De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Plan van aanpak Structuurvisie Buitengebied inclusief toepassing Limburgs Kwaliteitsmenu.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Plan van aanpak Structuurvisie Buitengebied inclusief toepassing Limburgs Kwaliteitsmenu."— Transcript van de presentatie:

1 Plan van aanpak Structuurvisie Buitengebied inclusief toepassing Limburgs Kwaliteitsmenu

2 Uitgangspunten • Nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied zijn alleen mogelijk indien deze een bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van het buitengebied • In de structuurvisie voor het buitengebied worden de kwaliteiten met ontwikkelingsmogelijkheden van dit gebied vastgelegd waarbij tevens inzicht gegeven wordt in de uitvoering van concrete projecten

3 Randvoorwaarden Structuurvisies in de provincie Limburg: • Structuurvisie als basis voor de ontwikkelingen in het buitengebied (uitgangspunt voor nieuw bestemmingsplan) • Opnemen Limburgs Kwaliteitsmenu • Structuurvisie als basis voor het verhalen van bovenplanse kosten en bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen

4 Plan van aanpak Het stappenplan: 0.Startoverleg 1.Wat hebben we? 2.Wat willen we? 3.Wat doen we? 4.Hoe doen we het? Tekenen Rekenen Regelen

5 Stap 0: Startoverleg • Formuleren opdracht • Formuleren eindproduct • Maken van planning • Afspraken over communicatie (intern en extern) • Uitwisseling van gegevens en documenten • Samenstelling werkstructuur • Interactie met opdrachtgever

6 Stap 1: Wat hebben we? BeleidGebruikFinancieel kader – Rijksbeleid: - Nota Ruimte - Natura 2000 etc. – Bestemmingen: - Agrarisch - Wonen etc. – Rijk - Gemeentefonds - subsidies en bijdrage – Provinciaal beleid: - POL - Limburgs Kwaliteitsmenu – Landschap: - type 1 - type 2 etc. – Provincie - subsidies en bijdrage - grondpositie – Gemeentelijk beleid: - Structuurvisie - Beleidsregel … etc. – Waarden: - archeologie - cultuurhistorie etc. – Gemeente - begroting / raming - vermogen-grondpositie

7 BESTAANDLandschap ThemaFunctiesAlgemeenType 1Type 2Type 3Type 4 WonenNieuwbouw Uitbreiding Landgoed AgrarischNieuwbouw Uitbreiding Glas T.o.v. Niet-agrarisch Paardenh. Bedrijf RecreatieVerblijf Dag

8 BESTAANDLandschap ThemaFunctiesAlgemeenGrootscha -lig dek- zandland- schap Kleinscha- lig dek- zandland- schap BeekdalBos- en natuur- gebied WonenNieuwbouw Uitbreiding Landgoed3 stuksneeJa, mitsNee, tenzijJa AgrarischNieuwbouw Uitbreidingmax. 1,5 ha JaJa, mitsNee, tenzijNee Glas T.o.v.

9 Stap 2: Wat willen we? Stappen: 1.Formuleren vragen op basis van aanwezig dan wel ontbrekend beleid om ambities inzichtelijk te krijgen 2.Aan wie willen we deze vragen stellen: • Intern (bestuurlijk, ambtelijk) • Extern (belangengroepen, burgers, instanties) 3.Bepalen ontwikkelingsrichting en kwaliteitseisen landschap 4.Bepalen toekomstige vermogenspositie (bezuinigen / anticyclisch investeren)

10 Bepalen ontwikkelingsrichting landschap Toekomstperspectief voor ontwikkeling van het landschap: • Ruimtelijke visie met concrete uitgangspunten voor landschapsversterking per landschapstype (per gebied) • Voorbeelden: – Behoud karakter (open – gesloten) – Benut kansen (maak gebied aantrekkelijker) – Versterk belangrijkste elementen (beek als drager) – Concentreer functies (bijv. glastuinbouwgebieden) – Versterk routes (recreatieroutes)

