De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet algemene bepalingen omgevingsrecht"— Transcript van de presentatie:

1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wabo opleiding Module 2 aanvraag

2 Programma module 2 13:00-14:30 uur module aanvraag
14:30-14:50 uur Pauze 14:50-16:30 uur module aanvraag en casus

3 Leerdoelen Soorten aanvragen Verdieping soorten procedures
Stappen na indienen aanvraag Aanhoudingsgronden Aanvraag in OLO

4 De aanvraag indienen via de OLO indienen op papier
aanvrager bepaalt wat hij aanvraag (let op: niet altijd)

5 Soorten aanvragen (integrale) omgevingsvergunning
enkelvoudige omgevingsvergunning meervoudige omgevingsvergunning omgevingsvergunning voor deelproject (deelvergunning) gefaseerde omgevingsvergunning Revisievergunning Aanvraag om intrekking/wijziging bestaande omgevingsvergunning

6 Enkelvoudige aanvraag
Aanvraag voor 1 activiteit Één toetsingskader (bijv. bouw/sloop/kappen)

7 Meervoudige aanvraag Meerdere vergunningplichtige activiteiten
Meerdere toetsingskaders

8 Deelvergunning of in twee fasen
Aanvrager kan verzoeken project op te delen (deelvergunning) of in fasen aan te vragen Voordelen van integratiemogelijkheden gaan dan verloren In geval van stapsgewijze realisatie of om uitspraak te krijgen over de realiseerbaarheid van een activiteit

9 Deelvergunning Deelvergunning is gewone omgevingsvergunning maar voor een deel van het project Aanvrager neemt initiatief om project op te knippen Proceduretijd langer: iedere deelvergunning doorloopt de volledige procedure Opdelen is aan grens gebonden Bij onlosmakelijke activiteiten kan niet gedeeld worden (art. 2.7 Wabo)

10 Onlosmakelijkheid (1) (art 2.7 Wabo)
Onlosmakelijk is gelijk aan fysiek niet te scheiden (MvT) Vervangt deel van de huidige coördinatie en aanhoudingsregelingen - bouwvergunning - milieuvergunning - bouwvergunning - monumentenvergunning - sloopvergunning - monumentenvergunning - gebruiksvergunning - bouwvergunning Deelverantwoordelijkheid aanvrager en BG

11 Onlosmakelijkheid (2) planologisch strijdig gebruik bijzondere regeling, verantwoordelijkheid BG (art.2.10 lid 2) Bij onlosmakelijke “delen” toepassing geven aan art. 4:5 Awb = aanvraag laten aanvullen. Indien aanvraag niet wordt aangevuld dient vergunning buiten behandeling te worden gelaten

12 Gefaseerde aanvraag (1) (art 2.5 Wabo)
Aanvraag vindt plaats in 2 fasen maar let op: is afwijkend van gefaseerde bouwaanvraag! Het gaat om door de aanvrager aan te geven activiteiten, begripsbepalingen: activiteit als bedoeld in art 2.1 lid 1 of 2.2 Beide fasen volgen dezelfde procedure (regulier of uitgebreid) Als een van de fasen uitgebreid is dan zijn beide uitgebreid (let op uitzondering)

13 Gefaseerde aanvraag (2)
Op initiatief van de aanvrager Fase 1: aanvrager vermeldt uit welke activiteiten het gehele project zal bestaan, maar bepaalt welke activiteiten in de eerste fase worden beoordeeld (initiatief aanvrager). Fase 2: overige activiteiten die het project vormen

14 Gefaseerde aanvraag (3)
Zowel beoordeling als besluitvorming in twee fasen Het blijft 1 vergunning: fase 1 en fase 2 vormen samen de omgevingsvergunning (anders dan bij deelvergunning) Elke fase is appellabel. Maar vergunning treedt pas in werking na fase 2 (beide fasen treden op dezelfde dag in werking) Indien een van beide fase alleen activiteiten met reguliere procedure dan inkorting proceduretijd tot 14 weken

