De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bodem en RO nu en onder de Omgevingswet Bodemdag FUMO, Grou

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bodem en RO nu en onder de Omgevingswet Bodemdag FUMO, Grou"— Transcript van de presentatie:

1 Bodem en RO nu en onder de Omgevingswet Bodemdag FUMO, Grou
mr. Trynke Rodenhuis Rho Adviseurs, Leeuwarden 12 november 2015

2 Inleiding/programma Huidige relatie bodem / ro Kader Omgevingswet
Positie bodem in/om omgevingsplan

3 Huidige gang van zaken bodem / ro
Reactief In toelichting motiveren dat bodem milieuhygiënisch gezien geschikt is voor de beoogde ontwikkeling Zonodig bodemonderzoek en eventueel sanering

4 Bodemthema’s Noord-Fryslân
Bodemopbouw Friese zeekleigebied Delfstoffenwinning (zout, gas) Bodemdaling (ook door inklinking van veen) Verzilting (zeespiegelstijging en zoute kwel) Inlaat zout water Archeologie Geothermie Etc..

5 Stedelijk gebied Kabels en leidingen Warmte-koude opslag
Riolering /mestvergisting Kleinschalige waterzuivering Archeologie Bodemkwaliteit Grondwater(druk) Ondergrondse infrastructuur Ondergronds bouwen

6 Huidige instrumenten ro voor bodem
Planvorming: (Thematische) Structuurvisie / masterplan (bijv. WKO) Bodemtoets / bodemparagraaf Ruimtelijke onderbouwing omgevingsvergunning Integrale gebiedsontwikkeling (proces) Uitvoering

7 Kansen van de ondergrond benutten
Boustienen t.b.v. Bodemvisie ( ) Bodemsanering -> Duurzaam bodembeheer Bodem -> ondergrond Platte benadering -> 3D/lagenbenadering Belemmeringen -> kansen

8 Kader omgevingswet (1) Doel is ‘veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit’ Zomer 2015 wetsvoorstel ingediend bij EK Wet met AMvB’s (AMvB Omgevingsbesluit, AMvB Kwaliteit van de leefomgeving, AMvB Activiteiten in de leefomgeving) Grote delen Wet milieubeheer geïntegreerd, Wet bodembescherming en overige delen Wm later (aanvullingswet)

9 Kader omgevingswet (2) Instrumenten onder Omgevingswet: Omgevingsvisie, Programma, Decentrale regelgeving, Algemene rijksregels voor activiteiten, Omgevingsvergunning, Projectbesluit Inwerkingtreding Ow verwacht begin 2019

10 Bodem in de Omgevingswet
Bodem onderdeel van fysieke leefomgeving Definitie bodem: het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen Enkele specifieke bepalingen mbt bodemverontreiniging in algemene rijksregels

11 Bodem in de Omgevingswet
Artikel 4.22 (rijksregels milieubelastende activiteiten) De in artikel 4.3 bedoelde regels over milieubelastende activiteiten worden gesteld met het oog op: het waarborgen van de veiligheid, het beschermen van de gezondheid, het beschermen van het milieu, waaronder het beschermen van de kwaliteit van lucht, bodem en de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen, het zuinig gebruik van energie en grondstoffen en een doelmatig beheer van afvalstoffen.

12 Bodem in de Omgevingswet
2. De regels strekken er in ieder geval toe dat: alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen, alle passende preventieve maatregelen ter bescherming van de gezondheid worden getroffen, de beste beschikbare technieken worden toegepast, geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt, het ontstaan van afvalstoffen zo veel mogelijk wordt voorkomen en de ontstane afvalstoffen doelmatig worden beheerd, energie doelmatig wordt gebruikt, maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken, bij de definitieve beëindiging van activiteiten maatregelen worden getroffen om significante nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen.

13 Aanvullingswet bodembescherming (1)
Aanvullingswetten: wetgevingstraject voor beleidsvelden die tzt ook in de Omgevingswet worden opgenomen 7 oktober 2015 TK geïnformeerd over beleidsontwikkelingen op het gebied van bodem, geluid, ammoniak en veehouderij Uitgangspunt blijft goede bodemkwaliteit door voorkomen en opruimen verontreinigingen Preventieve algemene regels ter voorkoming verontreiniging in uitvoeringsbesluit Omgevingswet Algemene regels aanpak verontreiniging (minder vaak vergunning)

14 Aanvullingswet bodembescherming (2)
Bevoegd gezag naar gemeente Normering blijft gelijk aan Wet bodembescherming, wel meer aandacht voor bestaand gebruik en risico’s mens Gebiedsgerichte beleidsvrijheid gemeente tussen maximale waarde en voorkeurswaarde tav bodemkwaliteit voor ontwikkelingen

15 Conclusie nieuw wettelijk kader
Basisprincipes Wet bodembescherming grotendeels overeind Vooral kleinere gemeenten meer bodemtaken Bodem en ondergrond volwaardig en integraal in omgevingsplan en omgevingsvisie

16 Nieuwe rol bodem(adviseurs)
Bodem als onderdeel omgevingsplan Bodem als kwaliteit/omgevingswaarde benutten in planvorming Ondergrond als “ordenend principe” Minstens zo belangrijk: organisatorische aspecten

17 Organisatorische aspecten

18 Omgevingsplan

19 Informatievoorziening ondergrond
BIDON DINO-BLK Open data Inspire / Nationaal Georegister Basisregistratie ondergrond Laan van de leefomgeving Informatiehuis bodem en ondergrond STRONG PDOK Etc (middagprogramma)

20 Grond voor bodem in het omgevingsplan?
Slot Grond voor bodem in het omgevingsplan?


Download ppt "Bodem en RO nu en onder de Omgevingswet Bodemdag FUMO, Grou"

Verwante presentaties


Ads door Google