De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie aan de raad 6 april 2011 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Door Marion Looijen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie aan de raad 6 april 2011 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Door Marion Looijen."— Transcript van de presentatie:

1 Informatie aan de raad 6 april 2011 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Door Marion Looijen

2 Wettelijk kader - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Stb. 2008, 496) - de Invoeringswet Wabo - het Besluit omgevingsrecht (Bor) -Taken en bevoegdheden -Vergunningvrij bouwen -Inhoud vergunningen -Te verbinden voorschriften -Tijdelijke vergunning -Kwaliteitseisen handhaving - de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) -Indieningsvereisten

3 Doelen Wabo -minder administratieve lasten voor bedrijven en burgers -betere dienstverlening door de overheid aan bedrijven en burgers -project van de aanvrager centraal -kortere procedures: één besluit, één rechtsgang -geen tegenstrijdige voorschriften

4 Gevolgen - Veel hetzelfde (inhoud) - Veel anders (procedure en begrippen) - BouwvergunningOmgevingsvergunning voor de activiteit bouwen -ProjectbesluitOmgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan met ruimtelijke onderbouwing (projectprocedure) - Bijgebouw, aanbouwBijbehorend bouwwerk - Zijtuin, tuinAchtererfgebied - Vooral veel veranderingen voor gemeenten en ICT (m.n. proces) - Meer bouwen zonder vergunning

5 Samengevoegde vergunningen (25) 22 toestemmingen zijn samengevoegd, o.m.: - Bouwvergunning (Ww) - Oprichten/veranderen van een inrichting (Wm) - Wijzigen of slopen monument (Mon.wet 1988) - Afwijkingen en ontheffingen bestemmingsplan (Wro) - Lokale vergunningen (opslag, uitweg, kap, reclame etc) Enkele aanhakende vergunningen (samenloop) -Ontheffing Flora & Fauna -Vergunning natuurbeschermingswet -Ontheffing provinciale milieuverordening

6 Niet in de Wabo opgenomen – Wet bodembescherming (melding saneringsvoornemen, ontheffing) – WVO-vergunning directe lozingen – Grondwateronttrekkingen – Ontheffing keur waterschap – Wet geluidhinder: besluit hogere waarden – Drank & horecavergunning – Huisvestingswet: huisvestingsvergunning, onttrekkings- en splitsingsvergunning

7 Vergelijking Een bouwvergunningEén omgevingsvergunning voor de activiteiten: -Bouwen bouwwerk -Afwijking bestemmingsplan -Kappen van een boom -Uitwegen Een ontheffing van het bestemmingsplan Een kapvergunning Een uitritvergunning Bouwvergunning en ontheffing vormen één besluit, maar kapvegunning en uitritvergunning kennen beide een eigen procedure Eén aanvraag op één formulier met één procedure en één rechtbeschermings- procedure Vóór de WaboNa de Wabo

8 Klant is koning Aanvrager is verantwoordelijk voor een tijdige en juiste aanvraag In delen: niet alles in een keer. – aanvrager bepaalt welke (deel) activiteiten hij aanvraagt – maar “onlosmakelijke” activiteiten moeten samen Gefaseerd: niet alles tegelijk – de aanvrager moet in fase 1 al het einddoel aangeven. – de eerste en tweede fase vormen samen één vergunning en treden dan ook samen in werking. – activiteit bouwen moet in 1 fase.

9 Indiening aanvraag -Activiteiten -Onlosmakelijke verbondenheid -Aanvraag wordt ingediend bij college van gemeente waar de activiteit in hoofdzaak zal worden uitgevoerd. -Aanvraag wordt ingediend via het Omgevingsloket Online (OLO) of schriftelijk -Rol vooroverleg / vergunningcheck

10 Indieningsvereisten

11 Bevoegd gezag In beginsel college van B&W (artikel 2.4 lid 1 Wabo, behoudens lid 2 t/m 5) Procedureel en inhoudelijk verantwoordelijk Draagt zorg voor tijdig verkrijgen benodigde adviezen en verklaringen – Bindend advies: waterschap over indirecte lozingen op riool – Voor overige adviezen gemotiveerd afwijken mogelijk (art. 3:50 Awb) Aangewezen bestuursorgaan: verklaring van geen bedenkingen (vvgb) verplicht – Gemeenteraad bij “afwijken bestemmingsplan met ruimtelijke onderbouwing” – Ministerie EL&I bij Flora- & Faunawet (aanhaken) – Provincie bij Natuurbeschermingswet (aanhaken) Soms is GS of rijk bevoegd gezag – IPPC en BRZO-inrichtingen – (oude) projectbesluiten Wro – overgangsregeling provinciale bedrijven (tot 1-1-2012) Belast met toezicht op naleving

