De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

•Wijzigingen raadsvoorstel RV 2011.017 •Vertalen categorieën van gevallen zonder verklaring van geen bedenkingen (vvgb) naar Bussumse maat •Intrekken Exploitatieverordening.

Verwante presentaties


Presentatie over: "•Wijzigingen raadsvoorstel RV 2011.017 •Vertalen categorieën van gevallen zonder verklaring van geen bedenkingen (vvgb) naar Bussumse maat •Intrekken Exploitatieverordening."— Transcript van de presentatie:

1 •Wijzigingen raadsvoorstel RV 2011.017 •Vertalen categorieën van gevallen zonder verklaring van geen bedenkingen (vvgb) naar Bussumse maat •Intrekken Exploitatieverordening toegevoegd •Verplicht kostenverhaal toegevoegd Wabo - Wro

2 –Invoering (nw.) Wro 1-7-2008 (Wet ruimtelijke ordening) –Invoering Wabo 1-10-2010 (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) –Nota Grondbeleid gemeente Bussum 2010 Aanleiding raadsvoorstel

3 Inhoud presentatie 1.Afwijken BP met omgevingsvergunning of postzegel BP? 2.Beleid op de Wabo (vvgb) --- Vragen en korte pauze --- 3. Exploitatieverordening en verplicht kostenverhaal --- Vragen --- duidelijkheid initiatiefnemer/burger

4 Omgevingsvergunning of postzegel BP? •Om hoeveel vergunningen gaat het ongeveer? Inschatting. •Verleende vergunningen per jaar (ca. 500 stuks) •50% planologisch afwijken (ca. 250 stuks) –Binnenplans  146 stuks –Buitenplans  97 stuks –Postzegel BP  5 stuks –Omgevingsvergunning  2 stuks •Wabo is nog relatief jong, zeker voor BP afwijkingen. •Omgevingsvergunningen kunnen meer worden  Beleid

5 Omgevingsvergunning of postzegel BP? Aanvraag in OLO of omgevingsvergunning of verzoek tot vooroverleg

6 Bij omgevingsvergunning (Wabo) 2 procedures: 1. Reguliere procedure (8 weken) –Voor bouw, sloop, kapvergunning e.d. –Binnenplanse ontheffing van BP (in BP opgenomen) –Buitenplanse ontheffing van BP (kruimellijst, bijv. uitbouwen, bijgebouwen) –Kan zes weken verlengd –Fatale termijn 2. Uitgebreide procedure (26 weken) –Monumenten, milieu, tijdelijke ontheffing, brandveilig gebruik, afwijking BP (geen binnen- en buitenplans) vvgb nodig) –Raad geeft ontwerp vvgb af en na zienswijzeperiode definitieve vvgb –Kan zes weken verlengd –Geen fatale termijn –Bij termijnoverschrijding vervallen leges Omgevingsvergunning of postzegel BP?

7 •Voorontwerp bestemmingsplan (MC aan raad) •Ontwerp bestemmingsplan (MC aan raad) •Bestemmingsplan (vaststellen door raad) Omgevingsvergunning of postzegel BP?

8 Conclusies: • Voor initiatiefnemer per saldo meer voordelen voor postzegel BP. • We moeten uitgebreide procedure Wabo bij goede ruimtelijke onderbouwing in behandeling nemen. • Erop aansturen om te kiezen voor BP in belang initiatiefnemer. AspectenUitgebreide procedure Wabo Procedure postzegel BP Duidelijkheid en rechtszekerheid -+ Flexibiliteit -+ Bredere ruimtelijke afweging Waarborging ruimtelijke kwaliteit -+ kosten voor de aanvrager +- tijdsduur procedure ± ± Omgevingsvergunning of postzegel BP? Verschillen tussen omgevingsvergunning en postzegel BP

9 •besloten bouwplan waarvoor ontheffing (vm. art. 19, lid 1 en 2 WRO) nodig, geen projectbesluit maar postzegel BP Raadsbesluit 13-11-2008 Omgevingsvergunning of postzegel BP?

10 Voorstel: •In lijn van het raadsbesluit van 13 nov. 2008 •Bouwplannen die alleen met afwijking BP gerealiseerd kunnen worden, geen uitgebreide procedure Wabo, maar een postzegel BP Omgevingsvergunning of postzegel BP?

