De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Themadag EV en RO donderdag 1 december 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Themadag EV en RO donderdag 1 december 2011"— Transcript van de presentatie:

1 Themadag EV en RO donderdag 1 december 2011
Provinciaal basisnet Groningen in de omgevingsverordening

2 Provinciaal basisnet Groningen
20 april 2010, provinciaal basisnet Groningen definitief vastgesteld door GS Februari 2011, Provinciale Staten stellen gewijzigingen van de omgevingsverordening vast. Eén van die wijzigingen  het provinciaal basisnet Groningen

3 Omgevingsverordening (PR)
Artikel 4.17a Provinciaal Basisnet Groningen 1. Een bestemmingsplan voorziet niet in de oprichting van bebouwing of het gebruik van bestaande bebouwing of gronden ten behoeve van kwetsbare objecten als bedoeld in artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen binnen een zone van: a. 20 meter vanaf de as van de op bijlage 17 aangegeven weg N46 tussen de aansluiting met de Beneluxweg, oostelijke ringweg Groningen, tot aan de Eemshaven; b. 10 meter vanaf de as van de op bijlage 17 aangegeven weg N362. 2. De toelichting op een bestemmingsplan dat voorziet in beperkt kwetsbare objecten als bedoeld in artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen binnen de in het eerste lid genoemde zones, bevat een verantwoording waarom niet aan de richtwaarde, bedoeld in artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen, wordt voldaan.

4 Omgevingsverordening (30 meter zone)
Art. 4.17a 3. Een bestemmingsplan voorziet niet in de bouw van nieuwe objecten of het gebruik van bestaande objecten ten behoeve van minder zelfredzame personen binnen een zone van 30 meter aan weerszijden van de wegrand van- of spoorrails van de op bijlage 17 aangegeven transportroutes.

5 Definitie (i.v.m. 30 meterzone)
objecten ten behoeve van minder zelfredzame personen: objecten zoals basisscholen en scholen voor bijzonder onderwijs, zorginstellingen, verzorgings-, verpleeg- en ziekenhuizen, kinderdagopvang, aanleunwoningen bij zorginstellingen of bij bejaardenhuizen, sociale werkplaatsen, cellencomplex of daarmee gelijkgestelde inrichtingen;

6 Omgevingsverordening (wijzigingsbevoegdheid GS)
4. Gedeputeerde Staten kunnen bijlage 17 wijzigen indien veranderingen in de infrastructuur of in het beheer van de wegen daartoe aanleiding geven.

7 Omgevingsverordening (GR verantwoording)
5. De toelichting op een bestemmingsplan dat betrekking heeft op het invloedgebied van een transportroute als aangegeven in bijlage 18 bevat een verantwoording van het groepsrisico en biedt inzicht in de wijze waarop rekening is gehouden met het advies van de regionale brandweer.

8 Omgevingsverordening (invloedgebied en scenario’s bijlage 18)
Weg Het invloedsgebied voor de transportmodaliteit weg wordt, voor het provinciaal basisnet Groningen, gesteld op 200 meter aan weerszijden van de weg. De scenario’s waar bij 'weg' rekening mee gehouden moet worden, zijn plasbrand (tot 30 meter) en BLEVE (tot 200 meter). Spoor Voor de transportmodaliteit spoor wordt het invloedsgebied per spoorvak gesteld volgens tabel 1. De opgenomen afstanden zijn opgenomen als praktische maatvoering. Werkelijke effectafstanden/invloedgebieden kunnen afwijken.

9 Omgevingsverordening III

10 En toen?

11 PR… ……….

12 de 30 meterzone Er zijn door de provincie shapefiles gemaakt voor alle 30-meterzones Op zijn de shapefiles te downloaden. Enkele voorbeelden

13

14

15

16 GR Steunpunt EV

17 De digitale veiligheidstoets
En… De digitale veiligheidstoets

18 Nationaal basisnet (weg) Noord-Nederland
A6 veiligheidszone 0 meter A7 Julianaplein – Europaplein* veiligheidszone 12 meter, A7 overig veiligheidszone 0 meter A28 veiligheidszone 0 meter A31/N31 veiligheidszone 0 meter A32 veiligheidszone 0 meter N33 veiligheidszone max. 20 meter A37/N37 veiligheidszone 0 meter N48 veiligheidszone 0 meter

19 PAG (weg) alleen A28 en N33

20 Nationaal basisnet spoor (PR)

21 PAG spoor Als PAG geldt een zone van 30 meter aan
weerszijden van de spoorbaan, gemeten vanaf de buitenste spoorstaaf. Het PAG betreft ook de ruimte boven het spoor. Naast de bijzondere verantwoordingsplicht gelden in een PAG voor nieuwe bebouwing aanvullende bouwkundige voorschriften. PAG spoor bij > 3500 SKW C3

22 Nationaal basisnet (water)

23 Gebruiksruimte vervoer Ruimtelijke ordening PR10-6 max GR
Gebruiksruimte vervoer Ruimtelijke ordening PR10-6 max GR Veiligheidszones PAG's Rode vaarwegen Op de oeverlijn Geen onderdeel van de gebruiksruimte; sturing met PR voldoende Geen; maar niet bouwen in of op het water 40 meter Berekenen en Verantwoorden Zwarte vaarwegen 25 meter Niet berekenen indien aantal mensen < 1500 per ha bij dubbelzijdige bebouwing (en < 2250 pers/ha enkelzijdig). Wel altijd verantwoorden. Groene vaarwegen Geen PR10-6 contour op het water Geen Geen berekening en geen verantwoording nodig.

24 VRAGEN?


Download ppt "Themadag EV en RO donderdag 1 december 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google