De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Plan van aanpak’ Omgevingsplan Leudal 20 april 2015 Frans Tonnaer/Hans van Zitteren Presentatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Plan van aanpak’ Omgevingsplan Leudal 20 april 2015 Frans Tonnaer/Hans van Zitteren Presentatie."— Transcript van de presentatie:

1 ‘Plan van aanpak’ Omgevingsplan Leudal 20 april 2015 Frans Tonnaer/Hans van Zitteren Presentatie

2  Spoorboekje  Vertrek : offerte PvA 1.Wat willen we – doel? 2.Hoe vorm te geven – inhoud? 3.Hoe te bereiken – proces?  Vervolg : follow-up?

3 1. Doel Leudal?  Nieuwe wind in Leudal – het stimuleren en structureren van de ontwikkelingen in het buitengebied. Transitie van overwegend agrarische bedrijven naar met het agrarische bedrijf gecombineerde andere functies en niet-agrarische functies die in de plaats komen van de agrarische bedrijven. – Nieuwe rol gemeente (eenvoudig en beter faciliteren)  Hoe gaan we dit regelen? – Forse deregulering inclusief daarbij behorend beleid en flexibilisering bestemmingsplannen – In plaats van herzien van straks verouderde instrumenten, toekomstbestendig werken – Kostenbesparing naar de toekomst  Klaar voor de toekomst – In 2018 moet gewerkt worden overeenkomstig Omgevingswet – Leudal sorteert voor: toekomstgericht – Nu al de voordelen – Mogelijk bijstelling vereist in loop van traject of na afloop

4 1. Doel Leudal?  Fors vermindering van regels, procedures en lasten  Kritisch op huidige regels: buiten bestaande kaders denken (vernieuwing)  Een flexibele regeling voor gebiedsontwikkeling  Betere samenhang tussen regels (integraal plan)  Meer transparantie (één loket)  Duidelijke leesbaarheid en raadpleegbaarheid  Wijzigingen op efficiëntere wijze doorvoeren

5 1.Basis voor doel  Crisis- en herstelwet – 10e tranche maakt vooruitlopen op Omgevingswet mogelijk  Omgevingswet – Wetsvoorstel in behandeling bij Tweede Kamer – Daarna behandeling in Eerste Kamer – Tot slot implementatie/ invoering – Inwerkingtreding volgens planning 2018  Omgevingsplan – Wordt gebaseerd op wetsvoorstel; Leudal loopt daarmee voorop en fungeert als experiment – 10e tranche geeft Leudal vrijheid voor flexibele regeling en deregulering

6 2. Achtergrond Omgevingsplan  Ambitie: vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet, voor gehele grondgebied een Omgevingsplan opstellen  Gefaseerd voor meerdere deelgebieden; Nu deelgebied 1: ‘Buitengebied Leudal‘  Omgevingsplan alvast op te stellen als 'bestemmingsplan met verbrede reikwijdte' (10 e tranche Besluit uitvoering Chw)  Aanleiding: actief en flexibel inspelen op toekomstige ontwikkelingen in het buitengebied (transitie stimuleren en structureren) en daarvoor oplossingen mogelijk maken  Wettelijke belemmeringen opheffen en ontwikkelingen via Omgevingsplan (juridisch en anderszins) faciliteren

7 2. Wat is een Omgevingsplan Verschil met bestemmingsplan:  Meer regelingen en meer informatie  Integrale regeling, bestrijkt de gehele leefomgeving en geeft regelingen in samenhang weer  “Goede ruimtelijke ordening” “ Veilige en gezonde fysieke leefomgeving en goede omgevingskwaliteit” “doelmatig beheer, gebruik en ontwikkeling t.b.v. maatschappelijke functies”  Meer ruimte voor flexibiliteit  In beginsel gebiedsdekkend  Herzieningen en wijzigingen/uitwerkingen door raad/B&W direct verwerken: continue (en/of jaarlijkse) actualisatie omgevingsplan (geen postzegel-, veeg- of parapluherzieningen, wijzigings- of uitwerkingsplannen)

8 2. Gemeentelijk(e) Omgevingsvisie / Omgevingsplan GebiedDynamiekBurger- participatie ProcedureBeroep Visie Één visieLaag- dynamisch NoodzakelijkAfd. 3.4 Awb (Uov) Geen beroep Plan Één of meer plannen Hoog- dynamisch WenselijkAfd. 3.4 Awb (Uov) Beroep bij Ab BGBindingBeleidVrijheidTermijn Visie RaadEigen bestuurStrategischFacultatiefLang Plan RaadBurgers en eigen bestuur Operatio-neelVerplichtKort/middel

9 2. Integratie regelgeving fysieke leefomgeving  Het Omgevingsplan bevat algemene gebiedsrelevante regels. Dus alle gemeentelijke locatie- en functiegebonden regels – inclusief de bestaande bestemmingsvoorschriften Eindbeeld wetgever: één plan voor gehele gemeente  Het omgevingsplan heeft ook een bredere werking dan de huidige bestemmingsplannen. Niet alleen ruimtelijke aspecten worden erin opgenomen, maar ook zaken als monumentenbeheer, erfgoed, welstand, water, natuur etc.

