De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ingenieursdag Bodem 7 oktober 2014 Dierenpark Emmen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ingenieursdag Bodem 7 oktober 2014 Dierenpark Emmen."— Transcript van de presentatie:

1 Ingenieursdag Bodem 7 oktober 2014 Dierenpark Emmen

2 Nederland in Transitie  Van Decentraal naar Centraal.  Van Centraal naar Decentraal  Nederland in verwarring..  Of euro gestuurd..

3 Verleden, Heden en Toekomst ?  Oorsprong en basis RUD(omgevingsdienst)  De RUD in (Noord) Nederland  Landelijk beeld  De Toekomst

4 De historie….. De oorsprong en basis van de RUD

5 Oorsprong RUD vorming  Diverse rampen/incidenten in Nederland  De wens om te komen tot een betere kwaliteit  Snellere en Betere Procedures  Ketengericht en Zaakgericht

6 2009…. Package Deal tussen Rijk, VNG en IPO  Kwaliteitscriteria basis  Provincie en Gemeenten verantwoordelijk voor oprichting RUD  Provincie aangewezen als regisseur  Decentralisatie taken van Provincie naar gemeenten  Financiering door verschuiven geldstromen  Wettelijk borging RUD in de WABO (wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

7 RUD stelsel als uitgangspunt

8 Land dekkend RUD stelsel voor de Uitvoering (Omgevingsdiensten)

9 BRZO samenwerking

10 Noordelijk RUD’s

11 Wat willen Gemeenten en Klanten ?  Snellere procedures in ruimtelijke ordening/vergunningverlening.  Lagere lasten  Voorspelbare procedures en kwaliteit  Lokale afwegingsruimte met aandacht voor lokale belangen

12 Dubbele rol Provincie  Opdrachtgever RUD  Eigenaar RUD  Bevoegd gezag voor BRZO/IPPC  Interbestuurlijke toezichthouder !!!!!

13 Taken RUD  Basistaken verplicht naar de RUD  Plustaken niet.. –Bouwen –Natuur en Bodem –Geluid etc.  Digitalisering  Innovatie

14 Alle RUD’s hetzelfde ?? Grote verschillen:  Rechtsvorm  Omvang  Ervaring  Taken  Mandatering  Etcetera Overeenkomst:  Uitvoeringsorganisaties !!

15 Zomaar enkele verschillen… Wet Bodembescherming

16 Doelen voor RUD  Kwaliteitsverbetering uitvoering vergunningverlening, toezicht/handhaving en plustaken.  Effectiviteit vergroten door leefomgevingsbrede bundeling van uitvoerende taken voor gemeenten, provincie en waterschappen  Efficiëntie-vergroting onder andere door lage overhead.  Verhoging productie door streven naar vastgestelde Norm

17 Kwaliteit als uitgangspunt  Kwaliteitscriteria voor RUD en …gemeenten?  Gemeenten zien alle veranderingen als één geheel: wet VTH, privatisering bouwkundige toetsing en Omgevingswet  Kennis bij gemeenten is beperkt (advisering)  Verschuiving uitvoering VTH naar RUD’s  Bouwkundige toetsing naar gecertificeerde bedrijven

18 Fryslân

19 Fryslân en de FUMO  De Friese RUD/Omgevingsdienst is FUMO  Onderdeel van een land dekkend RUD stelsel  Wordt wettelijk verankerd.  De FUMO voert ten behoeve van de bevoegde gezagen (gemeenten, provincie en Wetterskip) basistaken uit voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (verplicht)  Voert plustaken uit (aanvullend vrijwillig) voor o.a. Wabo (veiligheid en milieu).  In 2018 zal de omgevingswet voor een verdere integratie van regelgeving met water en natuur zorgen.

20 Organisatie FUMO Directeur Toetsing en Vergunningverleni ng Toezicht en Handhaving Specialistisch Advies Staf Front- Midoffice

21 FUMO  Werkt met eigen zaaksysteem  Volledig digitaal  Front / Midoffice (KCC)  Webportal  Backoffice met specialisten

22 FUMO taken Toetsing, Vergunningverlening, Toezicht/Handhaving en Plustaken: Milieuwetgeving: Bedrijven Bodemzaken en Geluid Vuurwerk Zwemwater Externe veiligheid Etc.

23 FUMO taken Toetsing, Vergunningverlening, Toezicht/Handhaving en Plustaken: Briks taken: Bouwzaken Reclame Inritten Kappen van Bomen Sloopzaken Etc.

24 24 Relatie gemeenten-RUD

25 Relatie deelnemers - RUD  Relatie is nog niet stabiel  Opdrachtgeverschap gemeenten is in ontwikkeling  Opdrachtnemerschap RUDin ontwikkeling  Bedrijf is in ontwikkeling  Veel dynamiek in regelgeving

26 Proces als uitgangspunt  Optimaliseren organisatie, maar vooral processen  Gebruik maken van bestaande standaards  Zorg voor landelijke oplossingen en standaards  Werk samen aan realisatie  Zakelijk opereren

27 Doelen komende jaren  Zorgen voor kwaliteit tegen de juiste prijs.  Volumevergroting ten behoeve van robuustheid en lagere uurtarieven.  Innovatie.

28 Doelstelling komende jaren.. De Omgevingswet (2018)

29 Eén integrale wet ……..die ontwikkeling stimuleert en ……..die kwaliteit van de leefomgeving waarborgt

30 Streefbeeld 2018: Gemeenten als onderdeel van keten  Processen: ketengericht, zaakgericht  Interactie: Online en interactief  Informatie: objectgericht, volledig digitaal.

31 Het digitaal stelsel Omgevingswet

32 Laan van Leefomgeving

33 Ontwikkeling RUD  Niet meer te stoppen  Robuustheid en volumevergroting  Taakontwikkeling  Regie, Sturing en in Control  Kwaliteitseisen  Landelijke digitalisering t.b.v. deelnemers en klanten.  Basis voor Omgevingswet

34 Toekomst ?

35 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Ingenieursdag Bodem 7 oktober 2014 Dierenpark Emmen."

Verwante presentaties


Ads door Google