De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Externe veiligheid Havengebied Rotterdam. Film extern veiligheid Rotterdam • video video.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Externe veiligheid Havengebied Rotterdam. Film extern veiligheid Rotterdam • video video."— Transcript van de presentatie:

1 Externe veiligheid Havengebied Rotterdam

2 Film extern veiligheid Rotterdam • video video

3 Wat is externe veiligheid Risico's voor de omgeving bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. • Risico = Kans x effect • video bleve video bleve • plaatsgebonden risico • Groepsrisico

4 Begrippen binnen de veiligheid • Kwetsbaar object • Beperkt kwetsbaar object

5 Voorbeeld • Kwetsbare objecten in omgeving. Groen.

6 inrichtingen/bedrijven • LPG tankstations

7 Vervoer weg, spoor, water, buisleidingen

8 Zonering • Ruimtelijke scheiden van geprojecteerde kwetsbare objecten en risicobronnen. • Omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen.

9 Wet en regelgeving • Besluit externe veiligheid inrichtingen milieubeheer (Bevi) Grens- en richtwaarden, verantwoording groepsrisico, vaststelling plaatsgebonden risico, saneringsregeling • Regeling externe veiligheid inrichtingen milieubeheer (Revi) Veiligheidsafstanden, berekening plaatsgebonden- en groepsrisico, categoriale inrichtingen.

10 Categoriaal/ niet categoriaal • Categoriale inrichtingen vaste risico-contouren te vinden in bijlage van Revi • Niet categoriaal altijd QRA uitvoeren. • Voorbeelden categoriaal: Ammoniak > 1500 kg, LPG-tankstation met > 150 m3 K1 bovengronds, Aardgasreduceerstation met toevoerleiding > 20 inch.

11 BRZO en RRZO 1999 • PBZO (preventiebeleid zware ongevallen) bijv. bedrijf zeer grote opslagen > 50 ton kruitgewicht • Vr plichtige (risicoanalyse en een VR rapport > 200 ton kruitgewicht voor VR-plicht.

12 PGS • Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen (PGS) • Gebruikt bij vergunningverlening • Voorbeeldvoorschriften, • Opslagwijze • PGS 15 (belangrijkste), gasflessen; spuitbussen; carcinogene, mutagene etc.

13 Transportassen Rotterdam

14 Basisnet • video basisnet video basisnet • Uitwerking van de Wvgs en het Bevt. • Risicoplafonds • Ruimtelijke ontwikkelingen langs basisnetroutes • Ruimtelijke ontwikkelingen langs niet basisnetroutes • Plasbrandaandachtsgebieden ook in bouwbesluit

15 Vervoer gevaarlijke stoffen over de weg • Basisnet 1 juli 2014 van kracht. Tot die tijd geldt de Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev). • Basis net voor het vervoer van gevaarlijke stoffen voor rijks infrastructuur. • Routering Wvgs door gemeente voor wegen binnen de gemeentegrenzen

16

17 Zones basisnet bouwen

18 Vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor • Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen • Btev • Basisnet spoor

19

20

21 Vervoer gevaarlijke stoffen over het water • Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (Circulaire). • Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev). • Basisnet water

22 Vervoer van gevaarlijke stoffen door ondergrondse buisleidingen • buisleidingen: Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) • Afstanden voor ruimtelijke besluiten en bestemmingsplannen.

23 Diverse termen • Invloeds gebied (1% letaliteit). • Plaatsgebonden risico • Groepsrisico • Oriëntatiewaarde • Grenswaarde • Richtwaarde • Effectgebied • Plasbrandaandachtsgebied

24 Stappen EV in ruimtelijke besluiten • 1. Inventarisatie • 2. Ordenen met veiligheidsinstrumenten • 3. Bestemmingstoedeling • 4. De verbeelding en regels • 5. Toelichting • 6. Verantwoording plan

25 Wat kan niet ? • Strengere eisen te stellen dan die in het Bevi zijn opgenomen. • Eisen stellen die al in andere wetgeving wordt geregeld. Bijv. eisen uit het bouwbesluit. • Niet ruimtelijke relevante maatregelen eisen.

26 Hoe EV te borgen? • Begrippen • Bestemmingsplanomschrijving • Bestemmingsplan toedeling • Toelichting • Regels • Verbeelding • Gebruik bedrijvenlijst

27 Doorwerking EV in bestemmingsplan • Directe doorwerking • Indirecte doorwerking

28 Verantwoordingsplicht • invloedgebied • personendichtheden • omvang groepsrisico • verblijftijdencorrectie • berekening groepsrisico • zelfredzaamheid • bestrijdbaarheid

29 Veiligheidsregio of regionale brandweer • VRR wettelijke adviesplicht • Scenario’s • Toxisch • Hittestraling/overdruk


Download ppt "Externe veiligheid Havengebied Rotterdam. Film extern veiligheid Rotterdam • video video."

Verwante presentaties


Ads door Google