De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Frans Tonnaer Sheet Frans Tonnaer Sheet veranderende maatschappij veranderende overheid Veranderend omgevingsrecht door Frans Tonnaer 1 Sheet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Frans Tonnaer Sheet Frans Tonnaer Sheet veranderende maatschappij veranderende overheid Veranderend omgevingsrecht door Frans Tonnaer 1 Sheet."— Transcript van de presentatie:

1 Frans Tonnaer Sheet Frans Tonnaer Sheet veranderende maatschappij veranderende overheid Veranderend omgevingsrecht door Frans Tonnaer 1 Sheet

2 Frans Tonnaer Sheet Frans Tonnaer Sheet  Centrale uitgangspunten Omgevingswet:  Bestuurlijke en ambtelijke cultuurverandering stimuleren  Meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor initiatiefnemers  Vertrouwen tussen overheid en burgers centraal stellen  Bestuur en ambtenaren moeten 'verbinders' worden  Transitie naar een duurzame samenleving stimuleren Centrale uitgangspunten Omgevingswet 2 Sheet

3 Frans Tonnaer Sheet Frans Tonnaer Sheet  Snelle en ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen vragen veranderingen rol overheid  Individualisering, mobilisering, informatisering, kennisdemocratisering, flexibilisering arbeid, meer mondigheid burgers, egalisering, etc.  Horizontalisering van maatschappelijke gezagsverhoudingen in gezin, school, kerk, werk, verenigingsleven, etc.  Gelijkwaardigheid en wederkerigheid verhoudingen: netwerksamenleving Maatschappelijke horizontalisering 3 Sheet

4 Frans Tonnaer Sheet Frans Tonnaer Sheet  Verticale gezagsverhouding overheid – burgers (systematische ongelijkheid) botst met horizontalisering maatschappelijke verhoudingen  Strikte regels/wetten: opgevat als manifestaties van georganiseerd wantrouwen van overheid in burgers  Omgevingswet: 'paradigmawisseling' noodzakelijk (anders denken en doen, anders met elkaar omgaan)  Oplossing spanning: wederkerigheid in verticale relatie / netwerken overheid – maatschappij 'positief verbinden'  Wederkerigheid (positieve verbinding) aan inputkant (planning) en outputkant (besluitvorming) van het systeem  Intensieve burgerparticipatie: burgers maken de plannen, overheid helpt  Vergunningverlening: overheidsparticipatie: initiatiefnemers vragen aan, overheid helpt Horizontaal botst met verticaal

5 Frans Tonnaer Sheet Frans Tonnaer Sheet  Vertrouwen als basis  Vrijheid als doel  Verbinden als middel De drie V's: Vertrouwen, Vrijheid en Verbinden 5 Sheet verbinden vertrouwen vrijheid

6 Frans Tonnaer Sheet Frans Tonnaer Sheet 'Overheidsparticipatieladder'  Reguleren  Regisseren  Stimuleren  Faciliteren  Loslaten  Bestuur moet participatieladder zo min mogelijk beklimmen!  Regels kunnen bestuur 'trap op' dwingen (b.v. Europese milieurichtlijnen, nationale regelingen natuur, water, milieu)  Ook omstandigheden: bestaanszekerheid – bestaanskwaliteit (verstand)  Maar regels bieden vaak meer mogelijkheden dan verondersteld (creativiteit) Vrijheid: loslaten met verstand en creativiteit 6 Sheet

7 Frans Tonnaer Sheet Frans Tonnaer Sheet  Nieuwe Omgevingswet is grote operatie van Rijk  40 wetten geheel of gedeeltelijk in Omgevingswet geïntegreerd; van 120 amvb's blijven er nog maar vier over  Ook ingrijpende gevolgen voor gemeenten, provincies en waterschappen (van 50.000 naar ca. 400 'bestemmings'plannen)  Gevolgen voor de ambtelijke cultuur: andere manier van werken en omgaan met burgers en bedrijven: meedenken i.p.v. tegendenken  Gevolgen voor de bestuurlijke cultuur: integraal denken, meer initiatief aan 'de markt' laten: verbinden i.p.v. binden  Nu al op vooruit te lopen (actie "nu al eenvoudig beter") Omgevingswet: grote operatie Rijk 7 Sheet