11 •Keuze voor postzegel BP (geen vvgb) •Stel toch omgevingsvergunning (wel vvgb) •Mogelijkheid categorieën van gevallen aanwijzen waarbij geen vvgb nodig is. •Wij achten dit wenselijk uit oogpunt van: –Vermindering procedures/ontlasting raad –Verbetering dienstverlening aan klant –Vermindering kans mislopen legeskosten door termijnen Beleid op de Wabo

12 •Voorstel categorieën van gevallen zonder vvgb: –Categorieën met geringe planologische impact –Aansluiting zoeken bij Bussumse plannen Beleid op de Wabo

13 Categorie bouwen

14 VerbouwenVoorbeeld Verbouwing gebouw(en) naar wonen met max. één woning tot totaal 400 m2 bvo. Verbouw van kerk aan de Iepenlaan 6 tot woning. Verbouwing gebouw(en) naar detailhandel, dienstverlening, kantoor, of maatschappelijke voorzieningen, tot totaal 400 m2 bvo. Verbouw van woonvilla Brediusweg 35 tot kinderdagverblijf. Categorie verbouwen Beleid op de Wabo

15 Categorie openbare ruimte Beleid op de Wabo

16 ProcedureelToelichting Indien de ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage heeft gelegen en geen zienswijzen zijn ingediend, is geen definitieve verklaring van geen bedenkingen vereist. Als geen zienswijzen zijn ingediend, is het niet nodig om de raad nog de definitieve vvgb te laten afgeven omdat de positieve grondhouding niet wijzigt. Categorie procedureel Beleid op de Wabo

17 •categorieën zonder vvgb tijdwinst 5 à 6 weken •Ambtelijke begeleidingskosten gereduceerd •Check op voldoende gegevens aanvraag OV delegeren aan B&W •Niet in behandeling nemen aanvraag OV als project niet in belang is van goede ruimtelijke ordening delegeren aan B&W Beleid op de Wabo

18 vragen en pauze Einde eerste deel Vragen? --- korte pauze ---

19 Inhoud presentatie 1.Afwijken BP met omgevingsvergunning of postzegel BP? 2.Beleid op de Wabo (vvgb) --- Vragen en korte pauze --- 3. Exploitatieverordening en verplicht kostenverhaal --- Vragen --- duidelijkheid initiatiefnemer/burger

20 •Exploitatieverordening 1970 Bussum •Geen wettelijke basis in nw. Wro •In nw. Wro verplicht kostenverhaal •Advies VNG verordening intrekken •Voorstel advies VNG opvolgen Exploitatieverordening en verplicht kostenverhaal

21 •Geen publieke middelen voor private doelen •B&W verhalen de kosten verbonden aan exploitatie van gronden voor een bouwplan •Nota grondbeleid Bussum faciliterend grondbeleid •Privaatrechtelijke afspraken met initiatiefnemer (anterieure ovk) •Gemeente faciliterend, toetsend en regievoerend •Opnemen anterieure overeenkomst in VO-fase of voorontwerp BP Exploitatieverordening en verplicht kostenverhaal

22 Te verhalen kosten op initiatiefnemer in anterieure overeenkomst: Externe kosten –Opstellen bestemmingsplan incl. onderzoeken (initiatiefnemer is opdrachtgever en betaalt) –Planschade (planschadeovereenkomst) –Quickscan (bijvoorbeeld check op financiële haalbaarheid) –Juridische bijstand procedure Raad van State Interne kosten –Gemeentelijke begeleidingskosten –Inrichten openbare ruimte (voorbeeld Winkelcentrum Koekoeklaan) Exploitatieverordening en verplicht kostenverhaal

23 •Procedure en voorwaarden bouwinitiatieven in één document gezet. •Deze aangepaste en verbeterde werkwijze op www.bussum.nl dossier ”bouwinitiatieven” www.bussum.nl Exploitatieverordening en verplicht kostenverhaal

24

25 Einde tweede deel Vragen? Bedankt voor de aandacht!


Download ppt "•Wijzigingen raadsvoorstel RV 2011.017 •Vertalen categorieën van gevallen zonder verklaring van geen bedenkingen (vvgb) naar Bussumse maat •Intrekken Exploitatieverordening."

Verwante presentaties


Ads door Google