15 Gefaseerde aanvraag (4)
Eerste fase Tweede fase Beide fase regulier 8 wkn Beide fasen uitgebreid 6 mnd Eerste fase uitgebreid en tweede fase regulier 14 wkn Eerste fase regulier en tweede fase uitgebreid Eerste fase uitgebreid en tweede fase regulier, maar wijziging van beschikking eerste fase

16 Gefaseerde aanvraag (5)
Beschikking op fase 2 mag niet eerder worden gegeven dan beschikking fase 1 Als beslistermijn van fase 2 hierdoor wordt overschreden moet gelijktijdig worden beschikt Fase 2 moet zijn aangevraagd uiterlijk 2 jaar na verlening fase 1 anders kan BG beschikking fase 1 intrekken Juist bij onlosmakelijke samenhang is fasering mogelijk

17 vraagstelling Een nieuw bedrijf wil zich vestigen op het industrieterrein Moerdijk (en past in bestemmingsplan) zij hebben voor zowel bouw als milieu een vergunning nodig. Het bedrijf wil eerst een uitspraak of het milieutechnisch wel vergunbaar is, wat adviseer je? Kan dit ook met een deelvergunning? De aanvraag kan gefaseerd worden aangevraagd. Hierbij kan gekozen worden om de activiteit art e aan te vragen in de 1e fase, de 2e fase kan dan voor de activiteit bouwen zijn. Deelvergunningen aanvragen is niet mogelijk i.v.m. de onlosmakelijkheid van de beide activiteiten.

18 Stappen in aanvraagfase
Bepalen bevoegd gezag Bepalen welke procedure Bericht van ontvangst Publicatie kennisgeving aanvraag (regulier) Verlengen beslistermijn Beoordelen volledigheid aanvraag/verzoeken aanvulling Beoordelen of sprake is van aanhoudingsgrond

19 Bepalen bevoegd gezag hoofdregel: B&W waar project in hoofdzaak wordt uitgevoerd indien ander orgaan bevoegd gezag: ontvangstbevestiging naar aanvrager en onverwijld doorzenden indien juiste bevoegd gezag: aanvraag in behandeling

20 Bepalen welke procedure
reguliere of uitgebreide procedure in beginsel reguliere procedure, tenzij de uitgebreide procedure (art Wabo) reguliere procedure met name voor de volgende activiteiten: - bouwen, uitvoeren van werk , slopen, - beperkt veranderen van (milieu)inrichting, - binnenplans afwijken van bestemmingsplan - gemeentelijke (kappen, in/uitrit aanleggen, etc.) en enkele provinciale toestemmingen

21 Bepalen welke procedure
Uitgebreide procedure voor: Projectbesluit Tijdelijke ontheffing bestemmingsplan Gebruiksvergunning Milieuvergunning Rijksmonumenten Mijnbouwmilieuvergunning Als een verklaring van geen bedenkingen vereist is klik hier voor reikwijdte overzicht VROM

22 Bepalen welke procedure
Reguliere voorbereidingsprocedure Hoofdregel § 3.2 Wabo aanvraag publiceren Beslistermijn 8 weken Verlening 6 weken Fatale termijn Uitgebreide voorbereidingsprocedure Uitzondering § 3.3 Wabo + afd. 3.4 Awb Geen plicht publiceren aanvraag Beslistermijn 6 maanden Verlening 6 weken Geen fatale termijn

23 Bepalen welke procedure
Reguliere voorbereidingsprocedure In bepaalde gevallen zienswijzen (4:7 en 4:8 Awb)bv kruimelgevallen Besluit publiceren Soms afschrift beschikking naar adviseur of bestuursorgaan Uitgebreide voorbereidingsprocedure Ontwerp-besluit toezenden + publiceren Zienswijzen door een ieder (binnen termijn terinzagelegging) Soms toezending ontwerp aan andere organen (vvgb + art 6.10 Bor)