10 2. Bevoegdheid tot planvaststelling te delegeren aan B&W  Het Omgevingsplan moet zodanig ingericht kunnen worden dat enerzijds duidelijke beleidskaders door de gemeenteraad worden vastgesteld, terwijl er anderzijds de nodige ruimte bestaat voor B en W om in planwijziging te voorzien en om op basis van het plan het instrument van de omgevingsvergunning op flexibele wijze te hanteren.  Strategische beleidskaders voor fysieke leefomgeving (Buitengebied) door Raad – ‘Omgevingsvisie light’ om bepaalde ontwikkelingen in het fysieke domein te stimuleren, toelaten of te weren  Delegatiegrondslag voor vaststellen 'delen van het plan' door B&W omvat (art. 2.8):  Voormalige uitwerkingsplichten  Voormalige wijzigingsbevoegdheden  Voormalige nadere eisen  Ruime delegatiemogelijkheid: raad kan in omgevingsplan kaders en beleidsregels voor wijzigingsbevoegdheid van B&W vaststellen  Geen wettelijke bepalingen over grenzen delegatiebevoegdheid, anders dan ook voor de raad gelden; zelfde procedure (Afd. 3.4 Awb)

11 2. Flexibiliteit in gemeentelijk omgevingsplan  Met omgevingsvergunning afwijken van plan: onzelfstandige afwijkingsbevoegdheid als beoordelingscriteria in plan (art. 5.18)  Anders: zelfstandige afwijkingsbevoegdheid; wel kunnen rijks- of provinciale regels daarvoor worden gesteld (art. 5.18 en 5.20)  Idem sloop- en aanlegvergunningen (omgevingsvergunning voor...)  In plan bevoegdheid op te nemen voor B&W om maatwerkvoorschriften vast te stellen waarbij af te wijken van planregels  In wet (art. 4.7) basis opgenomen voor gelijkwaardige maatregelen; in plan bepalen: toestemming door B&W vooraf, melding of geen melding aan B&W) (art. 4.8)

12 2. Omgevingsplan; beleidsregels  Nieuw (1-11-'14) art. 3.1.2 lid 2 a Bro: globale norm in bestemmingsplan, uitleg via beleidsregels: ruimte voor flexibiliteit  Vergelijk met welstandsbeleid ter uitleg van welstandsregels (art. 4.19): zachte criteria in plaats van harde regels  Vergelijk met flexibele parkeernormen gekoppeld aan regel “in voldoende mate ruimte voor parkeren”  Ook beleidsregels door raad voor gedelegeerde of eigen bevoegdheid (uitwerking, toetsing, kortere procedure

13 1. Verordeningen in omgevingsplan  Samenvoeging alle relevante verordeningen  Regelingen kritisch bekeken (rol gemeente, achterliggend doel, toepassing etc.) 2. Schrappen binnenplanse afwijkingen inbestemmingsplannen  Rechtstreeks regelen of opheffen  Nee, tenzij wordt Ja, mits 3. Aanpassen regels en begrippen  Samenvoeging en vereenvoudiging  Aanpassing aan maatschappelijke ontwikkelingen 4. Actualisering  Waar noodzakeijk en gewenst om in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen 5.Nieuwe werkwijze  Zoeken naar juiste balans tussen rechtszekerheid en flexibiliteit. Hoe flexibel kan de regeling worden gemaakt zonder afbreuk te doen aan de rechtszekerheid? 2. Van BP naar Omgevingsplan

14  Welke belangen wil gemeente behartigen, wat moet nog tot de gemeentelijke taken worden gerekend?  Verantwoordelijkheid bij gemeente of eigen verantwoordelijkheid van burger zelf?  Wat is het achterliggende doel van regelingen en hoe kunnen we dat doel bereiken?  Veroorzaken bepaalde regels onnodige lasten?  Is sprake van dubbele of tegenstrijdige regels, overbodige vergunningenstelsels (hoe vaak wordt een vergunning aangevraagd, verleend, geweigerd) etc.  Wat zijn de consequenties van het schrappen van bepaalde regelingen?

15 2. Hoe te bereiken– proces? Werken aan vertrouwen (minder regels) ‘Overheid versus burger en burger versus overheid en binnen eigen overheid’ Een omgevingsvisie als Nota van uitgangspunten? Workshops ‘Flexibiliteit versus rechtszekerheid’ Inspiratiesessies met belanghebbenden Werken met ambtelijke projectgroep en stuurgroep Bestuurlijke afwijkingsruimte ‘relatie college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad’ en het bestuurlijke besluitvormingsproces – goede communicatie Frequente terugkoppeling aan de gemeenteraad gedurende het planproces Monitoring: reageren op initiatieven/ontwikkelingen, faciliteren vanuit college binnen gestelde kaders, raad reactief informeren en daaraan verantwoorden

16 2. Aandachtspunten – proces?  Open en nieuwsgierige houding zowel ambtelijk als bestuurlijk is noodzakelijk  Bereidheid om ‘out of the box’ en integraal te denken en te handelen  Denk tijdig na over de benodigde cultuurverandering  Betrek vanaf het begin de bestuurders bij het proces  Betrek vanaf het begin alle relevante ambtenaren bij het proces: draagvlak en betrokkenheid creëren (startbijeenkomst, brainstormsessies)  Zorg dat iedereen weet wat hij/zij moet doen, wat er verwacht wordt en welke richting gezamenlijk wordt ingezet (niet met oogkleppen op het ‘oude werk’ blijven doen)  Communicatie: maatwerk voor diverse actoren  Betrek ook belanghebbenden uit de samenleving in een zo vroeg mogelijk stadium

17  Follow-up Hoe nu verder?


Download ppt "‘Plan van aanpak’ Omgevingsplan Leudal 20 april 2015 Frans Tonnaer/Hans van Zitteren Presentatie."

Verwante presentaties


Ads door Google