De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Akoestisch onderzoek SWUNG Praktijkverschillen met de Wgh Elly Waterman 5 november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Akoestisch onderzoek SWUNG Praktijkverschillen met de Wgh Elly Waterman 5 november 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Akoestisch onderzoek SWUNG Praktijkverschillen met de Wgh Elly Waterman 5 november 2013

2 Inhoud Aandachtspunten bij akoestisch onderzoek SWUNG versus Wet geluidhinder Hypothetische casus: Snelheidsverhoging langs een spoorlijn

3 De huidige geluidproductieplafonds

4 Snelheid in de huidige situatie

5 Snelheid in de toekomstige situatie

6 Swung versus Wet geluidhinder Wet geluidhinder (artikel 1b, voor 1 juli 2012) Bij verandering snelheid geen wijziging als de geluidemissie niet meer dan 1,0 dB toeneemt ten opzichte van de gemiddelde geluidemissie van de drie jaren voorafgaand aan de wijziging. Besluit geluidhinder spoorwegen (artikel 1, voor 1 juli 2007) Bij verandering snelheid geen wijziging bij een verhoging van 20% of minder. Swung, Wet milieubeheer (artikel 20) De beheerder draagt zorg voor de naleving van de geluidproductieplafonds.

7 Snelheid in de toekomstige situatie Plafondoverschrijdingen

8 Plafondoverschrijding Maatregelen eerst aan de bron Akoestische kwaliteit: Betonnen dwarsliggers al aanwezig Raildempers: vanwege wissels te weinig reductie Dus nu: Akoestisch onderzoek naar andere maatregelen

9 Swung versus Wet geluidhinder Wet geluidhinder Bij snelheidsverhoging (emissietoename meer dan 1 dB) in elk geval akoestisch onderzoek naar geluidsgevoelige bestemmingen Swung, Wet milieubeheer Alleen akoestisch onderzoek als GPPs mogelijk niet nageleefd kunnen worden in de toekomst.

10 Onderzoeksgebied

11 Swung versus Wet geluidhinder Wet geluidhinder (voor 1 juli 2012) Binnen de geluidszone (op speciale kaart) Afbakening naar redelijkheid? Swung, Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (artikel 5.10) Het akoestisch onderzoek voor wijziging van een geluidproductieplafond (…) binnen het gebied: a. waarin het betreffende referentiepunt ligt, en b. dat begrensd wordt door (…) de as van de weg of spoorweg en twee lijnen loodrecht op de as (…) op de halve afstand tot de (…) naastliggende referentiepunten.

12 Geluidsgevoelig object

13 Swung versus Wet geluidhinder Wat is een woning? Wet geluidhinder (voor 1 juli 2012) Woning. Van Dale: Huis, verblijf Swung, Besluit geluid milieubeheer (artikel 1) woning: gebouw of gedeelte van een gebouw dat voor bewoning is bestemd. …waarbij wat betreft de bestemming wordt uitgegaan van het gebruik dat is toegestaan op grond van het bestemmingsplan. (Wet milieubeheer artikel 11.1)

14 Geluidsgevoelig object Niet geluidgevoelig

15 Swung versus Wet geluidhinder Wet geluidhinder Maximaal toelaatbare geluidbelasting…. zoals Voor wijziging, 1987 Hogere waarde, 55 dB (sanering) Swung, Wet milieubeheer (artikel 11.30) Bij wijziging (…) de geluidsbelasting (…) niet hoger (…) dan de geluidsbelasting (…) bij volledige benutting van het geldende geluidproductieplafond. Welke norm geldt er op een geluidsgevoelig object? Zullen we dat de streefwaarde noemen?

16 Streefwaarde (bij vol plafond) 63 62 60 59 57

17 Swung versus Wet geluidhinder Wet geluidhinder artikel 1 (vóór 1 juli 2012, geldt nu nog voor andere wegen) Geluidsbelasting in dB: op een geheel getal af te ronden geluidsbelasting in Lden op een plaats en vanwege een bron (…); Wet milieubeheer artikel 1. geluidsbelasting: geluidsbelasting in L den ; Afronding staat in artikel. 1.3 RMG2012 Reken en meetvoorschrift geluid 2012 (artikel 5.4) De geluidsbelasting van een geluidsgevoelig object vanwege de betrokken weg of spoorweg is de geluidsbelasting van de hoogst belaste gevel van dat object (…) Geheel nieuw artikel, alleen geldig voor Wm.

