De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Monique Arnolds 3 november 2009 Actieprogramma vernieuwing instrumentarium gebiedsontwikkeling ‘kwaliteit & snelheid’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Monique Arnolds 3 november 2009 Actieprogramma vernieuwing instrumentarium gebiedsontwikkeling ‘kwaliteit & snelheid’"— Transcript van de presentatie:

1 Monique Arnolds 3 november 2009 Actieprogramma vernieuwing instrumentarium gebiedsontwikkeling ‘kwaliteit & snelheid’

2 2 Monique Arnolds 3 november 2009 Signalen uit de praktijk wijzen op: Trage en complexe besluitvorming bij gebiedsontwikkelingen Kwaliteit gebiedsontwikkelingen staat onder druk Probleem

3 3 Monique Arnolds 3 november 2009 Probleemanalyse Wij-zij-denken en de beperkte gerichtheid op samenwerken (cultuur) Gebrek aan kwaliteit en kwantiteit van het gemeentelijke apparaat (vakbekwaamheid) Onduidelijkheid in ambities van en aansturing door het rijk (ruimte vs. milieu) Planproces wordt ingezet vanuit alleen de ruimtelijke opgave / milieu is te laat in beeld Een veelheid aan sectorale regels die niet altijd op elkaar aansluiten en vaak wijzigen Planproces kent veel (formele) stappen, inclusief inspraak en beroep Financieringsconstructies (grondexploitatie en sectorale financieringsbronnen) onvoldoende toegesneden op gebiedsontwikkelingen

4 4 Monique Arnolds 3 november 2009 Doel Actieprogramma Zorgen voor generieke voorwaarden die: Ruimte scheppen voor versnelling in ontwikkeling van gebieden Impuls geven aan de integrale gebiedskwaliteit

5 5 Monique Arnolds 3 november 2009 Spoor 1: Versnellen en vereenvoudigen procedures en regelgeving Spoor 2: Verbeteren van het gebieds- en besluitvormingsproces Spoor 3: Vergroten van kennis en kunde in gebieden Oplossingsrichtingen

6 6 Monique Arnolds 3 november 2009 Focus: niet alles aanpakken via Actieprogramma! Inzet langs alle drie de sporen is noodzakelijk De rol van het Rijk verschilt per spoor Kerntaak VROM: verbetering spoor 1 ofwel verbeteren procedures en regelgeving Voor andere sporen (vergroten kennis en kunde en verbetering besluitvormingsprocessen) zijn andere overheden aan zet VROM faciliteert deze sporen wel (systeemverantwoordelijkheid), niet via Actieprogramma maar wel in de ‘lijn’ Voorbeeld: RO-netwerk voor gemeenten

7 7 Monique Arnolds 3 november 2009 Spoor 1: verbeteren procedures en regelgeving Actieprogramma concentreert zich op drie acties: 1.Implementatie Crisis- en herstelwet: uitvoering gebiedgerichte artikelen uit de wet 2.Bezinning op het omgevingsbeleid: mogelijke systeeminnovatie omgevingsrecht 3.Actieplan Europa: meer oog voor lokale gevolgen van Europees beleid

8 8 Monique Arnolds 3 november 2009 Actie 1: implementatie Crisis- en herstelwet 1.Experimentele ontwikkelingsgebieden: uitwerken advies VROM- raad ‘Dynamiek in gebiedsgericht milieubeleid’ 2.Experimentele innovatiebepaling: stimuleren innovatieve ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid 3.Versnelde uitvoering bouwprojecten met één bevoegd gezag (gemeente) en één besluitvormingsprocedure (artikel 3.4 Awb) 4.Versnelde procedures voor 10-15 lokale projecten met nationale betekenis (cf. VNG voorstel ‘tempo maken’)

9 9 Monique Arnolds 3 november 2009 Actie 2: bezinning op omgevingsbeleid 1.Fundamentele bezinning op stelsel van omgevingsbeleid en – regelgeving 2.Visie op het omgevingsbeleid en -recht 3.Niet alleen milieu en ruimte maar ook water en natuur onder de loep 4.Leren uit praktijk en van experimenten (actie 1!)

10 10 Monique Arnolds 3 november 2009 Actie 3: Actieplan Europa 1.Creëren van een standaardtoets op lokale gevolgen van Europese regelgeving (ontwikkelen van ‘territorial impact assessments’) 2.Nederland neemt sterkere positie in ten behoeve van het bijtijds meewegen van gevolgen van Europese regelgeving voor lokale gebiedsontwikkelingen 3.Meer nadruk op kaderstelling en aanpak bij de bron en meer afwegings- en experimenteerruimte bij gebiedsontwikkelingen

11 11 Monique Arnolds 3 november 2009 Organisatie Externe adviesgroep: Kuijpers (VROM/dGR), Hugo von Meijenfeldt (VROM/dGM), Angela Uytdewilligen (VROM/DGR), van Brouwershaven (LNV), Nijhof (VW), Verdaas (prov. Gelderland), de Zeeuw (Bouwfonds), de Graaff (natuurmonumenten), van den Heuvel (DCMR), de Vet (VNG), Verheijen (waterschap aa en maas), van Poelgeest (wethouder Amsterdam), de Rijk (Natuur en Milieu), Ketting (cie. Mer), Koeman (Stibbe), Smit (Haskoning), Streekstra (VNO/NCW)

12 12 Monique Arnolds 3 november 2009 Vervolg Brief naar de Tweede Kamer in november 2009 Crisis- en herstelwet 1 januari 2010? Stand van zaken Actieprogramma naar de Tweede Kamer zomer 2010


Download ppt "Monique Arnolds 3 november 2009 Actieprogramma vernieuwing instrumentarium gebiedsontwikkeling ‘kwaliteit & snelheid’"

Verwante presentaties


Ads door Google