De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doorwerking van MER in ruimtelijke besluiten in NL

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doorwerking van MER in ruimtelijke besluiten in NL"— Transcript van de presentatie:

1 Doorwerking van MER in ruimtelijke besluiten in NL
Gent 12 september 2014 Mr. dr. Frank Groothuijse Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law

2 MER en ruimtelijke plannen & besluiten
Aanwijzing m.e.r.-(beoordelings)plichtige besluiten en m.e.r.-plichtige plannen in Besluit m.e.r. Plannen: structuurvisie & bestemmingsplan (kolom 3) Besluiten: bestemmingsplan & omgevingsvergunning afwijken (kolom 4) Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Activiteiten Gevallen Plannen Besluiten C 4 De aanleg, wijziging of uitbreiding van: a. een haven voor de binnenscheepvaart, b. een zeehandelshaven, of c. een met het land verbonden en buiten een haven gelegen pier voor lossen en laden, met uitzondering van pieren voor veerboten. In gevallen waarin: a. de aanleg betrekking heeft op: 1°. een haven die bevaarbaar is voor schepen met een laadvermogen van ton of meer, of 2°. een pier die schepen kan ontvangen met een laadvermogen van meer dan ton of b. de wijziging of uitbreiding betrekking heeft op een oppervlakte van 100 hectare of meer. De structuurvisie, bedoeld in de artikelen 2.1, 2.2 en 2.3 van de Wet ruimtelijke ordening en het plan, bedoeld in de artikelen 3.1, eerste lid, 3.6, eerste lid, onderdelen a en b, van die wet. De vaststelling van het plan, bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onderdelen a en b, van de Wet ruimtelijke ordening dan wel bij het ontbreken daarvan van het plan, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van die wet.

3 Doorwerking MER in ruimtelijke besluiten
MER: milieugevolgen in kaart brengen (ruim milieu-begrip) Bij m.e.r.-plichtige besluit/plan rekening houden met MER Besluit-m.e.r.: indien nodig ter bescherming van het milieu, doorbreking specialiteitsbeginsel t.b.v. doorwerking MER (7.35 lid 3 Wm) Bescherming milieu: primair via milieuspoor d.m.v. regulering milieubelastende activiteiten Maar wat als ruimtelijk besluit m.e.r.-plichtig is? In hoeverre kunnen milieugevolgen bij ruimtelijke besluiten worden betrokken?

4 Belangen kader ruimtelijke besluiten
Wet ruimtelijke ordening: goede ruimtelijke ordening Bestemmingen en regels t.b.v. bestemming Situeringskenmerken (ruimtelijke relevantie) Situering milieubelastende en -gevoelige bestemmingen t.o.v. elkaar (bijv. d.m.v. zonering) (Buiten)wettelijke milieunormen voor ruimtelijke besluiten: o.m. externe veiligheid, geluid- en geurhinder etc. Goed woon- en leefklimaat Regels t.b.v. milieugevoelige bestemmingen Bijv. immissie-eisen t.b.v. milieugevoelige bestemming (wonen) Uitvoerbaarheidsvereiste: staat sectorale regelgeving bij voorbaat aan uitvoerbaarheid ruimtelijk besluit in de weg? Ruimtelijk relevant milieubelang moet in belangenafweging worden betrokken: niet doorschuiven naar afweging in milieuspoor Regulering plaatsgebonden milieuhinder in ruimtelijke besluiten ter bescherming van milieugevoelige bestemming Steeds ruimere uitleg in jurisprudentie ABRvS Naast en soms aanvullend op milieuregelgeving Uitgangspunt milieubelasting: maximale (representatieve) planologische invulling

5 Voorwaardelijke verplichting in BP
Artikel 3.1.2, tweede lid, Besluit ruimtelijke ordening: ‘Ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening kan een bestemmingsplan regels bevatten, waarin wordt bepaald dat een gebruik slechts kan worden toegestaan onder de voorwaarde dat maatregelen of voorzieningen worden getroffen en in stand worden gehouden’ Voorbeelden: geluidscherm, beplantingshaag, dove gevel Verplicht indien noodzakelijk voor goede RO, tenzij anderszins gewaarborgd in publiekrechtelijke spoor Privaatrechtelijke overeenkomst volstaat niet Uitvoerbaarheid voorwaardelijke verplichting

6 Artikel 9 Algemene aanduidingsregels (bestemmingspan Laageinderweg I) 9.1 Voorwaardelijke verplichting Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - Voorwaardelijke verplichting 1' (rood gearceerd) geldt - in afwijking van de daar geldende bestemming(en) - dat het gebruik volgens de bestemming(en) alleen is toegestaan op voorwaarde dat binnen twee jaar na het inwerkingtreden van de omgevingsvergunning voor het bouwen van woning, zoals bedoeld in artikel 5, de gronden binnen deze bestemming ‘Wonen’ zijn ingericht en vervolgens ingericht blijven overeenkomstig het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in bijlage 1 Beplantingsplan.

7 Conclusie huidig recht
Ruimtelijk relevante milieumaatregelen uit MER kunnen in ruimtelijke besluiten worden voorgeschreven, voor zover nodig t.b.v. goede RO Niet-ruimtelijk relevante milieumaatregelen uit MER m.b.v. doorbreking specialiteitsbeginsel (7.353 Wm) in ruimtelijke besluiten voorschrijven als dat ter bescherming v/h milieu nodig is Samenhangende besluiten? Strenger dan milieuregelgeving? (bv. BBT of energieprestatienorm voor gebouwen)

8 Omgevingswet Bestemmingsplan en omgevingsvergunning gaan op in omgevingsplan en afwijkingsbesluit Verruiming toetsingskader omgevingsplan: bescherming fysieke leefomgeving (o.m. milieu, RO , natuur, water, landschap, cultureel erfgoed) Behoefte aan doorbreking specialiteitsbeginsel t.b.v. doorwerking MER?


Download ppt "Doorwerking van MER in ruimtelijke besluiten in NL"

Verwante presentaties


Ads door Google