12 Reguliere procedure (1) Onder de reguliere procedure vallen: Bouwvergunning Binnen- en buitenplanse (!) ontheffingen Wro Aanlegvergunning Melding wet milieubeheer (uitbreiding, B-inrichtingen) Lokale toestemmingen (o.a. kapvergunning) Vergunning treedt na publicatie in werking. Uitzonderingen: Vergunning van rechtswege (lex silencio positivo) Als bevoegd gezag dat aangeeft (meestal bij kap- en sloopvergunning) Als voorlopige voorziening wordt gevraagd

13 Reguliere procedure (2) Vooroverleg Behandeling door de overheid Verlenging Bezwaar & Beroep Niet verplichtMax 8 weken Max 6 weken Definitieve aanvraag Lex silencio: vergunning van rechtswege

14 Uitgebreide procedure (1) Is van toepassing bij: Milieuvergunningen (ook Mijnbouwwet) Als verklaring van geen bedenkingen nodig is: afwijken bestemmingsplan met ruimtelijke onderbouwing (projectprocedure), Flora- en Faunawet, Natuurbeschermingswet Tijdelijke ontheffing Wro Rijksmonumenten Verschillen met de reguliere procedure: De beslistermijn is niet fataal Er is geen bezwarenfase, maar meteen beroep De omgevingsvergunning treedt pas in werking na de beroepstermijn

15 Uitgebreide procedure (2) Vooroverleg Behandeling door de overheid VerlengingBeroep Niet verplichtMax 26 weken Max 6 weken Definitieve aanvraag Publicatie ontwerp: 6 wk ter inzage

16 Ruimtelijke ordening – gevolg 1 Over naar de reguliere procedure: – Binnenplanse ontheffingen – Buitenplanse ontheffingen (kruimelgevallenlijst) – Aanlegvergunningen Over naar de uitgebreide procedure: – Afwijken bestemmingsplan met ruimtelijke onderbouwing (projectprocedure) – Tijdelijke ontheffing Wat blijft: – BP blijft toetsingskader, m.u.v. vergunningsvrij art. 2, bijlage II Bor – Wijzigings- en uitwerkingsregels uit BP blijven

17 Ruimtelijke ordening – gevolg 2 Aanpassing bestemmingsplannen (begrippen, systematiek) Procedure-afspraken VVGB (Raad) - Lijst met categorie van gevallen of per verzoek beoordelen? - Verplicht of vrijwillige raadpleging, in welke vergadering? - Werkcommissie? - Ontwerp vvgb op te stellen door B&W? Beleidsregel kruimelgevallen (B&W) Overgangsrecht: Aanvraag ingediend voor 01-10-2010 wordt nog afgewerkt conform oude recht.

18 Regionale uitvoeringsdiensten RUD’s -Gemeente en provincie richten RUD samen op, regie bij provincie -Basisgedachte: Regio’s gelijk aan veiligheidsregio’s (afwijken mogelijk) -Bestuursorganen blijven verantwoordelijk, RUD ondersteunt -Wabo loket bij gemeenten en provincies -Basistakenpakket RUD m.n. milieuvergunningen -Bestuursorganen kunnen meer taken overdragen aan RUD -RUD’s uiterlijk 1 januari 2012 operationeel -Kwaliteitseisen vergunningverlening en handhaving -Verbeterde dienstverlening

19 Wro: coördinatieregeling (1) Aanleiding: - Wens EW tot renovatie en uitbreiding van 4 flats aan de Schaepmanlaan - 30 maart 2010: positief principebesluit B&W (omwille van tijdswinst niet mee laten lopen met actualisatietraject bestemmingsplannen) - Aanvullende onderzoeken uitgevoerd en advisering welstand - Voorontwerp bestemmingsplan opgesteld; - Raadsbesluit toepassing coördinatieregeling voor vervolgtraject?

20 Wro: coördinatieregeling (2) Doelstelling: Versnellen procedures en vereenvoudigde afdoening Wettelijke grondslag: Wet ruimtelijke ordening (Wro), afdeling 3.6, artikelen 3.30 – 3.32 Toelichting: - Verwerken reacties inspraakfase bestemmingsplan en toetsen op juistheid en volledigheid aanvraag omgevingsvergunning - Omgevingsvergunning en ontwerpbestemmingsplan gaan gelijktijdig in procedure - Na ontwerpfase ook definitieve besluiten - Vergroten duidelijkheid en samenhang tussen plan en concrete uitvoering - Na zienswijze eerste en enige beroepsinstantie Raad van State - Raadsbesluit tot van toepassing verklaren van deze regeling nodig

21 Vragen? Dank voor uw aandacht!


Download ppt "Informatie aan de raad 6 april 2011 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Door Marion Looijen."

Verwante presentaties


Ads door Google