De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

7 oktober 2014 Dierenpark Emmen

Verwante presentaties


Presentatie over: "7 oktober 2014 Dierenpark Emmen"— Transcript van de presentatie:

1 7 oktober 2014 Dierenpark Emmen
Ingenieursdag Bodem 7 oktober 2014 Dierenpark Emmen

2 Nederland in Transitie
Van Decentraal naar Centraal. Van Centraal naar Decentraal Nederland in verwarring .. Of euro gestuurd ..

3 Verleden, Heden en Toekomst ?
Oorsprong en basis RUD(omgevingsdienst) De RUD in (Noord) Nederland Landelijk beeld De Toekomst

4 De oorsprong en basis van de RUD
De historie….. De oorsprong en basis van de RUD

5 Oorsprong RUD vorming Diverse rampen/incidenten in Nederland De wens om te komen tot een betere kwaliteit Snellere en Betere Procedures Ketengericht en Zaakgericht

6 2009…. Package Deal tussen Rijk, VNG en IPO
Kwaliteitscriteria basis Provincie en Gemeenten verantwoordelijk voor oprichting RUD Provincie aangewezen als regisseur Decentralisatie taken van Provincie naar gemeenten Financiering door verschuiven geldstromen Wettelijk borging RUD in de WABO (wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

7 RUD stelsel als uitgangspunt

8 Land dekkend RUD stelsel voor de Uitvoering (Omgevingsdiensten)

9 BRZO samenwerking

10 Noordelijk RUD’s

11 Wat willen Gemeenten en Klanten ?
Snellere procedures in ruimtelijke ordening/vergunningverlening. Lagere lasten Voorspelbare procedures en kwaliteit Lokale afwegingsruimte met aandacht voor lokale belangen

12 Dubbele rol Provincie Opdrachtgever RUD Eigenaar RUD Bevoegd gezag voor BRZO/IPPC Interbestuurlijke toezichthouder !!!!!

13 Basistaken verplicht naar de RUD Plustaken niet ..
Taken RUD Basistaken verplicht naar de RUD Plustaken niet .. Bouwen Natuur en Bodem Geluid etc. Digitalisering Innovatie

14 Uitvoeringsorganisaties !!
Alle RUD’s hetzelfde ?? Grote verschillen: Rechtsvorm Omvang Ervaring Taken Mandatering Etcetera Overeenkomst: Uitvoeringsorganisaties !!

15 Zomaar enkele verschillen… Wet Bodembescherming

16 Doelen voor RUD Kwaliteitsverbetering uitvoering vergunningverlening, toezicht/handhaving en plustaken. Effectiviteit vergroten door leefomgevingsbrede bundeling van uitvoerende taken voor gemeenten, provincie en waterschappen Efficiëntie-vergroting onder andere door lage overhead. Verhoging productie door streven naar vastgestelde Norm

17 Kwaliteit als uitgangspunt
Kwaliteitscriteria voor RUD en …gemeenten? Gemeenten zien alle veranderingen als één geheel: wet VTH, privatisering bouwkundige toetsing en Omgevingswet Kennis bij gemeenten is beperkt (advisering) Verschuiving uitvoering VTH naar RUD’s Bouwkundige toetsing naar gecertificeerde bedrijven

18 Fryslân

19 Fryslân en de FUMO De Friese RUD/Omgevingsdienst is FUMO
Onderdeel van een land dekkend RUD stelsel Wordt wettelijk verankerd. De FUMO voert ten behoeve van de bevoegde gezagen (gemeenten, provincie en Wetterskip) basistaken uit voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (verplicht) Voert plustaken uit (aanvullend vrijwillig) voor o.a. Wabo (veiligheid en milieu). In 2018 zal de omgevingswet voor een verdere integratie van regelgeving met water en natuur zorgen.

20 Organisatie FUMO Directeur Staf Toetsing en Vergunningverlening
Toezicht en Handhaving Specialistisch Advies Front- Midoffice

21 FUMO Werkt met eigen zaaksysteem Volledig digitaal Front / Midoffice (KCC) Webportal Backoffice met specialisten

22 Toetsing, Vergunningverlening, Toezicht/Handhaving en Plustaken:
FUMO taken Toetsing, Vergunningverlening, Toezicht/Handhaving en Plustaken: Milieuwetgeving: Bedrijven Bodemzaken en Geluid Vuurwerk Zwemwater Externe veiligheid Etc.

23 Toetsing, Vergunningverlening, Toezicht/Handhaving en Plustaken:
FUMO taken Toetsing, Vergunningverlening, Toezicht/Handhaving en Plustaken: Briks taken: Bouwzaken Reclame Inritten Kappen van Bomen Sloopzaken Etc.

24 Relatie gemeenten-RUD

25 Relatie deelnemers - RUD
Relatie is nog niet stabiel Opdrachtgeverschap gemeenten is in ontwikkeling Opdrachtnemerschap RUDin ontwikkeling Bedrijf is in ontwikkeling Veel dynamiek in regelgeving

26 Proces als uitgangspunt
Optimaliseren organisatie, maar vooral processen Gebruik maken van bestaande standaards Zorg voor landelijke oplossingen en standaards Werk samen aan realisatie Zakelijk opereren

27 Doelen komende jaren Zorgen voor kwaliteit tegen de juiste prijs. Volumevergroting ten behoeve van robuustheid en lagere uurtarieven. Innovatie.

28 Doelstelling komende jaren..
De Omgevingswet (2018)

29 De Omgevingswet (2018) Eén integrale wet
……..die ontwikkeling stimuleert en ……..die kwaliteit van de leefomgeving waarborgt

30 Streefbeeld 2018: Gemeenten als onderdeel van keten
Processen: ketengericht, zaakgericht Interactie: Online en interactief Informatie: objectgericht, volledig digitaal.

31 Het digitaal stelsel Omgevingswet

32 Laan van Leefomgeving

33 Ontwikkeling RUD Niet meer te stoppen Robuustheid en volumevergroting Taakontwikkeling Regie, Sturing en in Control Kwaliteitseisen Landelijke digitalisering t.b.v. deelnemers en klanten. Basis voor Omgevingswet

34 Toekomst ?

35 Dank voor uw aandacht


Download ppt "7 oktober 2014 Dierenpark Emmen"

Verwante presentaties


Ads door Google