De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VOORLICHTING BEVI IPO-VOORLICHTINGSBIJEENKOMST Voorlichting over Besluit externe veiligheid inrichtingen aan handhavers Leon Hermans.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VOORLICHTING BEVI IPO-VOORLICHTINGSBIJEENKOMST Voorlichting over Besluit externe veiligheid inrichtingen aan handhavers Leon Hermans."— Transcript van de presentatie:

1

2 VOORLICHTING BEVI IPO-VOORLICHTINGSBIJEENKOMST Voorlichting over Besluit externe veiligheid inrichtingen aan handhavers Leon Hermans

3 INHOUD PRESENTATIE ALGEMENE INFORMATIE OVER BEVI WAAR MOET EEN HANDHAVER NU OP LETTEN? VEELGESTELDE VRAGEN

4 Doel Bevi Wettelijke regeling gericht op risicovolle inrichting en zijn omgeving 27-10-2004 (gedeeltelijk) in werking getreden Voldoende afstand houden tussen risicovolle inrichting en kwetsbare objecten Rekening houden met risicovolle inrichting bij ruimtelijke ordening

5 Wanneer Bevi van toepassing? Bevi van toepassing bij bepaalde inrichtingen met gevaarlijke stoffen: –LPG-tankstations –CPR 15 inrichtingen (opslag > 10 ton) –Ammoniakkoelinstallaties (> 400 kg) –BRZO-bedrijven –Inrichtingen met vervoersgebonden opslag van gevaarlijke stoffen –Spoorwegemplacementen –Andere door de Minister aangewezen categorieën van inrichtingen. Nog niet gebeurd.

6 (Beperkt) kwetsbare objecten Kwetsbare objecten: –Woningen –Ziekenhuizen, bejaarden- en verpleeghuizen e.d. –Scholen en dagopvang minderjarigen –Kantoorgebouwen en hotels (> 1500 m2) –Winkelcentra (> 1000 m2 > 5 winkels) –Winkel met supermarkt (>2000 m2) –Kampeer- en verblijfsterreinen (> 50 pers) –Andere gebouwen met veel personen

7 (Beperkt) kwetsbare objecten Beperkt kwetsbare objecten –Verspreid liggende woningen –Dienst- en bedrijfswoningen –Kantoorgebouwen (< 1500 m2) –Hotel en restaurants (<1500 m2) –Winkels –Sport, kampeer en recreatieterreinen <50p –Bedrijfsgebouwen –Hoge infrastructurele waarde –Equivalente objecten (artikel 1 sub h) Bevoegd gezag mag volgens toelichting beperkt kwetsbare objecten behandelen als kwetsbare

8 Plaatsgebonden risico Risico op een plaats buiten een inrichting uitgedrukt als de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof of bestrijdingsmiddel betrokken is. Plaatsgebonden risico (PR): 10-6 is grenswaarde en richtwaarde Grenswaarde geldt voor kwetsbare objecten. Richtwaarde geldt voor beperkt kwetsbare objecten

9 Afstand houden Artikel 4 en 5 Bevi: kernbepalingen Voldoen aan grenswaarde (=10-6 contour plaatsgebonden risico) Binnen de 10-6 contour van de Bevi- inrichting geen kwetsbare objecten Nieuwe situaties: geen (geprojecteerde) kwetsbare objecten binnen de 10-6 contour Bestaande situaties: –Kwetsbare objecten binnen de 10-5 contour: binnen 3 jaar saneren (urgent) –Kwetsbare objecten binnen de 10-6 contour voor 1-1-2010 saneren

10 Categoriale inrichtingen Categoriale inrichtingen: (artikel 4 lid 5) –Standaardbenadering; geen QRA –Vaste afstandseisen (Revi) Dit geldt voor: –LPG-tankstations doorzet < 1500 m3 –Bepaalde CPR 15 inrichtingen –Ammoniakkoelinstallaties (< 10 ton NH3) let op voetnoten! –Door de minister aangewezen categorieën –90% IS CATEGORIAAL!

