De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleids- en Beheerscyclus

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleids- en Beheerscyclus"— Transcript van de presentatie:

1 Beleids- en Beheerscyclus
BBC Beleids- en Beheerscyclus OCMW Zoersel Kristof Janssens Kristof Dieltiens ocmw secretaris ocmw ontvanger

2 Overzicht Algemeen Opmaak budget Uitvoering budget
Beleidsdoelstellingen Beleidsdomeinen en –velden AR-stelsel en conversie Opmaak budget Beleidsnota Overig beleid Uitvoering budget

3 Algemeen Wat? Gemeente en ocmw Zoersel piloot 2011
De beleids- en beheerscyclus bevat een reeks regels voor het meerjarenplan, het budget, de boekhouding en de jaarrekening van de lokale besturen en provincies. Het besluit bepaalt tevens voor de wijze waarop gemeenten, ocmw’s en provincies hun beleid voorbereiden, budgetteren, uitvoeren, opvolgen en evalueren. Belangrijk is dat het besluit niet alleen regels bevat voor de financiële aspecten van de beleidsvoering, maar evenzeer voor de inhoudelijke planning (beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties…), de uitvoering en de evaluatie. Het gaat dus om veel meer dan een nieuwe boekhouding of een nieuw financieel instrumentarium. verplicht voor alle besturen in 2014 Gemeente en ocmw Zoersel piloot 2011 Versterking samenwerking tussen gemeente en ocmw Voordeel: alles is nieuw, ondersteuning via ABB (workshops), extra ondersteuning door softwarehuis en door studiedagen, helpdesk, … Nadeel: arbeidsintensief, deadlines, kinderziektes,…

4 Algemeen Inhoudelijke indeling BELEID Budgettaire indeling BEHEER
Strategische en beleids nota Prioritair <-> niet prioritair (overig) Beleidsdoelstelling -> actieplan -> actie Budgettaire indeling BEHEER Beleidsdomeinen, -velden en -items Algemeen rekeningstelsel Kostenplaatsen

5 Beleidsdoelstellingen
Volgens het besluit over BBC (art. 6) bestaat een beleidsdoelstelling uit : een specifieke omschrijving van het vooropgestelde resultaat of eventueel van het vooropgestelde effect dat de raad wil bereiken voor het extern of intern te voeren beleid. In de mate van het mogelijke en het nuttige wordt dat resultaat of dat effect meetbaar gemaakt; (Wat willen we bereiken ?) een of meer actieplannen die ondernomen zullen worden voor de realisatie van de beleidsdoelstelling. In elk actieplan wordt de realisatietermijn aangegeven (Wat gaan we daarvoor doen ?) de raming van de ontvangsten en uitgaven per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft; (Wat zijn de financiële gevolgen ?)

6 Beleidsdomeinen en -velden
Groepering van de beleidsvelden in beleidsdomeinen Geïntegreerd gemeente – OCMW Gebaseerd op organogram Kredietautorisatie Lijst vanuit toezicht: beperkt aantal gemotiveerde afwijkingen Indeling volgens informatiebehoefte

7 Algemeen Vb: Bouw van een nieuwe sporthal Inhoudelijk: Budgettair
Beleidsdoelstelling: meer mensen laten sporten Actieplan: verbetering sportinfrastructuur Actie: bouw sporthal Budgettair Beleidsdomein: cultuur en vrije tijd Beleidsveld: 0740 (sport) Algemene rekening: 221xx (gebouwen)

8 Algemeen

9 AR-stelsel + Conversie
Informatiebehoefte Via algemene rekening <-> beleidsitem ! Teveel detail Personeelskosten Per beleidsdomein of 1 beleidsveld Alle personeelskosten? Wat onder welke algemene rekening Info vanuit toezicht Concordantietabellen beschikbaar op website BBC Opleidingen en begeleiding Personeel, college, MAT, … Zelf <-> extern

10 Opmaak budget Overig beleid <-> prioritair beleid
Financieel evenwicht Resultaat op kasbasis Autofinancieringsmarge Verschil gemeente en OCMW Gemeentelijke toelage OCMW Tool noodzakelijk -> Excel, Deloptigem,… Leningen Niet meer per project maar sluitstuk op basis van thesaurie Rapportering aan de raad Beknopt en voornamelijk over doelstellingen Nood aan detail Verbinteniskrediet <-> transactiekrediet

11 Schema M2: De staat van het Financieel evenwicht

12 Uitvoering budget Controle en opvolging
Inhoudelijk (beleidsdoelstellingen) Tussentijdse evaluatie Financieel / Budgettair (kredieten) Aanpassing raming Interne kredietaanpassing Budgetwijziging (+ wijziging MJP)

13 Vragen


Download ppt "Beleids- en Beheerscyclus"

Verwante presentaties


Ads door Google