De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KERNINSTRUMENTEN RijkOmgevingsvisie Programma AMvB Instructies Projectbesluit Omgevingsvergunning ProvincieOmgevingsvisie Programma Verordening Instructies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KERNINSTRUMENTEN RijkOmgevingsvisie Programma AMvB Instructies Projectbesluit Omgevingsvergunning ProvincieOmgevingsvisie Programma Verordening Instructies."— Transcript van de presentatie:

1 KERNINSTRUMENTEN RijkOmgevingsvisie Programma AMvB Instructies Projectbesluit Omgevingsvergunning ProvincieOmgevingsvisie Programma Verordening Instructies Projectbesluit Omgevingsvergunning GemeenteOmgevingsvisie Programma Omgevingsplan Omgevingsvergunning 1.Omgevingsvisie 2.Programma 3.Decentrale regelgeving 4.Algemene rijksregels 5.Omgevings- vergunning 6.Projectbesluit

2 KERNINSTRUMENTEN 1.Omgevingsvisie Samenhangend strategisch plan over de fysieke leefomgeving. 2.Programma Pakket van beleidsvoornemens en maatregelen die dienen om omgevingswaarden of doelen in de fysieke leefomgeving te bereiken en daaraan te voldoen. 3.Decentrale regelgeving Omgevingsplan gemeente Waterschapsverordening Omgevingsverordening provincie

3 KERNINSTRUMENTEN 4.Algemene rijksregels voor activiteiten in de fysieke leefomgeving 5.Omgevingsvergunning Initiatiefnemer kan via één aanvraag bij één loket voor het geheel van activiteiten toestemming verkrijgen. 6.Projectbesluit Generieke regeling voor besluitvorming over projecten met een publiek belang volgens de “sneller en beter”-aanpak (hierin gaan op onder meer: tracébesluit, inpassingsplan). + ondersteunende instrumenten: procedurebepalingen, regelingen voor toezicht en handhaving

4 KERNINSTRUMENTEN Omgevingswaarde: bepaald voor de fysieke leefomgeving of een onderdeel daarvan: a)De gewenste staat of kwaliteit b)De toelaatbare belasting door activiteiten c)De toelaatbare concentratie of depositie van stoffen Meetbaar of berekenbare eenheden of anderszins objectieve termen

5 KERNINSTRUMENTEN Omgevingsvisie: Plicht voor Rijk, provincie én gemeente (TK) Politiek bestuurlijk document Integrale visie fysieke leefomgeving voor de lange termijn: breder dan huidige structuurvisie Geen optelsom van sectorale beleidsvisies (!) Geen geldingsduur, geen inhouds- en vormvereisten Geen bezwaar en beroep (maar: participatie) Geen juridische doorwerking naar andere overheden (wel zorgvuldigheids- en motiveringsbeginsel)

6 KERNINSTRUMENTEN Omgevingsplan: Overeenkomsten huidig bestemmingsplan: regels voor het toekennen van functies aan locaties Breder: ook andere regels op terrein fysieke leefomgeving Niet meer alleen “een goede ruimtelijke ordening”, maar ook milieu, natuur, cultureel erfgoed, bomen, welstand... (integraliteit) Doel: één gebiedsdekkende regeling per gemeente (TK) Twee routes voor mogelijk maken projecten die strijdig zijn: aanpassing omgevingsplan of omgevingsvergunning afwijkactiviteit Binnenplanse omgevingsvergunning vervalt, maar omgevingsplan kan wel beoordelingsregels bevatten voor afwijkactiviteiten (preventieve toets) Houdbaarheidsdatum verdwijnt: flexibel, uitnodigingsplanologie, lagere lasten (maar: omgevingsvergunningen wel te integreren < 5 jaar)

7 KERNINSTRUMENTEN Omgevingsvergunning: Borduurt voort op Wabo Met een langere lijst: enkele vergunningstelsel geïntegreerd (ontgrondingen, Natura 2000 activiteit, Flora en fauna activiteit) Enkele vergunningplichtige activiteiten uit Wabo verdwijnen onder de Ow (o.a. aanlegactiviteiten, slopen, kappen) en let op: omgevingsplan bevat geen vergunningenstelsels Indien regulering gewenst c.q. niet rechtstreeks toegestaan: omgevingsvergunning afwijkactiviteit Reguliere of uitgebreide procedure voor afwijken? (Amvb) Tijdig afwegen of meer activiteiten rechtstreeks worden toegestaan Onlosmakelijkheidsvereiste losgelaten, gefaseerde aanvraag mogelijk Lex silentio positivo afgeschaft (maar wel dwangsom niet tijdig beslissen!) Omgevingsvergunning treedt in werking 2 weken na bekendmaking (EK 4 weken)

8 AMvB’s −Omgevingsbesluit −Besluit kwaliteit leefomgeving −Besluit activiteiten leefomgeving −Besluit bouwwerken in de leefomgeving

9 IMPACT GEMEENTEN Organisatie Werkprocessen Medewerkers Informatie en ICT

10 https://www.youtube.com/watch?v=cw6y4XBPfO0 WINST VOOR DE BURGERS


Download ppt "KERNINSTRUMENTEN RijkOmgevingsvisie Programma AMvB Instructies Projectbesluit Omgevingsvergunning ProvincieOmgevingsvisie Programma Verordening Instructies."

Verwante presentaties


Ads door Google