Digitale toetsing van tekeningen – eisen aan hardware

27 Invoering Wabo in Helmond Projectteam ICT Nog veel onduidelijk omtrent LVO: •Autorisatie •Globale workflow •Archivering digitale aanvraag •Eigen mid-office •Aansluiting eigen systemen

28 Invoering Wabo in Helmond Projectteam ICT Is 1-1-2009 haalbaar ?

29 VRAGEN ?


Download ppt "Het (Wabo)geheim van Helmond Hans van Heck Hoofd Bouwen en Wonen."

Verwante presentaties


Ads door Google