De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

7 juni 2011 Ruimte en geluid Nieuwe regels bij rijksinfra Carola Verbeek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "7 juni 2011 Ruimte en geluid Nieuwe regels bij rijksinfra Carola Verbeek."— Transcript van de presentatie:

1 7 juni 2011 Ruimte en geluid Nieuwe regels bij rijksinfra Carola Verbeek

2 Inhoud Inleiding Nieuwe wetgeving Voorbeeld: bouwen langs hoofdweg Toekomstige ontwikkelingen

3 3 Overzicht milieuthema geluid Inleiding

4 4 Bronnen rijksinfrastructuur -Rijkswegen: -wegen in beheer van het rijk -in het beheer van het rijk aan te leggen wegen - Hoofdspoorwegen Inleiding

5 5 Geluidsbelasting Gemiddeld geluidsniveau over een jaar L DEN (eenheid = dB) Inleiding

6 6 Geluidhinder Inleiding

7 7 Slaapverstoring Inleiding

8 8 Ruimtelijke afweging People Welzijn Gezondheid Leefbaarheid Veiligheid Planet Klimaat Water Natuur Profit Welvaart Winst Mobiliteit Bedrijvigheid Wonen Inleiding

9 9 Ruimtelijke afweging en geluid Belangrijkste milieudossiers bij vastgoed- en gebiedsontwikkeling Bron: Kennisdocument ‘Omgaan met milieu en duurzaamheid bij vastgoed en gebiedsontwikkeling. Wat ontwikkelaars moeten weten!’ van Bouwfonds Ontwikkeling Inleiding

10 10 Samenvatting -Rijksinfrastructuur is belangrijke geluidbron -Geen afname van hinder en slaapverstoring -Toename mobiliteit en compactere bouw -Milieuaspect geluid in ruimtelijke afweging belangrijk Inleiding

11 11 Nieuwe wetgeving (swung-1) Waarom nieuwe wetgeving? -Wet geluidhinder biedt onvoldoende bescherming tegen de gevolgen van de groei van het verkeer Doelstelling nieuwe wetgeving: -Grenzen aan onbeheerste groei van geluidsbelastingen door toename verkeer -Woningen en andere geluidsgevoelige objecten beter beschermen Voor rijksinfrastructuur Nieuwe wetgeving

12 12 Wetsvoorstel Drie pijlers: 1.Beheersen geluidsbelastingen 2.Reduceren hoge geluidsbelastingen (sanering) 3.Reductie geluidproductie door bevorderen bronmaatregelen Nieuwe wetgeving

13 13 Pijler 1: Beheersen geluidsbelastingen Beheersen door invoeren Geluid Productie Plafonds (GPP) -GPP’s leggen bovengrens vast voor geluidproductie -GPP is hoeveelheid geluid op referentiepunten -Wegbeheerder moet geluidproductie naleven (elk jaar monitoren) Nieuwe wetgeving

14 14 Pijler 1: Geluidproductieplafonds Referentiepunten: -50 meter van de weg -100 meter van elkaar -4 meter hoog Nieuwe wetgeving

15 15 Pijler 1: Geluidproductieplafonds Nieuwe wetgeving

16 16 Pijler 1: Vaststellen geluidproductieplafonds Bestaande wegen en spoorwegen: -heersende situatie -werkruimte 1,5 dB (uitzonderingen in AMvB) Nieuwe wetgeving

17 17 Pijler 1: Geluidregister Databank bevat gegevens over elk GPP zoals: -laatste besluit waarbij GPP is vastgesteld/gewijzigd -ligging van referentiepunten -brongegevens (intensiteiten, snelheden, typen weg of spoor en afschermende voorzieningen) Openbaar en voor iedereen elektronisch toegankelijk Akoestische randvoorwaarden voor gemeenten; gebruik brongegevens verplicht bij ruimtelijke ontwikkelingen Nieuwe wetgeving

18 18 Geluidproductieplafonds - rollen Wetgever: -vaststellen wet- en regelgeving -vaststellen geluidproductieplafonds -beheer geluidregister Wegbeheerder: -opstellen saneringsplan -naleving geluidproductieplafonds Gemeente: -belanghebbende bij GPP wijziging -gebruik geluidregister bij ontwikkelingen langs hoofdweg Nieuwe wetgeving

