De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BBC Beleids- en Beheerscyclus OCMW Zoersel Kristof JanssensKristof Dieltiens ocmw secretarisocmw ontvanger.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BBC Beleids- en Beheerscyclus OCMW Zoersel Kristof JanssensKristof Dieltiens ocmw secretarisocmw ontvanger."— Transcript van de presentatie:

1 BBC Beleids- en Beheerscyclus OCMW Zoersel Kristof JanssensKristof Dieltiens ocmw secretarisocmw ontvanger

2 Overzicht 1.Algemeen 1.Beleidsdoelstellingen 2.Beleidsdomeinen en –velden 3.AR-stelsel en conversie 2.Opmaak budget 1.Beleidsnota 2.Overig beleid 3.Uitvoering budget

3 Algemeen •Wat? –De beleids- en beheerscyclus bevat een reeks regels voor het meerjarenplan, het budget, de boekhouding en de jaarrekening van de lokale besturen en provincies. Het besluit bepaalt tevens voor de wijze waarop gemeenten, ocmw’s en provincies hun beleid voorbereiden, budgetteren, uitvoeren, opvolgen en evalueren. –Belangrijk is dat het besluit niet alleen regels bevat voor de financiële aspecten van de beleidsvoering, maar evenzeer voor de inhoudelijke planning (beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties…), de uitvoering en de evaluatie. Het gaat dus om veel meer dan een nieuwe boekhouding of een nieuw financieel instrumentarium. –verplicht voor alle besturen in 2014 •Gemeente en ocmw Zoersel piloot 2011 –Versterking samenwerking tussen gemeente en ocmw –Voordeel: alles is nieuw, ondersteuning via ABB (workshops), extra ondersteuning door softwarehuis en door studiedagen, helpdesk, … –Nadeel: arbeidsintensief, deadlines, kinderziektes,…

4 Algemeen •Inhoudelijke indeling BELEID –Strategische en beleids nota –Prioritair niet prioritair (overig) –Beleidsdoelstelling -> actieplan -> actie •Budgettaire indeling BEHEER –Beleidsdomeinen, -velden en -items –Algemeen rekeningstelsel –Kostenplaatsen

5 Beleidsdoelstellingen Volgens het besluit over BBC (art. 6) bestaat een beleidsdoelstelling uit : •een specifieke omschrijving van het vooropgestelde resultaat of eventueel van het vooropgestelde effect dat de raad wil bereiken voor het extern of intern te voeren beleid. In de mate van het mogelijke en het nuttige wordt dat resultaat of dat effect meetbaar gemaakt; (Wat willen we bereiken ?) •een of meer actieplannen die ondernomen zullen worden voor de realisatie van de beleidsdoelstelling. In elk actieplan wordt de realisatietermijn aangegeven (Wat gaan we daarvoor doen ?) •de raming van de ontvangsten en uitgaven per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft; (Wat zijn de financiële gevolgen ?)

6 Beleidsdomeinen en -velden •Groepering van de beleidsvelden in beleidsdomeinen •Geïntegreerd gemeente – OCMW •Gebaseerd op organogram •Kredietautorisatie •Lijst vanuit toezicht: beperkt aantal gemotiveerde afwijkingen •Indeling volgens informatiebehoefte

7 Algemeen •Vb: Bouw van een nieuwe sporthal –Inhoudelijk: •Beleidsdoelstelling: meer mensen laten sporten •Actieplan: verbetering sportinfrastructuur •Actie: bouw sporthal –Budgettair •Beleidsdomein: cultuur en vrije tijd •Beleidsveld: 0740 (sport) •Algemene rekening: 221xx (gebouwen)

8 Algemeen

9 AR-stelsel + Conversie •Informatiebehoefte •Via algemene rekening beleidsitem •! Teveel detail •Personeelskosten •Per beleidsdomein of 1 beleidsveld •Alle personeelskosten? •Wat onder welke algemene rekening •Info vanuit toezicht •Concordantietabellen beschikbaar op website BBC •Opleidingen en begeleiding •Personeel, college, MAT, … •Zelf extern

10 Opmaak budget •Overig beleid prioritair beleid •Financieel evenwicht •Resultaat op kasbasis •Autofinancieringsmarge •Verschil gemeente en OCMW •Gemeentelijke toelage OCMW •Tool noodzakelijk -> Excel, Deloptigem,… •Leningen •Niet meer per project maar sluitstuk op basis van thesaurie •Rapportering aan de raad •Beknopt en voornamelijk over doelstellingen •Nood aan detail •Verbinteniskrediet transactiekrediet

11 Schema M2: De staat van het Financieel evenwicht

12 Uitvoering budget •Controle en opvolging •Inhoudelijk (beleidsdoelstellingen) –Tussentijdse evaluatie •Financieel / Budgettair (kredieten) –Aanpassing raming –Interne kredietaanpassing –Budgetwijziging (+ wijziging MJP)

13 Vragen


Download ppt "BBC Beleids- en Beheerscyclus OCMW Zoersel Kristof JanssensKristof Dieltiens ocmw secretarisocmw ontvanger."

Verwante presentaties


Ads door Google