24 Bepalen welke procedure
Afdeling 3.4 Awb niet van toepassing indien: De aanvraag betrekking heeft op het veranderen van een inrichting of de werking daarvan, die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu of tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend (oude 8.19 melding) Hierop is de reguliere procedure van toepassing! Heeft een fatale termijn

25 Bepalen welke procedure
Afdeling 3.4 Awb buiten toepassing verklaren door BG: Als voor uitvoering activiteit door ongewone omstandigheid korte termijn nodig is (bijv. ruiming vee die op korte termijn verwerking van kadavers nodig maakt) Ter uitvoering van een voor NL verbindend verdrag of een voor NL verbindend besluit van een volkenrechtelijke organisatie Er ontstaat dan een bijzondere procedure voor het specifieke geval

26 Bericht van ontvangst (art. 3.1 lid 2 en 3)
bestuursorgaan dat in eerste aanleg aanvraag ontvangt verzendt bericht van ontvangst met: - datum van ontvangst (= datum beslistermijn van start) - indien is doorgezonden, naar welk orgaan bevoegd gezag zendt bericht van ontvangst waarin aangegeven: - welke procedure van toepassing is: regulier of uitgebreid - beslistermijn - rechtsmiddelen: bezwaar/beroep - bij regulier wijzen op van rechtswege verlenen

27 Publicatie aanvraag Alleen bij reguliere procedure
zo spoedig mogelijk publiceren in dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad

28 Verlenging beslistermijn
Reguliere procedure (art. 3.9 lid 2) Verlening ten hoogste 6 weken Is een besluit (bezwaar/beroep) Verlening publiceren op zelfde wijze als aanvraag Uitgebreide procedure (art lid 8) Verbijzondering 3:18 Awb Verlenging ten hoogste 6 weken Moet binnen 8 weken na ontvangst Eerst voornemen kenbaar maken (3:18 lid 2 Awb) Publicatie aanvraag hoeft niet bij omstreden of zeer ingewikkeld onderwerp

29 Beoordelen op volledigheid (1)
§2.2 Wabo/H4 Bor/Mor indieningsvereisten zijn geüniformeerd in Mor (en omgevingsloket) Nieuw: indieningsvereisten monumenten Uniforme vereisten aan tekeningen en berekeningen Ook uniforme indieningsvereisten voor toestemming ogv verordening

30 Beoordelen op volledigheid (2)
Schriftelijk (art. 4.2 Bor) - op landelijk vastgesteld formulier - maximaal 4 exemplaren (tenzij meer dan 2 adviseurs) Elektronisch (art 4.3 Bor) - via OLO - alles elektronisch tenzij BG toestemming verleent om schriftelijk in te dienen In Mor staan toegestane bestandsformaten voor algemene gegevens, rapportages, berekeningen en tekeningen

31 Beoordelen op volledigheid (3)
- eerst de aanvrager in de gelegenheid stellen aan te vullen binnen een door het bevoegd gezag te stellen termijn - deze termijn schort beslistermijn op (4:15 Awb) - besluit buiten behandeling laten bekend maken aan aanvrager binnen 4 weken nadat aanvraag (onvoldoende) is aangevuld of termijn is verstreken - geen gegevens vragen die al eerder zijn ingediend (art 4.4 lid 2)

32 Aanhoudingsgronden (1)
Wabo heeft groot aantal aanhoudingsgronden overbodig gemaakt: - bouwvergunning - milieuvergunning - bouwvergunning - monumentenvergunning - sloopvergunning - monumentenvergunning - gebruiksvergunning - bouwvergunning Hiervoor in de plaats: onlosmakelijkheid

