De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Don Berghuijs directeur veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en voorzitter stuurgroep transport en veiligheid Startconferentie 25 maart 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Don Berghuijs directeur veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en voorzitter stuurgroep transport en veiligheid Startconferentie 25 maart 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Don Berghuijs directeur veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en voorzitter stuurgroep transport en veiligheid Startconferentie 25 maart 2010

2

3

4

5

6

7 Veiligheidsregio •Risico inventarisatie •Besluit externe veiligheid inrichtingen adviesrol voor de gemeenten •Risico communicatie •Incidentbestrijding

8 Doelen jaar van transport en veiligheid •Verbetering (voorbereiding op) rampbestrijding door samenwerking vier veiligheidsregio's en provincie; •Veiligheidszones langs transportassen voor vervoer van gevaarlijke stoffen ruimtelijk borgen; •Inwoners van Zuid-Holland informeren over transportrisico's, de overheidsmaatregelen ter beperking risico's en handelingsperspectief bij ongeval met gevaarlijke stoffen; •Inwoners van Zuid-Holland informeren over plannen om het transport van gevaarlijke stoffen veiliger te maken; •Samenwerking met de rijksoverheid bij het oplossen van veiligheidsknelpunten als gevolg van vervoer van gevaarlijke stoffen door dichtbevolkte gebieden (denk aan spoortransport door Drechtsteden, Gouda en Rotterdam).

9 Vier gezamenlijke projecten •Incidentscenario •Scheiding bron en kwetsbare objecten •Risicocommunicatie •Rampenoefening

10 Incident scenario

11 Project Incidentscenario De doelstelling van het project Incidentscenario is tweeledig: •Inschatting maken van de consequenties en de te nemen voorbereidende maatregelen. •Meer inzicht verkrijgen in de bovenregionale risico’s De afgeleide doelstellingen zijn: •Input leveren voor een bovenregionale rampenoefening (veerkracht en anticipatie) •Het opdoen van ervaring t.b.v. het opstellen van een regionaal risicoprofiel en de provinciale risicokaart. Product: Bovenregionaal incidentscenario

12

13 Scheiding transport en kwetsbare functies Doelen: •Robuust netwerk voor vervoer van gevaarlijke stoffen in Zuid- Holland. •Aangewezen gebieden voor concentratie van de risicovolle industrie goed ontsloten. •Het oplossen en voorkomen van externe veiligheidsknelpunten. •Duidelijkheid over de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden langs weg, spoor en water in verband met externe veiligheid (waar wel gevolgen en waar niet). •Vrijgekomen ruimte voor de ruimtelijke ontwikkeling

14

15 Risicocommunicatie Doelen: •vergroten van het (risico-)bewustzijn en de zelfredzaamheid door transport en opslag van gevaarlijke stoffen. •bewustwording eigen verantwoordelijkheid bij calamiteiten en noodsituaties (en de voorbereiding op dergelijke situaties); •bewust maken van de beschikbare informatie over risico’s van het transport en opslag van gevaarlijke stoffen; •Inzicht geven in de voorbereidingen en maatregelen die de overheid en hulpdiensten treffen; •Inwoners een concreet handelingsperspectief bieden bij ongevallen rondom transport en opslag van met gevaarlijke stoffen (bevorderen zelfredzaamheid).

16 Resultaten project risicocommunicatie •Kant en klare teksten voor bewoners over risico’s van transport en opslag van gevaarlijke stoffen inclusief concrete handelingsperspectieven; •Q&A’s voor gemeenten en andere overheden ter ondersteuning van de risicocommunicatie richting burgers; •Risicocommunicatie op natuurlijke ‘aanhaak’momenten; •Website met compleet informatieoverzicht.

17

18 Bovenregionale oefening Kern van het project •Organisatie van een bovenregionale oefening op basis van het project bovenregionaal incidentscenario •Bewustwording bij bestuurders van taken en verantwoordelijkheden en mogelijkheden •Stimuleren van de bovenregionale samenwerking

19 pro-actie scheiding bron en kwetsbare objecten (Basisnet) Incident scenario Rampenoefening Risico-communicatie Burgers Programma communicatie startconferentie en bestuurlijke conferentie Samenhang van de projecten

20 Veiligheidsberaad Zuid- Holland Ambtelijke stuurgroep o.l.v. Don Berghuijs Programma organisatie en communicatie Project 1: Incident scenario Project 2: Scheiding transport GS en gevoelige functies Project 3: Risicocommunicatie en zelfredzaamheid Project 4: Bovenregionale oefening

21 Vragen? De programma-organisatie transport en veiligheid Zuid-Holland is bereikbaar via transportenveiligheid@pzh.nl Telnr: 070 – 441 8469

22


Download ppt "Don Berghuijs directeur veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en voorzitter stuurgroep transport en veiligheid Startconferentie 25 maart 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google