De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘kwaliteit & snelheid’

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘kwaliteit & snelheid’"— Transcript van de presentatie:

1 ‘kwaliteit & snelheid’
Actieprogramma vernieuwing instrumentarium gebiedsontwikkeling Monique Arnolds 3 november 2009

2 Probleem Signalen uit de praktijk wijzen op:
Trage en complexe besluitvorming bij gebiedsontwikkelingen Kwaliteit gebiedsontwikkelingen staat onder druk Monique Arnolds 3 november 2009

3 Probleemanalyse Wij-zij-denken en de beperkte gerichtheid op samenwerken (cultuur) Gebrek aan kwaliteit en kwantiteit van het gemeentelijke apparaat (vakbekwaamheid) Onduidelijkheid in ambities van en aansturing door het rijk (ruimte vs. milieu) Planproces wordt ingezet vanuit alleen de ruimtelijke opgave / milieu is te laat in beeld Een veelheid aan sectorale regels die niet altijd op elkaar aansluiten en vaak wijzigen Planproces kent veel (formele) stappen, inclusief inspraak en beroep Financieringsconstructies (grondexploitatie en sectorale financieringsbronnen) onvoldoende toegesneden op gebiedsontwikkelingen Monique Arnolds 3 november 2009

4 Doel Actieprogramma Zorgen voor generieke voorwaarden die:
Ruimte scheppen voor versnelling in ontwikkeling van gebieden Impuls geven aan de integrale gebiedskwaliteit Monique Arnolds 3 november 2009

5 Oplossingsrichtingen
Spoor 1: Versnellen en vereenvoudigen procedures en regelgeving Spoor 2: Verbeteren van het gebieds- en besluitvormingsproces Spoor 3: Vergroten van kennis en kunde in gebieden Monique Arnolds 3 november 2009

6 Focus: niet alles aanpakken via Actieprogramma!
Inzet langs alle drie de sporen is noodzakelijk De rol van het Rijk verschilt per spoor Kerntaak VROM: verbetering spoor 1 ofwel verbeteren procedures en regelgeving Voor andere sporen (vergroten kennis en kunde en verbetering besluitvormingsprocessen) zijn andere overheden aan zet VROM faciliteert deze sporen wel (systeemverantwoordelijkheid), niet via Actieprogramma maar wel in de ‘lijn’ Voorbeeld: RO-netwerk voor gemeenten Monique Arnolds 3 november 2009

7 Spoor 1: verbeteren procedures en regelgeving
Actieprogramma concentreert zich op drie acties: Implementatie Crisis- en herstelwet: uitvoering gebiedgerichte artikelen uit de wet Bezinning op het omgevingsbeleid: mogelijke systeeminnovatie omgevingsrecht Actieplan Europa: meer oog voor lokale gevolgen van Europees beleid Monique Arnolds 3 november 2009

8 Actie 1: implementatie Crisis- en herstelwet
Experimentele ontwikkelingsgebieden: uitwerken advies VROM-raad ‘Dynamiek in gebiedsgericht milieubeleid’ Experimentele innovatiebepaling: stimuleren innovatieve ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid Versnelde uitvoering bouwprojecten met één bevoegd gezag (gemeente) en één besluitvormingsprocedure (artikel 3.4 Awb) Versnelde procedures voor lokale projecten met nationale betekenis (cf. VNG voorstel ‘tempo maken’) Monique Arnolds 3 november 2009

9 Actie 2: bezinning op omgevingsbeleid
Fundamentele bezinning op stelsel van omgevingsbeleid en – regelgeving Visie op het omgevingsbeleid en -recht Niet alleen milieu en ruimte maar ook water en natuur onder de loep Leren uit praktijk en van experimenten (actie 1!) Monique Arnolds 3 november 2009

10 Actie 3: Actieplan Europa
Creëren van een standaardtoets op lokale gevolgen van Europese regelgeving (ontwikkelen van ‘territorial impact assessments’) Nederland neemt sterkere positie in ten behoeve van het bijtijds meewegen van gevolgen van Europese regelgeving voor lokale gebiedsontwikkelingen Meer nadruk op kaderstelling en aanpak bij de bron en meer afwegings- en experimenteerruimte bij gebiedsontwikkelingen Monique Arnolds 3 november 2009

11 Organisatie Externe adviesgroep:
Kuijpers (VROM/dGR), Hugo von Meijenfeldt (VROM/dGM), Angela Uytdewilligen (VROM/DGR), van Brouwershaven (LNV), Nijhof (VW), Verdaas (prov. Gelderland), de Zeeuw (Bouwfonds), de Graaff (natuurmonumenten), van den Heuvel (DCMR), de Vet (VNG), Verheijen (waterschap aa en maas), van Poelgeest (wethouder Amsterdam), de Rijk (Natuur en Milieu), Ketting (cie. Mer), Koeman (Stibbe), Smit (Haskoning), Streekstra (VNO/NCW) Monique Arnolds 3 november 2009

12 Vervolg Brief naar de Tweede Kamer in november 2009
Crisis- en herstelwet 1 januari 2010? Stand van zaken Actieprogramma naar de Tweede Kamer zomer 2010 Monique Arnolds 3 november 2009


Download ppt "‘kwaliteit & snelheid’"

Verwante presentaties


Ads door Google