11 Afstandstabel LPG-station REVI DoorzetAfstand vulpunt Afstand reservoir Afstand afleverzuil Tot 1500 m 2 110 m2515 Tot 1000 m 2 45 m2515 DoorzetAfstand vulpunt Afstand reservoir Afstand afleverzuil Tot 1500 m 2 25 m15- Afstand 1: 10 -5 Afstand 2: 10 -6

12 Kwetsbaar object bij afleverzuil

13 Vulpunt en ondergrondse tank

14 Groepsrisico!

15 Bleve bij LPG-tank

16 Niet-categoriale inrichtingen Niet-categoriale inrichtingen: –Geen standaardbenadering –QRA; geen vaste afstandseisen Dit geldt voor: -BRZO-inrichtingen -Bepaalde CPR 15 inrichtingen -Ammoniakkoelinstallaties (> 10 ton NH3) -Inrichting met vervoersgebonden opslag van gevaarlijke stoffen -LPG-tankstations (> 1500 m3) -Spoorwegemplacementen -Door de Minister aangewezen categorieën

17 Bestaande en nieuwe situaties Bestaande situaties: –Aanwezigheid kwetsbare objecten binnen de 10-5 of 10-6 contour van Bevi-inrichting –Vastgesteld bestemmingsplan op grond waarvan bouw kwetsbare objecten is toegelaten –Dus saneringssituatie!

18 Bestaande situaties kwetsbare objecten: sanering binnen 3 jaar beperkt kwetsbare objecten: geen sanering maar wel motivatie! 10 -6 10 -5 kwetsbare objecten: sanering vóór 2010

19 Bestaande en nieuwe situaties Nieuwe situaties: –Aanvraag Wm-vergunning Bevi-inrichting –Aanvraag wijzigings/revisievergunning Bevi-inrichting (als PR verslechtert!) –Vaststelling besluit Wet Ruimtelijke Ordening of Woningwet, o.a.: Vaststelling en herziening bestemmingsplan Goedkeuring bestemmingsplan door GS Uitwerking en wijziging bestemmingsplan Vrijstelling bestemmingsplan

20 Nieuwe situaties geen kwetsbare objecten * uitzondering: Tijdelijk 3 jaar toegestaan indien.. Na afweging GR (etc.) toegestaan 10 -6 10 -5 geen beperkt kwetsbare objecten *

21 Inwerkingtreding besluit Bevi is 27-10-2004 in werking getreden Inwerkingtreding gaat gefaseerd Besluit van 7 oktober 2004 geeft aan welke artikelen (Staatsblad 2004, nr. 521) wel/niet van kracht zijn

22 Inwerkingtreding Besluit Bevi Artikel 17: urgente sanering (binnen 3 jaar) geldt voor: –BRZO-inrichtingen –Alle LPG tankstations Artikel 18: sanering vóór 1-1-2010 geldt voor: –BRZO-inrichtingen –Categoriale inrichtingen: LPG-tankstations < 1500 m3 CPR 15 inrichtingen (bepaalde voorwaarden) Ammoniakkoelinstallaties (< 10 ton) Door de Minister aangewezen categorieën –Afstandseisen bestaande categoriale inrichtingen echter nog in onderzoek

23 Waar moet een handhaver op letten? Handhaver komt vaker bij een bedrijf dan vergunningverlener Handhaver kan ontwikkelingen in en nabij het bedrijf in de gaten houden Belangrijk is terugkoppeling en samenwerking met vergunningverlener en RO

24 Handhaving LPG-tankstation Informatie opvragen over doorzet LPG: is de doorzet laatste jaar groter geweest dan vergunde doorzet? (Accountantsverklaring) Illegale bebouwing in nabije omgeving (aanbouw aan bestaande bouw; overschrijding 10-6 contour) Bedrijfswoning bij LPG-tankstation: door wie bewoond? Kampeer- en recreatieterreinen in nabijheid: uitbreiding naar > 50 personen?

