De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Structuurvisie Buisleidingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Structuurvisie Buisleidingen"— Transcript van de presentatie:

1 Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035
20 november 2014

2 Doel Structuurvisie Buisleidingen
Doel: Reserveren ruimte voor toekomstige leidingen van nationaal belang (voor transport van gevaarlijke stoffen) over lange afstand. Ondersteunen economische ontwikkeling haven- en industriegebieden NL en NW-Europa (leidingen van nationaal belang tussen chemieclusters) Bijdrage nationaal ruimtelijk beleid: verbetering basiskwaliteit hoofdinfrastructuur (voorkomen ruimtelijke versnippering) Vervangt Structuurschema buisleidingen 1985

3 Visiekaart

4 Verankering Structuurvisie
De Structuurvisie is verankerd in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), in werking getreden op 1 juli 2014 De Structuurvisie reserveert ruimte voor de aanleg van nieuwe buisleidingen in de vorm van een voorkeurstracé Is geregeld in titel 2.9 van het Barro Tracé wordt vastgesteld in Regeling onder het Barro (Rarro)

5 Voorkeurstracé Voorkeurstracé is maximaal 70 meter breed. Breed waar het kan, smal waar het moet Naast de strook is, indien mogelijk, aan weerszijden een zoekgebied buisleidingen van 250 meter ingesteld.

6 Gevolgen voorkeurstracé voor bestemmingsplannen
Bestaande bestemmingsplannen blijven in stand Bij opstellen van nieuwe of herziene bestemmingsplannen mogen geen nieuwe activiteiten komen die het leggen van nieuwe buisleidingen belemmeren (vrijwaren) Het is niet verplicht om het voorkeurstracé (de buisleidingenstrook) zelf in bestemmingsplannen op te nemen

7 Wat mag in een voorkeurstracé
Bouwwerken die onlosmakelijk verbonden zijn met de leiding Landbouw (akkerbouw, veeteelt en extensieve tuinbouw) Natuur (Extensieve) recreatie Andere bestemmingen die buisleidingen als dubbelbestemming kunnen hebben

8 Belemmerende activiteiten
Onder een belemmering valt o.a.: het bouwen van een bouwwerk, muv een bouwwerk dat noodzakelijk is voor de aanleg, het onderhoud of de instandhouding van een buisleiding van nationaal belang de aanleg van een verharde weg of verhard pad in de lengterichting van het voorkeurstracé het bebossen het gebruik als stortplaats voor afvalstoffen of permanente opslag van grond, of andere stoffen of goederen

9 Uitwerken voorkeurstracé
Gemeenten kunnen vastgesteld voorkeurstracé in bestemmingsplannen nader uitwerken tot gemeentelijk voorkeurstracé Gemeenten kunnen de ligging van tracé verleggen Mits het nieuwe tracé: - binnen het zoekgebied van 250 meter aan weerszijden van het voorkeurstracé blijft - aansluit op de overige delen van het tracé - een breedte heeft die gelijk is aan de breedte die het voorkeurstracé over het grootste deel van het tracé heeft Er is geen termijn voor de aanpassing van het voorkeurstracé


Download ppt "Structuurvisie Buisleidingen"

Verwante presentaties


Ads door Google