19 19 Beoordelingskader ruimtelijke afweging Activiteit rijksinfrastructuur Bouwen langs hoofdweg Aanleg van hoofdweg Fysieke wijziging van hoofdweg Ruimtelijke inpassing Tracéwet Wro, Wabo Indien nodig Tracéwet of spoedwet wegverbreding Bouwen langs hoofdweg

20 20 Bouwen langs hoofdweg Aanvaardbaar akoestisch klimaat ontvanger: -Wet geluidhinder (ook voor overige wegen) Bouwen langs hoofdweg

21 21 Aandachtsgebied zone Wet geluidhinder Bouwen langs hoofdweg

22 22 Akoestisch onderzoek Bouwen langs hoofdweg Gebruik brongegevens geluidregister (intensiteiten, snelheden, typen weg of spoor en afschermende voorzieningen)

23 23 Bepalen geluidsbelasting Bouwen langs hoofdweg ≤ voorkeursgrenswaarde ≤ max. grenswaarde > max. grenswaarde

24 24 Afwegingskader Wet geluidhinder 1.Voorkeursgrenswaarde 2.Afwijken (“Hogere waarde”) is mogelijk tot een hoogst toelaatbare geluidbelasting mits: •maatregelen onvoldoende doeltreffend •of niet kunnen vanwege stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard Bouwen langs hoofdweg

25 25 Bouwen langs hoofdweg ≤ voorkeursgrenswaarde ≤ max. grenswaarde > max. grenswaarde

26 26 Maatregelen Geluidscherm Bouwen langs hoofdweg ≤ voorkeursgrenswaarde ≤ max. grenswaarde > max. grenswaarde

27 Verzoek tot verlaging GPP 1.Overdrachtsmaatregelen nodig voor realisatie ontvangers 2.Verzoek tot verlaging plafond op basis van effect maatregelen 3.Berekening effect door beheerder geluidregister 4.Aanvraag tot verlaging 5.Afspraken over uitvoering, beheer en onderhoud maatregelen 6.Opname maatregelen in geluidregister 7.Verlaging GPP Bouwen langs hoofdweg 27

28 28 Overgangsrecht -Bestemmingsplan en bijbehorende hogere waarde: overgangsrecht bij ter inzage legging binnen 12 maanden na invoering -Omgevingsvergunning tot afwijken van bestemmingsplan: overgangsrecht bij aanvraag binnen 3 maanden na invoering Bouwen langs hoofdweg

29 29 Aanleg hoofdweg Aanvaardbaar akoestisch klimaat ontvanger: -Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer (overige wegen Wet geluidhinder) Stappen: 1.Weg opnemen in geluidplafondkaart 2.Akoestisch onderzoek •geraamd toekomstig gebruik •minimum akoestische kwaliteit •beoordeling geluidsbelasting ontvangers 3.Toetsen aan voorkeursgrenswaarden 4.Bij overschrijding: treffen doelmatige maatregelen 5.Vaststellen GPP op referentiepunten 5. Opnemen in geluidregister

30 30 Fysieke wijziging hoofdweg Geluidproductieplafonds -Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer (overige wegen Wet geluidhinder) Stappen: 1.Berekening geluidproductie na wijziging 2.Toetsen aan geluidproductieplafonds •Binnen GPP: geen probleem •Overschrijding GPP: doelmatige geluidmaatregelen

31 31 Toekomstige ontwikkelingen Swung-2: -Provinciale wegen: plafondsystematiek -Gemeentelijke wegen: ander systeem -Afzonderlijk hogere waarde besluit verdwijnt -Normstelling voor geluidsgevoelige objecten Toekomstige ontwikkelingen

32 32 Samenvatting -Rijksinfrastructuur is belangrijke geluidbron -Geluid van weg- en railverkeer kan leiden tot geluidhinder en slaapverstoring -Geluidproductieplafonds brongericht – einde aan onbeheerste groei -In ruimtelijke afweging blijft akoestische kwaliteit belangrijk Samenvatting

33 Meer informatie en vragen Informatie www.infomil.nl -Handreiking RO & Milieu -Subsite Geluid 33


Download ppt "7 juni 2011 Ruimte en geluid Nieuwe regels bij rijksinfra Carola Verbeek."

Verwante presentaties


Ads door Google