De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij Bouwrecht week 5. Eerst: Terugblik op week 3 en 4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij Bouwrecht week 5. Eerst: Terugblik op week 3 en 4."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij Bouwrecht week 5

2 Eerst: Terugblik op week 3 en 4

3 Belangrijke vragen (1) 1. Wat is een voorbereidingsbesluit? 2. Wanneer en door wie wordt bestuursdwang toegepast? 3. Wanneer wordt artikel 19, lid 3 WRO toegepast? 4. Wat is een fictieve bouwvergunning?

4 Belangrijke vragen (2) 1. Wat zijn verschillen tussen UAV en AVA? 2. Wat is de betekenis van artikel 6.162 NBW? 3. Wat zijn belangrijke onderdelen van de Erecode? 4. Wat is een stelpost? 5. Wat is het verschil tussen een KB en een AMvB?

5 Milieuwetgeving • Oorzaken van problemen • Manier van oplossen • Primaire milieuproblemen • Geschiedenis • Twee-wegen leer

6 Hoezo milieuvervuiling?? • Agrarische sector • Bouwsector • Bouwen, gebruiken, slopen (LCA) • Chemische industrie • Transport sector

7 Milieuwetgeving • Bouw- en sloopafval • Wet geluidhinder • Wet Verontreiniging Opp.water • Wet Milieubeheer • Asbest

8 Milieuwetgeving, wat merkt de bouw er van? • Geluid in woning max … • Bouwput bemalen alleen met … • Lozen van water uit bouwput alleen als… • Geluidsbelasting op gevel max.. • Luchtkwaliteit in betekenende mate beinvloeden…

9 Milieuwetgeving, wat merkt de bouw er van? • Bodemgeschiktheidsverklaring • Bouwput bemalen alleen met … • Lozen van water uit bouwput alleen als… • Sloopafval beperken, sorteren, afvoeren • Luchtkwaliteit in betekenende mate beinvloeden…

10 Wet Milieubeheer Streeft naar: Volledige regeling voor alle milieuplannen en -programma’s van het rijk

11 Verschillende problemen, Verschillende wetten SituatieProblemenWetgeving Bouwer wil weg aanleggen naar bouwwerk Materiaal van de weg kan bodem vervuilen Bouwstoffenbesluit Wet Bodembescherming Bouwer wil woningen bouwen op grond waar een fabriek stond Gif in de bodem leidt tot gezondheidsproble- men Wet Bodembescherming Aannemer wil woningen bouwen langs A28 Woongenot vermindert door geluidoverlast Wet Geluidhinder

12 Wet Milieubeheer Staat, Provincie en Gemeente Plannen: • Milieubeleidsplan, elke vier jaar Vervaardigen: • Milieuprogramma, jaarlijks

13 Vergunningen Installaties indelen naar: • Vergunningplichtig • Niet vergunningplichtig

14 Vergunningen Aanvraag, toetsing aan: • Bestaande toestand milieu en gevolgen • Nadelige gevolgen te beperken of voorkomen • grenswaarden • Geldende milieubeleidsplan • Provinciale milieuverordening

15 Vergunningen Weigering: • In belang van milieubescherming • ALARA-principe • Veranderingen in inrichting Wijzigen en/of intrekken:

16 Wanneer bodemonderzoek? Twee belangrijke momenten: •Aanvraag bouwvergunning nodig voor ontvankelijkheid vrijstelling is mogelijk •Verwerving van de grond informatieplicht onderzoeksplicht

17 Bouw- en sloopafval 25% van alle afvalstoffen ontstaat tijdens het bouwen, renoveren en slopen Vermindering hiervan: Duurzaam Bouwen

18 Bouw- en sloopafval Maatregelen: • Preventief werken voorkomen • Offensief werken doelmatig inzamelen en hergebruiken

19 Preventieve middelen Voorbereiding: Uitvoering: • Prefabriceren • Standaardiseren afmetingen materialen • (Ver)duurzaam(d) materiaal • Juist inkoopbeleid voeren • Goede behandeling grondstoffen • Goede maatvoering

20 Offensieve middelen Afval scheiden: • Geschikt voor hergebruik • Gevaarlijk • Overig

21 Offensieve middelen Afval scheiden: • Geschikt voor hergebruik • Puin • Metalen • Hout • Gevaarlijk • Overig

22 Geluidhinder voor woongebieden

23 Wet Geluidhinder Doel: Aanpak geluidsoverlast: Voorkomen en beperken van geluidhinder in belang van milieu en volksgezondheid • Bronbestrijding • Beperking van de geluidsoverlast • Maatregelen ter bescherming ontvanger

24 Water Verontreiniging door bouwen

25 Wet Verontreiniging Opp.wateren Doel: Middelen Provincie: Tegengaan van (verdere) verontreiniging van oppervlaktewateren • Zelf doen • Opdragen aan waterschappen • Opdragen aan zuiveringschappen

26 Asbest in de bouw

27 Verbod gebruik asbest(houdende) producten Asbestbesluit Verwijdering: • Melden, eventueel vergunning • Werkplan • Verwijderen door gediplomeerd persoon • Afvoeren


Download ppt "Welkom bij Bouwrecht week 5. Eerst: Terugblik op week 3 en 4."

Verwante presentaties


Ads door Google