De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Milieu in de Drechtsteden 2008 Martijn van den Bosch (IKC) Jan Schalk (OCD)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Milieu in de Drechtsteden 2008 Martijn van den Bosch (IKC) Jan Schalk (OCD)"— Transcript van de presentatie:

1 Milieu in de Drechtsteden 2008 Martijn van den Bosch (IKC) Jan Schalk (OCD)

2 Milieu in de Drechtsteden 2008 Milieu in de Drechtsteden 2008 = Milieujaarverslag 2008 + Milieumonitor + Milieuprogramma 2009

3 Milieu in de Drechtsteden 2008 Milieuverslag 2008: Hebben we de dingen gedaan die we afgesproken hebben? Of nog nieuwe dingen gedaan? Programma Groen, Water en Milieu; uitvoeringsprogramma Groenblauwnetwerk Programma Luchtkwaliteit etc.etc.

4 Milieu in de Drechtsteden 2008 Milieumonitor Tot wat voor ‘prestaties’ heeft dit geleid en wat zijn hiervan de (meetbare) effecten voor de leefomgevingskwaliteit? Zijn we op de goede weg? Cijfers (meerjarig) en kaarten

5 Milieu in de Drechtsteden 2008 Milieuprogramma 2009 Laat zien wat we gaan doen in 2009 doen. Is er nog bijsturing nodig op grond van resultaten verslag en monitor?

6 Uitgangspositie, welke stappen zijn in 2008 gezet en welke stappen zetten we in 2009? Luchtkwaliteit Risico’s van vervoer en gebruik gevaarlijke stoffen Geluid Bodem Klimaat en energie Groene gebieden: kwaliteit door samenhang Water

7 Luchtkwaliteit: Uitgangspositie

8 Luchtkwaliteit Autoverkeer Stikstofdioxide (NO2) Achtergrondconcentratie Rijk: achtergrondconcentratie en A15 en A16 Provincie: schoon openbaar (bus) vervoer Drechtsteden: binnenstedelijke knelpunten, zoals vrije busbaan, aansluiting A16/N3, 2009: Lucht Leeft, rijden op aardgas, walstroom

9 Risico’s: Uitgangspositie

10 Risico’s van vervoer en gebruik gevaarlijke stoffen Goederenvervoer, LPG, omleidingsroute weg Met Basisnet afspraken over plafonds aan vervoer i.r.t. ruimtelijke ontwikkeling Toename goederenvervoer = toename risico Omleidingsroute probleem 2 woonwagens Alblasserdam 2009: afronding analyse, afspraken Basisinet, ontwikkeling Maasterras

11 Geluid Rail- en wegverkeer Zonering bedrijventerreinen Sanering via projecten Nieuwe actieplannen geluid Plan van aanpak zonebeheer Sanering 212 woningen, vaststellen actieplannen, afronding zonebeheerplannen

12 Voorbeeld: Geluid wegverkeer

13 Bodem Totaallijst locaties gemaakt Via historisch en orienterend bodemonderzoek blijken de meeste locatie niet verontreinigd Onderzoek en sanering diverse locaties (Stadswerven, Volgerlanden Oost, Noordoevers) Voorkomen verontreinigingen, Bodemkwaliteitkaart 2009: voortgaan op deze weg

14 Voorbeeld: Bodemkwaliteit

15 Klimaat en energie Aarde warmt op door gebruik fossiele brandstoffen, verkeer, industrie en energie Tot nu toe aandacht voor energiebesparing zoals bij Klimaatbeleid Drechtsteden: alle zeilen bijzetten Gericht op meerdere doelgroepen, zoals duurzaam inkopen, energiebesparing bestaande woningen, bedrijven, schonere brandstoffen (aardgas, biogas), benutting restwarmte bedrijven 2009: Opstellen klimaatprogramma, voorstel restwarmtenet

16 Groene gebieden: kwaliteit door samenhang Samenhang tussen groene gebieden is belangrijk voor biodiversiteit en recreatiemogelijkheden Regionale visie en uitvoeringsprogramma zijn vastgesteld. Bevat 90 projecten Voortgang: regio-aandacht vereist bij 8 projecten Inzet op 8 projecten, opzet maken voor prestatie- en effectmeting

17 Welke stappen gaan we zetten: 1e prioriteit projecten Groenblauw netwerk

18 Water Water is van belang i.r.t. identiteit Drechtsteden, economie, natuurontwikkeling en veiligheid Rijk: vaststellen Beleidslijn Grote Rivieren: indeling in stroomvoerend, bergend en uitzonderingsgebieden (woon/werk) Kadernotitie Water in de Drechtsteden geeft zicht op regionale samenwerkingsmogelijkheden 2009: Wateragenda, kennisuitwisseling via Waterforum

19 Welke stappen hebben we in 2008 gezet: Beleidslijn Grote Rivieren

20 Rapport Milieu in de Drechtsteden verschijnt komende maand


Download ppt "Milieu in de Drechtsteden 2008 Martijn van den Bosch (IKC) Jan Schalk (OCD)"

Verwante presentaties


Ads door Google