De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TAAKSTELLING GEMEENTE BIJ ASBESTBRANDEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TAAKSTELLING GEMEENTE BIJ ASBESTBRANDEN."— Transcript van de presentatie:

1 TAAKSTELLING GEMEENTE BIJ ASBESTBRANDEN.
ADVIESBUREAU CEES VERKADE.NL Projectadvisering – Training - Mediation

2 Waarschuwen hulpdiensten en overige betrokkenen.
Brandweer Regionale deskundige ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen ROGS/AGS Politie GHOR/GGD Gemeente

3 Waarschuwen hulpdiensten en overige betrokkenen.
Eigenaren, huurders, exploitanten Asbestdeskundige DIA/SC 540 Laboratorium Asbestdeskundige SC 530 Meerdere instanties afhankelijk van Categorie brand

4 Instellen CoPI. Brandweer vormt een Commando Plaats Incident (CoPI)
Deelnemers: Gemeente BWT/Milieu/Communicatie Politie GHOR/GGD Asbestdeskundige SC 530/540 Eigenaar en anderen

5 Coordinatie Plaats Incident.
Coordinatie bij brandweer tot aan stabilisatie brand. Daarna Coordinatie bij gemeente BWT/Milieu.

6 Gemeente is eindverantwoordelijk.
Inventarisatie (in het verspreidingsgebied). Opruimen asbest. Eigenaar verplichten tot opruimwerkzaamheden. Nadere voorlichting bevolking (samen met GHOR/GGD).

7 Gemeente is eindverantwoordelijk.
Controle op de uitvoering. Opdracht tot schoonmaak openbaar gebied. Toepassen bestuursdwang. Eindinspectie.

8 Maatregelen tegen emissies.
Onmiddellijke emissie van vezels uit de brandhaard – primaire emissie. Latere emissie van vezels uit materialen – secundaire emissie. Beperking primaire emissie door waterschermen Voorkomen/beperken secundaire emissie – afzetting/nathouden/direct opruimen.

9 Opruimen van asbestresten.
Afhankelijk van categorie brand. Cat. I en II – waarschijnlijk geen spoed Cat. III – spoed/binnen enkele dagen Bepalend is het risico voor de volksgezondheid en verspreidingsrisico. Advies: GHOR/GGD

10 Opruimen van asbestresten.
Openbaar gebied – opdracht meestal gemeente Eigenaar, huurder, exploitant afgebrand bouwwerk, object of inrichting Bevoegd gezag dwingt opdrachtverlening af door toepassing bestuursdwang.

11 Asbestinventarisatie/Rapport.
Vastgesteld is dat het om asbest gaat d.m.v. monsterneming en analyse. Indicatieve bepaling verspreidingsgebied d.m.v. categorie-indeling. Inventarisatie door asbestinventariseerder(s). Bepaling hecht- of niet-hechtgebonden asbest.

12 Asbestinventarisatie/Rapport.
Inventarisatie van de brandhaard. Verharde en onverharde ondergrond. Daken/goten. Achter open ramen en deuren. Uitvoering inventarisatie en opstellen rapport door SC 540 bureau.

13 Procedure opdrachtverlening opruimwerkzaamheden.
Opruimen door SC 530 bedrijf. Geen opruiming door particulieren. Sloopvergunning slopen restanten bouwwerk. Geen vergunning opruimen (rapen of stofzuigen). Bij een aanschrijving geen sloopvergunning.

14 Opruimwerkzaamheden. Verwijderen/opruimen uit brandhaard.
Zichtbare asbestmaterialen op verharde/niet verharde ondergrond. Speciale zuigwagens en of stofzuigers Rapen/schoonspuiten. Advies bij gewassen.

15 Juridische aspecten, kosten en verzekering.
Initiatief tot het treffen van maatregelen: Openbare wegen: gemeente/provincie/rijkswaterstaat. Wm inrichting: ongewoon voorval drijver inrichting. Eigenaar bouwwerk: aanschrijving treffen van voorzieningen Woningwet/bouwverordening. De staat van open erven en terreinen: aanschrijving woningwet/bouwverordening. Cat. I, II, III zijn hierin belangrijk!

16 Juridische aspecten, kosten en verzekering.
Kosten besparende saneringsmaatregelen: Opruimtechnieken. Avond en weekend in dringende gevallen. Zinvolle metingen. Asbestafval scheiden van ander afval.

17 Juridische aspecten, kosten en verzekering.
Verhalen van de kosten: Middels aanschrijving art e.v. Wet milieubeheer. Middels aanschrijving art. 13 e.v. Woningwet. Middels civiel- rechtelijke procedure.

18 Juridische aspecten, kosten en verzekering.
Verzekeringsaspecten: Saneringskosten (reinigen bodem, grond en opp.water). Opruimingskosten ( opruimen onroerende en roerende goederen). Max. 10% van de verzekerde som!

19 Afval. Asbesthoudend afval gescheiden van ander afval.
Bouw- en sloopafval, grond en puin vermengd met asbest. Reinigen afval van asbest. Bewijslast.

20 Eindcontrole. Eindbeoordeling buitensituatie door visuele inspectie o.b.v. NEN 2990. Eindbeoordeling binnenruimtes door monsteranalyse laboratorium o.b.v. NEN 2990.

21 Nazorg – Fase D. Voorlichting aan bevolking afsluitend.
Verslaglegging/rapportage. Beeindiging bestuursdwang. Evaluatie. Brandweer/Politie/Gemeente/GHOR-GGD

22 Deskundigen. Asbestdeskundige (SC540 bureau/SC 530 bedrijf).
Laborant geaccrediteerd laboratorium. Regionale Officier Gevaarlijke Stoffen (ROGS). Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS). Verzekeringsexpert Adviseur Milieu ongevallendienst RIVM.

23 Voorlichting en communicatie.
Wat is er precies gebeurd (afhankelijk cat. brand). Wat zijn de risico’s van de vrijgekomen stoffen. Welke maatregelen worden genomen om risico’s te beperken. Wat is het resultaat van de reeds getroffen maatregelen

24 Voorlichting en communicatie.
Welke acties kan de burger zelf ondernemen. Bij wie en waar kan men terecht met vragen. Onderzoek naar asbest in verspreidingsgebied. Schoonmaakoperatie. Eindrapportage/Sluiten dossier.


Download ppt "TAAKSTELLING GEMEENTE BIJ ASBESTBRANDEN."

Verwante presentaties


Ads door Google