18 Streefwaarde 63 62 60 59 57

19 Streefwaarde 64 63 61 60 58 Na snelheidsverhoging overal + 1 dB

20 Streefwaarde 60 58 55 61 59 55 Met (kort) scherm

21 Streefwaarde 60 58 55 61 59 55 Met (kort) scherm Opties: Geluidbelasting van max 63 naar max 61: dus oké Geluidbelasting straatzijde: van 60 naar nieuw max 61: niet oké  gevelonderzoek

22

23 Streefwaarde 63 62 60 59 57 Is dit een dove gevel?

24 Swung versus Wet geluidhinder Wet geluidhinder (voor 1 juli 2012) Onder gevel wordt niet verstaan: bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een (…) karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB Swung, Besluit geluid milieubeheer (artikel 1 lid 3) Onder gevel wordt niet verstaan de gevel, die bij de procedures ten behoeve van de bouw van het betreffende geluidsgevoelige object (…), niet als gevel in de zin van die wet is behandeld.

25 Geluidmaatregelen 63 62 60 59 57

26 Groep met overschrijding streefwaarde Cluster voor bepaling reductiepunten Doelmatigheidsafweging

27 Swung versus Wet geluidhinder Doelmatigheidsafweging Wet geluidhinder en Swung vrijwel gelijk cluster: (…) verzameling bijeengelegen geluidsgevoelige objecten die een relevante verlaging (…) ondervinden van een aaneengesloten geluidbeperkende maatregel;

28 Groter budget voor klein cluster Doelmatigheidsafweging

29 Geluidsscherm Visuele nadelen van geluidsscherm Minimale reductie van 5 dB

30 Doelmatigheidsafweging 63 62 60 59 57 Minimale reductie van 5 dB

31 Swung versus Wet geluidhinder Wet geluidhinder (voor 1 juli 2012) Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder (artikel 6) Overdrachtsmaatregelen, al dan niet in combinatie met bronmaatregelen, worden (…) uitsluitend in overweging genomen voor zover deze (…) leiden tot een afname (…) van ten minste 5 dB op ten minste een geluidsgevoelig object in een cluster. Swung, Besluit geluid milieubeheer (artikel 1 lid 3) Dezelfde tekst… maar geluidbelasting anders gedefinieerd.

32 Swung versus Wet geluidhinder Vergissing?

33 Sanering Saneringswoning binnen onderzoeksgebied Saneringswoning buiten onderzoeksgebied

34 Sanering Autonome sanering: Cluster bestaat alleen uit saneringsobjecten Gekoppelde sanering, bijvoorbeeld in TB: Cluster bestaat uit alle woningen Resultaat: Verschil in doelmatige maatregelen!

35 UITSMIJTER 1

36 AFRONDING RMG2006 - Artikel 1.3 1.Afronden naar het dichtstbijzijnde gehele getal, halve eenheid naar het even getal. 2.Bij verschil tussen twee geluidsbelastingwaarden de afronding alleen toepassen op het resultaat van de berekening van het verschil. RMG2012 – Artikel 1.3 2.Geldt alleen voor Wgh hoofdstuk V, VI en VII (industrie, wegen en spoorwegen niet op plafondkaart).

37 UITSMIJTER 1 Wet geluidhinder Huidige situatie Berekend 63,4  63 Toekomstige situatie Berekend 63,6  64 Toename 63,6 – 63,4 = 0,2 dB  0 dB SWUNG Bij huidig plafond Berekend 63,4  63 Bij gewijzigd plafond Berekend 63,6  64 Toename 64 – 63 = 1 dB  1 dB

38 UITSMIJTER 2

39 AKOESTISCHE KWALITEIT Moet bij een plafondwijziging voldaan worden aan de akoestische kwaliteit? (ZOAB resp. betonnen dwarsliggers) Immers: Indien de beheerder een verzoek heeft ingediend tot verhoging van een geluidproductieplafond, wordt dat geluidproductieplafond niet verhoogd indien: de beheerder niet heeft voldaan aan de verplichting, bedoeld in artikel 11.3, tweede lid Wat is uw antwoord?

40 UITSMIJTER 2 Het antwoord is: NEE Wm art. 11.3 luidt namelijk : De beheerder draagt er zorg voor dat een weg of spoorweg die wordt aangelegd of vervangen, ten minste voldoet aan deze eisen (van akoestische kwaliteit)…. tenzij overwegende bezwaren van technische aard zich hiertegen verzetten

41 Einde dBvision Groenmarktstraat 39www.dBvision.nl 3521 AV Utrechtinfo@dBvision.nl 030-2970391 Dank u wel voor uw aandacht Heeft u nog vragen?


Download ppt "Akoestisch onderzoek SWUNG Praktijkverschillen met de Wgh Elly Waterman 5 november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google