33 Aanhoudingsgronden (2)
Aanhoudingsgronden Wabo die blijven t.a.v. bouwen bouwwerk en uitvoeren van een werk (art 3.3 Wabo) voorbereidingbesluit is inwerking getreden bestemmingsplan ligt in ontwerp ter inzage bestemmingsplan is vastgesteld bestemmingsplan na vaststelling bekend is gemaakt provinciale verordening of amvb wordt voorbereid besluit tot aanwijzing beschermd stads- of dorpsgezicht bekend is gemaakt exploitatieplan van toepassing maar nog niet onherroepelijk én er geen grond is de vergunning te weigeren

34 Aanhoudingsgronden (3)
Uitzonderingen: Het BG kan de omgevingsvergunning verlenen als de activiteit niet in strijd is met in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Het BG kan de omgevingsvergunning verlenen als de activiteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan ter bescherming van stads- of dorpsgezicht

35 Aanhoudingsgronden (4)
Slopen bouwwerk/slopen van bouwwerk in beschermd stads- en dorpsgezicht (art. 3.4 Wabo) Aanhouding kan als voor een bouwwerk dat in plaats van het te slopen bouwwerk komt een omgevingsvergunning is aangevraagd en deze nog niet is verleend Niet dwingend Expliciet besluit tot aanhouding nemen

36 Aanhoudingsgronden (5)
exploitatieplannen (art. 3.5 Wabo) aanhouding als exploitatieplan nog niet onherroepelijk is én er geen andere grond is tot weigering doorbreking mogelijk na belangenafweging door BG

37 Aanhoudingsgronden (6)
Bevoegd gezag doet van aanhouding mededeling aan de aanvrager (art. 3.6 lid 1 Wabo) Beslistermijn gaat lopen vanaf de datum dat de aanhouding eindigt (art. 3.6 lid 2 Wabo) Let op: hele aanvraag wordt aangehouden, gedeeltelijke aanhouding kan niet

38 Omgevingsloket online bestaat uit:
Vergunningcheck Hiermee gaat de aanvrager na of hij verplicht is een vergunning aan te vragen of een melding te doen. Aanvraagformulier Hiermee stelt de aanvrager zijn vergunningaanvraag op. Dossiermodule Hierin kunnen medewerkers van het bevoegd gezag hun werk verrichten. Deze module bestaat uit een aanvraagdossier en een behandeldossier 38

39 Een aanvraag doen met Omgevingsloket online
Aanvraag digitaal of op papier Op papier Genereer formulier op maat door vergunningcheck te doorlopen Kies na doorlopen vergunningcheck voor “Aanvraag op papier” Omgevingsloket online maakt een formulier (pdf) dat kan worden opgeslagen en geprint Digitaal Bij aanvraag via de site dan worden gegevens uit de vergunningcheck verwerkt in de digitale aanvraag

40 Keuze: Aanvraag via de site of op papier

41 Aanvraag via de site - inloggen

42

43 Aanvraag - vooroverleg
Bij opstellen aanvraag - status 'Concept'. Omgevingsloket online biedt de aanvrager in deze fase de mogelijkheid om: Aanvrager gegevens, gemachtigde, locatie en werkzaamheden op te geven en vergunning en vergunningplicht te bepalen. Aanvraag tussentijds op te slaan

44 Aanvraag - opstellen Gegevens aanvrager: een persoon een bedrijf
een gemachtigde voor persoon of bedrijf Locatie: adresgegevens of kadastrale gegevens Werkzaamheden: maak een keuze uit de lijst

45 Aanvraag – bijlagen toevoegen
Als de werkzaamheden zijn gespecificeerd kunnen bijlagen worden toegevoegd Bijlagen zijn: o.a foto’s, tekeningen, berekeningen U kunt ‘browsen’ in bestanden en bijlagen selecteren Bijlagen op papier – scannen!

46 Bijlagen toevoegen

47 Aanvraag – indienen Gefaseerd? Openbaar? Bijlagen compleet?


Download ppt "Wet algemene bepalingen omgevingsrecht"

Verwante presentaties


Ads door Google