8 Frans Tonnaer Sheet Frans Tonnaer Sheet Creatief omgaan met regels

9 Frans Tonnaer Sheet Frans Tonnaer Sheet  Motto Omgevingswet: 'Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit'  Doel Omgevingswet (art. 1.3): met oog op duurzame ontwikkeling  Bereiken en in stand houden veilige en gezonde leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit (People, Planet)  Doelmatig beheer, gebruik en ontwikkeling leefomgeving (Profit)  Doel integratieproces van omgevingswetgeving: (vier x ver's)  Vermindering complexiteit omgevingsrecht  Versterking samenhang in beleid, besluitvorming en regelgeving  Vergroting bestuurlijke afwegingsruimte decentraal bestuur  Versnelling en verbetering besluitvorming over projecten Motto en doel Omgevingswet 9 Sheet

10 Frans Tonnaer Sheet Frans Tonnaer Sheet  Omgevingsvisie samenhangend strategisch beleid: wezenlijke keuzen vastleggen voor langere termijn m.b.t. leefomgeving  Hoofdzaken voorgenomen ontwikkeling, gebruik en beheer grondgebied en hoofdzaken integrale beleid fysieke leefomgeving  Hierin grote lijnen leegstandsbeleid te verwerken (= aandachtspunt)  Basis voor uitvoeringsprogramma's, omgevingsplan en andere besluiten (bijv. functietransformatie programma?)  Biedt mogelijkheid tot intensieve burger- participatie (inputkant) (ervaring: Meerssen)  Bevolking vroeg betrekken bij gemeentelijk transformatiebeleid! Gemeentelijke omgevingsvisie 10 Sheet

11 Frans Tonnaer Sheet Frans Tonnaer Sheet  Omgevingsplan: samenhangend operationeel beleid voor de middellange termijn; burgers bindende regels  Uitgangspunt: verplicht plan voor gehele grondgebied gemeente, maar ook samenhangende deelplannen mogelijk  Opvolger bestemmingsplan, maar breder: omvat alle locatie- en functiegebonden regels en vergunningsvereisten  Meer flexibiliteit (dan bpl.):  Delegatie planvaststelling/-wijziging aan B&W  Maatwerkvoorschriften en gelijkwaardigheid  Doel- i.p.v. middelvoorschriften  Uitnodigingsplanologie/organische ontwikkeling  Dilemma: open/flexibiliteit versus gesloten/rechtszekerheid  Model: vier varianten  Diverse experimenten in het land: bij leegstand veel flexibiliteit inbouwen en doel voor ogen houden (bijv. Oldenzaal) Omgevingsplan 11 Sheet

12 Frans Tonnaer Sheet Frans Tonnaer Sheet  Omgevingsvergunning nog ruimer dan in Wabo; ook natuur en water  Aanwijzing (ruime categorie) vergunningsplichtige activiteiten in wet  Ook vergunningsplichtige activiteiten uit lokale verordeningen (in omgevingsplan regelen)  Ruime mogelijkheid om bij vergunning af te wijken van omgevingsplan (criteria in plan en Amvb)  Dus bijvoorbeeld in omgevingsplan criteria voor vergunningverlening t.b.v. transformatie leegstaand (maatschappelijk) vastgoed  Begrip 'inrichting' wordt losgelaten: 'activiteiten'  Initiatiefnemer staat centraal, actieve rol adviseur; 'kleine PPS' Omgevingsvergunning (I) 12 Sheet

13 Frans Tonnaer Sheet Frans Tonnaer Sheet  Reguliere (korte) procedure van toepassing met bezwaar en beroep  Voor grotere projecten: van burgerparticipatie naar overheids- participatie!  Wat betekent hier 'vrijheid voor initiatiefnemers' in de praktijk?  Outputgerichte aanpak: vroege inbreng initiatiefnemer(s) en derden- belanghebbenden in procedure en uitkomst  Omgevingsvergunning als 'tripartite-verbond'!  En dat vergt forse cultuurverandering in heel wat gemeenten!  De nieuwe wet gaat dat mogelijk maken: kan ook nu al eenvoudig beter  Omgaan met leegstand als Chw-pilot? Omgevingsvergunning (II) 13 Sheet

14 Frans Tonnaer Sheet Frans Tonnaer Sheet 14 Sheet Dank voor uw aandacht!


Download ppt "Frans Tonnaer Sheet Frans Tonnaer Sheet veranderende maatschappij veranderende overheid Veranderend omgevingsrecht door Frans Tonnaer 1 Sheet."

Verwante presentaties


Ads door Google