De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiedag 25 april 2013 “ Verboden en geboden in het bestemmingsplan ” dr. Co van Zundert en mr. drs. Ingrid Nauta.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiedag 25 april 2013 “ Verboden en geboden in het bestemmingsplan ” dr. Co van Zundert en mr. drs. Ingrid Nauta."— Transcript van de presentatie:

1 Studiedag 25 april 2013 “ Verboden en geboden in het bestemmingsplan ” dr. Co van Zundert en mr. drs. Ingrid Nauta

2 Art. 3.1, lid 1 en 6.12-6.13 Wro toelatings- of exploitatieplanologie? regels m.h.o. de gegeven bestemming regels in elk geval omtrent gebruik grond en bouwwerken (economische) uitvoerbaarheid bestemmingen t.a.v. woningbouwcategorieën: percentages

3 Art. 3.1, lid 2 Wro herzieningsplicht 10 jaar / 1 juli 2013 sanctie 3.1, lid 4: verbod legesheffing ‘diensten i.v.m. bestemmingsplan’ alternatieven (zie Gst. 2013/21): verlengingsbesluit beheersverordening voorbereidingsbesluit + projectafwijking

4 Overige planregels voorlopige bestemmingen (art. 3.2 Wro) facultatieve omgevingsvergunning aanleggen en slopen (3.3) urgentieaanwijzing (3.4) moderniserings- / vervangingsplicht (3.5) flexbepalingen (3.6) uitsluiting projecten (3.6a)

5 Nadere regelgeving inrichting bestemmingsplan 3.37 Wro = grondslag a.m.v.b. 1.2.6 Bro = basis ministeriële regeling 3.1.2 Bro = facultatieve bijzondere planregels 3.1.3 Bro = beschrijving / imperatief (b.i.h.?) 3.1.4 Bro = doelstelling uit te werken bestemming 3.1.5 Bro = voorwaarde voorlopige bestemming 3.2.1 e.v. = overgangsrecht (imperatief) 3.2.4 Bro = anti-dubbeltelregel 3.3.1 Bro = koppeling Wgh

6 RSRO 2012 art. 2 : toepassing imperatief per 1 juli 2013 bijlage : SVBP2012 (Geonovum): normatieve opzet en indeling planregels hoofdgroepen en benaming van bestemmingen bestemming + functie(s), symbolen en aanduidingen art. 6.2 RSRO2012: –vaste indeling van de bestemmingsregels is een vereiste –per bestemming functies aangeven. –waarvoor en zo nodig hoe gebruik gronden –standaardbepaling aanvullen, ‘mits dat niet de standaard weerspreekt ….’ –ruimte voor specifieke gebruiksregels

7 Specifieke gebruiksregels moderniserings- of vervangingsplicht voorwaardelijke verplichting relevant voor bepaald (type) gebruik LJN BO9160: aanleg groenzone landschapsplan onderdeel b.p. tijdsbepaling publiekr. borging i.p.v. privaatr. Overeenkomst andere mogelijkheden: blinde gevel afscheidingsmuur ontsluiting ophoging / afwatering

8 Definitie voorwaardelijke verplichting: a)een regel in een bestemmingsplan; b)plicht tot uitvoering van het in het bestemmingsplan bepaalde; c)ingaande zodra grondgebruiker op eigen initiatief gebruiksvorm wijzigt. Voorwaardelijk verplichting – positieve verplichting

9 Voorwaarden waaraan voorwaardelijke verplichting moet voldoen: Ruimtelijke relevantie 1)Wel: soort evenementen en maximale bezoekersaantallen (ABRvS 29-02-2012, LJN: BV7286*); stralingsgevaar hoogspanningsleiding en jonge kinderen (ABRvS 25-01-2012, LJN: BV 1833) 2)Niet: verkeersmaatregelen (zie ABRvS 1 augustus 2012, LJN: BX3295 en ABRvS 27 december 2012, LJN: BY7357*) Uitvoerbaar Rechtszekerheidsbeginsel (zie ABRvS 21 november 2012, BY3726*)

10 Doorbraak van de voorwaardelijke verplichting: Linderveld (ABRvS 22-03-2006, Gst. 2006, 74) Jordaan (ABRvS 23-04-2003, Gst. 2003, 153)

11 Voorbeelden van voorwaardelijke verplichtingen uit de praktijk: Landschappelijke inpassing: ABRvS 21-11-2012, LJN: BX2529*; Geluid: ABRvS 03-10-2012, LJN: BX8939 (Woensdrecht*). Anders ABRvS 22-12-2010, LJN: BO8264 (Oisterwijk)

12 Complementaire overeenkomst of voorwaardelijke verplichting? Windmill? Als publiekrechtelijke regeling volgen privaatrechtelijke weg niet verbiedt; Als door privaatrechtelijke weg publiekrechtelijke waarborgen niet onaanvaardbaar worden doorkruist (aard en strekking, mate van rechtsbescherming en zelfde resultaat). Ruimtelijke aanvaardbaarheid?

13 De theorie getoetst, geen lijn: Complementaire overeenkomst volstaat: ABRvS 31-12- 2008 (BOM+) Voorwaardelijke verplichting moet: ABRvS 29-12-2010, BO9160 (Haven Wanssum en Tienray) Geen borging: ABRvS 03-10-2012 (Woensdrecht) Rechtsbescherming op later moment: ABRvS 27-02- 2013, LJN BZ2506 (Maasbracht*)

14 Belang voorwaardelijke verplichting in de praktijk?

15 Contactgegevens: dr. J.W. van Zundert KienhuisHoving N.V. Postbus 109 7500 AC ENSCHEDE Tel. nr. 053 - 480 42 38 co.vanzundert@kienhuishoving.nl Contactgegevens: mr. drs. I.E. Nauta KienhuisHoving N.V. Postbus 109 7500 AC ENSCHEDE Tel. nr. 053 - 480 42 28 ingrid.nauta@kienhuishoving.nl


Download ppt "Studiedag 25 april 2013 “ Verboden en geboden in het bestemmingsplan ” dr. Co van Zundert en mr. drs. Ingrid Nauta."

Verwante presentaties


Ads door Google