De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Richtwaarde geluid als nieuw afwegingskader

Verwante presentaties


Presentatie over: "Richtwaarde geluid als nieuw afwegingskader"— Transcript van de presentatie:

1 Richtwaarde geluid als nieuw afwegingskader
voorlichtingsbijeenkomst PMV 9 april 2013 Susan Kreuger

2 Opzet workshop Richtwaarde , wat, waarom Ruimtelijke besluiten
Richtwaarde geluid als nieuw afwegingskader Opzet workshop Richtwaarde , wat, waarom Ruimtelijke besluiten Uitwerking voorbeelden - verkeersbesluit - APV evenement - Wabo inrichtingen

3 Hoofdlijnen regels stiltegebieden PMV
Richtwaarde geluid als nieuw afwegingskader Hoofdlijnen regels stiltegebieden PMV Bijzondere zorgplicht Verbodsbepalingen activiteiten buiten inrichtingen Richtwaarden voor geluid van inrichtingen andere bronnen zoals wegen, evenementen

4 Hoofdlijnen regels stiltegebieden PMV
Richtwaarde geluid als nieuw afwegingskader Hoofdlijnen regels stiltegebieden PMV Bijzondere zorgplicht Verbodsbepalingen activiteiten buiten inrichtingen Richtwaarden voor geluid van inrichtingen andere bronnen zoals wegen, evenementen

5 Definitie en Doel richtwaarde
Richtwaarde geluid als nieuw afwegingskader Definitie en Doel richtwaarde Definitie: milieukwaliteitseis uit Wet milieubeheer: grens- en richtwaarden. De eerste laat geen ruimte voor afwijkingen, de tweede alleen op basis van een gedegen afweging en motivering. Doel: het voorkomen of beperken van geluidhinder in stiltegebieden Verbetering van de handhaving richtwaarden voor het geluid van activiteiten, functies en inrichtingen in of nabij stiltegebieden en regels voor gedragingen in stiltegebieden

6 Richtwaarden LAeq,24h = 35 dB(A) op 50 m
Richtwaarde geluid als nieuw afwegingskader Richtwaarden LAeq,24h = 35 dB(A) op 50 m 24 uursgemiddelde, op 1,5 m hoogte De richtwaarde bedraagt 35 dB(A) op 50 m van de geluidbron Geldt in het stiltegebied, maar ook op 50 m van grens stiltegebied

7 Richtwaarde de praktijk
Richtwaarde geluid als nieuw afwegingskader Richtwaarde de praktijk Rekening mee houden bij besluiten: Wro bv. bestemmingsplan APV bv.evenementenvergunning Verkeersbesluiten bv. Afsluiting weg Wabo bv. oprichtingsvergunning Activiteitenbesluit maatwerkvoorschrift

8 Wet op de ruimtelijke ordening
Richtwaarde geluid als nieuw afwegingskader Wet op de ruimtelijke ordening structuurvisie, bestemmingsplan, inpassingsplan, beheersverordening, prov. verordening, aanwijzing Geen bestemmingen en regels die geluidsbelasting in het gebied negatief beinvloeden. Bijv. aanleg nieuwe weg, ook buiten stiltgebied

9 Verkeersbesluiten bv. afsluiting weg
Richtwaarde geluid als nieuw afwegingskader Verkeersbesluiten bv. afsluiting weg Te toetsen aan richtwaarde: geluid vanwege extra verkeer In dit geval moet de toename van het geluidsniveau bij die tweede weg worden getoetst aan de richtwaarde. Het gaat dus niet om het totale geluidsniveau vanwege deze weg! Geluidsniveau is in dit geval het 24-uursgemiddelde, LAeq,24h, op een hoogte van 1,5 m. Gewoonlijk wordt bij wegverkeerslawaai een andere beoordelingsgrootheid gebruikt, namelijk het Lden. Omdat deze weg zelf geen onderdeel uitmaakt van het stiltegebied, geldt de richtwaarde niet op 50 m van de weg, maar op 50 m gerekend vanaf de grens van het stiltegebied. Dat is 100 m van de as van de weg. Stel over de weg rijden nu 3000 motorvoertuigen per etmaal. Door de wegafsluiting elders worden dat er De weg heeft een wegdek van standaard asfalt en de maximumsnelheid is 80 km/uur. Het huidige geluidsniveau huidige geluidsniveau LAeq,24h op 100 m van de weg bedraagt 43 dB(A). Door de toename van de verkeersintensiteit wordt dit 44 dB(A). De bijdrage van het extra verkeer is 38 dB(A), 3 dB meer dan de richtwaarde. De gemeente kan diverse maatregelen nemen om het geluid te verminderen. Denk aan het toepassen van geluidreducerend asfalt, het verlagen van de maximum snelheid, het plaatsen van een scherm. Of maatregelen waardoor de verkeersintensiteit niet toeneemt. Bij toepassing van dubbellaags ZOAB bijvoorbeeld, daalt het geluidsniveau ondanks de toegenomen verkeersdrukte. In haar besluit moet de gemeente ingaan op het effect daarvan op het geluidsniveau in het stiltegebied. In dit geval blijkt het goed mogelijk om aan de richtwaarde te voldoen. De gemeente zal geluidreducerend asfalt moeten toepassen, of een alternatieve maatregel, tenzij uit de motivering blijkt dat dit om zwaarwegende redenen niet mogelijk is.

10 APV bv.evenementenvergunning
Richtwaarde geluid als nieuw afwegingskader APV bv.evenementenvergunning Tentfeest op 70 m afstand van stiltegebied Let ook op verkeersaantrekkende werking Een gemeente ontvangt een vergunningaanvraag voor een evenement nabij een stiltegebied. Het betreft een tentfeest voor 800 personen met live muziek van 21:00 uur tot 02:00 uur. De locatie ligt 20 m buiten het stiltegebied, waardoor het evenement niet onder de verbodsbepalingen van de PMV valt. Wel moet in het besluit het 24-uursgemiddelde, LAeq,24h, op een hoogte van 1,5 m en een afstand van = 70 m van de tent worden getoetst aan de richtwaarde. De gemeente heeft recent gemeten bij een vergelijkbaar tentfeest elders. Op grond hiervan verwacht de gemeente op 70 m van de tent een geluidsniveau van 60 dB(A) tijdens het optreden, dat 2 uur zal duren, en 55 dB(A) gedurende de rest van de tijd. De bijdrage van andere geluidbronnen is niet relevant, zo wordt verwacht dat vrijwel iedereen op de fiets komt. Omgerekend naar een 24-uursgemiddelde is dit 51 dB(A), fors meer dan de richtwaarde. Er blijkt ook een locatie beschikbaar te zijn op 100 m van het stiltegebied. Dan is het LAeq,24h, op 50 m binnen de grens van het stiltegebied circa 44 dB(A). Andere locaties zijn nog gunstiger voor het stiltegebied, maar zouden tot te veel hinder voor omwonenden leiden. Daarom besluit de gemeente geen vergunning te geven voor de oorspronkelijk beoogde locatie, maar wel voor die op grotere afstand, ondanks de overschrijding van de richtwaarde.

11 Wabo bv. oprichtingsvergunning
Richtwaarde geluid als nieuw afwegingskader Wabo bv. oprichtingsvergunning Autosloper wil zich vestigen op bedrijventerrein

12 Activiteitenbesluit: maatwerkvoorschrift
Richtwaarde geluid als nieuw afwegingskader Activiteitenbesluit: maatwerkvoorschrift


Download ppt "Richtwaarde geluid als nieuw afwegingskader"

Verwante presentaties


Ads door Google