11 Ontwikkelingsrichting landschap Huidige situatieGewenste situatie

12 AMBITIELandschap OntwikkelingsmoduleAlgemeenType 1Type 2Type 3Type 4 Nieuwe landgoederen Gebiedseigen recreatie en toerisme Niet gebiedseigen recreatie en toerisme Uitbreiding glastuinbouw Uitbreiding bedrijventerreinen Uitbreiding solitaire bedrijven in het buitengebied Nieuwe solitaire woningen Nieuwe uitbreidingsgebieden voor woningen Overige (gebouwde) functies Aanleg nieuwe infrastructuur?

13 Financiële vertaling van ambities 1.Welke partijen? 2.Grondposities? 3.Subsidies en bijdragen? 4.Resultaat grondexploitatie? 5.Kostenraming bovenwijkse voorzieningen?

14 Stap 3: Wat doen we? 1.Vertaling landschapstype en ambitie naar kaartbeeld 2.Confrontaties kaartbeelden 3.Maken keuzes  Structuurbeeld 4.Vertaling naar concrete projecten

15 Kaartbeeld type 1 type 2 type 3 type 4 landschap nieuwe landgoederen uitbreiding bedrijventerrein nieuwe solitaire woningen

16 Structuurbeeld type 1type 2 type 3type 4 nieuwe landgoederen uitbreiding bedrijventerrein nieuwe solitaire woningen

17 Normering OntwikkelingsmoduleKwaliteits menu Type 1Type 2Type 3Type 4 Nieuwe landgoederen Gebiedseigen recreatie en toerisme Niet gebiedseigen recreatie en toerisme Agrarische nieuwvestiging en uitbreiding Uitbreiding glastuinbouw Uitbreiding bedrijventerreinen Uitbreiding solitaire bedrijven in het buitengebied Nieuwe solitaire woningen Nieuwe uitbreidingsgebieden voor woningen Overige (gebouwde) functies

18 Normering OntwikkelingsmoduleKwaliteits menu Type 1Type 2Type 3Type 4 Nieuwe landgoederen 1 ha = 10 ha groen 5 ha groen15 ha groen Gebiedseigen recreatie en toerisme Opp. Factor 5 Niet gebiedseigen recreatie en toerisme €25,- /m2 BVO Agrarische nieuwvestiging en uitbreiding BOM+2x BOM+ Uitbreiding glastuinbouw 1:21:11:3

19 Normering OntwikkelingsmoduleKwaliteits menu Type 1Type 2Type 3Type 4 Uitbreiding bedrijventerreinen € 5,- / m2 Uitbreiding solitaire bedrijven in het buitengebied € 35,- / m2 €20,-€ 50,- Nieuwe solitaire woningen € 100,- /m2 Nieuwe uitbreidingsgebieden voor woningen € 5,- /m2 Overige (gebouwde) functies Nader te bepalen

20 Stap 4: Hoe doen we het? • Uitvoeringsparagraaf • Definities programma’s en projecten • Relatie tussen projecten onderling • Relatie met bovenplanse kosten en ruimtelijke ontwikkelingen • Bepaling profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit.

21 Programma’s en projecten • Beschrijving projecten • Wie is/zijn de initiatiefnemer(s)? • Grondpositie en ontwikkelingsstrategie • Beschrijving in ha. aantallen en jaartallen • Resultaten in ++ / +- / -- • Financiering (bijdragen, reserves, grondexploitaties)

22 Relaties tussen projecten • Beschrijving logische relatie tussen projecten • Systematiek profijt, proportionaliteit en toerekenbaarheid • Onderscheid tussen bovenplanse kosten en bijdrage ruimtelijke ontwikkeling • Fondsafdracht of bijdrage via overeenkomst • Nadere onderbouwing in Nota Bovenwijks


Download ppt "Plan van aanpak Structuurvisie Buitengebied inclusief toepassing Limburgs Kwaliteitsmenu."

Verwante presentaties


Ads door Google