25 Handhaving CPR 15 opslagplaats Hoeveelheid opgeslagen stoffen: onder of boven 10 ton? –Indien altijd onder 10 ton, maar nu erboven: valt onder Bevi! Lossen en laden van zeer vergiftige stoffen in open lucht –Indien > 100 x, dan QRA en geen vaste afstandseisen

26 Handhaving –vervolg CPR 15 Vloeroppervlak groter of kleiner dan 2500 m2 per opslagplaats? Heeft uitbreiding van oppervlak opslag plaatsgevonden? Is deze uitbreiding vergund? –> 2500 m2 dan gelden vaste afstandseisen niet meer en is QRA verplicht Heeft afgelopen jaar opslag van brandbare stikstofverbindingen (stikstofgehalte > 1,5 gewichtsprocent) van totaalhoeveelheid plaatsgevonden? –Vaste afstandseisen gelden niet meer; QRA verplicht zie risico-analyse methodiek CPR 15 bedrijven –Bijv. nitro- en aminoverbindingen, –Bijv. brandbare stikstofverbindingen met amine, cyanide, cyaanhydrine, aniline en isocyanaat

27 Handhaving Ammoniakkoelinstallatie Hoeveelheid ammoniak groter of kleiner dan 400 kg? –Groter dan 400 kg: valt onder Bevi Hoeveelheid ammoniak groter of kleiner dan 10 ton? –Groter dan 10 ton: QRA verplicht, vaste afstandseisen gelden niet meer Buiten geplaatste ammoniak- vloeistofleidingen met diameter groter dan DN 50? –QRA verplicht (?)

28 Bekende vragenLPG LPG doorzet vastleggen -Hoe kun je LPG-doorzet achterhalen? -accountantsverklaring van de afgelopen jaren -door middel van de accijnsafdracht -Wat indien de pomphouder niet wil meewerken -gegevens vorderen (5.16 en 5.20 awb) Vervolgens doorzet via ambtshalve wijziging of intrekking vastleggen -steun van VROM?

29 Verplaatsen vulpunt Is het mogelijk om het vulpunt te verplaatsen zodat een kwetsbaar object niet meer binnen de 10-5 contour valt? De afstand wordt door de vulpuntverplaatsing dus meer dan 25 meter In principe wel echter: -risico’s voor KO’s binnen de 10-6 mogen niet toenemen -er mogen geen KO’s binnen de 10-6 bijkomen -geen “uitwisseling” -let op groepsrisico! Let op: Geen recht meer op schadevergoeding!

30 Bekende vragen ammoniak Mag je de afstandentabel wel gebruiken bij leidingen dikker dan 50 mm? Voetnoot bij tabel, tabel alleen gebruiken bij leidingen onder de dn 50. formeel dus probleem bij dikkere leidingen) Indien pompdebiet kleiner dan 2 kg/sec mag de tabel toch gebruikt worden. vraag en antwoord op de InfoMilsite

31 Bekende vragen ammoniak Mag de tabel gebruikt worden wanneer er geen pompbeveiliging aanwezig is. Neen, formeel moet er dan een QRA gemaakt worden. Dit is echter onwenselijk. Bevoegd gezag moet erop aandringen dat deze pompbeveiliging toch aangelegd wordt wordt

32 Bekende vraag CPR Vallen inrichtingen waar uitsluitend irriterende en/of schadelijke stoffen worden opgeslagen wel onder het BEVI? Formeel wel, Bevi gaat uit van de WMS definitie (artikel 1 lid 1 onder h) de PGS 15 gaat uit van de definitie in de ADR, schadelijk en irriterend zijn hier geen categorie. VROM moet nog besluiten of het RIVM een aparte afstandentabel moet opstellen voor voorkomende gevallen.

33 Handhaving Handhaving van Bevi noodzakelijk! Situatie bij bedrijven dynamisch –Belangrijk om ontwikkelingen te blijven volgen door middel van handhaving –Grens tussen wel/ niet QRA soms klein HANDHAVERS: SUCCES!!


Download ppt "VOORLICHTING BEVI IPO-VOORLICHTINGSBIJEENKOMST Voorlichting over Besluit externe veiligheid inrichtingen aan handhavers Leon Hermans."

Verwante presentaties


Ads door Google